Sepedi 2000 (NSO00)
15

Poledišano ya bobedi

(Jobo 15:1 – 21:34)

151Gwa fetola Elifase wa go tšwa Temane a re:

2“Na mohlalefi wa go swana nago a ka bolela ditšiebadimo tša mohuta wo, dilo tša go hloka mahlakantšho,

3a ikemelela ka mantšu a a se nago mohola,

le ka dipolelo tša lefeela ka mokgwa wo?

4Le go boifa Modimo ga o sa mmoifa;

o mo nagana gannyane.

5O boledišwa ke bokgopo bja gago;

ke ka lebaka le o bolelago ka leleme le boreledi ka mokgwa wo.

6O ahlolwa ka mantšu a gago,

ga o ahlolwe ke nna;

gabotsebotse o a itšwa.

7“Kgane ke wena wa mathomo wa go tswalwa?

Na o be o le gona pele ga ge Modimo a dira meboto?

8Na Modimo o kile wa mo tšea ka tsebe a bolela lekgotleng la gagwe?

Kgane bohlale ke bja gago o nnoši?

9Ke eng se o se tsebago rena re sa se tsebe?

O kwešiša eng se rena re sa se kwešišego?

10Rena se re se tsebago ke bohlale bjo re bo rutilwego ke diputswa tša gaborena,

banna ba ba tswetšwego pele ga tatago.

11“O reng o gana re go homotša ka boleta legatong la Modimo?

12O reng o tshelwa ke pelo;

mahlo ona o a tomoletšeng?

13O reng o galefetše Modimo,

o mmolela ka mokgwa wo?

14

15:14-16
Jobo 25:4-6
“Na ruri o gona motho yo a se nago bosodi?

Kgane motho, motswalwakemosadi,

e ka ba moloki?

15Gape le barongwa Modimo ga a ba tshepe;

mo go yena le magodimo ga se a hlweka.

16Bjale motho wa go šišimiša le go senyega,

motho wa go nwa bokgopo boka meetse,

yena a ka mo semang?

17“Theeletša, ke go botše ke go anegele tše ke di bonego,

18ke tše di tšwago go banna ba bohlale,

tše ba sa kago ba di fihlelwa ke botatagobona.

19Ke botatagobona fela ba ba ilego ba fiwa naga – gwa hlokega mofaladi.

20“Motho yo mokgopo,

wa go gatelela bangwe,

o dula a le mahlokong bophelong bjohle bja gagwe,

mengwageng yohle ye a e beetšwego.

21O kwa mašata a go tšhoša;

le ge a sa iketlile o khukhunetšwa ke mmolai.

22O lebanwe ke go bolawa ka tšhoša;

ga a sa tshepa gore a ka tšwa swiswing leo.

23O a tseba gore o tla bolawa15:23 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “bolawa” Seheberu se re “atla sa gagwe”. kgauswinyana;

o lebanwe15:23 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o lebanwe” Seheberu se re “o a ebela”. ke go lewa ke manong.15:23 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “manong” Seheberu se re “o kae?”

24O tšhošwa ke leswiswi le le mo tlelago.

Masetlapelo le mahlomola a mmoifiša bjalo ka kgoši ye e nyakago go hlasela.

25“Ke ka gobane o šupile Modimo ka monwana,

o nyaditše Ramaatlaohle.

26O mo hlasetše a sa tšhabe selo,

a swere kotse ya gagwe ye koto.

27O šušumogile sefahlego ka go nona,

le letheka la gagwe le wele maphethe.

28“Yoo ke yena yo a tlago dula maropeng,

dintlong tše di sa dulwego ke motho,

tše di tlilego go ba marope.

29A ka se dule e le mohumi;

lehumo la gagwe le ka se swarelele;

le moriti15:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “moriti” Seheberu ga se kwagale gabotse. wa gagwe o ka se sa bonala mo lefaseng.

30A ka se kgone go phonyokga leswiswi.

O tla ba bjalo ka sehlare seo matlakala a sona a fišitšwego ke mollo,

seo maloba15:30 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “maloba” Seheberu se re “molomo”. a sona a tšerwego ke phefo.

31A se ke a iphora a bota lefeela,

ka gobane lefeela e tla ba wona moputso wa gagwe.

32O tla pona15:32 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “pona” Seheberu se re “tlala”. nako ya gagwe e sešo ya tla,

a šwaba bjalo ka lekala, a se sa talafala.

33O tla ba bjalo ka morara woo dikenywa tša wona di hlohloregago e sa le matata;

o tla etša mohlware wo o thinthegago maloba.

34“Bahlokamodimo ga ba be le ditlogolo;

le dintlo tše ba di agilego ka tsogolekobong di tla tšhungwa ka mollo.

35Ba lakana go hlola mathata,

ba dire tše mpe;

ba tletše bomenetša ka dipelong.”