Sepedi 2000 (NSO00)
29

Jobo o feleletša go bega taba ya gagwe

291Jobo a tšwela pele le go ala taba ya gagwe a re:

2“Nke nkabe nka swana le pele,

mola ke hlokomelwa ke Modimo.

3Ke mola lebone la gagwe le mponegela,

ke sepela ka seedi sa gagwe leswiswing.

4Ke matšatšing ale dilo di sa ntshepelela gabotse,

mola Modimo a ntotetše legae.

5Ke mola Ramaatlaohle a sa na le nna,

ke sa farafarilwe ke bana ba ka.

6Ke mola lebese le ntlalela mo nkego meetse a go hlapa maoto,

le mehlware ya ka e sa mela makgwareng,

mme e etšwa makhura a mantši.

7Mola ke sa fela ke eya kgorong pitšong ya bagolo ba motse,

ke dula fase madulong a ka lepatlelong,

8masogana ge a mpona a be a ntšhutelela,

le bakgalabje ba emelela ka go ntlhompha.

9Bahlomphegi ba be ba homola,

ba sa bolele;

10baetapele le bona ba ikhomolela,

ba re tuu.

11“Bohle ba ba kwago tša ka ba be ba re ke lehlogonolo;

ba ba mponago ba nthetela tiro tša ka.

12Gobane ke be ke thuša mohlaki ge a llela thušo,

le tšhiwana ge e hloka mothuši.

13Ke be ke lakaletšwa ditšhegofatšo ke motho ge a ehwa,

mohlologadi yena ke mo thabiša.

14Ka mehla ke be ke phethagatša toka le tshwanelo.

15E be e le nna mahlo a difofu,

le maoto a digole.

16Ke be ke le tatagobadiidi,

ke emelela bašele ba ba lego tlalelong.

17Badiratšempe ke be ke ba kgola meno,

ke hlakodiše batho ba ba lego ka maganong a bona.

18“Ka gona ke be ke ipotša gore matšatši a ka a atile boka lešabašaba,

le gore ke tla hwela ka ga ka ke iketlile;

19ke re ke tla swana le mohlare woo medu ya wona e dulago e nabetše meetseng,

le makala a wona a thapišwago ke phoka;

20ke re ke tla dula ke retwa,

ke bile ke sa felelwe ke maatla.

21Ge ke bolela, batho ba be ba ntheeletša ka hloko,

ba ekwa maele a ka ba homotše;

22gomme ge ke fetša,

ba sa be le sa go tlaleletša.

Mantšu a ka a be a nwelela go bona boka marothi a pula.

23Ba be ba a letela mo nkego ke pula,

ba ahlama nke ba nyoretšwe pula ya tsheola.

24Ke be ke ba segiša ge ba nolega moko,

gomme sefahlego sa ka se se edilego se ba bea pelo.

25Ke be ke ba laola,

ke ba tšeela sephetho,

ke ba eta pele boka kgoši ge e eta bahlabani pele,

ke bile ke ba bea pelo ge ba nyamile.”

30

301“Eupša bjale ke segwa ke bao e lego bana go nna,

bao botatabo ke bego ke ba nyatša,

ke sa rate le go ba dudiša le dimpša tša go diša dihuswane tša ka.

2E be e le dikoka tše di ka se kego tša ntirela selo.

3Ba be ba gwameditšwe ke tšhego le tlala;

bošego ge ba le mašokeng,

kgole le mo go dulago batho,

ba phuphura medu ye e omeletšego.

4Ba be ba ekga merogwana ya lešoka,

medu ya mehlopi e le dijo tša bona.30:4 “medu ... bona” Diphetolelo tše dingwe di re “ba ikomoša ka mollo wa medu ya mehlopi”.

5Ba be ba rakwa bathong ka go kgadimolwa mo nkego ke mahodu.

6Ba be ba swanela go phela ka magageng

le ka mešimeng le ka maweng.

7Ba be ba lla bjalo ka dipitsi,

ba ipopa dikgororwana ka gare ga dithokgwana.

