Sepedi 2000 (NSO00)
8

81eupša Jesu yena a ya Thabeng ya Mehlware. 2Ya re mosong wa le le latelago a ya Tempeleng gape. Batho bohle ba mo kgobokanela, gomme yena a dula fase a ba ruta. 3Boramangwalo le Bafarisei ba tliša mosadi yo mongwe go yena yo a bego a swerwe a otswa, gomme ba mo emiša pele ga batho. 4Ba re go Jesu: “Moruti, mosadi yo o swerwe a le gare a otswa. 5

8:5
Lef. 20:10
Doit. 22:22-24
Mo molaong Moshe o re laetše gore basadi ba mohuta wo ba bolawe ka maswika. Bjale wena o reng?” 6Ge ba realo ba be ba mo leka gore ba be le se ba kago mo phara molato ka sona. Fela yena a inama, a ngwala fase ka monwana.

7Ge ba ntše ba phegeletše go mmotšiša, a inamologa, a re go bona: “Yo a se nago sebe mo go lena a e be yena a thomago go mo foša ka leswika.” 8A boela a inama a ngwala fase. 9Ge ba ekwa a realo ba tloga ka o tee ka o tee, gwa tloga ba bagolo pele. Ba tlogela Jesu le mosadi yola a sa eme moo. 10Jesu a inamologa, a botšiša mosadi yola a re: “Mmagorena, ba kae bona? Na ga go yo a go tšwilego?”

11Mosadi yola a re: “Ga a gona, Morena.”

Jesu a re: “Gona le nna ga ke go tšwe. Sepela, fela o se sa dira sebe.”]

Jesu ke seetša sa ba ba lego lefaseng

12

8:12
Mat. 5:14
Joh. 9:5
Jesu a buša a botša Bafarisei a re: “Ke nna seetša sa ba ba lego lefaseng. Yo a ntatelago a ka se phele leswiswing, o tla ba le seetša se se phedišago.”

13

8:13
Joh. 5:31
Bafarisei ba re go yena: “Wena o a itlhatsela, ka gona bohlatse bja gago ga bo amogelege.”

14Jesu a ba fetola a re: “Le ge ke itlhatsela, se ke se bolelago ke nnete ka gore mo ke tšwago le mo ke yago gona ke a go tseba. Lena ga le tsebe mo ke tšwago le mo ke yago gona. 15Le ahlola ka tebelelo ya mahlo; nna ga ke ahlole motho. 16Fela le ge nkabe ke ahlola, kahlolo ya ka e ka be e le ya nnete, ka gobane ga ke tee, ke na le Tate yo a nthomilego. 17

8:17
Doit. 19:15
Ga ke re mo molaong wa lena go ngwadilwe gore bohlatse bja batho ba babedi ke bja nnete? 18Bjale nna šemo ke a itlhatsela, gomme ke hlatselwa le ke Tate yo a nthomilego.”

19Ke mo ba mmotšišitšego ba re: “Tatago o kae?”

Jesu ge a ba fetola a re: “Ga le ntsebe, le Tate ga le mo tsebe. Ge le ka be le ntseba, le ka be le tseba le Tate.”

20Ditaba tšeo Jesu o di boletše ge a ruta batho Tempeleng, ka phapošing yeo go yona go bego go beilwe mapokisi a dikabelo. Gomme gwa se be le yo a mo swarago, ka gobane e be e sešo ya ba nako ya gagwe.

Mo ke yago gona lena le ka se kgone go fihla

21Jesu a ba botša gape a re: “Ke a sepela, gomme le tla šala le nnyaka, eupša le tla hwela dibeng tša lena. Mo ke yago gona lena le ka se kgone go fihla.”

22Bajuda ba re: “Kgane o ya go ipolaya, ge a re mo a yago gona rena re ka se kgone go fihla?”

