Sepedi 2000 (NSO00)
36

361Elihu a iša pele a re:

2“Se mphelele pelo,

ntheeletše gosenene ke go sedimoše,

ke go botše tše dingwe legatong la Modimo,

3ke go bontšhe ka tsebo ya ka ye e nabilego gore Mmopi wa ka o lokile.

4Ruri, ga go sa maaka se ke tlilego go botša sona;

tseba gore o bolela le monna yo bohlalehlale.

5“Le ge Modimo e le yo maatlamaatla,

ga a hlokomologe motho;

ke senatla sa go kwešiša sengwe le sengwe.

6Ga a lese bakgopo ba phela,

kganthe badiidi bona o ba dira ka toka.

7O hlokomela baloki,

a ba dudiša le dikgoši,

ba buša galelele.

Fela ge ba thoma go ikgogomoša,

8ba kgokwa ka diketane,

ba golegwa ka ditlaišo,

9ya ba gona a ba bontšhago dibe le dikarogo,

e lego boikgogomošo bja bona.

10O ba dira gore ba mo theeletše

ge a ba eletša gore ba tlogele bobe.

11Ge ba ka mo theeletša,

ba mo direla,

ba tla phela bophelo bja boiketlo le katlego.

12Eupša ge ba ka se mo theeletše,

gona ba tla hwa lehu la lerumo,

ba hwa ba sa tsebe selo.

13“Bahlokamodimo bona ba na le letsoto;

le ge Modimo a ba otla,

ga ba ithapeletše go yena.

14Ba hwa e sa le ba bafsa,

ba hwa lehu la dihlong.

15Modimo o hlakodiša bahlaki mehlakong ya bona,

o šomiša ditlaišego gore ba mo theeletše.

1636:16-20 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse. “Le wena o tla go ntšha ditlaišegong,

a go bea polokegong;

bojelong bja gago go tla kgobelelwa dijo tše bose.

17Eupša bjale o ahlolwa o otlwa bjalo ka bakgopo,

o otlwa ka mmetela.

18O se goketšwe ke mahumo,

goba wa kgelošwa ke bontši bja tsogolekobong.

19O ka se intšhe mahlokong ka sello

le ge o ka leka ka maatla ohle a gago.

20O se dume gore bošego bo tle,

nako yeo ditšhaba di tlago hwa ka yona.

21O itote gore o se kgelogele bokgopong,

gobane ditlhokofatšo tše tša gago

ke tša go go thibela gore o se arogele go bjona.

22“Se lebale bogolo bja maatla a Modimo.

Morutiši, moswananaye ke mang?

23Ke mang yo a ka mmotšago gore a dire eng,

goba a re go yena: ‘O fošitše’?

24O se lebale go reta ditiro tša gagwe tše batho ba di opetšego ka mehla.

25Batho bohle ba a di bona,

le ge ba di bonela kgole.

26Bogolo bja gagwe ke phetatlhaologanyo,

le botala bja gagwe ga bo latišišege.

27“Ke yena a tšeago meetse lewatleng,

a fetošago pula kgodi.

28O tloromiša pula ya go tšwa marung,

gomme ya nela batho ka medupi.

29Ke mang yo a tsebago go thiba ga maru,

le go ratha ga ditladi leratadimeng,

kua go dulago Modimo?

30O pekenya legadima gohle leratadimeng;

o khurumetša madiba a lewatle.

31Ke gona ka mo a fepago36:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “fepago” Seheberu se re “ahlolago”. batho,

a ba fago dijo tše dintši.

32O swara legadima ka diatla,

a le laela go ratha mo a nyakago.

33Modumo o bega pula ya matlakadibe,

le dikgomo di dupelela gore e etla.”