Sepedi 2000 (NSO00)
11

111Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Na sefafatlane se ga se arabiwe?

Kgane moratharathi ke yena moloki?

3Na o gopola gore ditšiebadimo tša gago

di ka no homolelwa?

Kgane o bona nke o ka kodutla Modimo,

wa se ganetšwe ke motho?

4Etse o ipotša gore se o se bolelago ke nnete,

le gore mahlong a Modimo ga o na bosodi.

5Nke nkabe Modimo a go fetola,

a phegišana le wena!

6Nke nkabe a go botša diphiri tša bohlale,

gobane bohlale bja Modimo ke bjo bo makatšago.11:6 “gobane ... makatšago” Diphetolelo tše dingwe di re “bohlale bo kwešišwa ka mekgwa ye e fapanego”.

Ke mo o bego o tla lemoga gore Modimo o go otla gosenene go feta ka mo go go swanelago.

7“Kgane o ka kwešiša diphiri tša Modimo,

wa kwešiša bohlale bja Ramaatlaohle ka botlalo?

8Bo phagame go feta magodimo –

kgane wena o ka bo fihlelela?

Bo iša go feta bodulabahu –

na o ka bo fihlelela?

9Bo nabile go feta lefase,

ebile bo ikadile go feta lewatle.

10Ge Modimo a ka tla a go swara a go iša tshekong,

ke mang yo a ka mo thibelago?

11Baikaketši Modimo o a ba tseba;

o lebelediša mediro ya bona ye mebe.

12Setlaela se ka se kgone go hlalefa,

bjalo ka ge pitsi le yona

e ka se tswalwe e le motho.11:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjalo ka ge ... motho” Seheberu ga se kwagale gabotse.

13“Ge o ka sokologela go Modimo,

wa otlolla matsogo a gago wa mo rapela;

14ge o ka tlogela go dira dibe,

wa se dumelele bobe ka lapeng la gago,

15ke mo o tlago ba o hloka bosodi,

wa kgona go lebanya mahlo le batho,

wa ba le maatla, wa se boife.

16O tla nama wa lebala mahloko a gago,

wa a gopola e le fela lefula le le fetilego.

17Bophelo bja gago bo tla taga

go feta letšatši la mosegare wa sekgalela;

manyami a gago a tla go tlogela

go etša leswiswi ge le tlogela masa.

18O ka se sa boifa selo,

gobane o tla be o na le tše o di holofetšego;

Modimo o tla go šireletša,11:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Modimo o tla go šireletša” Seheberu ga se kwagale gabotse.

wa robala o iketlile.

19O tla ithobalela go se yo o mmoifago;

ba bantši ba tla nyaka go ithatiša wena.

20Yo kgopo yena o tla timelelwa ke sefahlego,

le botšhabelo o tla bo hloka.

Sa gagwe e tla ba go letela lehu fela.”

12

121Ke moka Jobo a ba fetola a re:

2“Aowii, gape batho ke bolena.

Mohla le ehwa,

le bohlale e tla be e le gona ge bo hwile.

3Fela le nna ke na le tlhaologanyo bjalo ka lena;

ga le mphete ka selo.

Kgane taba tše ke mang yo a sa di tsebego?

4Etse bjale ke segwa le ke bagwera ba ka;

ba a nkgegea, etšwe ke lokile,

ke se ne bosodi,

nna yo ke bego ke rapela Modimo,

gomme yena a nkwe.

5Lena le iketlilego le a nnyatša,

ke nna wa madimabe;

le e nametša thaba e hlotša.

6Bahlakodi ba dula ba iketlile;

ba go rumola Modimo le bona ba dula ba bolokegile,

bona ba ba bonago nke ba ka mo laola.

7Ge o ka botšiša dikgomo di tla go botša,

dinonyana le tšona di tla go begela;

8wa botšiša digagabi di tla go hlalošetša;

dihlapi le tšona di tla go anegela –

9tšohle di tseba ge di bopilwe ke Morena.

10Bophelo bja diphedi tšohle le bja motho

bo diatleng tša gagwe.

11A ke re motho o senka mantšu ka ditsebe,

mola ka leleme a kwelela dijo?

12“La hlogoputswa le na le bohlale;

gape go phela galelele go tswala kwešišo.

13Modimo yena o na le bohlale le maatla;

o na le keletšo le temogo.

14Ge a hlahlamola,

moagalefsa a ka se be gona;

a tsenya motho kgolegong,

gwa hlokega mohlakodiši.

