Sepedi 2000 (NSO00)
35

351Elihu a tšwela pele a re:

2“Na o bona nke ga o foše, Jobo,

ge o re o lokile pele ga Modimo,

3ge o botšiša Modimo o re:

‘Na go nkholang,

ke tla boelwa ke eng ge ke sa dire sebe?’

4Nna ke tlile go go fetola,

wena le bagwera ba gago.

5“Lebelela leratadima,

o bone gore maru a phagame bjang ka godimo ga gago!

6

35:6-8
Jobo 22:2-3
Ge o dira sebe,

na o se senyetša Modimo?

Kgane ge o tshela molao leboelela,

seo se a mo ama?

7Ge o dira sa go loka,

gona o mo holang?

Ke eng se sebotse se o mo direlago sona?

8Gape bokgopo bja gago bo senyetša fela mothokawena,

le go loka ga gago go hola yena fela.

9“Batho ge ba tlaišwa kudu ba a lla;

ba llela go hlakodišwa go mogateledi yo maatla.

10Ga go be le yo a botšišago a re:

‘Modimo, Mmopi wa rena, o kae,

yena wa go re kgothatša ge re le mathateng,

11yo a re filego bohlale bja go feta bja diphoofolo tša naga,

bja go feta bja dinonyana tše di fofago?’

12Ke ka fao e rego ge ba llela Modimo a se ba fetole,

ka ge e le batho ba babe ba go ikgantšha.

13Gape Modimo ga a theeletše sello sa sehlodimare,

Ramaatlaohle ga a šetše sello se sebjalo.

14“Bjale wena a ka go theeletša bjang o re ga o mmone,

o re taba ya gago e mo go yena,

mme wena o emetše yena fela,

15goba ge o re Modimo ga a otle motho a galefile,

ga a na taba ge motho a mo tsogela maatla?

16Etse go balabala go ka se go hole ka selo, Jobo;

o fafatla bjalo o se na se o se tsebago.”

36

361Elihu a iša pele a re:

2“Se mphelele pelo,

ntheeletše gosenene ke go sedimoše,

ke go botše tše dingwe legatong la Modimo,

3ke go bontšhe ka tsebo ya ka ye e nabilego gore Mmopi wa ka o lokile.

4Ruri, ga go sa maaka se ke tlilego go botša sona;

tseba gore o bolela le monna yo bohlalehlale.

5“Le ge Modimo e le yo maatlamaatla,

ga a hlokomologe motho;

ke senatla sa go kwešiša sengwe le sengwe.

6Ga a lese bakgopo ba phela,

kganthe badiidi bona o ba dira ka toka.

7O hlokomela baloki,

a ba dudiša le dikgoši,

ba buša galelele.

Fela ge ba thoma go ikgogomoša,

8ba kgokwa ka diketane,

ba golegwa ka ditlaišo,

9ya ba gona a ba bontšhago dibe le dikarogo,

e lego boikgogomošo bja bona.

10O ba dira gore ba mo theeletše

ge a ba eletša gore ba tlogele bobe.

11Ge ba ka mo theeletša,

ba mo direla,

ba tla phela bophelo bja boiketlo le katlego.

12Eupša ge ba ka se mo theeletše,

gona ba tla hwa lehu la lerumo,

ba hwa ba sa tsebe selo.

13“Bahlokamodimo bona ba na le letsoto;

le ge Modimo a ba otla,

ga ba ithapeletše go yena.

14Ba hwa e sa le ba bafsa,

ba hwa lehu la dihlong.

15Modimo o hlakodiša bahlaki mehlakong ya bona,

o šomiša ditlaišego gore ba mo theeletše.

1636:16-20 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse. “Le wena o tla go ntšha ditlaišegong,

a go bea polokegong;

bojelong bja gago go tla kgobelelwa dijo tše bose.

17Eupša bjale o ahlolwa o otlwa bjalo ka bakgopo,

o otlwa ka mmetela.

18O se goketšwe ke mahumo,

goba wa kgelošwa ke bontši bja tsogolekobong.

19O ka se intšhe mahlokong ka sello

le ge o ka leka ka maatla ohle a gago.