23Jesu a re: “Gape lena le ba mono fase, kganthe nna ke wa kua godimo. Lena le ba lefase le, fela nna ga ke wa lona. 24Ke ka lebaka leo ke le botšago gore le tla hwela dibeng tša lena. Gomme dibeng tša lena gona le tla hwela, ge le sa dumele gore ke ‘KE NNA’.”8:24,28 “KE NNA” Ke leina le Modimo a ipitšago ka lona ka Testamenteng ye Tala. Lebelela Eks. 3:14.

25Bona ba mmotšiša ba re: “Etse o mang?”

Jesu a ba fetola a re: “Go thušang go bolela le lena?8:25 “Go thušang ... lena?” goba “Ke nna sona sela ke le boditšego gore ke sona go tloga mathomong.” 26Ke na le tše dintši tše nka le bolelago ka tšona le tše nka le tšwago ka tšona. Fela yo a nthomilego ke yo a rerešago, gomme nna tše ke di botšago lena ba mono lefaseng ke fela tše ke di boditšwego ke yena.”

27Bona ba be ba sa lemoge gore o bolela ka Tatagwe. 28Ka gona a re go bona: “Go ba le nkadietša, nna Morwamotho, le tla tseba gore ke ‘KE NNA’;8:24,28 “KE NNA” Ke leina le Modimo a ipitšago ka lona ka Testamenteng ye Tala. Lebelela Eks. 3:14. ke gona le tlago lemoga gore ga go se ke se dirago ka bonna, ke bolela fela se ke se laetšwego ke Tate. 29Gomme yena yo a nthomilego o na le nna; ga a ntlogele ke nnoši, ka gobane ke phela ke dira se se mo kgahlago.”

30Ge a bolela ditaba tše ba bantši ba ile ba dumela go yena.

Modimo ga se Tatagobona

31Jesu a botša Bajuda ba ba dumelago go yena a re: “Ge le phetha tše ke le rutago tšona, gona le barutiwa ba ka ka nnete; 32le tla tseba nnete, gomme nnete ke yona e tlago le lokolla.”

33

8:33
Mat. 3:9
Luk. 3:8
Bona ba mo fetola ka go re: “Rena re ditlogolo tša Abrahama, ebile ga se ra ka ra ba makgoba a motho. O ra go reng ge o re re tla lokollwa?”

34Jesu a ba fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke le botša gore mang le mang yo a dirago dibe ke lekgoba la sebe. 35Gomme lekgoba ga se la ka lapeng leo le dulago ka go lona; wa ka lapeng leo ke morwa wa ka moo. 36Ge le ka lokollwa ke Morwa wa Modimo, gona le tla lokologa ka nnete. 37Ke a tseba gore le ditlogolo tša Abrahama. Fela le nyaka go mpolaya, ka gobane le gana go amogela tše ke le rutago tšona. 38Nna ke le botša tše ke di bonego go Tate, kganthe lena le dira tše le di laetšwego ke tatagolena.”

39Ba mo fetola ba re: “Gape rena tatagorena ke Abrahama.”

Jesu a re: “Ge Abrahama e ka be e le tatagolena ka nnete, le ka be le dira tše a bego a di dira. 40Ge bjale le nyaka go mpolaya, nna ke le botšago nnete ye ke e kwelego go Modimo, le dira se Abrahama a bego a ka se se dire. 41Le dira tša yena tatagolena.”

Bona ba mo fetola ka go re: “Gape rena ga se ra tswalwa ka bootswa – tatagorena ke o tee fela, e lego Modimo.”