15Modimo a se neše pula,

gwa wa komelelo;

a thibolla meetse, gwa tla dikgogola.

16“Modimo ke senatla, Mailagofenywa;

moradia le moradiwa ba laolwa ke yena.

17Baeletši o ba amoga bohlale,

gomme balaodi a ba fetole ditlaela.

18O tloša magoši madulong,

a ba dira dibofša.

19O kokobetša baprista,

le dinatla o a di wiša.

20Batho ba ba botilwego o ba thiba molomo,

le bohlogoputswa o ba tlaetša menagano.

21Bakgoma o ba nyatšiša batho,

mme dinatla a di hlokiša maatla.

22O utolla diphiri tša ka maswiswing,

gomme swiswi le lesoleso a le hlabišetša seedi.

23O godiša ditšhaba, a buše a di fediše.

O atiša ditšhaba, a tle a di lahletše.

24Baetapele ba naga o ba tlaetša menagano,

a ba raladiša le mašoka a a se nago ditsela.

25Ba phophola leswiswing mo go sego seetša,

o ba thekesediša bjalo ka ditagwa.”

13

131“Tšohle tše ke šetše ke ile ka di bona ka a ka mahlo,

ka di kwa ka tša ka ditsebe, ka di kwešiša.

2Tše le di tsebago le nna ke a di tseba.

Ga le mphale ka selo.

3Yo ke ratago go bolela naye ke Ramaatlaohle.

Ke nyaka go ngangišana le yena Modimo ka taba ye ya ka.

4Lena le bipa go se tsebe selo ga lena ka maaka.

Le etša dingaka tše di sa kgonego go alafa.

5Etse ge le ka ikhomolela motho a ka no re le hlalefile.

6“Nke le ntheeletše ge ke ala taba ya ka,

le ele hloko se ke se bolelago.

7Na le re le bolelela Modimo ka go bolela tše kgopo?

Kgane le re maaka a lena a tla mo hola?

8Kgane le leka go mo emelela ka go mo rerelela tshekong?

9Na ge Modimo a ka le sekiša le ka loka?

Kgane le gopola gore le ka fora Modimo,

go etša ge le fora batho?

10O tla le kgalema gabohloko,

ge eba le kgetholla ka sephiring.

11Na bogoši bja gagwe bo ka se le tšhoše?

Go tšhabega ga gagwe gona a go ka se le boifiše?

12Maele a lena ke matlakala fela;

boitšhireletšo bja lena bo nyaoga bjalo ka letsopa.

13Bjale homolang, go bolele nna,

gomme se se ntlhagelago se ntlhagele.

14“Ke ikemišeditše13:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke ikemišeditše” Seheberu se re “Ke reng ke ikemišeditše”. go tshela ka tswati,

ka ipea kotsing ya lehu.

15Le ge Modimo a mpolaya ke tla no mmota;13:15 “Le ge Modimo ... mmota” goba “Ke itlhobogile, Modimo a ka no mpolaya”.

boitshwaro bja ka ke tla bo emela mo go yena.

16Seo ke se se tlago mphološa,

gobane yo kgopo a ka se lebane le yena.

17Theeletšang gabotse tše ke le botšago tšona,

gomme tlhalošo ya ka le e ele hloko.

18Ke itokišeditše go bega taba ya ka,

gobane ke tseba ge ke tla hwetšwa ke se ne molato.

19“Ke mang yo a nyakago go sekišana le nna?

Ge eba o gona, ke tla homola, ka ikhwela.

20Modimo, ke taba tše pedi tše ke kgopelago gore o se ntire tšona;

ke mo nka se lekego go go khutela.

21Tšona ke gore o lese go nkotla,

le gona o se sa ntšhoša.

22“Mpee molato,

mme ke tla iphetolela;

goba a go bolele nna,

mme wena o mphetole.

23Melato ya ka le dibe tša ka ke tše kae?

Mpotše diphošo le dibe tše ke di dirilego.

24“O reng o nkgerula?

Ke eng o ntshema lenaba?

25Kgane o nyaka go ntšhoša?

Nna ke dio ba letlakala la go tšewa ke phefo.

Na o nyaka go ntlhomara ke le serite sa go omelela?

26“O mphara ka melato ye boima,

o nkotlela dibe tša bofseng bja ka,

27

13:27
Jobo 33:11
o mpataganya maoto ka dikota,

o diša tšohle tše ke di dirago,

o lekola le mesepelo ya ka.

28Ka gona, ke senyega bjalo ka kota ye e bodilego,

ke etša seaparo se se llwego ke tšhwele.”