Sepedi 2000 (NSO00)
32

Polelo ya Elihu

(Jobo 32:1 – 37:24)

321Ka ge Jobo a be a sa ipone molato, banna bao ba bararo ba ile ba lesa go fetolana naye. 2Eupša Elihu, morwa wa Barakele wa ga Buse, wa kgorwana ya Ramo, o ile a galefela Jobo ka ge Jobo a ipona yo a lokilego, a bona yo a sego a loka e le Modimo. 3A galefela le bagwera bale ba gagwe ba bararo ka ge ba paletšwe ke go fetolana naye, ya ba mo nkego Modimo ke yena a nago le phošo.32:3 “ya ba ... phošo” Diphetolelo tše dingwe di re “ba bile ba se ba mo tšwa”. 4Ka ge Elihu e be e le yena yo monyenyane go bona, o ile a letela gore bohle ba fetše go bolela. 5Ge a bona gore banna bao ba bararo ga ba kgone go ngangišana le Jobo, a galefa, 6gomme a thoma go bolela a re:

“Nna ke yo monyenyane,

lena le ba bagolo,

ka gona ke be ke inyatša ke bile ke šia go le botša tše ke di naganago.

7Ke ikgadile ka re a go bolele lena ba bagolo,

lena diputswa le tšweletše bohlale bja lena.

8Gape se se kgontšhago motho go kwešiša,

ke moya wo Ramaatlaohle a mo tsentšego wona.

9Bohlale ga se bja batšofadi fela;

ga se bakgalabje fela ba go kwešiša go loka.

10Ke ka lebaka leo ke rego ntheeletšeng,

le nna ke le botše se ke se naganago.

11“Ke be ke le theeleditše ke sa le felele pelo, ke le hlwaetše tsebe mola le ngangišana,

le akanya se le nyakago go se bolela.

12Ke be ke le theeleditše gabotse,

fela go hlokegile wa go phala Jobo ka dipolelo;

le paletšwe ke go mo ganetša.

13Ka fao le se re lena bohlale le bo hweditše,

la re Jobo o tla kgonwa ke Modimo,

a ka se kgonwe ke motho.

14Nnaena Jobo ga sešo a bolela a ntebantšhitše,

gomme nna nka se mo fetole bjalo ka lena.

15“Šeba ba gakanegile,

ga ba kgone go mo fetola;

ga ba na mantšu.

16Bjale na nka napa ka dio itulela ge bona ba homotše,

ge ba ikemetše ba se ne polelo?

17Le nna a ke lahlele la bošiwana,

ke bolele se ke se naganago.

18Tše nka le botšago tšona ke tše dintši;

ke ikwa ke hlohleletšega go bolela.

19Ka teng ga ka nke go bela beine ye e sa tšogo hlotlwa,

ye e palešago makuka a mafsa.

20A ke bolele ke kgebiše pelo;

a ke ahlame ke fetole.

21Nka se emelele motho,

nka se gegee motho.

22Go gegea ga ke go kgone,

gomme le ge nkabe nka gegea,

Mmopi wa ka a ka akgofa a ntloša tšatšing.”

33

331“Bjale ge, Jobo, o ntheeletše gabotse,

tšohle tše ke di bolelago o di hlwaele tsebe.

2Bona mo, bjale ke tla ahlama,

ka bolela ditšwaganong tša ka.

3Ke bolela ke tiišitše,

gomme ke bolela therešo.

4Ke hlodilwe ke moya wa Modimo,

moya wa Ramaatlaohle o a mphediša.

5“Ge o kgona o nkganetše,

o itokiše, o mphetole,

o be komana, madulaabapile.

6Nna le wena re a swana mahlong a Modimo;

ka babedi re bopilwe ka letsopa.

7Ka gona o se ke wa ntšhaba,

nka se go tlišetše mathata.

8“Gape o boletše ke go kwa,

ke kwele tše o di bolelago.

9O rile: ‘Nna ga ke na bosodi,

ga se ka tshela molao,

ga ke ne molato,

ga se ka dira tše kgopo.

10Eupša Modimo o mpala magato,

gomme o ntshema lenaba la gagwe.

11

33:11
Jobo 13:27
O mpatagantše maoto ka dikota,

o ntišitše mesepelong ya ka yohle.’

12“Fela nna ke a go botša, Jobo, o a foša,

gobane Modimo o feta motho ka bogolo.

13O reng o sola Modimo,

o re ga a fetole motho ge a mmotšiša?

14Modimo o bolela ka mekgwa ye mentši,

le ge batho ba sa lemoge.

15

33:15
Jobo 4:13
O bolela ka ditoro le ka dipono bošego,

mola batho ba ile ka boroko malaong a bona.

16O ba kweša se a se bolelago,

a ba tšhošetše ka go ba kgala,

17gore a ba tlogediše sebe,

le gore ba se ikgogomoše.

18Ke ka mo a ba phefišago lebitla,

a ba hlakodišago lehung la lerumo.33:18 “a ba ... lerumo” Diphetolelo tše dingwe di re “a ba thibela go tshela noka ya lehu”.

19Le gona o kgala batho ka ditlaišo tša bolwetši,

ka bohloko bjo bo sa okobalego mmeleng,

20molwetši a be a šišingwe dijo,

ešita le tše dibosebose.

21A fetoge lekhoro,

mme marapo a thome go tšwelela.

22A be kgauswi le go ikela bohunamatolo,

lefaseng la ba ba ithobaletšego.

23“Mohlomongwe morongwa yo mongwe wa ba sekete,

ba ba gopotšago batho ditshwanelo,

a ka tlo mo hlakodiša,

ya ba mophophothethedi wa gagwe.

24O tla mo šokela a re:

‘Mo hlakodiše a se ye bohunamatolo,

ke mo hweleditše seloba.’

