Sepedi 2000 (NSO00)
2

Sathane o leka Jobo gape

21E rile ge letšatši le fihla la gore dibopiwa tša legodimong di tle gape pele ga Morena, Sathane le yena a buša a tla le tšona. 2Morena a mmotšiša a re: “Na o tšwa kae?”

Sathane a mo fetola a re: “Ke be ke itshepelela le lefase, ke eya kua le kua.”

3Morena a mmotšiša a re: “Afa o bone Jobo, mohlanka wa ka? Lefaseng ka moka ga go motho yo a swanago le yena, wa go se be bosodi, wa go loka, wa go mpoifa, le wa go se dire tše mpe. Wena o ile wa ntlhohleletša gore ke mo tlišetše masetlapelo go se na le lebaka, le ge go le bjalo Jobo o sa kgotleletše boloking bja gagwe.”

4Ke moo Sathane a mo fetotšego a re: “Moleko woo e be e le molekwana – motho a ka lahla tšohle tše a nago le tšona ge a šetše a rapeletša go phela. 5Fela ge o ka mo kweša bohloko mmeleng, gona o tla go rogaka mahlong!”

6Ke ge Morena a re go Sathane: “Go lokile ge, o diatleng tša gago, fela o se ke wa mmolaya.”

7Ke moka Sathane a tloga moo pele ga Morena, a yo ntšha Jobo dišo tše šoro, go tloga ka monwana wa leoto go fihla ka hlogo. 8Jobo a tloga a yo dula sethobolong, a tšea lengetana a ingwaya ka lona. 9Mosadi wa gagwe a mmotšiša a re: “Na o sa fela o kgotleletše boloking bja gago? Rogaka Modimo o ikhwele!”

10Jobo a mo fetola a re: “O bolela bjalo ka mosadi wa setlaela! Na re ka amogela dilo tše dibotse go Modimo, tše mpe tšona ra di gana?” Le ge Jobo a be a ekwa bohloko, o ile a se ke a dira sebe ka go bolela gampe ka Modimo.

Bagwera ba Jobo ba a mo etela

11Ge bagwera ba Jobo ba bararo ba ekwa masetlapelo a gagwe ka moka, ba ile ba kwana go tloga magaeng a bona go yo mo kwela bohloko le go mo homotša. Bona e be e le Elifase wa go tšwa Temane, le Bildade wa go tšwa Shuage, le Tsofare wa go tšwa Naama. 12Ya re ba sa le kgole ba bona Jobo, fela ba se mo tsebe. Ge ba seno mo tseba, ba thoma go lla ba golola, ba gagola diaparo tša bona, gomme ba gašetša mobu godimo wa ba tšhela dihlogo. 13Ke moka ba dula fase gona moo le yena matšatši a a šupago le mašego a ona, ba sa bolele selo, ka gore ba be ba bona gore o kwa bohloko kudu.

3

Jobo o llela go Modimo

31

3:1-19
Jer. 20:14-18
Ka morago ga moo Jobo a thoma go bolela, a rogaka letšatši le a tswetšwego ka lona 2a re:

3“A letšatši le ke tswetšwego ka lona le timelele,

le bjona bošego bjo ke imilwego ka bjona!

4Letšatši leo a e be leswiswi,

Modimo wa magodimong a se sa le šetša,

le seedi se se ke sa le hlabela.

5A le tšewe ke leswiswi le lesoleso;

le khupetšwe ke maru a maso,

le aparelwe le ke phifalo ya letšatši.

6Bošego bjoo a bo tlošwe ke leswiswi,

gomme bo se sa balwa le matšatši a ngwaga;

bo se ke bja hwetšwa dikgweding tša ngwaga.

7Ee, ka bjona a go se tswalwe ngwana,

go se ke gwa kwagala mekgolokwane.

8Tšatši leo a le rogakwe ke barogakamatšatši

ba ba kgonago go hlohleletša Lebiathane.3:8 “Lebiathane” Ba bangwe ba gopola gore ke kwena, ba bangwe ba re ke mamokebe. Go be go kgolwa gore boramaselamose ba kgona go e hlohleletša gore e fifatše letšatši.

9Bošego bjoo a bo fifalelwe ke naledi tša masa,

bo letele letšatši ge le hlaba

eupša le se hlabe;

a bo se ke bja hlabelwa ke mahwibi,

10ka ge bo ntesitše ke tswalwa,

mme bo ntsentše mathateng.

