Sepedi 2000 (NSO00)
20

201Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Ke fišegela go go fetola;

ke ka lebaka le ke felago pelo.

3Gape ge o realo o a nthoga,

fela go go fetola go ka se mpalele.

4“Kgane ga o tsebe gore go tloga kgale,

mola motho a bewa lefaseng,

5ga go yo kgopo yo a kilego a iketla go ya kae,

le gore lethabo la mohlokamodimo ke la lebakanyana fela?

6Le ge a ka akalala go fihla leratadimeng,

a kgoma maru ka hlogo,

7o tla ba a senyega bjalo ka mantle a gagwe.

Ba ba bego ba mo tseba ba tla botšiša gore na o nyameletše kae.

8O tla timelela bjalo ka toro,

gomme a se sa bonwa ke motho.

O tla nyamelela bjalo ka pono ya bošego.

9Ba ba bego ba mmona ba ka se sa mmona,

le ba lapa la gagwe ba ka se sa mmona.

10Bana ba gagwe ba tla kgopela go badiidi,

gomme yena o tla lefa lehumo le a le hweditšego ka boradia.20:10 Temana ye e ka fetolwa le ka mokgwa wo “Bana ba gagwe ba tla swanela go bušetša badiidi lehumo le a le hweditšego ka go ba radia.”

11Maatla ale a gagwe a bosogana a tla ya naye lebitleng.

12“Bobe bo be bo mo tsefela ka ganong,

a bo latswa ka leleme;

13a bile a bo khupa ka molomo,

a bo moma le ka legano.

14Eupša ka mpeng bo a mo fetogela,

bja mo dira tša bohloko bja noga.

15Yo kgopo o tla hlatša tša manoni tše a di meditšego;

ke Modimo yo a tlago mo hlatšiša tšona.

16Se yo kgopo a se meditšego se swana le bohloko bja peetla,

se tla mmolaya bjalo ka ge nke o lomilwe ke noga.

17A ka se sa ipshina ka makhura a mohlware,20:17 Mohlomongwe go swanetše go balwa “makhura a mohlware” Seheberu ga se kwagale gabotse.

goba ka todi le makgahla.

18O tla swanela go bušetša tše a iphilego tšona,

gomme a ka se kgone go ikhola ka tšona,

a ka se ipshine ka lehumo le a le hweditšego ka kgwebo,

19ka gobane o be a gatelela bahloki,

a se na taba le bona,

a bile a ipha dintlo tše di agilwego ke ba bangwe.

20Ka ge e be e le ramegabaru,

mahumo a gagwe a ka se mo hlakodiše.

21Ge a eja o be a sa šadiše,

ka lebaka leo katlego e tla mo felela.

22E tla re a ntše a na le tšohle tše a di nyakago,

a hlagelwa ke mathata,

a welwa ke madimabe a mehutahuta.

23E tla re a sa ja, Modimo a mo otla a mo galefetše.

Kgalefo yeo e tla ba nke ke dijo tše a mo soletšego tšona.

24O tla re ke tšhabela sebetša sa tshipi,

a hlabja ka mosebe wa mphiri,

25wa mo phuleletša santlhoko,

ntlhana ya wona ya go phadima ya tšwelela mokokotlong wa gagwe,

gomme a welwa ke poifo ye kgolo.

26Leswiswi le leso ke se a se beetšwego;

o tla tšhungwa ke mollo wo o sego wa gotšwa ke motho,

wa feleletša tšohle tša ka mokutwaneng wa gagwe.

27Legodimo le tla utolla bokgopo bja gagwe,

gomme lefase la hlatsela ka go mo tšwa.

28Ntlo ya gagwe e tla gogolwa ke lefula ge tšatši la kgalefo ya Modimo le fihla.

29“Se ke se Modimo a se abelago yo kgopo,

ke lona lefa le a mo fago lona.”

21

211Jobo a fetola a re:

2“Le theeletšeng gabotse se ke se bolelago;

ke ka mo ke nyakago le nkhomotša.

