Sepedi 2000 (NSO00)
19

Jobo o fetola bagwera ba gagwe

191Ge Jobo le bagwera ba gagwe ba bararo ba šetše ba boledišane nako ye telele, Jobo a ba fetola a re:

2“Le tla lesa neng go nkweša bohloko le go ntlhaba ka mantšu?

3Nako le nako le dula le nthoga,

ga le ne dihlong tša go bolela le nna gampe.

4Le ge eba ka nnete ke dirile phošo,

seo ga se taba ya lena.

5Etse le gopola gore le a mphala,

ebile le bona matshwenyego a ka e le bohlatse bja gore ke dirile sebe.

6Bjale ge, tsebang gore ke Modimo yo a mphošeditšego,

ke yena a nkweditšego molabeng.

7Le ge ke hlaba mokgoši,

ga ke thušwe ke motho;

le ge ke goelela ke llela toka,

ga go na yo a nkwago.

8Modimo o nthibetše tsela ka morako gore ke se fete,

tsela tša ka di aparetšwe ke leswiswi.

9O nkamogile lehumo lohle,

gomme a fediša setumo sa ka.

10O nthobarobile gohle gore ke felelele.

O tumola kholofelo ya ka boka mohlare.

11Modimo o ntukela bogale,

o mpala le manaba a gagwe.

12O romela madira a gagwe go tlo ntlhasela,

ba bopa dintotoma gore ba ntlhasele,

ba hloma mešaša ba a ntikanetša.

13“Modimo o dirile gore batho ba gešo ba ntahle;

ke nna mošele go ba ba bego ba ntseba;

14meloko yešo e ntahlile,

bagwera ba ka ba ntebetše.

15Bale ba bego ba falaletše go nna le badiredi ba ka ba basetsana ba mpona ke le mošele,

ba ntshema motšwantle.

16Ge ke bitša mohlanka ga a arabe,

le ge ke mo rapela gore a ntlhankele.

17Mosadi wa ka o nkgelwa ke moya wa ka,

le lefetla la ka le nkgela banabešo.

18Bana ba banyenyane le bona ba a nnyatša,

gomme ge ke leka go emelela,

ba a nkwera.

19Bagwera ba ka ba bagolo ba a ntšhišingwa;

bale ke bego ke ba rata ba mphuraletše.

20Bolwetši bja ka bo nkotišitše kudu,

go phologa ga ka e bile ka mahlatse.19:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go phologa ... mahlatse” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21“Ntšhokeleng, ntšhokeleng hle, bagwera!

Modimo o nkotlile o šoro.

22Le reng le ntlhomere bjalo ka Modimo?

Kgane ga se la ikgotsofatša ka go nkweša bohloko?

23“Nke nkabe mantšu a ka a ngwalwa ka pukung,

24goba a tlokwa letlapeng ka tshipi,

a tlatšwa ka morodi gore e be a go dulela sa ruri.

25Fela ke a tseba gore mafelelong Modimo o tla nkemelela ge a ahlola lefase.

26Le ka morago ga ge letlalo la ka le llwe ke bolwetši,

ke tla bona Modimo ke sa phela.

27Ke tla iponela yena ka mahlo a ka, gomme yena e ka se be mošele.

Ke mo hlolosetše ka pelo ya ka ka moka.

28“Ge le ka re: ‘A re mo hlomareng,

re mmoneng molato masetlapelong a a gagwe,’

gona le tsebeng gore tšhoša e le emetše.

29Gobane ge Modimo a galefetše modiradibe,

o mmolaya ka tšhoša.

Ka fao tsebang gore moahlodi o gona.”

20

201Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Ke fišegela go go fetola;

ke ka lebaka le ke felago pelo.

3Gape ge o realo o a nthoga,

fela go go fetola go ka se mpalele.

4“Kgane ga o tsebe gore go tloga kgale,

mola motho a bewa lefaseng,

5ga go yo kgopo yo a kilego a iketla go ya kae,

le gore lethabo la mohlokamodimo ke la lebakanyana fela?

6Le ge a ka akalala go fihla leratadimeng,

a kgoma maru ka hlogo,

7o tla ba a senyega bjalo ka mantle a gagwe.

Ba ba bego ba mo tseba ba tla botšiša gore na o nyameletše kae.

8O tla timelela bjalo ka toro,

gomme a se sa bonwa ke motho.

O tla nyamelela bjalo ka pono ya bošego.

9Ba ba bego ba mmona ba ka se sa mmona,

le ba lapa la gagwe ba ka se sa mmona.

10Bana ba gagwe ba tla kgopela go badiidi,

gomme yena o tla lefa lehumo le a le hweditšego ka boradia.20:10 Temana ye e ka fetolwa le ka mokgwa wo “Bana ba gagwe ba tla swanela go bušetša badiidi lehumo le a le hweditšego ka go ba radia.”

11Maatla ale a gagwe a bosogana a tla ya naye lebitleng.

12“Bobe bo be bo mo tsefela ka ganong,

a bo latswa ka leleme;

13a bile a bo khupa ka molomo,

a bo moma le ka legano.

14Eupša ka mpeng bo a mo fetogela,

bja mo dira tša bohloko bja noga.

15Yo kgopo o tla hlatša tša manoni tše a di meditšego;

ke Modimo yo a tlago mo hlatšiša tšona.

16Se yo kgopo a se meditšego se swana le bohloko bja peetla,

se tla mmolaya bjalo ka ge nke o lomilwe ke noga.

17A ka se sa ipshina ka makhura a mohlware,20:17 Mohlomongwe go swanetše go balwa “makhura a mohlware” Seheberu ga se kwagale gabotse.

goba ka todi le makgahla.

