Sepedi 2000 (NSO00)
28

Go retwa bohlale

28128:1-28 Seheberu ga se laetše gore mo kgaolong ye go bolela mang.“Go na le moo go epšago silibera;

go na le mafelo moo go hlwekišwago gauta.

2Tshipi e epša mobung,

mphiri wona o hwetšwa ka go tološa borale.

3Batho ba bonega leswiswi.

Ba putuka matlapa ka maswiswing a masomaso, ka fase ga lefase.

4Ba epa mekoti ya meepo kgole le mo go dulago batho,

ba lebalwa le ke bafeti ba tsela.

Ke moo ba šomago gona kgole le batho,

ba šikinyega ba lekeletše ka dithapo.

5Godimo ga lefase go mela tša go lewa,

eupša ka fase ga lona go a biloga,

go swana le ka gare ga mollo.

6Maswika a lefase a swere magakabje a botala bja leratadima,

a swere le dithorwana tša gauta.

7Tsela ya go ya meepong ga e tsebje le ke ntšhu,

le pekwa ga se ya ka ya e bona.

8Ga go sebata se se kilego sa gata moo,

goba tau ye e kilego ya sepela gona.

9“Batho ba epa maswika a bothatathata,

ba phekgola le dithaba ka medu.

10Ge ba le gare ba phula tsela maswikeng,

ba hwetša magakabje a mehutahuta.

11Mo go rothago meetse ba a go thiba,28:11 Mohlomongwe go swanetše go balwa “thiba” Seheberu se re “thuša”.

gomme se se utegilego ba se tliša nyanyeng.

12Eupša bohlale bo hwetšwa kae?

Tlhaologanyo yona e humanega kae?

13“Ga go tsebje ke motho wa nama;

ga bo hwetšwe lefaseng mo go dulago batho.

14Lewatle le re:

‘Bohlale ga bo na le nna;’

le phamphamadiba e re:

‘Ka gare ga ka bohlale ga bo gona.’

15Ga bo rekwe ka gauta ye e sego ya tswakwa, goba ka silibera.

16Le gauta ye e tšwago Ofire e ka se lekantšhwe le bjona,

ešita le magakabje a bohlokwahlokwa.

17Bo phala gauta le galase ka mohola,

ebile bo ka se rekwe le ka moruswi wa gauta ye e hlwekišitšwego.

18Bohlale bo phala pheta ya thaga,

le legakadima le perela.

19Bo phala legakabje la Etopia ka mohola;

le gauta ye e sego ya tswakwa e ka se lekantšhwe nabjo.

20“Bjale bohlale bo tšwa kae, ge?

Tlhaologanyo yona e humanega kae?

21Ga go sephedi se se kago bona bohlale,

ešita le yona nonyana e ka se bo bone.

22Felo ga tahlego le lehu di re:

‘Rena re di kwa fela ka mabarebare.’

23“Ke Modimo a nnoši yo a tsebago tsela ya go ya go bohlale,

yo a tsebago mo bo hwetšwago gona,

24ka gore yena o bona mellwane ya lefase,

o bona tšohle tša ka fase ga leratadima.

25Mola Modimo a efa phefo maatla,

a beela le lewatle magomo;

26mola a beela pula melao ya go na,

a phulela legadima tsela,

27ke gona a hlodilego bohlale,

a bo lebelela, a bo sekaseka.

28

28:28
Pes. 111:10
Diema 1:7
9:10
“A botša batho a re:

‘Go boifa Morena ke bjona bohlale;

go tlogela bobe ke yona tlhaologanyo.’ ”

29

Jobo o feleletša go bega taba ya gagwe

291Jobo a tšwela pele le go ala taba ya gagwe a re:

2“Nke nkabe nka swana le pele,

mola ke hlokomelwa ke Modimo.

3Ke mola lebone la gagwe le mponegela,

ke sepela ka seedi sa gagwe leswiswing.

4Ke matšatšing ale dilo di sa ntshepelela gabotse,

mola Modimo a ntotetše legae.

5Ke mola Ramaatlaohle a sa na le nna,

ke sa farafarilwe ke bana ba ka.

6Ke mola lebese le ntlalela mo nkego meetse a go hlapa maoto,

le mehlware ya ka e sa mela makgwareng,

mme e etšwa makhura a mantši.

7Mola ke sa fela ke eya kgorong pitšong ya bagolo ba motse,

ke dula fase madulong a ka lepatlelong,

8masogana ge a mpona a be a ntšhutelela,

le bakgalabje ba emelela ka go ntlhompha.

9Bahlomphegi ba be ba homola,

ba sa bolele;

10baetapele le bona ba ikhomolela,

ba re tuu.

11“Bohle ba ba kwago tša ka ba be ba re ke lehlogonolo;

ba ba mponago ba nthetela tiro tša ka.

12Gobane ke be ke thuša mohlaki ge a llela thušo,

le tšhiwana ge e hloka mothuši.

13Ke be ke lakaletšwa ditšhegofatšo ke motho ge a ehwa,

mohlologadi yena ke mo thabiša.

14Ka mehla ke be ke phethagatša toka le tshwanelo.

15E be e le nna mahlo a difofu,

le maoto a digole.

