Sepedi 2000 (NSO00)
1

Sathane o leka Jobo

11Go kile gwa ba le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jobo, a dula nageng ya Utse.1:1 “Utse” Ga go tsebje gabotse gore naga yeo e be e le kae. E be e le monna yo a se nago bosodi, wa go loka le wa go boifa Modimo, gomme a sa dire tše mpe. 2O be a na le barwa ba ba šupago le barwedi ba bararo, 3a ruile dihuswane tše dikete tše di šupago, dikamela tše dikete tše tharo, dikgomo tše sekete, le dipokolo tše makgolo a mahlano. Le gona o be a na le bahlanka ba bantšintši, gomme a humile go feta batho ba Bohlabela ka moka.

4Barwa ba Jobo ba be ba na le setlwaedi sa go šielana ka go direlana monyanya ka malapeng a bona, gomme ba laletša le dikgaetšedi tša bona tše tharo gore di tle di je, di nwe nabo. 5E be e re ge matšatši a monyanya wo mongwe le wo mongwe a fetile, Jobo a bitše bana ba gagwe go tlo direla yo mongwe le yo mongwe wa bona sehlabelo gore a ba hlwekiše. O be a tsoga e sa le bošego a dire dihlabelo tšeo, ka ge a be a gopola gore mohlomongwe ba ka no ba ba rogile Modimo ka phošo.

6

1:6
Gen. 6:2
E rile ge letšatši le fihla la gore dibopiwa tša legodimong di tle pele ga Morena, Sathane le yena a tla le tšona. 7Morena a mmotšiša a re: “Na o tšwa kae?”

Sathane a mo fetola a re: “Ke be ke itshepelela le lefase, ke eya kua le kua.”

8Morena a mmotšiša a re: “Afa o bone Jobo, mohlanka wa ka? Lefaseng ka moka ga go motho yo a swanago le yena, wa go se be le bosodi, wa go loka, wa go mpoifa, le wa go se dire tše mpe.”

9

1:9-11
Kut. 12:10
Sathane a mo fetola a re: “Na o ra gore Jobo a ka go boifela lefeela? 10Ga ke re ke wena o dulago o mo šireleditše ka gohle, yena le lapa la gagwe gotee le tšohle tše a nago le tšona. O šegofaditše tšohle tše a di dirilego, gomme mehlape ya gagwe ya ata kudu. 11Eupša ge o ka mo tšeela tšohle tše a nago le tšona o tla go roga mahlong!”

12Ke moo Modimo a rilego go Sathane: “Go lokile ge, tšohle tše a nago le tšona di diatleng tša gago, fela yena mong o se ke wa mo dira selo.” Sathane a nama a tloga.

Bana ba Jobo ba a bolawa, gomme lehumo la gagwe le a senywa

13Ya re ka tšatši le lengwe ge bana ba Jobo ba le monyanyeng ka lapeng la mogolwabona, 14gwa tla motseta go Jobo, a re: “Re be re lema ka dipholo gomme dipokolo tšona di fula kgauswi. 15Gateetee ke ge Basheba1:15 “Basheba” Setšhaba sa bašwahledi ba ba sepelago le naga ba etšwa ka borwa. ba re wela godimo gomme ba di thopa tšohle. Ba bolaya bahlanka ba gago ka moka ka ditšhoša. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

16Ya re a sa bolela, gwa fihla yo mongwe, a re: “Legadima le rathile dihuswane la di bolaya gotee le badiša. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

17Ya re a sa bolela, gwa tla yo mongwe, a re: “Makoko a mararo a Bakaldea1:17 “Bakaldea” Setšhaba sa bašwahledi ba ba sepelago le naga ba etšwa ka leboa. a re hlasetše, a thopa dikamela, a bolaya le bahlanka ba gago bohle ka ditšhoša. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

18Ya re a sa bolela, yo mongwe a fihla, a re: “Bana ba gago ba be ba le monyanyeng ga morwago yo mogolo 19ge go etla ledimo la go tšwa lešokeng. La šikinya ntlo yohle, gomme ya ba wela godimo, ya ba bolaya ka moka. Ke nna fela ke tšhabilego gore ke tle ke go tsebiše.”

20Ke moka Jobo a emelela, a gagola diaparo tša gagwe a nyamile. A ipoola hlogo, a itahlela fase ka sefahlego, a rapela 21a re: “Ke tlile lefaseng ke le fela, gomme ke tla tloga lefaseng ke le fela. Morena o be a file, mme bjale o tšere. A a retwe!”

22Le ge Jobo a hlagetšwe ke dilo tšeo ka moka, ga se a ka a dira sebe ka go sola Modimo.

2

Sathane o leka Jobo gape

21E rile ge letšatši le fihla la gore dibopiwa tša legodimong di tle gape pele ga Morena, Sathane le yena a buša a tla le tšona. 2Morena a mmotšiša a re: “Na o tšwa kae?”

Sathane a mo fetola a re: “Ke be ke itshepelela le lefase, ke eya kua le kua.”

3Morena a mmotšiša a re: “Afa o bone Jobo, mohlanka wa ka? Lefaseng ka moka ga go motho yo a swanago le yena, wa go se be bosodi, wa go loka, wa go mpoifa, le wa go se dire tše mpe. Wena o ile wa ntlhohleletša gore ke mo tlišetše masetlapelo go se na le lebaka, le ge go le bjalo Jobo o sa kgotleletše boloking bja gagwe.”