18O tla swanela go bušetša tše a iphilego tšona,

gomme a ka se kgone go ikhola ka tšona,

a ka se ipshine ka lehumo le a le hweditšego ka kgwebo,

19ka gobane o be a gatelela bahloki,

a se na taba le bona,

a bile a ipha dintlo tše di agilwego ke ba bangwe.

20Ka ge e be e le ramegabaru,

mahumo a gagwe a ka se mo hlakodiše.

21Ge a eja o be a sa šadiše,

ka lebaka leo katlego e tla mo felela.

22E tla re a ntše a na le tšohle tše a di nyakago,

a hlagelwa ke mathata,

a welwa ke madimabe a mehutahuta.

23E tla re a sa ja, Modimo a mo otla a mo galefetše.

Kgalefo yeo e tla ba nke ke dijo tše a mo soletšego tšona.

24O tla re ke tšhabela sebetša sa tshipi,

a hlabja ka mosebe wa mphiri,

25wa mo phuleletša santlhoko,

ntlhana ya wona ya go phadima ya tšwelela mokokotlong wa gagwe,

gomme a welwa ke poifo ye kgolo.

26Leswiswi le leso ke se a se beetšwego;

o tla tšhungwa ke mollo wo o sego wa gotšwa ke motho,

wa feleletša tšohle tša ka mokutwaneng wa gagwe.

27Legodimo le tla utolla bokgopo bja gagwe,

gomme lefase la hlatsela ka go mo tšwa.

28Ntlo ya gagwe e tla gogolwa ke lefula ge tšatši la kgalefo ya Modimo le fihla.

29“Se ke se Modimo a se abelago yo kgopo,

ke lona lefa le a mo fago lona.”

21

211Jobo a fetola a re:

2“Le theeletšeng gabotse se ke se bolelago;

ke ka mo ke nyakago le nkhomotša.

3Le se mphelele pelo ge ke bolela;

e tla re ge ke feditše la kgona le nkgegea.

4“Kgane yo ke llago ka yena ke motho wa nama?

Bjale nka se fele pelo bjang?

5Le ntheeletšeng gabotse,

mme e tla be e sa le le ahlama ka letšhogo.

6Ge ke gopola se se ntlhagetšego,

ke a gakanega, ka tširoga.

7“Bakgopo ba reng ba phela,

ba ba ba tšofala e le boramaemo ba maatla?

8Ba ba le bana le ditlogolo,

di be di gole ba sa phela.

9Ka magaeng a bona go a iketlwa,

ga ba phele ka poifo,

ga ba otlwe ke Modimo.

10Dipoo tša bona di goela wa go tswadiša,

ditshadi di tswala di sa folotše.

11Ba lesa bana ba bona ba tshelatshela,

ba ithalokela bjalo ka diputšane.

12Ba letša dikoša ka meropa le dikgapa;

ba thekelela koša ya dinaka.

13Bakgopo ba iphelela bophelo bja katlego,

ba ba ba ikhwela ntle le go kwa bohloko.

14“Eupša ba botša Modimo ba re:

‘Re tlogele; ga re nyake go tseba ka mo o ratago re phela ka gona.

15Ramaatlaohle yena ke mang,

ge e bile re swanetše go mo hlankela?

Go mo rapela gona go re holang?’

16A ke re katlego ba ikhweleditše yona ka bobona?

Fela dikgopolo tša bona nna ga ke kwane natšo.

17“A ke re bakgopo ga ba atiše go khukhunetšwa ke lehu,

goba go welwa ke kotsi?

Na Modimo yena a ka otla bakgopo a ba galefetše,

18gomme a ba tšea bjalo ka phefo ge e tšea mabebe,

goba bjalo ka mooko o tšewa ke ledimo?

19“Lena le re Modimo o otla bana ka lebaka la dibe tša botatabo.

A go otlwe modiradibe ka boyena, a ikwele.

20Modiradibe a a ithwalele kotlo ya gagwe;

a a ikwele kgalefo ya Ramaatlaohle.

21Na ge motho a feletšwe ke matšatši a go phela,

o sa na le taba le ba lapa la gagwe?

22Kgane motho a ka ruta Modimo,

yena wa go ahlola le dibopiwa tša legodimo?

23“Yo mongwe motho o hwa e le senatla,

a iketlile, a se na mathata,

24a fepegile, a phedile gabotse.

25Yo mongwe o hwa a tsota,

a se a ka a iketla.

26Tabakgolo ke gore bobedi bja bona ba a hwa;

bobedi ba a bolokwa;

bobedi ba nyeuma diboko.

27“Nna tše le di naganago ke a di tseba,

le maanomabe a le ntogelago ona.

28Le a botšiša le re:

‘O kae motse wa mokgomana yola,

le kae legae la yo kgopo yola?’

29Na ga le ke le botšiša basepedi?

Kgane ga le ba kgolwe ge ba le botša tše ba di bonego, ba re

30ka letšatši la kotsi go babalelwa yo kgopo,

o hlakodišwa ge letšatši la kgalefo ya Modimo le fihla.

31Ke mang yo a ka mo kgalago mahlong,

a mo solela maitshwaro a gagwe?

Ke mang yo a ka lefeletšago ditiro tša gagwe?

32Ge a išitšwe dirapeng,

lebitla la gagwe le a letwa.

33O etwa pele ke lešaba le le sa balegego;

o šalwa morago ke ba bangwe ba bantši;

o khurumetšwa ka makwate a moedi a sa mo imele.

34“Bjale lena le ka napa la mpea pelo ka ditšiebadimo tše tša lena?

Tšohle tše le di bolelago ga se nnete.”