Sepedi 2000 (NSO00)
34

341Elihu a tšwela pele a re:

2“Ekwang se ke se bolelago,

lena dihlalefi,

ntlhwaeleng tsebe, lena ditsebi.

3

34:3
Jobo 12:11
Mantšu a senkwa ka tsebe,

bjalo ka ge dijo di kwelelwa ka leleme.

4A re ikgetheleng se se lokilego,

re tsebeng se e lego tshwanelo.

5Gobane Jobo o re:

‘Nna ga ke ne molato,

Modimo ke yena a ntlhokišago toka.

6Ke dirwa wa maaka,

kganthe ke nepile,

ke gobaditšwe wa go se alafege,

etšwe ke se ka dira sebe.’

7“Kgane o gona motho wa go etša Jobo,

wa go gegea bangwe sesolo bjalo ka ge a enwa meetse,

8wa go šika le badiratšempe,

wa go sepela le bakgopo?

9O re ga go hole motho selo go leka go kgahla Modimo.

10“Ntheeletšeng, lena banna ba go kwešiša!

Modimo a ka se dire se sekgopo,

Ramaatlaohle a ka se dire phošo.

11

34:11
Pes. 62:12
O otlela batho tše ba di dirilego,

o ba swara ka mo go ba swanelago.

12Ruri, Modimo ga a dire phošo,

Ramaatlaohle ga a kgopamiše toka.

13Kgane ke mang yo a mmeilego Mohlokomedi wa lefase?

Ke mang yo a mmeilego Mmuši wa lefase lohle?

14Ge Modimo a ka amoga batho moya wa gagwe,

a o bušetša go yena mong,

15bohle ba ka hwa ka bjako,

ba boela mobung.

16“Ge o na le kwešišo, o ntheeletše;

se ke go botšago sona o se hlwaele tsebe.

17Kgane mohloi wa toka e ka ba mmuši?

Na Moloki, yena Ramaatla,

wena o ka mmona molato,

18yena yo a ka rego go kgoši: ‘Lefeelana towe!’

goba a re go bakgomana: ‘Bakgopo ke lena!’

19yena yo a sa rerelego bahlomphegi,

a sa bebego bahumi go feta badiidi,

ka ge bohle ba hlodilwe ke yena?

20Ba hwa ka bjako, bošegogare.

Bahlomphegi bao ba re go hwa batimelele;

gape Modimo o tloša mogateledi gabonolo.

21O lebelela mesepelo ya motho,

o mmala magato.

22Ga go leswiswi le leso mo badiratšempe ba ka khutago gona.

23Modimo ga a beele motho nako34:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “nako” Seheberu ga se kwagale gabotse. ya go tlo mo ahlola kgorong.

24O pšhatlaganya boramaatla ntle le go nyakišiša,

a bea ba bangwe legatong la bona.

25Ka ge a tseba tše ba di dirago,

o a ba wiša mme a ba pšhatlaganya bošego.

26O ba otlela bokgopo bja bona batho ka moka ba lebeletše,

27ka ge ba kgelogile,

ba se na taba le ditaelo tša gagwe.

28Ba dirile gore bahloki ba llele Modimo,

gomme yena a kwa ge bahlaki bao ba mo llela.

29-30“Fela ge Modimo a ka se dire selo,

ke mang yo a ka mo solago?

Ge a ka iphihla,

o tla bonwa ke mang?34:29-30 “Ge ... mang?” goba “Ge a ka iphihla, o tla bonwa ke mang – sona o tla bonwa ke setšhaba goba ke motho o tee?”

O bea mohlokamodimo mmuši wa setšhaba ka moka,

ya ba moreo go sona.34:29 Mohlomongwe go swanetše go balwa “O bea ... sona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

31“Ge motho a ka botša Modimo a re:

‘Ke lahleditšwe, nka se sa dira sebe;

32nthute se ke sa se tsebego;

ge eba ke dirile sebe,

nka se sa boeletša’ –

33na wena o bona nke Modimo o swanetše go otla

motho yo mobjalo?

Ka ge e le wena o ganago

se se dirwago ke Modimo,

ke wena o swanetšego go kgetha,

e sego nna.

Bolela se Modimo a swanetšego go se dira.

34“Fela ba ba kwešišago le ba bohlale ba ba nkwago ba tla re:

35‘Jobo o boledišwa ke go se tsebe,

polelo tša gagwe ga di re selo.’

36A Jobo a lekwe gasehlogo,

ka gobane o fetola bjalo ka yo kgopo.

37Sebe sa gagwe o se oketša ka go gwaba;

o nganga ka mokgwa wo pele ga rena,

a duletše go roga Modimo.”

35

351Elihu a tšwela pele a re:

2“Na o bona nke ga o foše, Jobo,

ge o re o lokile pele ga Modimo,

3ge o botšiša Modimo o re:

‘Na go nkholang,

ke tla boelwa ke eng ge ke sa dire sebe?’

4Nna ke tlile go go fetola,

wena le bagwera ba gago.

5“Lebelela leratadima,

o bone gore maru a phagame bjang ka godimo ga gago!