3Le se mphelele pelo ge ke bolela;

e tla re ge ke feditše la kgona le nkgegea.

4“Kgane yo ke llago ka yena ke motho wa nama?

Bjale nka se fele pelo bjang?

5Le ntheeletšeng gabotse,

mme e tla be e sa le le ahlama ka letšhogo.

6Ge ke gopola se se ntlhagetšego,

ke a gakanega, ka tširoga.

7“Bakgopo ba reng ba phela,

ba ba ba tšofala e le boramaemo ba maatla?

8Ba ba le bana le ditlogolo,

di be di gole ba sa phela.

9Ka magaeng a bona go a iketlwa,

ga ba phele ka poifo,

ga ba otlwe ke Modimo.

10Dipoo tša bona di goela wa go tswadiša,

ditshadi di tswala di sa folotše.

11Ba lesa bana ba bona ba tshelatshela,

ba ithalokela bjalo ka diputšane.

12Ba letša dikoša ka meropa le dikgapa;

ba thekelela koša ya dinaka.

13Bakgopo ba iphelela bophelo bja katlego,

ba ba ba ikhwela ntle le go kwa bohloko.

14“Eupša ba botša Modimo ba re:

‘Re tlogele; ga re nyake go tseba ka mo o ratago re phela ka gona.

15Ramaatlaohle yena ke mang,

ge e bile re swanetše go mo hlankela?

Go mo rapela gona go re holang?’

16A ke re katlego ba ikhweleditše yona ka bobona?

Fela dikgopolo tša bona nna ga ke kwane natšo.

17“A ke re bakgopo ga ba atiše go khukhunetšwa ke lehu,

goba go welwa ke kotsi?

Na Modimo yena a ka otla bakgopo a ba galefetše,

18gomme a ba tšea bjalo ka phefo ge e tšea mabebe,

goba bjalo ka mooko o tšewa ke ledimo?

19“Lena le re Modimo o otla bana ka lebaka la dibe tša botatabo.

A go otlwe modiradibe ka boyena, a ikwele.

20Modiradibe a a ithwalele kotlo ya gagwe;

a a ikwele kgalefo ya Ramaatlaohle.

21Na ge motho a feletšwe ke matšatši a go phela,

o sa na le taba le ba lapa la gagwe?

22Kgane motho a ka ruta Modimo,

yena wa go ahlola le dibopiwa tša legodimo?

23“Yo mongwe motho o hwa e le senatla,

a iketlile, a se na mathata,

24a fepegile, a phedile gabotse.

25Yo mongwe o hwa a tsota,

a se a ka a iketla.

26Tabakgolo ke gore bobedi bja bona ba a hwa;

bobedi ba a bolokwa;

bobedi ba nyeuma diboko.

27“Nna tše le di naganago ke a di tseba,

le maanomabe a le ntogelago ona.

28Le a botšiša le re:

‘O kae motse wa mokgomana yola,

le kae legae la yo kgopo yola?’

29Na ga le ke le botšiša basepedi?

Kgane ga le ba kgolwe ge ba le botša tše ba di bonego, ba re

30ka letšatši la kotsi go babalelwa yo kgopo,

o hlakodišwa ge letšatši la kgalefo ya Modimo le fihla.

31Ke mang yo a ka mo kgalago mahlong,

a mo solela maitshwaro a gagwe?

Ke mang yo a ka lefeletšago ditiro tša gagwe?

32Ge a išitšwe dirapeng,

lebitla la gagwe le a letwa.

33O etwa pele ke lešaba le le sa balegego;

o šalwa morago ke ba bangwe ba bantši;

o khurumetšwa ka makwate a moedi a sa mo imele.

34“Bjale lena le ka napa la mpea pelo ka ditšiebadimo tše tša lena?

Tšohle tše le di bolelago ga se nnete.”

