Sepedi 2000 (NSO00)
29

Jobo o feleletša go bega taba ya gagwe

291Jobo a tšwela pele le go ala taba ya gagwe a re:

2“Nke nkabe nka swana le pele,

mola ke hlokomelwa ke Modimo.

3Ke mola lebone la gagwe le mponegela,

ke sepela ka seedi sa gagwe leswiswing.

4Ke matšatšing ale dilo di sa ntshepelela gabotse,

mola Modimo a ntotetše legae.

5Ke mola Ramaatlaohle a sa na le nna,

ke sa farafarilwe ke bana ba ka.

6Ke mola lebese le ntlalela mo nkego meetse a go hlapa maoto,

le mehlware ya ka e sa mela makgwareng,

mme e etšwa makhura a mantši.

7Mola ke sa fela ke eya kgorong pitšong ya bagolo ba motse,

ke dula fase madulong a ka lepatlelong,

8masogana ge a mpona a be a ntšhutelela,

le bakgalabje ba emelela ka go ntlhompha.

9Bahlomphegi ba be ba homola,

ba sa bolele;

10baetapele le bona ba ikhomolela,

ba re tuu.

11“Bohle ba ba kwago tša ka ba be ba re ke lehlogonolo;

ba ba mponago ba nthetela tiro tša ka.

12Gobane ke be ke thuša mohlaki ge a llela thušo,

le tšhiwana ge e hloka mothuši.

13Ke be ke lakaletšwa ditšhegofatšo ke motho ge a ehwa,

mohlologadi yena ke mo thabiša.

14Ka mehla ke be ke phethagatša toka le tshwanelo.

15E be e le nna mahlo a difofu,

le maoto a digole.

16Ke be ke le tatagobadiidi,

ke emelela bašele ba ba lego tlalelong.

17Badiratšempe ke be ke ba kgola meno,

ke hlakodiše batho ba ba lego ka maganong a bona.

18“Ka gona ke be ke ipotša gore matšatši a ka a atile boka lešabašaba,

le gore ke tla hwela ka ga ka ke iketlile;

19ke re ke tla swana le mohlare woo medu ya wona e dulago e nabetše meetseng,

le makala a wona a thapišwago ke phoka;

20ke re ke tla dula ke retwa,

ke bile ke sa felelwe ke maatla.

21Ge ke bolela, batho ba be ba ntheeletša ka hloko,

ba ekwa maele a ka ba homotše;

22gomme ge ke fetša,

ba sa be le sa go tlaleletša.

Mantšu a ka a be a nwelela go bona boka marothi a pula.

23Ba be ba a letela mo nkego ke pula,

ba ahlama nke ba nyoretšwe pula ya tsheola.

24Ke be ke ba segiša ge ba nolega moko,

gomme sefahlego sa ka se se edilego se ba bea pelo.

25Ke be ke ba laola,

ke ba tšeela sephetho,

ke ba eta pele boka kgoši ge e eta bahlabani pele,

ke bile ke ba bea pelo ge ba nyamile.”