Sepedi 2000 (NSO00)
10

101“Ke tennwe ke go phela;

ke tla phula pelo maroba,

ka tšholla sello sa ka, ka ge ke tsota.

2Ke tla kgopela Modimo ka re:

Hle, o se ntahle,

mpotše se ke go fošeditšego ka sona.

3Na o bona e le tshwanelo go nkgatelela,

go nyatša se se dirilwego ke wena mong,

wa kgahlwa ke merero ya bakgopo?

4Kgane mahlo a gago ke mahlo a nama,

o bona dilo bjalo ka batho?

5Na bophelo bja gago ke bjo bokopana

go etša bja motho?

Na bophelo bja gago bo fela ka pela bjalo ka bja motho?

6Bjale o reng o hlomere bokgopo bja ka,

o šetše dibe tša ka morago,

7etšwe o tseba gore molato wona ga ke nawo,

le gore ga go yo a kago ntamolela go wena?

8“Ke dirilwe ke wena,

wa mpopa ka diatla tša gago,

gomme bjale10:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gomme bjale” Seheberu ga se kwagale gabotse. o a boa o a mpheleletša.

9Gopola gore o mpopile ka letsopa.

Kgane o nyaka go mphetoša lerole gape?

10A ke re ke wena o ntšholotšego boka lebese,

wa nkgahliša bjalo ka mafsi a makgahla?10:10 Temana ye e ra gore Modimo o kgontšhitše mmagoJobo go mo ima a mo godiša ka popelong ya mmagwe.

11Wa ntshwaraganya ka marapo le mešifa,

wa nkapeša nama le letlalo.

12O dirile gore ke belegwe,

wa fela o nthata,

wa ntlhokomela ka go mpabalela.

13Fela bjale ke a tseba gore ka pelong o be o ntaletše,

o loga maano a go tlo nkweša bohloko.

14O be o ntebeletše gore ke dire sebe,

gore o tle o gane go ntshwarela.

15Ge eba ke na le molato, ga ka le bona;

le ge eba ke se ne molato,

ke šitwa go lebanya mahlo le batho,

ke gobogile, ke tlaišega kudu.

16Ge ke re ke tsoša hlogo,

o ntsoma bjalo ka tau;

o dira le ka dimakatšo gore o nkgobatše.

17O dula o nkhweletša bohlatse bja go ntahla;

o nkgalefela o eya pele,

o fela o ntlhasela leboelela.

18“O reng o ntesitše ke belegwa?

Nke nkabe ke ikhwetše pele ke bonwa.

19Ge nkabe ke hwile ke sa tšo belegwa,

ka bolokwa,

go ka be go swana le ge ke sa ka ba gona.

20A ke re matšatši a ka ga a sa le nene?

Ntlogele ge,10:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ntlogele ge” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke phuthologe gannyane,

21pele ke ikela nageng ya leswiswi le lesoleso,

moo nka se sa tsogago ke boile,

22nageng ya kgampipi le tlhakantswiki,

moo seetša se swanago le leswiswi.”

11

111Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Na sefafatlane se ga se arabiwe?

Kgane moratharathi ke yena moloki?

3Na o gopola gore ditšiebadimo tša gago

di ka no homolelwa?

Kgane o bona nke o ka kodutla Modimo,

wa se ganetšwe ke motho?

4Etse o ipotša gore se o se bolelago ke nnete,

le gore mahlong a Modimo ga o na bosodi.

5Nke nkabe Modimo a go fetola,

a phegišana le wena!

6Nke nkabe a go botša diphiri tša bohlale,

gobane bohlale bja Modimo ke bjo bo makatšago.11:6 “gobane ... makatšago” Diphetolelo tše dingwe di re “bohlale bo kwešišwa ka mekgwa ye e fapanego”.

Ke mo o bego o tla lemoga gore Modimo o go otla gosenene go feta ka mo go go swanelago.

7“Kgane o ka kwešiša diphiri tša Modimo,

wa kwešiša bohlale bja Ramaatlaohle ka botlalo?

8Bo phagame go feta magodimo –

kgane wena o ka bo fihlelela?

Bo iša go feta bodulabahu –

na o ka bo fihlelela?

9Bo nabile go feta lefase,

ebile bo ikadile go feta lewatle.