8E be e le makokwana a mašilo,

digoboga tše di lelekilwego nageng ya gabotšona.

9“Gomme bjale ba nkopela koša,

ba mphara dika.

10Ba a ntšhišingwa, ba nkema phaphi;

ga ba dikadike go ntshwela sefahlego ka mare.

11Ka ge Modimo a mpheditše maatla,

a nkokobeditše,

bona ba namile ba ntlhasela ba sa itshware.

12Lekoko le le ntlhasela le etšwa ka lehlakoreng la la go ja;

ba a nkgorometša,

ba itokišetša go mpheleletša.

13Ba nthibela tsela,

ba leka go mphetšiša,

ebile ga go motho yo a ba thibelago.30:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “thibelago” Seheberu se re “thušago”.

14Ba tsena mo nkego go phutšwe lešoba morakong,

ba šwahlela ge morako o kgerega.

15Ke wetšwe ke tše di šiišago,

seriti sa ka se ntlogile mo nkego se tšerwe ke phefo,

le go atlega mola ga ka go apogile boka leru.

16“Bjale šemo ke hwa bosele;

ke imetšwe ke ditlaišego tša ka.

17Bošego ke lala ke opša ke marapo,

bohloko bjo ke bo kwago ga bo okobale.

18Modimo o nkgoga ka sekgapha,

o šošobantšha le diaparo tša ka.

19O ntahletše ka lerageng,

ke fetogile lerole le molora.

20“Ke a go llela, Modimo, eupša ga o nkarabe;

le ge ke emelela ke rapela ga o nkele hloko.

21O ntshwere gasehlogo;

o ntlhomere ka maatla ohle a gago.

22O lesa phefo gore e ntšee;

o nkutlautla gare ga ledimo le le tšubotlago.

23Ke a tseba gore o nkiša lehung moo go yago batho bohle.

24Gape motho ge a tlaletšwe ga a hlaselwe,

ge a llela thušo a le mathateng.30:24 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

25Kgane ke be ke sa lle le ba ba lego mathateng,

goba ke sa kwele bahloki bohloko?

26Ke be ke holofetše go ba mahlatse,

eupša ke wetšwe ke madimabe;

ke be ke letetše seetša,

fela ka tlelwa ke leswiswi.

27Ke ferekane, ga ke na khutšo;

ke welwa ke ditlaišego letšatši ka letšatši.

28Ke phela ke nyamile, ke se na lethabo;

ge ke ema kgorong ke ge ke kgopela thušo.

29Ke lla sello sa bošiwana,

sa bophukubje le bompšhe.

30Ke ifetše letlalo, ebile le a hlobega;

mmele wa ka o a fiša ka lebaka la letadi.

31Se bjale se ntšhaletšego ke go letša sefela sa mahloko ka sekgapa,

le kopelo ya manyami ka kwadi.”

31

311“Ke ikanne gore nka se tsoge ke dumile kgarebe ge ke e lebeletše.

2“Ke eng se Modimo Yogodimo a se abelago motho?

Ke eng se Ramaatlaohle wa magodimong a mmeetšego sona?

3Na dikotsi ga di wele bakgopo,

madimabe ona ga a wele badiratšempe?

4Kgane Modimo ga a tsebe tše ke di dirago,

goba ga a mpale magato?

5“Kgane nkile ka radia motho,

goba ka potlakela go hlalefetša bangwe?

6Nke Modimo a nkele ka seelo se se sa jabetšego,

gomme o tla bona gore ga ke na molato.

7Ge eba ke phamogile tseleng ye e lokilego,

goba ke lakilwe ke tše ke di bonego,

ge eba diatla tša ka di tšhilafaditšwe ke sebe,

8gona tše ke di bjalago a di lewe ke bangwe,

le tše di mmelelago di tumolwe.

9“Ge eba nkile ka duma mosadi wa mongwe,

gomme ka mo lalela mojako,

10gona mosadi wa ka a a yo šilela monna yo mongwe,

gomme banna ba bangwe ba robale naye.

11Gobane ge nkabe nkile ka dira bohlola bjoo,

nkabe ke obile molato wo o swanelago kotlo.