11“Ke reng ke se ka ikhwela ge ke tswalwa,

ka hema la mafelelo ge ke belegwa?

12Mma o be a mpharelang difarong?

O be a nnyantšhetšang letswele?

13Ge nkabe ke ikhwetše ka nako yeo,

nkabe ke robetše ke iketlile,

ke ithobaletše ka khutšo

14le magoši le bakgomana

ba ba ilego ba tsošološa marope.

15Nkabe ke ithobaletše le babuši

ba ba bego ba na le gauta,

ba tladitše dintlo tša bona silibera.

16Ke be ke reng ke sa be bjalo ka sefolotšana

se se bolokwago ka lephakuphaku,

ka ba bjalo ka lesea le le sa kago la bona seedi?

17Gape ka lebitleng bakgopo ga ba sa dira tše mpe,

le ba ba feletšwego ke maatla ba khutša gona.

18Ešita le dibofša moo di a iketla,

ga go na le yo a di gapeletšago go šoma.

19Ke mo go dulago batho ka moka,

ba bagolo le ba banyenyane;

le makgoba ke moo a lokologago gona.

20“Batho ba phedišetšwang mahlomoleng?

Seetša se reng se fiwa ba ba nyamilego?

21

3:21
Kut. 9:6
Ba duma lehu, fela ga le ba tlele;

ba le nyaka go feta lehumo le le fihlilwego.

22Ba ka thaba ba hlalala

ge ba ka be ba ka bolokwa.

23Ke go reng seetša se fiwa motho yo a se sa dumago go phela,

motho yo Modimo a mo thibetšego tsela tšohle?

24Bakeng sa go ja ke a lla,

metsetlo ya ka ga e fele,

e bjalo ka meetse a a elago.

25Tše ke di boifago ke tšona tše di ntlhagelago;

tše ke di tšhabago di a ntlela.

26Ga ke na boiketlo,

ga ke na khutšo,

le poifo ga e ntlogele.”

4

Poledišano ya mathomo

(Jobo 4:1 – 14:22)

41Ke mo Elifase wa go tšwa Temane a fetotšego Jobo a re:

2“Kgane o ka selekega ge nka boledišana le wena?

Fela ga ke sa kgona go homola.

3O be o ruta batho ba bantši,

o tiiša ba ba nolegilego moko.

4Ba ba lego mathateng o be o ba kgothatša;

ba ba lapilego o ba lapološa.

5Bjale ge mathata a wela wena,

o felelwa ke tshepo, o a gakanega.

6Ga ke re go boifa Modimo wa gago ke sona se o se botilego,

le go hloka bosodi ga gago ke sona se o se tshepilego?

7Nke o gopodišiše mo:

Na o gona mohlokabosodi goba moloki yo a kilego a fedišwa?

8Nna se ke se tsebago ke gore bomolemabobe

ba go bjala le mathata ba buna tšona tšeo.

9Bona bao Modimo o ba bolaya a befetšwe,

a ba fediša a ba galefetše.

10Bakgopo bao ba a bopa,

ba rora boka ditau;

eupša Modimo o homotša tawana tšeo, o di kgola meno.

11Ba hwa bjalo ka tau tše di hlokago sa go ja, bana ba bona ba gašagana.

12“Nkile ka sebelwa taba ka tsebeng.

13

4:13
Jobo 33:15
Ya ntlhoba boroko bjalo ka segateledi,

mola batho ba robetše bja matlogadibešong.

14Ka thothomela ka letšhogo,

mmele wohle wa ka wa roromela.

15Phefšana ye tshesane ya mphorola sefahlego;

ka kgaoga letswalo,

moriri wa ba wa tširoga.

16Ka bona selotsoko se eme pele ga ka,

fela ke sa se hlathe.

Ge go rile tuu, ka kwa lentšu le re:

17‘Kgane motho wa nama e ka ba moloki pele ga Modimo,

goba a hloka bosodi pele ga Mmopi wa gagwe?

18Gape le batseta ba gagwe ba legodimong

yena ga a ba tshepe;

ee, le mo go barongwa o hwetša ba bosodi.

19Bjale a ka napa a tshepa

ba ba dulago ka dintlong tša mobu,

dibopiwa tša letsopa,

bona ba ba pitleletšegago bjalo ka tšhwele?

20Motho le mo hlabela a phela,

la dikela a hwile.

O timelela sa ruri go se yo a lemogago.

21O loba tšohle tše a nago le tšona,

a hwe a se na bohlale.’ ”