Sepedi 2000 (NSO00)
31

311“Ke ikanne gore nka se tsoge ke dumile kgarebe ge ke e lebeletše.

2“Ke eng se Modimo Yogodimo a se abelago motho?

Ke eng se Ramaatlaohle wa magodimong a mmeetšego sona?

3Na dikotsi ga di wele bakgopo,

madimabe ona ga a wele badiratšempe?

4Kgane Modimo ga a tsebe tše ke di dirago,

goba ga a mpale magato?

5“Kgane nkile ka radia motho,

goba ka potlakela go hlalefetša bangwe?

6Nke Modimo a nkele ka seelo se se sa jabetšego,

gomme o tla bona gore ga ke na molato.

7Ge eba ke phamogile tseleng ye e lokilego,

goba ke lakilwe ke tše ke di bonego,

ge eba diatla tša ka di tšhilafaditšwe ke sebe,

8gona tše ke di bjalago a di lewe ke bangwe,

le tše di mmelelago di tumolwe.

9“Ge eba nkile ka duma mosadi wa mongwe,

gomme ka mo lalela mojako,

10gona mosadi wa ka a a yo šilela monna yo mongwe,

gomme banna ba bangwe ba robale naye.

11Gobane ge nkabe nkile ka dira bohlola bjoo,

nkabe ke obile molato wo o swanelago kotlo.

12Bo ka swana le mollo wo o tšhumago go fihla bodulabahu,

wo o ka laumišago tšohle tše ke nago le tšona.

13“Mola mohlanka wa ka yo mongwe wa monna goba wa mosadi a ntsošetša tshele,

ke be ke theeletša,

ke mo direla ka mo go lebanego.

14Ge nkabe ke be ke sa dire bjalo,

ke be nka lebelela Modimo bjang?

Ke be nka fetola bjang ge Modimo a ntshekiša?

15A ke re yena Modimo yo a mpopilego ka popelong ya mma,

o bopile le bona bahlanka ba ka?

16“Ga se nke ke gane go thuša badiidi;

bahlologadi ga se nke ke ba hlokiše lehutšo.

17Ga se nke ke je nthathana ya ka ke nnoši ke sa e ngwathelane le tšhiwana.

18Go tloga bofseng bja ka ke godišitše ditšhiwana boka tatagotšona;

go tloga bjaneng bja ka ke hlokometše bahlologadi.

19“Ge ke be ke bona mošaparegi a ebela a se ne diaparo,

goba mohloki wa go se be le nkgeretlana ya kobo,

20ke be ke mo fa diaparo tše borutho tša boya,

boya bja dinku tša mohlape wa ka,

mme yena a nteboge ka pelo ka moka.

21“Ge eba nkile ka šupa tšhiwana ka monwana,

ke fadiša ba go ema le nna kgorong,

22gona letsogo la ka a le robje sefakeng,

segetla sa ka se kgaolwe legetleng.

23Ka ge ke be ke boifa kotlo ya Modimo le bogoši bja gagwe,

ke be nka se dire taba ye bjalo.

24“Ga se nke ke bote gauta,

ka ikanya gauta ye e hlwekišitšwego

25goba ka ikgantšha ka leruo la ka le lentši,

goba ka thoto ye ke ikgobokeleditšego yona.

26Go bona letšatši, sephadimaletago,

goba wona ngwedi wa letopanta, seputlalerata,

27ga se gwa ka gwa nkutswa pelo gore ke be ke budulele dilo tšeo katlo.31:27 “gore ... katlo” E be e le sešupo sa go khunamela selo.

28Ge nkabe nkile ka dira bjalo,

nkabe ke obile molato wo o swanelago kotlo,

gobane ke be ke tla be ke latotše Modimo yo godimo.

29“Ga se nke ke thabele madimabe a lenaba la ka,

goba ka hlalala ge a wetšwe ke masetlapelo.

30Ga se nke ke dire sebe ka go mo lakaletša lehu.

31Bahlanka ba ka ba a tseba gore ka ga ka motho o be a eja a tlatša mpa.

32Basepedi ba be ba amogelega ka ga ka;

bafeti ke be ke sa ba latše ntle.

33“Nna ga se nke ke bipe dibe tša ka ka etša batho ba bangwe,

ka fihla bokgopo bja ka,

34e le ge ke tšhaba gore batho ba tla reng,

ke tšhaba le go kodutlwa ke ba gešo.

Ga se nke ke homole,

goba ka se tšwe ka gae.

35“Nke nkabe taba ya ka e ka theeletšwa!

Tše ke di boletšego tše ke a di emela.

A Ramaatlaohle a mphetole.

“Nke nkabe momphari a na le bohlatse bja lengwalo.

36Ke be ke tla le phara magetleng;

ke be ke tla le rwala hlogong boka mphapahlogo.

37Ke be ke tla botša Modimo tšohle tše ke di dirilego,

ka mmatamela ke sa šie.

38“Ge eba tšhemo ye ke e lemago e mpea melato,

ge eba bolemi bja yona bo a lla,

39ge eba ke lle dibjalo tša yona ke se ka di lefela,

gomme ka bolaiša beng ba yona tlala,

40gona, bakeng sa korong a ke melelwe ke ditshehlo,

bakeng sa mabele ke melelwe ke sekoro.”

Ke ka mo go felelago dipolelo tša Jobo.