Sepedi 2000 (NSO00)
17

171Ke nolegile moko,

ke kgauswi le go hwa;

se se ntšhaletšego ke lebitla.

2Ke dula ke kwerwa,

ke lebeletše ge ba mphediša gabohloko.

3Ke a rereša; nkgolwe, hle, Modimo.

Yo mongwe yo a ka tiišetšago se ke se bolelago ke mang, ntle le wena?

4O ba šitišitše go nagana gabotse;

ka gona o ka se ba lese ba mphenya.

5Kgane motho a ka ja thoto ya gagwe le bagwera,

mola bana ba gagwe ba bolawa ke tlala?

6Modimo o dirile gore batho ba mphare dika;

ke nna setshwelwakamare.

7Manyami a ka a nyaka le go mphoufatša;

ditho tšohle tša ka di sesefetše wa moriti.

8Se ke se se tlabilego baloki;

ba ba se nago molato ba a ntlhanogela,

ba re ke nna mohlokamodimo.

9Baloki ba swere tsela;

bahlokamolato ba tielela ba tšwela pele.

10Ka moka ga lena etlang le leke gape;

mohlale mo gare ga lena nka se mo hwetše.

11“Matšatši a ka a iketše;

merero ya ka le ditumo di phuhlame.

12Bagwera ba ka bona ba re ditlaišego tša ka di tla mphetogela lethabo.

Seetša serakaleswiswi se batametše.

13Ge nkabe nka holofela go yo phela bodulabahu le go yo ikalela moo leswiswing,

14ka bitša lebitla tate,

diboko ka re ke bomma le bokgaetšedi.

15Ke be ke tla be ke sa botile eng?

A ke mang yo a ka tsebago se nka se holofelago?

16Na kholofelo e ka ya le nna17:16 Phetotelo ye nngwe ya kgale e re “le nna” Seheberu ga se kwagale gabotse. bodulabahu?

Kgane nka theogela gona mmogo le yona?”

18

181Gwa fetola Bildade wa go tšwa Shuage a re:

2“Na le tla fetša neng go balabala ka mokgwa wo?

Naganang gabotse, re tle re kgone go boledišana.

3Le reng le re swantšha le diphoofolo ka botlaela?

4Kgane ge o ikgobatša o tletše pelo,

o re batho ba ngale lefaseng,

goba maswika a tlošwe madulong a ona ka lebaka la gago?

5

18:5-6
Jobo 21:17
“Owaa! Yo kgopo o timelwa ke lebone,

le kgabo ya mollo wa gagwe e ka se sa mmonegela.

6Seetša sa ka mošašaneng wa gagwe se fifetše;

lebone le le bego le mmonegela le timile.

7Go gwataka mola ga gagwe go fedile,

go šetše fela go kakaila;

o a wa – gomme mahlale a ja mong.

8O wela sefung a sa lemoge;

o phonkgela ka gare ga moreo.

9Molaba o mo tanya serethe,

sefu se a mo swara.

10Mo fase go theilwe molaba,

o beetšwe moutlo mo tseleng.

11“O dikaneditšwe ke dilo tša go šiiša,

di mo hlomara gohle mo a yago gona.

12Tlala e mo fetša maatla,

masetlapelo a a mo lalela.

13Bolwetši bja go šiiša bo mo hlagatša letlalo,

bo mmodiša ditho.

14O ubulwa mošašaneng wo a bego a bolokegile ka go wona;

o a phamolwa a išwa go kgoši ya lehu.

15Ge mošašana wa gagwe o seno šašetšwa ka tshebela,18:15 “tshebela” Mehleng ya kgale tshebela e be e šomišwa go hlwekiša diphapoši tšeo ka go tšona go bego go hwetše motho.

o tla dulwa ke ba bangwe,

ka ge e se sa le wa gagwe.18:15 “o tla ... wa gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Ba lapa la gagwe ba hwile,

bana ba gagwe ba iketše.

17Go tuma mola ga gagwe ga gabo le nageng tše dingwe go fedile;

ga go sa na yo a mo gopolago.