20O se dume gore bošego bo tle,

nako yeo ditšhaba di tlago hwa ka yona.

21O itote gore o se kgelogele bokgopong,

gobane ditlhokofatšo tše tša gago

ke tša go go thibela gore o se arogele go bjona.

22“Se lebale bogolo bja maatla a Modimo.

Morutiši, moswananaye ke mang?

23Ke mang yo a ka mmotšago gore a dire eng,

goba a re go yena: ‘O fošitše’?

24O se lebale go reta ditiro tša gagwe tše batho ba di opetšego ka mehla.

25Batho bohle ba a di bona,

le ge ba di bonela kgole.

26Bogolo bja gagwe ke phetatlhaologanyo,

le botala bja gagwe ga bo latišišege.

27“Ke yena a tšeago meetse lewatleng,

a fetošago pula kgodi.

28O tloromiša pula ya go tšwa marung,

gomme ya nela batho ka medupi.

29Ke mang yo a tsebago go thiba ga maru,

le go ratha ga ditladi leratadimeng,

kua go dulago Modimo?

30O pekenya legadima gohle leratadimeng;

o khurumetša madiba a lewatle.

31Ke gona ka mo a fepago36:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “fepago” Seheberu se re “ahlolago”. batho,

a ba fago dijo tše dintši.

32O swara legadima ka diatla,

a le laela go ratha mo a nyakago.

33Modumo o bega pula ya matlakadibe,

le dikgomo di dupelela gore e etla.”

37

371“E a ntšhoša,

mme pelo ya ka e thebatheba ka maatla.

2Ekwang mokidimetšo wa lentšu la Modimo;

theeletšang mopopodumo wa molomo wa gagwe!

3O o kwagatša gohle leratadimeng,

legadima la gagwe le gadima gohle lefaseng,

4gwa latela modumo wo o kidimetšago,

Modimo a popoduma ka lentšu la bogoši,

legadima lona le le gare le pekenya.

5Ge Modimo a popoduma,

go direga dimakatšo;

o dira dikgolo tše re sa di kwešišego.

6O laela lehlwa gore le we lefaseng,

le dipula tša matlorotloro gore di ne.

7O kgaotša mediro ya batho,

gore bohle ba lemoge ya gagwe.

8Diphoofolo di ya ka dirobeng tša tšona,

tša iphihla gona ka moo matšabeng a tšona.

9Ledimo le hlaga le etšwa ka borwa,

botšididi bja tlišwa ke diphefo tša ka leboa.

10Modimo a hema,

o kgahliša meetse,

ona a fetoga ya ba leswika.

11O hupiša maru meetse,

legadima la gagwe la phatlala marung.

12Ke yena Mmilošamaru,

maru, maphethataelo tša gagwe gohle lefaseng.

13O a šomiša go otla batho,

goba go neša pula lefaseng,

goba go bontšha lerato la gagwe.

14“Iketle, Jobo, o theeletše;

o ele dimakatšo tša Modimo hloko.

15Kgane o tseba ka mo Modimo a laolago maru,

goba ka mo a gadimišago legadima la go tšwa go ona?

16Na o tseba mophaphamalo wa maru,

wona mohlolo wa bothakgathakga bja Modimo?

17Wena o kgomarelwago ke diaparo ka sethitho

ge phefo ya ka borwa e tšhuma naga,

18na o ka ala leratadima bjalo ka Modimo,

lona le thatafetšego boka seipone sa tshipi?

19Re botše se re ka se botšago Modimo, ge;

re ka se phegišane naye re sa tsebe taba.

20Na se ke se bolelago ke sa go begelwa Modimo?

Kgane Modimo o swanetše go begelwa ge motho a bolela?37:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Kgane ... bolela?” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21“Go na le nako ye seedi se timelelago ka marung;

ka morago go tle phefo ya go tšea maru.

22Ka leboa go bonala seetša sa mmala wa gauta;

Modimo o aparetšwe ke letago le le gakgamatšago.

23Ramaatlaohle ga re kgone go mmatamela.

Ke yo maatla kudu,

o re phala bohle ka go loka,

ga a sekamiše toka.

24Ke ka lebaka leo batho ba mo hlomphago,

botsebanyane bona o a ba hlokomologa.”