Sepedi 2000 (NSO00)
18

181Gwa fetola Bildade wa go tšwa Shuage a re:

2“Na le tla fetša neng go balabala ka mokgwa wo?

Naganang gabotse, re tle re kgone go boledišana.

3Le reng le re swantšha le diphoofolo ka botlaela?

4Kgane ge o ikgobatša o tletše pelo,

o re batho ba ngale lefaseng,

goba maswika a tlošwe madulong a ona ka lebaka la gago?

5

18:5-6
Jobo 21:17
“Owaa! Yo kgopo o timelwa ke lebone,

le kgabo ya mollo wa gagwe e ka se sa mmonegela.

6Seetša sa ka mošašaneng wa gagwe se fifetše;

lebone le le bego le mmonegela le timile.

7Go gwataka mola ga gagwe go fedile,

go šetše fela go kakaila;

o a wa – gomme mahlale a ja mong.

8O wela sefung a sa lemoge;

o phonkgela ka gare ga moreo.

9Molaba o mo tanya serethe,

sefu se a mo swara.

10Mo fase go theilwe molaba,

o beetšwe moutlo mo tseleng.

11“O dikaneditšwe ke dilo tša go šiiša,

di mo hlomara gohle mo a yago gona.

12Tlala e mo fetša maatla,

masetlapelo a a mo lalela.

13Bolwetši bja go šiiša bo mo hlagatša letlalo,

bo mmodiša ditho.

14O ubulwa mošašaneng wo a bego a bolokegile ka go wona;

o a phamolwa a išwa go kgoši ya lehu.

15Ge mošašana wa gagwe o seno šašetšwa ka tshebela,18:15 “tshebela” Mehleng ya kgale tshebela e be e šomišwa go hlwekiša diphapoši tšeo ka go tšona go bego go hwetše motho.

o tla dulwa ke ba bangwe,

ka ge e se sa le wa gagwe.18:15 “o tla ... wa gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Ba lapa la gagwe ba hwile,

bana ba gagwe ba iketše.

17Go tuma mola ga gagwe ga gabo le nageng tše dingwe go fedile;

ga go sa na yo a mo gopolago.

18O tla rakwa lefaseng la ba ba phelago;

o tla rakwa seetšeng a lahlelwa leswiswing.

19Ga a na bana goba ditlogolo tšhabeng sa gabo;

ka lapeng la gagwe ga go yo a šetšego.

20Go tloga bohlabela go fihla bodikela ba ba kwago tša pheletšo ya gagwe ba tla šia, ba thothomela ka letšhogo.

21Ee, tšeo ke tše di lebanego bakgopo;

ke yona pheletšo ya ba ba se nago taba le Modimo.”

19

Jobo o fetola bagwera ba gagwe

191Ge Jobo le bagwera ba gagwe ba bararo ba šetše ba boledišane nako ye telele, Jobo a ba fetola a re:

2“Le tla lesa neng go nkweša bohloko le go ntlhaba ka mantšu?

3Nako le nako le dula le nthoga,

ga le ne dihlong tša go bolela le nna gampe.

4Le ge eba ka nnete ke dirile phošo,

seo ga se taba ya lena.

5Etse le gopola gore le a mphala,

ebile le bona matshwenyego a ka e le bohlatse bja gore ke dirile sebe.

6Bjale ge, tsebang gore ke Modimo yo a mphošeditšego,

ke yena a nkweditšego molabeng.

7Le ge ke hlaba mokgoši,

ga ke thušwe ke motho;

le ge ke goelela ke llela toka,

ga go na yo a nkwago.

8Modimo o nthibetše tsela ka morako gore ke se fete,

tsela tša ka di aparetšwe ke leswiswi.

9O nkamogile lehumo lohle,

gomme a fediša setumo sa ka.

10O nthobarobile gohle gore ke felelele.

O tumola kholofelo ya ka boka mohlare.

11Modimo o ntukela bogale,

o mpala le manaba a gagwe.

12O romela madira a gagwe go tlo ntlhasela,

ba bopa dintotoma gore ba ntlhasele,

ba hloma mešaša ba a ntikanetša.

13“Modimo o dirile gore batho ba gešo ba ntahle;

ke nna mošele go ba ba bego ba ntseba;

14meloko yešo e ntahlile,

bagwera ba ka ba ntebetše.

15Bale ba bego ba falaletše go nna le badiredi ba ka ba basetsana ba mpona ke le mošele,

ba ntshema motšwantle.

16Ge ke bitša mohlanka ga a arabe,

le ge ke mo rapela gore a ntlhankele.

17Mosadi wa ka o nkgelwa ke moya wa ka,

le lefetla la ka le nkgela banabešo.

18Bana ba banyenyane le bona ba a nnyatša,

gomme ge ke leka go emelela,

ba a nkwera.

19Bagwera ba ka ba bagolo ba a ntšhišingwa;

bale ke bego ke ba rata ba mphuraletše.