18O tla rakwa lefaseng la ba ba phelago;

o tla rakwa seetšeng a lahlelwa leswiswing.

19Ga a na bana goba ditlogolo tšhabeng sa gabo;

ka lapeng la gagwe ga go yo a šetšego.

20Go tloga bohlabela go fihla bodikela ba ba kwago tša pheletšo ya gagwe ba tla šia, ba thothomela ka letšhogo.

21Ee, tšeo ke tše di lebanego bakgopo;

ke yona pheletšo ya ba ba se nago taba le Modimo.”

19

Jobo o fetola bagwera ba gagwe

191Ge Jobo le bagwera ba gagwe ba bararo ba šetše ba boledišane nako ye telele, Jobo a ba fetola a re:

2“Le tla lesa neng go nkweša bohloko le go ntlhaba ka mantšu?

3Nako le nako le dula le nthoga,

ga le ne dihlong tša go bolela le nna gampe.

4Le ge eba ka nnete ke dirile phošo,

seo ga se taba ya lena.

5Etse le gopola gore le a mphala,

ebile le bona matshwenyego a ka e le bohlatse bja gore ke dirile sebe.

6Bjale ge, tsebang gore ke Modimo yo a mphošeditšego,

ke yena a nkweditšego molabeng.

7Le ge ke hlaba mokgoši,

ga ke thušwe ke motho;

le ge ke goelela ke llela toka,

ga go na yo a nkwago.

8Modimo o nthibetše tsela ka morako gore ke se fete,

tsela tša ka di aparetšwe ke leswiswi.

9O nkamogile lehumo lohle,

gomme a fediša setumo sa ka.

10O nthobarobile gohle gore ke felelele.

O tumola kholofelo ya ka boka mohlare.

11Modimo o ntukela bogale,

o mpala le manaba a gagwe.

12O romela madira a gagwe go tlo ntlhasela,

ba bopa dintotoma gore ba ntlhasele,

ba hloma mešaša ba a ntikanetša.

13“Modimo o dirile gore batho ba gešo ba ntahle;

ke nna mošele go ba ba bego ba ntseba;

14meloko yešo e ntahlile,

bagwera ba ka ba ntebetše.

15Bale ba bego ba falaletše go nna le badiredi ba ka ba basetsana ba mpona ke le mošele,

ba ntshema motšwantle.

16Ge ke bitša mohlanka ga a arabe,

le ge ke mo rapela gore a ntlhankele.

17Mosadi wa ka o nkgelwa ke moya wa ka,

le lefetla la ka le nkgela banabešo.

18Bana ba banyenyane le bona ba a nnyatša,

gomme ge ke leka go emelela,

ba a nkwera.

19Bagwera ba ka ba bagolo ba a ntšhišingwa;

bale ke bego ke ba rata ba mphuraletše.

20Bolwetši bja ka bo nkotišitše kudu,

go phologa ga ka e bile ka mahlatse.19:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go phologa ... mahlatse” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21“Ntšhokeleng, ntšhokeleng hle, bagwera!

Modimo o nkotlile o šoro.

22Le reng le ntlhomere bjalo ka Modimo?

Kgane ga se la ikgotsofatša ka go nkweša bohloko?

23“Nke nkabe mantšu a ka a ngwalwa ka pukung,

24goba a tlokwa letlapeng ka tshipi,

a tlatšwa ka morodi gore e be a go dulela sa ruri.

25Fela ke a tseba gore mafelelong Modimo o tla nkemelela ge a ahlola lefase.

26Le ka morago ga ge letlalo la ka le llwe ke bolwetši,

ke tla bona Modimo ke sa phela.

27Ke tla iponela yena ka mahlo a ka, gomme yena e ka se be mošele.

Ke mo hlolosetše ka pelo ya ka ka moka.

28“Ge le ka re: ‘A re mo hlomareng,

re mmoneng molato masetlapelong a a gagwe,’

gona le tsebeng gore tšhoša e le emetše.

29Gobane ge Modimo a galefetše modiradibe,

o mmolaya ka tšhoša.

Ka fao tsebang gore moahlodi o gona.”