Sepedi 2000 (NSO00)
9

91Jobo a fetola Bildade a re:

2

9:2
Jobo 4:17
“Ee, ke a tseba gore go bjalo.

Eupša motho wa nama a ka se seke taba le Modimo.

3Ge a ka re o tšea kgang le yena,

a ka se fetole le e tee ya dipotšišo

tša gagwe tše sekete.

4Modimo ke Rabohlale yo maatla;

ke mang yo a ka mo ngangišago?

5O šuthiša dithaba a se a di laletša,

a di phethola a befetšwe.

6O šikinya lefase a le tloša madulong,

gomme dikokwane tša lona tša tekateka.

7O thibela letšatši go hlaba;

ke yena Mmipadinaledi.

8O phurulotše leratadima a nnoši,

a gatakela maphoto a lewatle,9:8 “a gatakela maphoto a lewatle” Seheberu ga se kwagale gabotse.

9

9:9
Jobo 38:31
Amose 5:8
yena Mmopi wa boThutlwa le boKgogamašego

le boSelemela le tše dingwe dinaledi tša ka borwa.

10Ke yena Modiri wa dikgolo tše di sa kwešišegego

le mehlolo ye e sa balegego.

11“Ge a feta pele ga ka, ga ke mmone;

ge a tabola, le gona ga ke lemoge.

12O ubula motho selo,

a ka thibelwa ke mang?

A ka botšišwa ke mang a re: ‘O dirang?’

13Modimo ge a befetšwe o befetšwe;

o rapaladitše bathuši ba mmamogašwa Rahaba.9:13 “Rahaba” Ke nogakgolo ya lewatle ye e emetšego tlhakantswiki le bobe.

14Bjale nna ke mang,

nkago fetolana le yena?

Mantšu a go mo kgona nka a hlaola bjang?

15Le ge ke se na molato bjale,

nka se fetolane le yena;

sa ka ke go kgopela yena, moahlodi wa ka,9:15 “Moahlodi wa ka” Diphetolelo tše dingwe di re “Mmegi wa ka”.

gore a nkgaugele.

16Le ge nkabe nka mo iša tshekong mme a ya,

ga ke kgolwe gore a ka ntheeletša,

17yena yo a nthoboketšago ka madimo,9:17 “yena ... madimo” Diphetolelo tše dingwe di re “yena yo a nthobokeletšago lefeela”.

a nkokeletšago dintho go se na lebaka.

18Ga a mphe le sebaka sa go buša moya,

o mphediša gabohloko.

19Ge e le go ya ka maatla,

yo maatla ke yena.

Ge e le go išwa tshekong,

a ka9:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a ka” Seheberu se re “nka”. išwa ke mang?

20Le ge ke se na molato bjale,

dipolelo tša ka eka di a ntšwa;

le ge ke se na bosodi bjale,

yena o ntshema wa molato.

21Nna ga ke na bosodi,

fela ga ke sa na taba;

ke tennwe ke go phela.

22Go swana fela.

Ke ka lebaka leo ke rego moloki le yo kgopo o ba fediša go swana.

23Ge mohlokamolato a welwa ke kotsi,

Modimo o sega moitlhobogi yoo.

24Ge mmušo wa naga o thopilwe ke bakgopo,

Modimo o foufatša baahlodi ba yona.

Ntle le yena ke ge e ka ba mang?

25“Matšatši a ka a feta ka lebelo

la go feta la mokitimi;

a ntšhabela ke se na boiketlo.

26A kitima ka lebelo la maselawatle a mahlakanoka,

a etša ntšhu ge e kgoulogela nama.

27Ge ke re ke itebatša ditlaišego tša ka ka go ediša sefahlego le go phuthologa,

28e ba gona ke tšhošwago ke mahloko a ka ohle,

gobane ke tseba ge wena Modimo o mpona molato.

29Bjale ge eba ke tlilo bonwa molato,

ke sa itshwenyetšang?

30Le ge nka hlapa ka lepate,

ka ikgohla diatla ka mogohlo,

31wena o tla ntahlela ka gare ga ditšhila,

ka šišingwa le ke dikobo tša ka.

32Ge nkabe Modimo e le motho,

nkabe ke fetolana naye,

ra sekišwa mmogo.

33Eupša ga go yo a ka re lamolago,

ga go yo a ka re ahlolago ka babedi,

34gore a lese go nkotla,

le go boifega ga gagwe go se ntšhoše.

35Le ge go le bjalo, ke bolela ke sa boife,

gobane ga ke ka mo ke gopolelwago ka gona.”

10

101“Ke tennwe ke go phela;

ke tla phula pelo maroba,

ka tšholla sello sa ka, ka ge ke tsota.

2Ke tla kgopela Modimo ka re:

Hle, o se ntahle,

mpotše se ke go fošeditšego ka sona.

3Na o bona e le tshwanelo go nkgatelela,

go nyatša se se dirilwego ke wena mong,

wa kgahlwa ke merero ya bakgopo?

4Kgane mahlo a gago ke mahlo a nama,

o bona dilo bjalo ka batho?

5Na bophelo bja gago ke bjo bokopana

go etša bja motho?

Na bophelo bja gago bo fela ka pela bjalo ka bja motho?