10Ge Modimo a ka tla a go swara a go iša tshekong,

ke mang yo a ka mo thibelago?

11Baikaketši Modimo o a ba tseba;

o lebelediša mediro ya bona ye mebe.

12Setlaela se ka se kgone go hlalefa,

bjalo ka ge pitsi le yona

e ka se tswalwe e le motho.11:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjalo ka ge ... motho” Seheberu ga se kwagale gabotse.

13“Ge o ka sokologela go Modimo,

wa otlolla matsogo a gago wa mo rapela;

14ge o ka tlogela go dira dibe,

wa se dumelele bobe ka lapeng la gago,

15ke mo o tlago ba o hloka bosodi,

wa kgona go lebanya mahlo le batho,

wa ba le maatla, wa se boife.

16O tla nama wa lebala mahloko a gago,

wa a gopola e le fela lefula le le fetilego.

17Bophelo bja gago bo tla taga

go feta letšatši la mosegare wa sekgalela;

manyami a gago a tla go tlogela

go etša leswiswi ge le tlogela masa.

18O ka se sa boifa selo,

gobane o tla be o na le tše o di holofetšego;

Modimo o tla go šireletša,11:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Modimo o tla go šireletša” Seheberu ga se kwagale gabotse.

wa robala o iketlile.

19O tla ithobalela go se yo o mmoifago;

ba bantši ba tla nyaka go ithatiša wena.

20Yo kgopo yena o tla timelelwa ke sefahlego,

le botšhabelo o tla bo hloka.

Sa gagwe e tla ba go letela lehu fela.”

12

121Ke moka Jobo a ba fetola a re:

2“Aowii, gape batho ke bolena.

Mohla le ehwa,

le bohlale e tla be e le gona ge bo hwile.

3Fela le nna ke na le tlhaologanyo bjalo ka lena;

ga le mphete ka selo.

Kgane taba tše ke mang yo a sa di tsebego?

4Etse bjale ke segwa le ke bagwera ba ka;

ba a nkgegea, etšwe ke lokile,

ke se ne bosodi,

nna yo ke bego ke rapela Modimo,

gomme yena a nkwe.

5Lena le iketlilego le a nnyatša,

ke nna wa madimabe;

le e nametša thaba e hlotša.

6Bahlakodi ba dula ba iketlile;

ba go rumola Modimo le bona ba dula ba bolokegile,

bona ba ba bonago nke ba ka mo laola.

7Ge o ka botšiša dikgomo di tla go botša,

dinonyana le tšona di tla go begela;

8wa botšiša digagabi di tla go hlalošetša;

dihlapi le tšona di tla go anegela –

9tšohle di tseba ge di bopilwe ke Morena.

10Bophelo bja diphedi tšohle le bja motho

bo diatleng tša gagwe.

11A ke re motho o senka mantšu ka ditsebe,

mola ka leleme a kwelela dijo?

12“La hlogoputswa le na le bohlale;

gape go phela galelele go tswala kwešišo.

13Modimo yena o na le bohlale le maatla;

o na le keletšo le temogo.

14Ge a hlahlamola,

moagalefsa a ka se be gona;

a tsenya motho kgolegong,

gwa hlokega mohlakodiši.

15Modimo a se neše pula,

gwa wa komelelo;

a thibolla meetse, gwa tla dikgogola.

16“Modimo ke senatla, Mailagofenywa;

moradia le moradiwa ba laolwa ke yena.

17Baeletši o ba amoga bohlale,

gomme balaodi a ba fetole ditlaela.

18O tloša magoši madulong,

a ba dira dibofša.

19O kokobetša baprista,

le dinatla o a di wiša.

20Batho ba ba botilwego o ba thiba molomo,

le bohlogoputswa o ba tlaetša menagano.

21Bakgoma o ba nyatšiša batho,

mme dinatla a di hlokiša maatla.

22O utolla diphiri tša ka maswiswing,

gomme swiswi le lesoleso a le hlabišetša seedi.

23O godiša ditšhaba, a buše a di fediše.

O atiša ditšhaba, a tle a di lahletše.

24Baetapele ba naga o ba tlaetša menagano,

a ba raladiša le mašoka a a se nago ditsela.

25Ba phophola leswiswing mo go sego seetša,

o ba thekesediša bjalo ka ditagwa.”