6

35:6-8
Jobo 22:2-3
Ge o dira sebe,

na o se senyetša Modimo?

Kgane ge o tshela molao leboelela,

seo se a mo ama?

7Ge o dira sa go loka,

gona o mo holang?

Ke eng se sebotse se o mo direlago sona?

8Gape bokgopo bja gago bo senyetša fela mothokawena,

le go loka ga gago go hola yena fela.

9“Batho ge ba tlaišwa kudu ba a lla;

ba llela go hlakodišwa go mogateledi yo maatla.

10Ga go be le yo a botšišago a re:

‘Modimo, Mmopi wa rena, o kae,

yena wa go re kgothatša ge re le mathateng,

11yo a re filego bohlale bja go feta bja diphoofolo tša naga,

bja go feta bja dinonyana tše di fofago?’

12Ke ka fao e rego ge ba llela Modimo a se ba fetole,

ka ge e le batho ba babe ba go ikgantšha.

13Gape Modimo ga a theeletše sello sa sehlodimare,

Ramaatlaohle ga a šetše sello se sebjalo.

14“Bjale wena a ka go theeletša bjang o re ga o mmone,

o re taba ya gago e mo go yena,

mme wena o emetše yena fela,

15goba ge o re Modimo ga a otle motho a galefile,

ga a na taba ge motho a mo tsogela maatla?

16Etse go balabala go ka se go hole ka selo, Jobo;

o fafatla bjalo o se na se o se tsebago.”

36

361Elihu a iša pele a re:

2“Se mphelele pelo,

ntheeletše gosenene ke go sedimoše,

ke go botše tše dingwe legatong la Modimo,

3ke go bontšhe ka tsebo ya ka ye e nabilego gore Mmopi wa ka o lokile.

4Ruri, ga go sa maaka se ke tlilego go botša sona;

tseba gore o bolela le monna yo bohlalehlale.

5“Le ge Modimo e le yo maatlamaatla,

ga a hlokomologe motho;

ke senatla sa go kwešiša sengwe le sengwe.

6Ga a lese bakgopo ba phela,

kganthe badiidi bona o ba dira ka toka.

7O hlokomela baloki,

a ba dudiša le dikgoši,

ba buša galelele.

Fela ge ba thoma go ikgogomoša,

8ba kgokwa ka diketane,

ba golegwa ka ditlaišo,

9ya ba gona a ba bontšhago dibe le dikarogo,

e lego boikgogomošo bja bona.

10O ba dira gore ba mo theeletše

ge a ba eletša gore ba tlogele bobe.

11Ge ba ka mo theeletša,

ba mo direla,

ba tla phela bophelo bja boiketlo le katlego.

12Eupša ge ba ka se mo theeletše,

gona ba tla hwa lehu la lerumo,

ba hwa ba sa tsebe selo.

13“Bahlokamodimo bona ba na le letsoto;

le ge Modimo a ba otla,

ga ba ithapeletše go yena.

14Ba hwa e sa le ba bafsa,

ba hwa lehu la dihlong.

15Modimo o hlakodiša bahlaki mehlakong ya bona,

o šomiša ditlaišego gore ba mo theeletše.

1636:16-20 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse. “Le wena o tla go ntšha ditlaišegong,

a go bea polokegong;

bojelong bja gago go tla kgobelelwa dijo tše bose.

17Eupša bjale o ahlolwa o otlwa bjalo ka bakgopo,

o otlwa ka mmetela.

18O se goketšwe ke mahumo,

goba wa kgelošwa ke bontši bja tsogolekobong.

19O ka se intšhe mahlokong ka sello

le ge o ka leka ka maatla ohle a gago.

20O se dume gore bošego bo tle,

nako yeo ditšhaba di tlago hwa ka yona.

21O itote gore o se kgelogele bokgopong,

gobane ditlhokofatšo tše tša gago

ke tša go go thibela gore o se arogele go bjona.

22“Se lebale bogolo bja maatla a Modimo.

Morutiši, moswananaye ke mang?

23Ke mang yo a ka mmotšago gore a dire eng,

goba a re go yena: ‘O fošitše’?

24O se lebale go reta ditiro tša gagwe tše batho ba di opetšego ka mehla.

25Batho bohle ba a di bona,

le ge ba di bonela kgole.

26Bogolo bja gagwe ke phetatlhaologanyo,

le botala bja gagwe ga bo latišišege.

27“Ke yena a tšeago meetse lewatleng,

a fetošago pula kgodi.

28O tloromiša pula ya go tšwa marung,

gomme ya nela batho ka medupi.

29Ke mang yo a tsebago go thiba ga maru,

le go ratha ga ditladi leratadimeng,

kua go dulago Modimo?

30O pekenya legadima gohle leratadimeng;

o khurumetša madiba a lewatle.

31Ke gona ka mo a fepago36:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “fepago” Seheberu se re “ahlolago”. batho,

a ba fago dijo tše dintši.

32O swara legadima ka diatla,

a le laela go ratha mo a nyakago.

33Modumo o bega pula ya matlakadibe,

le dikgomo di dupelela gore e etla.”