12Bo ka swana le mollo wo o tšhumago go fihla bodulabahu,

wo o ka laumišago tšohle tše ke nago le tšona.

13“Mola mohlanka wa ka yo mongwe wa monna goba wa mosadi a ntsošetša tshele,

ke be ke theeletša,

ke mo direla ka mo go lebanego.

14Ge nkabe ke be ke sa dire bjalo,

ke be nka lebelela Modimo bjang?

Ke be nka fetola bjang ge Modimo a ntshekiša?

15A ke re yena Modimo yo a mpopilego ka popelong ya mma,

o bopile le bona bahlanka ba ka?

16“Ga se nke ke gane go thuša badiidi;

bahlologadi ga se nke ke ba hlokiše lehutšo.

17Ga se nke ke je nthathana ya ka ke nnoši ke sa e ngwathelane le tšhiwana.

18Go tloga bofseng bja ka ke godišitše ditšhiwana boka tatagotšona;

go tloga bjaneng bja ka ke hlokometše bahlologadi.

19“Ge ke be ke bona mošaparegi a ebela a se ne diaparo,

goba mohloki wa go se be le nkgeretlana ya kobo,

20ke be ke mo fa diaparo tše borutho tša boya,

boya bja dinku tša mohlape wa ka,

mme yena a nteboge ka pelo ka moka.

21“Ge eba nkile ka šupa tšhiwana ka monwana,

ke fadiša ba go ema le nna kgorong,

22gona letsogo la ka a le robje sefakeng,

segetla sa ka se kgaolwe legetleng.

23Ka ge ke be ke boifa kotlo ya Modimo le bogoši bja gagwe,

ke be nka se dire taba ye bjalo.

24“Ga se nke ke bote gauta,

ka ikanya gauta ye e hlwekišitšwego

25goba ka ikgantšha ka leruo la ka le lentši,

goba ka thoto ye ke ikgobokeleditšego yona.

26Go bona letšatši, sephadimaletago,

goba wona ngwedi wa letopanta, seputlalerata,

27ga se gwa ka gwa nkutswa pelo gore ke be ke budulele dilo tšeo katlo.31:27 “gore ... katlo” E be e le sešupo sa go khunamela selo.

28Ge nkabe nkile ka dira bjalo,

nkabe ke obile molato wo o swanelago kotlo,

gobane ke be ke tla be ke latotše Modimo yo godimo.

29“Ga se nke ke thabele madimabe a lenaba la ka,

goba ka hlalala ge a wetšwe ke masetlapelo.

30Ga se nke ke dire sebe ka go mo lakaletša lehu.

31Bahlanka ba ka ba a tseba gore ka ga ka motho o be a eja a tlatša mpa.

32Basepedi ba be ba amogelega ka ga ka;

bafeti ke be ke sa ba latše ntle.

33“Nna ga se nke ke bipe dibe tša ka ka etša batho ba bangwe,

ka fihla bokgopo bja ka,

34e le ge ke tšhaba gore batho ba tla reng,

ke tšhaba le go kodutlwa ke ba gešo.

Ga se nke ke homole,

goba ka se tšwe ka gae.

35“Nke nkabe taba ya ka e ka theeletšwa!

Tše ke di boletšego tše ke a di emela.

A Ramaatlaohle a mphetole.

“Nke nkabe momphari a na le bohlatse bja lengwalo.

36Ke be ke tla le phara magetleng;

ke be ke tla le rwala hlogong boka mphapahlogo.

37Ke be ke tla botša Modimo tšohle tše ke di dirilego,

ka mmatamela ke sa šie.

38“Ge eba tšhemo ye ke e lemago e mpea melato,

ge eba bolemi bja yona bo a lla,

39ge eba ke lle dibjalo tša yona ke se ka di lefela,

gomme ka bolaiša beng ba yona tlala,

40gona, bakeng sa korong a ke melelwe ke ditshehlo,

bakeng sa mabele ke melelwe ke sekoro.”

Ke ka mo go felelago dipolelo tša Jobo.