Sepedi 2000 (NSO00)
9

Jesu o foufolla motho yo a tswetšwego a foufetše

91Jesu ge a ntše a sepela, a bona motho yo a tswetšwego a foufetše. 2Barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “Moruti, motho yo ge a tla tswalwa e le sefofu, ke ka lebaka la sebe sa mang – ke ka lebaka la sa gagwe, goba sa batswadi ba gagwe?”

3Jesu a ba fetola a re: “Ga se ka lebaka la sebe sa gagwe goba sa batswadi ba gagwe, eupša e le gore ka yena ditiro tša Modimo di tle di bonagatšwe. 4Gape ge e sa le mosegare re swanetše go dira mediro ya yo a nthomilego. Bošego bo etla bjo go bjona motho a ka se kgonego go šoma. 5

9:5
Mat. 5:14
Joh. 8:12
Ge ke sa le mo lefaseng, ke nna seetša sa ba ba lego lefaseng.”

6A re go realo, a tshwela mare fase a duba seretse ka ona, gomme a tlotša sefofu seo mahlo 7a re: “Sepela o yo hlapa ka bodibeng bja Siloamo.” Seo ke go re “Moromiwa”. Ke moka motho yola a ya, a fihla a hlapa, a boa a bona.

8Ke ge baagišani ba gagwe le ba ba mmonego mola e sa le mokgopedi ba botšiša ba re: “Na motho yo ga se yola a bego a hlwa a dutše a kgopela?”

9Ba bangwe ba re: “Ke yena!” Bangwe ba re: “Ga se yena, o dio swana naye!”

Yena mong a re: “Ke nna!”

10Ba mmotšiša ba re: “Go tlile bjang gore bjale o kgone go bona?”

11A ba botša a re: “Monna yola ba rego ke Jesu o dubile seretse, a ntlotša mahlo, a mpotša gore ke yo hlapa ka bodibeng bja Siloamo. Ka ya, ka re go hlapa ka napa ka bona.”

12Ba mmotšiša ba re: “O kae yena?”

Yena a re: “Ga ke tsebe.”

Bafarisei ba sekiša monna yola wa go foufollwa

13Ke moka ba tšea monna yoo wa go foufollwa ba mo iša go Bafarisei. 14Tšatši leo Jesu a dubilego seretse ka lona a foufolla sefofu e be e le la Sabatha. 15Bafarisei le bona ba botšiša monna yoo ka mo a foufolotšwego ka gona. Yena a ba botša a re: “O ntloditše seretse mo mahlong, ka yo hlapa, gomme bjale ke a bona.”

16Ba bangwe Bafarisei ba re: “Motho yoo ga a tšwe go Modimo, ka gobane ga a hlomphe letšatši la Sabatha.”

Bangwe ba re: “Motho yo e lego modiradibe a ka kgona bjang go dira mehlolo ya mohuta wo?” Gwa tsoga phapano mo go bona.

17Bafarisei ba botšiša sefofu sela gape ba re: “Bjale wena o reng ka yena, ka ge a go foufolotše?”

Yena a re: “Ke moprofeta.”

18Baetapele ba Bajuda bona ba be ba sa kgolwe gore pele e be e le sefofu mme bjale o foufologile, ba ba ba bitša batswadi ba gagwe, 19ba ba botšiša ba re: “Na motho yo ke morwa wa lena yo le rego o tswetšwe e le sefofu? Go tlile bjang gore bjale a bone?”

20Batswadi ba gagwe ba fetola ba re: “Gore ke morwa wa rena, le gore o tswetšwe e le sefofu, re a tseba. 21Se re sa se tsebego ke gore na go tlile bjang gore a bone, le gore na go foufollwa gona o foufolotšwe ke mang. Botšišang yena mong; o godile, o tla ipolelela.”

22Batswadi ba gagwe ge ba bolela ka mokgwa woo e be e le ka lebaka la go tšhaba baetapele ba Bajuda, gobane baetapele bao ba be ba kwane gore yo a ka rego o dumela gore Jesu ke yena Mesia o swanetše go rakwa sinagogeng. 23Ke ka lebaka leo batswadi ba lesogana le ba rilego: “Botšišang yena mong, o godile!”

24Ba mmitša la bobedi ba re go yena: “Godiša Modimo o bolele nnete. Rena re tseba ge motho yola a go foufolotšego e le modiradibe.”

25Yena a ba fetola a re: “Ge e le modiradibe nnaena ga ke tsebe; se ke se tsebago ke gore ke be ke le sefofu, gomme bjale ke a bona.”

26Ba mmotšiša gape ba re: “O go dirileng? O go foufolotše bjang?”

27A ba fetola a re: “Ga ke re ke sa tšo le botša gomme la se ntheeletše? Le reng le nyaka go botšwa gape? Kgane le lena le nyaka go ba barutiwa ba gagwe?”

28Bona ba mo fotlela ba re: “Morutiwa wa gagwe ke wena! Rena re barutiwa ba Moshe. 29Re tseba ge Modimo a boletše le Moshe. Ge e le moisana yo yena, le mo a tšwago gona ga re go tsebe.”

30Monna yoo a ba fetola a re: “Gomme go a makatša ge le sa tsebe mo a tšwago gona etšwe a mphoufolotše. 31Etse re a tseba gore badiradibe Modimo ga a ba theeletše, o theeletša ba ba mo mmoifago, ba ba phethago thato ya gagwe. 32E sa le go tloga le go tloga ga se gwa ka gwa kwagala gore motho yo a tswetšwego e le sefofu o foufolotšwe. 33Ge motho yola e ka be e se wa go tšwa go Modimo a ka be a sa kgone selo.”

34Ba mo fetola ba re: “Mmalo! Wa re o tswetšwe o le modiradibe wa mafelelo wa re o ka re ruta?” Gomme ba mo raka sinagogeng.

Bofofu bja moya wa motho

35Jesu a kwa gore ba mo rakile. A re go mo hwetša a mmotšiša a re: “Na o dumela go Morwamotho?”

36Motho yoo a re: “Mpotše gore ke ofe, Morena, gore ke tle ke dumele go yena.”

37Jesu a re go yena: “O šetše o mmone, ebile ke yena yo a bolelago le wena gonabjale.”

38Motho yoo a re: “Ke a dumela, Morena!” Gomme a khunama pele ga Jesu a mo lotšha.

39Jesu a re: “Gape se ke se tletšego mo lefaseng ke go dira gore batho ba kgone go ikgethela mabapi le nna. Ke mo ba ba foufetšego ba tlago bona, gwa re ba ba bonago ba foufala.”

40Ba bangwe ba Bafarisei ba ba bego ba na le yena ba mo kwa ge a realo, gomme ba mmotšiša ba re: “Kgane o ra gore le rena re foufetše?”

41Jesu a ba fetola ka go re: “Ge le ka be le foufetše, le ka be le se na molato; eupša ka ge le re le a bona, molato le tla no šima le na le wona.”