4Ke moo Sathane a mo fetotšego a re: “Moleko woo e be e le molekwana – motho a ka lahla tšohle tše a nago le tšona ge a šetše a rapeletša go phela. 5Fela ge o ka mo kweša bohloko mmeleng, gona o tla go rogaka mahlong!”

6Ke ge Morena a re go Sathane: “Go lokile ge, o diatleng tša gago, fela o se ke wa mmolaya.”

7Ke moka Sathane a tloga moo pele ga Morena, a yo ntšha Jobo dišo tše šoro, go tloga ka monwana wa leoto go fihla ka hlogo. 8Jobo a tloga a yo dula sethobolong, a tšea lengetana a ingwaya ka lona. 9Mosadi wa gagwe a mmotšiša a re: “Na o sa fela o kgotleletše boloking bja gago? Rogaka Modimo o ikhwele!”

10Jobo a mo fetola a re: “O bolela bjalo ka mosadi wa setlaela! Na re ka amogela dilo tše dibotse go Modimo, tše mpe tšona ra di gana?” Le ge Jobo a be a ekwa bohloko, o ile a se ke a dira sebe ka go bolela gampe ka Modimo.

Bagwera ba Jobo ba a mo etela

11Ge bagwera ba Jobo ba bararo ba ekwa masetlapelo a gagwe ka moka, ba ile ba kwana go tloga magaeng a bona go yo mo kwela bohloko le go mo homotša. Bona e be e le Elifase wa go tšwa Temane, le Bildade wa go tšwa Shuage, le Tsofare wa go tšwa Naama. 12Ya re ba sa le kgole ba bona Jobo, fela ba se mo tsebe. Ge ba seno mo tseba, ba thoma go lla ba golola, ba gagola diaparo tša bona, gomme ba gašetša mobu godimo wa ba tšhela dihlogo. 13Ke moka ba dula fase gona moo le yena matšatši a a šupago le mašego a ona, ba sa bolele selo, ka gore ba be ba bona gore o kwa bohloko kudu.

3

Jobo o llela go Modimo

31

3:1-19
Jer. 20:14-18
Ka morago ga moo Jobo a thoma go bolela, a rogaka letšatši le a tswetšwego ka lona 2a re:

3“A letšatši le ke tswetšwego ka lona le timelele,

le bjona bošego bjo ke imilwego ka bjona!

4Letšatši leo a e be leswiswi,

Modimo wa magodimong a se sa le šetša,

le seedi se se ke sa le hlabela.

5A le tšewe ke leswiswi le lesoleso;

le khupetšwe ke maru a maso,

le aparelwe le ke phifalo ya letšatši.

6Bošego bjoo a bo tlošwe ke leswiswi,

gomme bo se sa balwa le matšatši a ngwaga;

bo se ke bja hwetšwa dikgweding tša ngwaga.

7Ee, ka bjona a go se tswalwe ngwana,

go se ke gwa kwagala mekgolokwane.

8Tšatši leo a le rogakwe ke barogakamatšatši

ba ba kgonago go hlohleletša Lebiathane.3:8 “Lebiathane” Ba bangwe ba gopola gore ke kwena, ba bangwe ba re ke mamokebe. Go be go kgolwa gore boramaselamose ba kgona go e hlohleletša gore e fifatše letšatši.

9Bošego bjoo a bo fifalelwe ke naledi tša masa,

bo letele letšatši ge le hlaba

eupša le se hlabe;

a bo se ke bja hlabelwa ke mahwibi,

10ka ge bo ntesitše ke tswalwa,

mme bo ntsentše mathateng.

11“Ke reng ke se ka ikhwela ge ke tswalwa,

ka hema la mafelelo ge ke belegwa?

12Mma o be a mpharelang difarong?

O be a nnyantšhetšang letswele?

13Ge nkabe ke ikhwetše ka nako yeo,

nkabe ke robetše ke iketlile,

ke ithobaletše ka khutšo

14le magoši le bakgomana

ba ba ilego ba tsošološa marope.

15Nkabe ke ithobaletše le babuši

ba ba bego ba na le gauta,

ba tladitše dintlo tša bona silibera.

16Ke be ke reng ke sa be bjalo ka sefolotšana

se se bolokwago ka lephakuphaku,

ka ba bjalo ka lesea le le sa kago la bona seedi?

17Gape ka lebitleng bakgopo ga ba sa dira tše mpe,

le ba ba feletšwego ke maatla ba khutša gona.

18Ešita le dibofša moo di a iketla,

ga go na le yo a di gapeletšago go šoma.

19Ke mo go dulago batho ka moka,

ba bagolo le ba banyenyane;

le makgoba ke moo a lokologago gona.

20“Batho ba phedišetšwang mahlomoleng?

Seetša se reng se fiwa ba ba nyamilego?

21

3:21
Kut. 9:6
Ba duma lehu, fela ga le ba tlele;

ba le nyaka go feta lehumo le le fihlilwego.

22Ba ka thaba ba hlalala

ge ba ka be ba ka bolokwa.

23Ke go reng seetša se fiwa motho yo a se sa dumago go phela,

motho yo Modimo a mo thibetšego tsela tšohle?

24Bakeng sa go ja ke a lla,

metsetlo ya ka ga e fele,

e bjalo ka meetse a a elago.

25Tše ke di boifago ke tšona tše di ntlhagelago;

tše ke di tšhabago di a ntlela.

26Ga ke na boiketlo,

ga ke na khutšo,

le poifo ga e ntlogele.”