42Jesu a re: “Ge Modimo e ka be e le yena Tatagolena, le ka be le nthata, ka gobane ke tšwa go Modimo, gomme ke mono. Ga se ka itlela, ke romilwe ke yena. 43Ke ka lebaka lang le sa kwešiše molaetša wa ka? Etse ke ka gobane le gana go theeletša tše ke di bolelago. 44Gape ke lena bana ba yola tatagolena, Diabolose, gomme sa lena ke go dira tše di kganyogwago ke yena yoo tatagolena. E sa le e eba mmolai go tloga mohlamonene, ebile ga se a ka a emela nnete, ka gobane yena nnete yona ga a nayo. Ge a bolela maaka, o bolela se se mo lebanego, ka gobane ka boyena ke mpheane, ke ramaaka. 45Gomme nna ge le sa ntumele bjale, ke ka gobane ke bolela nnete. 46Ke mang mo go lena yo a ka mponago molato wa sebe? Bjale ge e le gore ke bolela nnete, le reng le sa ntumele? 47Gape yo e lego wa Modimo o theeletša mantšu a Modimo. Fela lena, ka ge le se ba Modimo, ga le theeletše.”

Jesu o bile gona Abrahama a sešo a tswalwa

48Bajuda ba re go Jesu: “Ga ke re re rerešitše ge re re o Mosamaria, le gona o tsenwe ke modemone?”

49Jesu a ba fetola a re: “Nna ga se ka tsenwa ke modemone. Taba ke gore ke hlompha Tate, eupša lena le a ntlhompholla. 50Nna ga ke inyakele tlhompho, go na le yo a nnyakelago yona, gomme ke yena Moahlodi. 51Ruri, ruri, ke le botša gore yo a phethago tše ke di rutago batho a ka se hwe le gatee.”

52Bona ba re go yena: “Bjale gona re na le nnete ya gore o tsenwe ke modemone. Abrahama o hwile, le baprofeta ba hwile, fela wena o re yo a phethago tše o di rutago batho a ka se hwe le gatee. 53O ra gore wena o feta tatagorena Abrahama yo a hwilego? Baprofeta le bona ba hwile. Wena o itira mang?”

54Jesu a ba fetola a re: “Ge nkabe ke ikgodiša, bogolo bja ka e ka be e se bja selo. Yo a nkgodišago ke Tate – yena le rego ke Modimo wa lena. 55Le ge le sa mo tsebe, nna ke a mo tseba. Ge nka re ga ke mo tsebe, ke tla be ke le mpheane bjalo ka lena. Nna ke a mo tseba, gomme ke phetha taelo ya gagwe. 56Abrahama, tatagolena, o ile a thabela go tlo bona nako ya go tla ga ka; a e bona, gomme a thakgala.”

57Ya ba ba re go yena: “O ka re le masome a mahlano a mengwaga o se nao, wa re o bone Abrahama?”

58Jesu a ba fetola a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore pele Abrahama a tswalwa nna ke be ke ntše ke le gona.”8:58 “nna ke be ke ntše ke le gona” Ka Testamenteng ye Mpsha ya Segerike, legatong la mantšu ao Jesu o šomiša “KE NNA”. Lebelela temana 24 le 28.

59Ba nama ba topa maswika gore ba mmolaye ka ona, fela yena a ba khutela, a tloga Tempeleng.

9

Jesu o foufolla motho yo a tswetšwego a foufetše

91Jesu ge a ntše a sepela, a bona motho yo a tswetšwego a foufetše. 2Barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “Moruti, motho yo ge a tla tswalwa e le sefofu, ke ka lebaka la sebe sa mang – ke ka lebaka la sa gagwe, goba sa batswadi ba gagwe?”

3Jesu a ba fetola a re: “Ga se ka lebaka la sebe sa gagwe goba sa batswadi ba gagwe, eupša e le gore ka yena ditiro tša Modimo di tle di bonagatšwe. 4Gape ge e sa le mosegare re swanetše go dira mediro ya yo a nthomilego. Bošego bo etla bjo go bjona motho a ka se kgonego go šoma. 5

9:5
Mat. 5:14
Joh. 8:12
Ge ke sa le mo lefaseng, ke nna seetša sa ba ba lego lefaseng.”

6A re go realo, a tshwela mare fase a duba seretse ka ona, gomme a tlotša sefofu seo mahlo 7a re: “Sepela o yo hlapa ka bodibeng bja Siloamo.” Seo ke go re “Moromiwa”. Ke moka motho yola a ya, a fihla a hlapa, a boa a bona.