20Bolwetši bja ka bo nkotišitše kudu,

go phologa ga ka e bile ka mahlatse.19:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go phologa ... mahlatse” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21“Ntšhokeleng, ntšhokeleng hle, bagwera!

Modimo o nkotlile o šoro.

22Le reng le ntlhomere bjalo ka Modimo?

Kgane ga se la ikgotsofatša ka go nkweša bohloko?

23“Nke nkabe mantšu a ka a ngwalwa ka pukung,

24goba a tlokwa letlapeng ka tshipi,

a tlatšwa ka morodi gore e be a go dulela sa ruri.

25Fela ke a tseba gore mafelelong Modimo o tla nkemelela ge a ahlola lefase.

26Le ka morago ga ge letlalo la ka le llwe ke bolwetši,

ke tla bona Modimo ke sa phela.

27Ke tla iponela yena ka mahlo a ka, gomme yena e ka se be mošele.

Ke mo hlolosetše ka pelo ya ka ka moka.

28“Ge le ka re: ‘A re mo hlomareng,

re mmoneng molato masetlapelong a a gagwe,’

gona le tsebeng gore tšhoša e le emetše.

29Gobane ge Modimo a galefetše modiradibe,

o mmolaya ka tšhoša.

Ka fao tsebang gore moahlodi o gona.”

20

201Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Ke fišegela go go fetola;

ke ka lebaka le ke felago pelo.

3Gape ge o realo o a nthoga,

fela go go fetola go ka se mpalele.

4“Kgane ga o tsebe gore go tloga kgale,

mola motho a bewa lefaseng,

5ga go yo kgopo yo a kilego a iketla go ya kae,

le gore lethabo la mohlokamodimo ke la lebakanyana fela?

6Le ge a ka akalala go fihla leratadimeng,

a kgoma maru ka hlogo,

7o tla ba a senyega bjalo ka mantle a gagwe.

Ba ba bego ba mo tseba ba tla botšiša gore na o nyameletše kae.

8O tla timelela bjalo ka toro,

gomme a se sa bonwa ke motho.

O tla nyamelela bjalo ka pono ya bošego.

9Ba ba bego ba mmona ba ka se sa mmona,

le ba lapa la gagwe ba ka se sa mmona.

10Bana ba gagwe ba tla kgopela go badiidi,

gomme yena o tla lefa lehumo le a le hweditšego ka boradia.20:10 Temana ye e ka fetolwa le ka mokgwa wo “Bana ba gagwe ba tla swanela go bušetša badiidi lehumo le a le hweditšego ka go ba radia.”

11Maatla ale a gagwe a bosogana a tla ya naye lebitleng.

12“Bobe bo be bo mo tsefela ka ganong,

a bo latswa ka leleme;

13a bile a bo khupa ka molomo,

a bo moma le ka legano.

14Eupša ka mpeng bo a mo fetogela,

bja mo dira tša bohloko bja noga.

15Yo kgopo o tla hlatša tša manoni tše a di meditšego;

ke Modimo yo a tlago mo hlatšiša tšona.

16Se yo kgopo a se meditšego se swana le bohloko bja peetla,

se tla mmolaya bjalo ka ge nke o lomilwe ke noga.

17A ka se sa ipshina ka makhura a mohlware,20:17 Mohlomongwe go swanetše go balwa “makhura a mohlware” Seheberu ga se kwagale gabotse.

goba ka todi le makgahla.

18O tla swanela go bušetša tše a iphilego tšona,

gomme a ka se kgone go ikhola ka tšona,

a ka se ipshine ka lehumo le a le hweditšego ka kgwebo,

19ka gobane o be a gatelela bahloki,

a se na taba le bona,

a bile a ipha dintlo tše di agilwego ke ba bangwe.

20Ka ge e be e le ramegabaru,

mahumo a gagwe a ka se mo hlakodiše.

21Ge a eja o be a sa šadiše,

ka lebaka leo katlego e tla mo felela.

22E tla re a ntše a na le tšohle tše a di nyakago,

a hlagelwa ke mathata,

a welwa ke madimabe a mehutahuta.

23E tla re a sa ja, Modimo a mo otla a mo galefetše.

Kgalefo yeo e tla ba nke ke dijo tše a mo soletšego tšona.

24O tla re ke tšhabela sebetša sa tshipi,

a hlabja ka mosebe wa mphiri,

25wa mo phuleletša santlhoko,

ntlhana ya wona ya go phadima ya tšwelela mokokotlong wa gagwe,

gomme a welwa ke poifo ye kgolo.

26Leswiswi le leso ke se a se beetšwego;

o tla tšhungwa ke mollo wo o sego wa gotšwa ke motho,

wa feleletša tšohle tša ka mokutwaneng wa gagwe.

27Legodimo le tla utolla bokgopo bja gagwe,

gomme lefase la hlatsela ka go mo tšwa.

28Ntlo ya gagwe e tla gogolwa ke lefula ge tšatši la kgalefo ya Modimo le fihla.

29“Se ke se Modimo a se abelago yo kgopo,

ke lona lefa le a mo fago lona.”