6Bjale o reng o hlomere bokgopo bja ka,

o šetše dibe tša ka morago,

7etšwe o tseba gore molato wona ga ke nawo,

le gore ga go yo a kago ntamolela go wena?

8“Ke dirilwe ke wena,

wa mpopa ka diatla tša gago,

gomme bjale10:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gomme bjale” Seheberu ga se kwagale gabotse. o a boa o a mpheleletša.

9Gopola gore o mpopile ka letsopa.

Kgane o nyaka go mphetoša lerole gape?

10A ke re ke wena o ntšholotšego boka lebese,

wa nkgahliša bjalo ka mafsi a makgahla?10:10 Temana ye e ra gore Modimo o kgontšhitše mmagoJobo go mo ima a mo godiša ka popelong ya mmagwe.

11Wa ntshwaraganya ka marapo le mešifa,

wa nkapeša nama le letlalo.

12O dirile gore ke belegwe,

wa fela o nthata,

wa ntlhokomela ka go mpabalela.

13Fela bjale ke a tseba gore ka pelong o be o ntaletše,

o loga maano a go tlo nkweša bohloko.

14O be o ntebeletše gore ke dire sebe,

gore o tle o gane go ntshwarela.

15Ge eba ke na le molato, ga ka le bona;

le ge eba ke se ne molato,

ke šitwa go lebanya mahlo le batho,

ke gobogile, ke tlaišega kudu.

16Ge ke re ke tsoša hlogo,

o ntsoma bjalo ka tau;

o dira le ka dimakatšo gore o nkgobatše.

17O dula o nkhweletša bohlatse bja go ntahla;

o nkgalefela o eya pele,

o fela o ntlhasela leboelela.

18“O reng o ntesitše ke belegwa?

Nke nkabe ke ikhwetše pele ke bonwa.

19Ge nkabe ke hwile ke sa tšo belegwa,

ka bolokwa,

go ka be go swana le ge ke sa ka ba gona.

20A ke re matšatši a ka ga a sa le nene?

Ntlogele ge,10:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ntlogele ge” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke phuthologe gannyane,

21pele ke ikela nageng ya leswiswi le lesoleso,

moo nka se sa tsogago ke boile,

22nageng ya kgampipi le tlhakantswiki,

moo seetša se swanago le leswiswi.”

11

111Gwa fetola Tsofare wa go tšwa Naama a re:

2“Na sefafatlane se ga se arabiwe?

Kgane moratharathi ke yena moloki?

3Na o gopola gore ditšiebadimo tša gago

di ka no homolelwa?

Kgane o bona nke o ka kodutla Modimo,

wa se ganetšwe ke motho?

4Etse o ipotša gore se o se bolelago ke nnete,

le gore mahlong a Modimo ga o na bosodi.

5Nke nkabe Modimo a go fetola,

a phegišana le wena!

6Nke nkabe a go botša diphiri tša bohlale,

gobane bohlale bja Modimo ke bjo bo makatšago.11:6 “gobane ... makatšago” Diphetolelo tše dingwe di re “bohlale bo kwešišwa ka mekgwa ye e fapanego”.

Ke mo o bego o tla lemoga gore Modimo o go otla gosenene go feta ka mo go go swanelago.

7“Kgane o ka kwešiša diphiri tša Modimo,

wa kwešiša bohlale bja Ramaatlaohle ka botlalo?

8Bo phagame go feta magodimo –

kgane wena o ka bo fihlelela?

Bo iša go feta bodulabahu –

na o ka bo fihlelela?

9Bo nabile go feta lefase,

ebile bo ikadile go feta lewatle.

10Ge Modimo a ka tla a go swara a go iša tshekong,

ke mang yo a ka mo thibelago?

11Baikaketši Modimo o a ba tseba;

o lebelediša mediro ya bona ye mebe.

12Setlaela se ka se kgone go hlalefa,

bjalo ka ge pitsi le yona

e ka se tswalwe e le motho.11:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjalo ka ge ... motho” Seheberu ga se kwagale gabotse.

13“Ge o ka sokologela go Modimo,

wa otlolla matsogo a gago wa mo rapela;

14ge o ka tlogela go dira dibe,

wa se dumelele bobe ka lapeng la gago,

15ke mo o tlago ba o hloka bosodi,

wa kgona go lebanya mahlo le batho,

wa ba le maatla, wa se boife.

16O tla nama wa lebala mahloko a gago,

wa a gopola e le fela lefula le le fetilego.

17Bophelo bja gago bo tla taga

go feta letšatši la mosegare wa sekgalela;

manyami a gago a tla go tlogela

go etša leswiswi ge le tlogela masa.

18O ka se sa boifa selo,

gobane o tla be o na le tše o di holofetšego;

Modimo o tla go šireletša,11:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Modimo o tla go šireletša” Seheberu ga se kwagale gabotse.

wa robala o iketlile.

19O tla ithobalela go se yo o mmoifago;

ba bantši ba tla nyaka go ithatiša wena.

20Yo kgopo yena o tla timelelwa ke sefahlego,

le botšhabelo o tla bo hloka.

Sa gagwe e tla ba go letela lehu fela.”