8Ke ge baagišani ba gagwe le ba ba mmonego mola e sa le mokgopedi ba botšiša ba re: “Na motho yo ga se yola a bego a hlwa a dutše a kgopela?”

9Ba bangwe ba re: “Ke yena!” Bangwe ba re: “Ga se yena, o dio swana naye!”

Yena mong a re: “Ke nna!”

10Ba mmotšiša ba re: “Go tlile bjang gore bjale o kgone go bona?”

11A ba botša a re: “Monna yola ba rego ke Jesu o dubile seretse, a ntlotša mahlo, a mpotša gore ke yo hlapa ka bodibeng bja Siloamo. Ka ya, ka re go hlapa ka napa ka bona.”

12Ba mmotšiša ba re: “O kae yena?”

Yena a re: “Ga ke tsebe.”

Bafarisei ba sekiša monna yola wa go foufollwa

13Ke moka ba tšea monna yoo wa go foufollwa ba mo iša go Bafarisei. 14Tšatši leo Jesu a dubilego seretse ka lona a foufolla sefofu e be e le la Sabatha. 15Bafarisei le bona ba botšiša monna yoo ka mo a foufolotšwego ka gona. Yena a ba botša a re: “O ntloditše seretse mo mahlong, ka yo hlapa, gomme bjale ke a bona.”

16Ba bangwe Bafarisei ba re: “Motho yoo ga a tšwe go Modimo, ka gobane ga a hlomphe letšatši la Sabatha.”

Bangwe ba re: “Motho yo e lego modiradibe a ka kgona bjang go dira mehlolo ya mohuta wo?” Gwa tsoga phapano mo go bona.

17Bafarisei ba botšiša sefofu sela gape ba re: “Bjale wena o reng ka yena, ka ge a go foufolotše?”

Yena a re: “Ke moprofeta.”

18Baetapele ba Bajuda bona ba be ba sa kgolwe gore pele e be e le sefofu mme bjale o foufologile, ba ba ba bitša batswadi ba gagwe, 19ba ba botšiša ba re: “Na motho yo ke morwa wa lena yo le rego o tswetšwe e le sefofu? Go tlile bjang gore bjale a bone?”

20Batswadi ba gagwe ba fetola ba re: “Gore ke morwa wa rena, le gore o tswetšwe e le sefofu, re a tseba. 21Se re sa se tsebego ke gore na go tlile bjang gore a bone, le gore na go foufollwa gona o foufolotšwe ke mang. Botšišang yena mong; o godile, o tla ipolelela.”

22Batswadi ba gagwe ge ba bolela ka mokgwa woo e be e le ka lebaka la go tšhaba baetapele ba Bajuda, gobane baetapele bao ba be ba kwane gore yo a ka rego o dumela gore Jesu ke yena Mesia o swanetše go rakwa sinagogeng. 23Ke ka lebaka leo batswadi ba lesogana le ba rilego: “Botšišang yena mong, o godile!”

24Ba mmitša la bobedi ba re go yena: “Godiša Modimo o bolele nnete. Rena re tseba ge motho yola a go foufolotšego e le modiradibe.”

25Yena a ba fetola a re: “Ge e le modiradibe nnaena ga ke tsebe; se ke se tsebago ke gore ke be ke le sefofu, gomme bjale ke a bona.”

26Ba mmotšiša gape ba re: “O go dirileng? O go foufolotše bjang?”

27A ba fetola a re: “Ga ke re ke sa tšo le botša gomme la se ntheeletše? Le reng le nyaka go botšwa gape? Kgane le lena le nyaka go ba barutiwa ba gagwe?”

28Bona ba mo fotlela ba re: “Morutiwa wa gagwe ke wena! Rena re barutiwa ba Moshe. 29Re tseba ge Modimo a boletše le Moshe. Ge e le moisana yo yena, le mo a tšwago gona ga re go tsebe.”