22

Poledišano ya boraro

(Jobo 22:1 – 27:23)

221Gwa fetola Elifase wa go tšwa Temane a re:

2

22:2-3
Jobo 35:6-8
“Na motho wa nama a ka hola Modimo ka eng?

Ešita le yo bohlalehlale,

ke eng se a ka mo holago ka sona?

3Kgane ge o dira tše di lokilego o hola Ramaatlaohle?

Ge o phela ntle le bosodi gona go tla mo thušang?

4Kgane Modimo a ka go sola ka ge o mmoifa, a go iša tshekong?

5Aowa, ke ka lebaka la bokgopo bjo o bo dirilego;

ke ka gobane o dirile dibe tše dintši.

6O šaeditše ka ge o rile ge o adima magageno dilo,

wa nyaka peeletšo ya tšona;

wa ba tšeela diaparo,

wa ba tlogela ba itlhobotše.

7Ga se wa fa ba ba lapilego meetse a go nwa;

o timile le ba ba swerwego ke tlala dijo.

8Ka go fadiša maatla o iphile naga,

wa bea mogwerago go yona.

9O bušeditše bahlologadi gae ba kadietša diatla,

wa ba wa hula le ditšhiwana.

10Ke ka lebaka leo o wetšwego ke madimabe,

wa aparelwa ke poifo ka bjako,

11wa ba mo leswiswing, wa se bone selo;

wa tšewa ke lefula.

12“Ga ke re Modimo o dula godimo magodimong?

Bona gore dinaledi di godimodimo bjang.

13Eupša wena o re: ‘Modimo o tsebang?

A ka ahlola batho bjang a širilwe ke leswiswi le lesoleso?

14O širilwe ke marumaso ge a le gare a sepela mollwaneng mokgahlo ga leratadima le lefase.’

15“Na o nyaka go ganelela bophelong bjola bja kgale bja go phelwa ke bakgopo?

16Gape bona ba ile ba gogolwa ke lefula nako ya bona e sešo ya fihla.

17Ke bona ba go re go Modimo: ‘Re tlogele.

O ka re dirang, wena Ramaatlaohle?’

18Etšwe e le yena a tladitšego magae a bona mahumo.

Fela dikgopolo tša bona nna ga ke kwane natšo.

19Baloki ge ba bona bakgopo ba otlwa ba a kgahlega,

le ba ba se nago molato ba a ba sega.

20Ba re: ‘Manaba a rena a fedišeditšwe sa ruri,

gomme tše a bego a na le tšona di llwe ke mollo.’

21“Bjale ge, boelana le Modimo,

o kwane naye,

ke mo o tlago buša wa iketla.

22Amogela thuto yeo a go fago yona;

o lote mantšu a gagwe ka pelong ya gago.

23Ge o ka boela go Ramaatlaohle,

o tla go bušetša sekeng.22:23 “o tla go bušetša sekeng” Diphetolelo tše dingwe di re “ka boikokobetšo”.

Ge o ka fediša bobe bjo bo dirwago ka ga gago,

24ge o ka lahla gauta ye o nago le yona,

wa lahla le ye e tšwago Ofire,

wa e lahlela lekgwareng ka nokaneng,

25Ramaatlaohle e tla ba yena gauta le silibera ya gago ye bohlokwa.

26Ke mo a tlago go thabiša, yena Ramaatlaohle,

wa lebana le Modimo o sa itshetshengwe.

27Ge o mo rapela o tla go kwa,

wena o tla kgona go phetha dikeno tša gago.

28Ge o ikemišeditše go dira selo,

o tla se kgona;

tsela ya gago e tla bonegelwa ke seetša.

29Ge Modimo a kokobetša bakgopo,

wena o tla re22:29 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge Modimo ... o tla re” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke ka lebaka la boikgantšho bja bona;

baikokobetši bona o a ba phološa.

30Modimo o tla hlakodiša yo a se nago molato,

gomme wena o tla go hlakodiša ge o dira tše di lokilego.”22:30 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.