Sepedi 2000 (NSO00)
16

161Ke moka Jobo a ba fetola a re:

2“Dipolelo tša mohuta wo ke di kwele gantši;

ka moka ga lena ga le bahomotši ba selo.

3Na ditšiebadimo tše le di bolelago ga di fele?

Gona wena o hlohlwa ke eng go mphetola?

4Ge nkabe le le nna, le nna

nkabe ke bolela tše le di bolelago;

nkabe ke le patla ka dipolelo,

ke šikinya hlogo, ke le gegea.

5Nkabe ke le tiiša ka dikeletšo,

ka le bea pelo ka tše ke di bolelago.

6“Eupša le ge ke bolela,

bohloko bja ka ga bo ntlogele;

go homola le gona ga go bo okobatše.

7Ruri, wena Modimo,

bjale o mpheditše maatla;

o šwalalantše bešo.

8O ntšhošobantšhitše,

gomme bathong seo ke bohlatse bja go ntšwa ga gago.

Go gwamelwa ga ka batho ba go bona e le sešupo sa gore ke na le molato.

9Modimo o nkgagola a galefile;

o ntomantšhetša meno ka lehloyo;

lenaba la ka le a nkgerula.

10Batho ba nkahlameletše go nkwametša,

ba ntshetla sefahlego ba mpokanetše.

11Modimo o nkgafetše bathong ba babe;

o ntahletše diatleng tša bakgopo.

12Ke be ke phela ke iketlile,

eupša Modimo a ntshwara ka molala,

a nkgohlonya, a nthobaroba.

O ntebantšha ka mesebe,

13a ntlhasela ka yona,

ya mpharola dipshio a sa ntšhokele,

le santlhoko sa ka sa tšhologela fase.

14O ntlhasela bjalo ka mohlabani,

a nkgobatša a sa fetše.

15“Ke apara diaparo tša go ilela tše ke ithoketšego tšona;

ke rapalala fase ke nolegile moko.

16Mahlo a ka a hwibiditšwe ke sello,

mme a tatilwe ke thiti,

17etšwe ke se ne molato wa borumolani,

mme Modimo ke mo rapela ke tiišitše.

18“Wena, lefase, se ute bošula bjo ke fošeditšwego ka bjona!

Ge ke llela toka o se dumele ke homotšwa!

19

16:19
Jobo 19:25
Le gonabjale ke na le hlatse legodimong;

yena Moemedi wa ka o kua godimo.

20Bagwera ba ka ba a nkodutla,

gomme ke llela Modimo ka meokgo,

21ka ge ke nyaka yo a ka mphophothelago go yena,

bjalo ka motho ge a phophothela yo mongwe.

22Gobane ga ke sa šaletšwe ke mengwaga ye mekae pele ke swara tsela ya boelaruri.

17

171Ke nolegile moko,

ke kgauswi le go hwa;

se se ntšhaletšego ke lebitla.

2Ke dula ke kwerwa,

ke lebeletše ge ba mphediša gabohloko.

3Ke a rereša; nkgolwe, hle, Modimo.

Yo mongwe yo a ka tiišetšago se ke se bolelago ke mang, ntle le wena?

4O ba šitišitše go nagana gabotse;

ka gona o ka se ba lese ba mphenya.

5Kgane motho a ka ja thoto ya gagwe le bagwera,

mola bana ba gagwe ba bolawa ke tlala?

6Modimo o dirile gore batho ba mphare dika;

ke nna setshwelwakamare.

7Manyami a ka a nyaka le go mphoufatša;

ditho tšohle tša ka di sesefetše wa moriti.

8Se ke se se tlabilego baloki;

ba ba se nago molato ba a ntlhanogela,

ba re ke nna mohlokamodimo.

9Baloki ba swere tsela;

bahlokamolato ba tielela ba tšwela pele.

10Ka moka ga lena etlang le leke gape;

mohlale mo gare ga lena nka se mo hwetše.

11“Matšatši a ka a iketše;

merero ya ka le ditumo di phuhlame.

12Bagwera ba ka bona ba re ditlaišego tša ka di tla mphetogela lethabo.

Seetša serakaleswiswi se batametše.

13Ge nkabe nka holofela go yo phela bodulabahu le go yo ikalela moo leswiswing,

14ka bitša lebitla tate,

diboko ka re ke bomma le bokgaetšedi.

15Ke be ke tla be ke sa botile eng?

A ke mang yo a ka tsebago se nka se holofelago?

16Na kholofelo e ka ya le nna17:16 Phetotelo ye nngwe ya kgale e re “le nna” Seheberu ga se kwagale gabotse. bodulabahu?

Kgane nka theogela gona mmogo le yona?”

18

181Gwa fetola Bildade wa go tšwa Shuage a re:

2“Na le tla fetša neng go balabala ka mokgwa wo?

Naganang gabotse, re tle re kgone go boledišana.

3Le reng le re swantšha le diphoofolo ka botlaela?

4Kgane ge o ikgobatša o tletše pelo,

o re batho ba ngale lefaseng,

goba maswika a tlošwe madulong a ona ka lebaka la gago?

5

18:5-6
Jobo 21:17
“Owaa! Yo kgopo o timelwa ke lebone,

le kgabo ya mollo wa gagwe e ka se sa mmonegela.

6Seetša sa ka mošašaneng wa gagwe se fifetše;

lebone le le bego le mmonegela le timile.

7Go gwataka mola ga gagwe go fedile,

go šetše fela go kakaila;

o a wa – gomme mahlale a ja mong.

8O wela sefung a sa lemoge;

o phonkgela ka gare ga moreo.

9Molaba o mo tanya serethe,

sefu se a mo swara.

10Mo fase go theilwe molaba,

o beetšwe moutlo mo tseleng.

11“O dikaneditšwe ke dilo tša go šiiša,

di mo hlomara gohle mo a yago gona.

12Tlala e mo fetša maatla,

masetlapelo a a mo lalela.

13Bolwetši bja go šiiša bo mo hlagatša letlalo,

bo mmodiša ditho.

14O ubulwa mošašaneng wo a bego a bolokegile ka go wona;

o a phamolwa a išwa go kgoši ya lehu.

15Ge mošašana wa gagwe o seno šašetšwa ka tshebela,18:15 “tshebela” Mehleng ya kgale tshebela e be e šomišwa go hlwekiša diphapoši tšeo ka go tšona go bego go hwetše motho.

o tla dulwa ke ba bangwe,

ka ge e se sa le wa gagwe.18:15 “o tla ... wa gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Ba lapa la gagwe ba hwile,

bana ba gagwe ba iketše.

17Go tuma mola ga gagwe ga gabo le nageng tše dingwe go fedile;

ga go sa na yo a mo gopolago.

18O tla rakwa lefaseng la ba ba phelago;

o tla rakwa seetšeng a lahlelwa leswiswing.

19Ga a na bana goba ditlogolo tšhabeng sa gabo;

ka lapeng la gagwe ga go yo a šetšego.

20Go tloga bohlabela go fihla bodikela ba ba kwago tša pheletšo ya gagwe ba tla šia, ba thothomela ka letšhogo.

21Ee, tšeo ke tše di lebanego bakgopo;

ke yona pheletšo ya ba ba se nago taba le Modimo.”