16Ke be ke le tatagobadiidi,

ke emelela bašele ba ba lego tlalelong.

17Badiratšempe ke be ke ba kgola meno,

ke hlakodiše batho ba ba lego ka maganong a bona.

18“Ka gona ke be ke ipotša gore matšatši a ka a atile boka lešabašaba,

le gore ke tla hwela ka ga ka ke iketlile;

19ke re ke tla swana le mohlare woo medu ya wona e dulago e nabetše meetseng,

le makala a wona a thapišwago ke phoka;

20ke re ke tla dula ke retwa,

ke bile ke sa felelwe ke maatla.

21Ge ke bolela, batho ba be ba ntheeletša ka hloko,

ba ekwa maele a ka ba homotše;

22gomme ge ke fetša,

ba sa be le sa go tlaleletša.

Mantšu a ka a be a nwelela go bona boka marothi a pula.

23Ba be ba a letela mo nkego ke pula,

ba ahlama nke ba nyoretšwe pula ya tsheola.

24Ke be ke ba segiša ge ba nolega moko,

gomme sefahlego sa ka se se edilego se ba bea pelo.

25Ke be ke ba laola,

ke ba tšeela sephetho,

ke ba eta pele boka kgoši ge e eta bahlabani pele,

ke bile ke ba bea pelo ge ba nyamile.”

30

301“Eupša bjale ke segwa ke bao e lego bana go nna,

bao botatabo ke bego ke ba nyatša,

ke sa rate le go ba dudiša le dimpša tša go diša dihuswane tša ka.

2E be e le dikoka tše di ka se kego tša ntirela selo.

3Ba be ba gwameditšwe ke tšhego le tlala;

bošego ge ba le mašokeng,

kgole le mo go dulago batho,

ba phuphura medu ye e omeletšego.

4Ba be ba ekga merogwana ya lešoka,

medu ya mehlopi e le dijo tša bona.30:4 “medu ... bona” Diphetolelo tše dingwe di re “ba ikomoša ka mollo wa medu ya mehlopi”.

5Ba be ba rakwa bathong ka go kgadimolwa mo nkego ke mahodu.

6Ba be ba swanela go phela ka magageng

le ka mešimeng le ka maweng.

7Ba be ba lla bjalo ka dipitsi,

ba ipopa dikgororwana ka gare ga dithokgwana.

8E be e le makokwana a mašilo,

digoboga tše di lelekilwego nageng ya gabotšona.

9“Gomme bjale ba nkopela koša,

ba mphara dika.

10Ba a ntšhišingwa, ba nkema phaphi;

ga ba dikadike go ntshwela sefahlego ka mare.

11Ka ge Modimo a mpheditše maatla,

a nkokobeditše,

bona ba namile ba ntlhasela ba sa itshware.

12Lekoko le le ntlhasela le etšwa ka lehlakoreng la la go ja;

ba a nkgorometša,

ba itokišetša go mpheleletša.

13Ba nthibela tsela,

ba leka go mphetšiša,

ebile ga go motho yo a ba thibelago.30:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “thibelago” Seheberu se re “thušago”.

14Ba tsena mo nkego go phutšwe lešoba morakong,

ba šwahlela ge morako o kgerega.

15Ke wetšwe ke tše di šiišago,

seriti sa ka se ntlogile mo nkego se tšerwe ke phefo,

le go atlega mola ga ka go apogile boka leru.

16“Bjale šemo ke hwa bosele;

ke imetšwe ke ditlaišego tša ka.

17Bošego ke lala ke opša ke marapo,

bohloko bjo ke bo kwago ga bo okobale.

18Modimo o nkgoga ka sekgapha,

o šošobantšha le diaparo tša ka.

19O ntahletše ka lerageng,

ke fetogile lerole le molora.

20“Ke a go llela, Modimo, eupša ga o nkarabe;

le ge ke emelela ke rapela ga o nkele hloko.

21O ntshwere gasehlogo;

o ntlhomere ka maatla ohle a gago.

22O lesa phefo gore e ntšee;

o nkutlautla gare ga ledimo le le tšubotlago.

23Ke a tseba gore o nkiša lehung moo go yago batho bohle.

24Gape motho ge a tlaletšwe ga a hlaselwe,

ge a llela thušo a le mathateng.30:24 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

25Kgane ke be ke sa lle le ba ba lego mathateng,

goba ke sa kwele bahloki bohloko?

26Ke be ke holofetše go ba mahlatse,

eupša ke wetšwe ke madimabe;

ke be ke letetše seetša,

fela ka tlelwa ke leswiswi.

27Ke ferekane, ga ke na khutšo;

ke welwa ke ditlaišego letšatši ka letšatši.

28Ke phela ke nyamile, ke se na lethabo;

ge ke ema kgorong ke ge ke kgopela thušo.

29Ke lla sello sa bošiwana,

sa bophukubje le bompšhe.

30Ke ifetše letlalo, ebile le a hlobega;

mmele wa ka o a fiša ka lebaka la letadi.

31Se bjale se ntšhaletšego ke go letša sefela sa mahloko ka sekgapa,

le kopelo ya manyami ka kwadi.”