Sepedi 2000 (NSO00)
30

301“Eupša bjale ke segwa ke bao e lego bana go nna,

bao botatabo ke bego ke ba nyatša,

ke sa rate le go ba dudiša le dimpša tša go diša dihuswane tša ka.

2E be e le dikoka tše di ka se kego tša ntirela selo.

3Ba be ba gwameditšwe ke tšhego le tlala;

bošego ge ba le mašokeng,

kgole le mo go dulago batho,

ba phuphura medu ye e omeletšego.

4Ba be ba ekga merogwana ya lešoka,

medu ya mehlopi e le dijo tša bona.30:4 “medu ... bona” Diphetolelo tše dingwe di re “ba ikomoša ka mollo wa medu ya mehlopi”.

5Ba be ba rakwa bathong ka go kgadimolwa mo nkego ke mahodu.

6Ba be ba swanela go phela ka magageng

le ka mešimeng le ka maweng.

7Ba be ba lla bjalo ka dipitsi,

ba ipopa dikgororwana ka gare ga dithokgwana.

8E be e le makokwana a mašilo,

digoboga tše di lelekilwego nageng ya gabotšona.

9“Gomme bjale ba nkopela koša,

ba mphara dika.

10Ba a ntšhišingwa, ba nkema phaphi;

ga ba dikadike go ntshwela sefahlego ka mare.

11Ka ge Modimo a mpheditše maatla,

a nkokobeditše,

bona ba namile ba ntlhasela ba sa itshware.

12Lekoko le le ntlhasela le etšwa ka lehlakoreng la la go ja;

ba a nkgorometša,

ba itokišetša go mpheleletša.

13Ba nthibela tsela,

ba leka go mphetšiša,

ebile ga go motho yo a ba thibelago.30:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “thibelago” Seheberu se re “thušago”.

14Ba tsena mo nkego go phutšwe lešoba morakong,

ba šwahlela ge morako o kgerega.

15Ke wetšwe ke tše di šiišago,

seriti sa ka se ntlogile mo nkego se tšerwe ke phefo,

le go atlega mola ga ka go apogile boka leru.

16“Bjale šemo ke hwa bosele;

ke imetšwe ke ditlaišego tša ka.

17Bošego ke lala ke opša ke marapo,

bohloko bjo ke bo kwago ga bo okobale.

18Modimo o nkgoga ka sekgapha,

o šošobantšha le diaparo tša ka.

19O ntahletše ka lerageng,

ke fetogile lerole le molora.

20“Ke a go llela, Modimo, eupša ga o nkarabe;

le ge ke emelela ke rapela ga o nkele hloko.

21O ntshwere gasehlogo;

o ntlhomere ka maatla ohle a gago.

22O lesa phefo gore e ntšee;

o nkutlautla gare ga ledimo le le tšubotlago.

23Ke a tseba gore o nkiša lehung moo go yago batho bohle.

24Gape motho ge a tlaletšwe ga a hlaselwe,

ge a llela thušo a le mathateng.30:24 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

25Kgane ke be ke sa lle le ba ba lego mathateng,

goba ke sa kwele bahloki bohloko?

26Ke be ke holofetše go ba mahlatse,

eupša ke wetšwe ke madimabe;

ke be ke letetše seetša,

fela ka tlelwa ke leswiswi.

27Ke ferekane, ga ke na khutšo;

ke welwa ke ditlaišego letšatši ka letšatši.

28Ke phela ke nyamile, ke se na lethabo;

ge ke ema kgorong ke ge ke kgopela thušo.

29Ke lla sello sa bošiwana,

sa bophukubje le bompšhe.

30Ke ifetše letlalo, ebile le a hlobega;

mmele wa ka o a fiša ka lebaka la letadi.

31Se bjale se ntšhaletšego ke go letša sefela sa mahloko ka sekgapa,

le kopelo ya manyami ka kwadi.”