Sepedi 2000 (NSO00)
24

241“Ke eng Ramaatlaohle a sa bee dinako

tša go ahlola bakgopo?

Bahlankedi ba gagwe ba reng ba letela matšatši a kotlo ya bakgopo,

eupša ba sa a bone?

2“Bakgopo ba fela ba katološa mellwane;

ba utswa diruiwa tša bangwe,

ba di fudiša le tša bona.

3Ba ipha dipokolo tša ditšhiwana,

ba swara le dipoo tša bahlologadi,

go fihlela bahlologadi bao ba lefa

melato ya bona.

4Ba kgorometša bahloki mo tseleng

gore ba ba šutelele;

le gona bahlaki ba mo nageng ba phela ka go iphihlela bona.

5“Badiidi ba tlemega go yo nyaka dijo lešokeng bjalo ka dipitsi;

leganata le ba fa dijo tša bana ba bona.

6Ba tlemega go šomela batho ba bangwe ka go ba bunela mašemo;

ba utswa diterebe mašemong a motho yo kgopo.

7Bošego ba lala ba se ne tša go apara,

ba hloka tša go itšhireletša phefo.

8Ba thapišwa ke dipula dithabeng;

ba ipata le magaga ba nyaka botšhabelo.

9“Masea ao a se nago botatagoona bakgopo ba a dira makgoba,

ba thopela bahloki bana gore ba lefe melato ya bona ka bona.

10Bahloki ba sepela ba hlobotše,

ba se ne diaparo;

ba rwele mabele ba swerwe ke tlala.

11Ba hlotla makhura a mohlware mokgahlo ga mehlare,

ba pitla diterebe ka maoto ba sa inyorolle ka matutu a tšona.

12Metseng go golola ba ba hwago,

ba ba gobetšego ba lla ba nyaka thušo,

eupša Modimo ga a ele thapelo tša bona hloko.

13“Go na le batho ba go gana seedi;

ba go se se kwešiše,

ba go gana go hlahlwa ke sona.

14Mmolai o tsoga ka masa,

a yo bolaya modiidi le mohloki;

bošego o a utswa.

15Sehlotlolo se letela gore šwahlane e sware;

se ipotša se ikhurumetša sefahlego ka lešela se re:

‘Nka se tsebje ke motho.’

16Mahodu a šwahlela ka dintlong bošego,

eupša mosegare ba a khuta ba tšhaba seetša.

17Ka moka ga ona ba tšhaba seetša sa mosegare,

ge e le leswiswi lona ga ba le boife.

1824:18-25 Diphetolelo tše dingwe di re ditemana 18-25 di boletšwe ke Tsofare. “Bakgopo ba gogolwa ke mafula,

le mašemo a bona a rogakilwe ke Modimo;

batho ga ba sa šoma ka merareng ya bona.

19Badiradibe ba metšwa ke bodulabahu,

bjalo ka lehlwa ge le metšwa ke komelelo le phišo.

20Bakgopo ba lebalwa le ke bommagobona;

diboko di ipshina ka bona,

ga ba sa gopolwa ke motho.

Ke ka mo bokgopo bo fedišwago bjalo ka mohlare wo o welego.

21Lebaka ke gore ba be ba swere basadi ba meopa gampe,

ba se na botho go bahlologadi.

22Modimo o fediša diganka ka maatla a gagwe;

ge a thoma go otla bakgopo bona ga ba kgolwe gore ba tla phela.

23O ba lesa ba ipea pelwanatšhwaana ya tšhireletšego,

kganthe o dula a ba beile leihlo.

24Bakgopo ba tuma lebakanyana,

ya ba ga ba sa le gona;

ba a kokobetšwa,

ba pona bjalo ka bjang,

ba etša seako sa lebele se se ripilwego.

25Ge eba go se bjalo,

ke mang yo a ka rego ke na le maaka,

goba a re tše ke di bolelago ga se selo?”