25Mmele wa gagwe o tla mpshafala wa tia gape;

yena o tla boela sekeng sa bofseng bja gagwe.

26Ge a rapela, o tla kgahla Modimo;

o tla tla pele ga Modimo a thabile;

Modimo o tla mmušetša sekeng sa gagwe.

27Motho yoo o tla ipolela phatlalatša a re:

‘Ke dirile dibe.

Ga se ka dira tše di lokilego,

eupša Modimo ga se a nkotla ka mo go ntebanego.

28O mphološitše gore ke se ye bohunamatolo,

gomme le gonabjale šemo ke sa phela.’

29“Tšeo ka moka ke tše Modimo a di dirago motho leboelela,

30e le gona go mo hlakodiša lehung,

gore a tle a ipshine ka bophelo.

31“Bjale, Jobo, ekwa se ke go botšago sona;

o homole, o ntese ke bolele.

32Fela ge o na le taba, o e ntšhe;

o bolele, gobane nka thaba ge o ka mpontšha gore ga o na molato.

33Eupša ge o se na polelo, o ntheeletše;

o homole, mme ke tla go ruta se e lego bohlale.”

34

341Elihu a tšwela pele a re:

2“Ekwang se ke se bolelago,

lena dihlalefi,

ntlhwaeleng tsebe, lena ditsebi.

3

34:3
Jobo 12:11
Mantšu a senkwa ka tsebe,

bjalo ka ge dijo di kwelelwa ka leleme.

4A re ikgetheleng se se lokilego,

re tsebeng se e lego tshwanelo.

5Gobane Jobo o re:

‘Nna ga ke ne molato,

Modimo ke yena a ntlhokišago toka.

6Ke dirwa wa maaka,

kganthe ke nepile,

ke gobaditšwe wa go se alafege,

etšwe ke se ka dira sebe.’

7“Kgane o gona motho wa go etša Jobo,

wa go gegea bangwe sesolo bjalo ka ge a enwa meetse,

8wa go šika le badiratšempe,

wa go sepela le bakgopo?

9O re ga go hole motho selo go leka go kgahla Modimo.

10“Ntheeletšeng, lena banna ba go kwešiša!

Modimo a ka se dire se sekgopo,

Ramaatlaohle a ka se dire phošo.

11

34:11
Pes. 62:12
O otlela batho tše ba di dirilego,

o ba swara ka mo go ba swanelago.

12Ruri, Modimo ga a dire phošo,

Ramaatlaohle ga a kgopamiše toka.

13Kgane ke mang yo a mmeilego Mohlokomedi wa lefase?

Ke mang yo a mmeilego Mmuši wa lefase lohle?

14Ge Modimo a ka amoga batho moya wa gagwe,

a o bušetša go yena mong,

15bohle ba ka hwa ka bjako,

ba boela mobung.

16“Ge o na le kwešišo, o ntheeletše;

se ke go botšago sona o se hlwaele tsebe.

17Kgane mohloi wa toka e ka ba mmuši?

Na Moloki, yena Ramaatla,

wena o ka mmona molato,

18yena yo a ka rego go kgoši: ‘Lefeelana towe!’

goba a re go bakgomana: ‘Bakgopo ke lena!’

19yena yo a sa rerelego bahlomphegi,

a sa bebego bahumi go feta badiidi,

ka ge bohle ba hlodilwe ke yena?

20Ba hwa ka bjako, bošegogare.

Bahlomphegi bao ba re go hwa batimelele;

gape Modimo o tloša mogateledi gabonolo.

21O lebelela mesepelo ya motho,

o mmala magato.

22Ga go leswiswi le leso mo badiratšempe ba ka khutago gona.

23Modimo ga a beele motho nako34:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “nako” Seheberu ga se kwagale gabotse. ya go tlo mo ahlola kgorong.

24O pšhatlaganya boramaatla ntle le go nyakišiša,

a bea ba bangwe legatong la bona.

25Ka ge a tseba tše ba di dirago,

o a ba wiša mme a ba pšhatlaganya bošego.

26O ba otlela bokgopo bja bona batho ka moka ba lebeletše,

27ka ge ba kgelogile,

ba se na taba le ditaelo tša gagwe.

28Ba dirile gore bahloki ba llele Modimo,

gomme yena a kwa ge bahlaki bao ba mo llela.

29-30“Fela ge Modimo a ka se dire selo,

ke mang yo a ka mo solago?

Ge a ka iphihla,

o tla bonwa ke mang?34:29-30 “Ge ... mang?” goba “Ge a ka iphihla, o tla bonwa ke mang – sona o tla bonwa ke setšhaba goba ke motho o tee?”

O bea mohlokamodimo mmuši wa setšhaba ka moka,

ya ba moreo go sona.34:29 Mohlomongwe go swanetše go balwa “O bea ... sona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

31“Ge motho a ka botša Modimo a re:

‘Ke lahleditšwe, nka se sa dira sebe;

32nthute se ke sa se tsebego;

ge eba ke dirile sebe,

nka se sa boeletša’ –

33na wena o bona nke Modimo o swanetše go otla

motho yo mobjalo?

Ka ge e le wena o ganago

se se dirwago ke Modimo,

ke wena o swanetšego go kgetha,

e sego nna.

Bolela se Modimo a swanetšego go se dira.

34“Fela ba ba kwešišago le ba bohlale ba ba nkwago ba tla re:

35‘Jobo o boledišwa ke go se tsebe,

polelo tša gagwe ga di re selo.’

36A Jobo a lekwe gasehlogo,

ka gobane o fetola bjalo ka yo kgopo.

37Sebe sa gagwe o se oketša ka go gwaba;

o nganga ka mokgwa wo pele ga rena,

a duletše go roga Modimo.”