Sepedi 2000 (NSO00)
21

211Jobo a fetola a re:

2“Le theeletšeng gabotse se ke se bolelago;

ke ka mo ke nyakago le nkhomotša.

3Le se mphelele pelo ge ke bolela;

e tla re ge ke feditše la kgona le nkgegea.

4“Kgane yo ke llago ka yena ke motho wa nama?

Bjale nka se fele pelo bjang?

5Le ntheeletšeng gabotse,

mme e tla be e sa le le ahlama ka letšhogo.

6Ge ke gopola se se ntlhagetšego,

ke a gakanega, ka tširoga.

7“Bakgopo ba reng ba phela,

ba ba ba tšofala e le boramaemo ba maatla?

8Ba ba le bana le ditlogolo,

di be di gole ba sa phela.

9Ka magaeng a bona go a iketlwa,

ga ba phele ka poifo,

ga ba otlwe ke Modimo.

10Dipoo tša bona di goela wa go tswadiša,

ditshadi di tswala di sa folotše.

11Ba lesa bana ba bona ba tshelatshela,

ba ithalokela bjalo ka diputšane.

12Ba letša dikoša ka meropa le dikgapa;

ba thekelela koša ya dinaka.

13Bakgopo ba iphelela bophelo bja katlego,

ba ba ba ikhwela ntle le go kwa bohloko.

14“Eupša ba botša Modimo ba re:

‘Re tlogele; ga re nyake go tseba ka mo o ratago re phela ka gona.

15Ramaatlaohle yena ke mang,

ge e bile re swanetše go mo hlankela?

Go mo rapela gona go re holang?’

16A ke re katlego ba ikhweleditše yona ka bobona?

Fela dikgopolo tša bona nna ga ke kwane natšo.

17“A ke re bakgopo ga ba atiše go khukhunetšwa ke lehu,

goba go welwa ke kotsi?

Na Modimo yena a ka otla bakgopo a ba galefetše,

18gomme a ba tšea bjalo ka phefo ge e tšea mabebe,

goba bjalo ka mooko o tšewa ke ledimo?

19“Lena le re Modimo o otla bana ka lebaka la dibe tša botatabo.

A go otlwe modiradibe ka boyena, a ikwele.

20Modiradibe a a ithwalele kotlo ya gagwe;

a a ikwele kgalefo ya Ramaatlaohle.

21Na ge motho a feletšwe ke matšatši a go phela,

o sa na le taba le ba lapa la gagwe?

22Kgane motho a ka ruta Modimo,

yena wa go ahlola le dibopiwa tša legodimo?

23“Yo mongwe motho o hwa e le senatla,

a iketlile, a se na mathata,

24a fepegile, a phedile gabotse.

25Yo mongwe o hwa a tsota,

a se a ka a iketla.

26Tabakgolo ke gore bobedi bja bona ba a hwa;

bobedi ba a bolokwa;

bobedi ba nyeuma diboko.

27“Nna tše le di naganago ke a di tseba,

le maanomabe a le ntogelago ona.

28Le a botšiša le re:

‘O kae motse wa mokgomana yola,

le kae legae la yo kgopo yola?’

29Na ga le ke le botšiša basepedi?

Kgane ga le ba kgolwe ge ba le botša tše ba di bonego, ba re

30ka letšatši la kotsi go babalelwa yo kgopo,

o hlakodišwa ge letšatši la kgalefo ya Modimo le fihla.

31Ke mang yo a ka mo kgalago mahlong,

a mo solela maitshwaro a gagwe?

Ke mang yo a ka lefeletšago ditiro tša gagwe?

32Ge a išitšwe dirapeng,

lebitla la gagwe le a letwa.

33O etwa pele ke lešaba le le sa balegego;

o šalwa morago ke ba bangwe ba bantši;

o khurumetšwa ka makwate a moedi a sa mo imele.

34“Bjale lena le ka napa la mpea pelo ka ditšiebadimo tše tša lena?

Tšohle tše le di bolelago ga se nnete.”