30Monna yoo a ba fetola a re: “Gomme go a makatša ge le sa tsebe mo a tšwago gona etšwe a mphoufolotše. 31Etse re a tseba gore badiradibe Modimo ga a ba theeletše, o theeletša ba ba mo mmoifago, ba ba phethago thato ya gagwe. 32E sa le go tloga le go tloga ga se gwa ka gwa kwagala gore motho yo a tswetšwego e le sefofu o foufolotšwe. 33Ge motho yola e ka be e se wa go tšwa go Modimo a ka be a sa kgone selo.”

34Ba mo fetola ba re: “Mmalo! Wa re o tswetšwe o le modiradibe wa mafelelo wa re o ka re ruta?” Gomme ba mo raka sinagogeng.

Bofofu bja moya wa motho

35Jesu a kwa gore ba mo rakile. A re go mo hwetša a mmotšiša a re: “Na o dumela go Morwamotho?”

36Motho yoo a re: “Mpotše gore ke ofe, Morena, gore ke tle ke dumele go yena.”

37Jesu a re go yena: “O šetše o mmone, ebile ke yena yo a bolelago le wena gonabjale.”

38Motho yoo a re: “Ke a dumela, Morena!” Gomme a khunama pele ga Jesu a mo lotšha.

39Jesu a re: “Gape se ke se tletšego mo lefaseng ke go dira gore batho ba kgone go ikgethela mabapi le nna. Ke mo ba ba foufetšego ba tlago bona, gwa re ba ba bonago ba foufala.”

40Ba bangwe ba Bafarisei ba ba bego ba na le yena ba mo kwa ge a realo, gomme ba mmotšiša ba re: “Kgane o ra gore le rena re foufetše?”

41Jesu a ba fetola ka go re: “Ge le ka be le foufetše, le ka be le se na molato; eupša ka ge le re le a bona, molato le tla no šima le na le wona.”

10

Jesu ke modiša wa go loka

101Jesu a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore yo a sa tsenego ka lešakeng la dinku ka lesoro, a namela ka go šele, ke lehodu ebile ke mohlakodi. 2Yo a tsenago ka lesoro yena ke modiša wa dinku. 3Moletalesoro o a mmulela; dinku di kwa lentšu la gagwe ge a bitša tše e lego tša gagwe ka maina, a di ntšha. 4O re go di ntšha ka moka a di ete pele, gomme tšona di mo šale morago, ka gobane di tseba lentšu la gagwe. 5Yo di sa mo tsebego yena di ka se tsoge di mo latetše, di tla mo tšhaba, ka gobane ga di tsebe lentšu la gagwe.”

6Jesu ge a ba botša seswantšho seo ba ile ba se kwešiše gore o ra go reng.

7A iša pele a re go bona: “Ruri, ruri, ke le botša gore ke nna lesoro la lešaka la dinku. 8Bohle ba ba tlilego pele ga ka ke mahodu le bahlakodi, fela dinku ga se tša ba theeletša. 9Lesoro ke nna. Yo a tsenago ka nna o tla phološwa; o tla fela a tsena a etšwa a hwetša dijo tše di khorišago. 10Lehodu lona le tlela go utswa le go bolaya le go lobiša. Nna ke tletše gore dinku tša ka di phele – di phele bophelo bjo bo feletšego.

11“Ke nna modiša wa go loka. Gomme modiša wa go loka o ikgafela go hwela dinku tša gagwe. 12Mothwalwa yena, yo e sego modiša ebile e se mong wa dinku, o re go bona phiri e etla a tlogele dinku, a tšhabe, gomme phiri e di sware e di phatlalatše. 13Mothwalwa o a tšhaba ka gobane e le mothwalwa, a se na taba le dinku. 14Nna ke modiša wa go loka. Ke tseba dinku tša ka le tšona di a ntseba, 15

10:15
Mat. 11:27
Luk. 10:22
bjalo ka ge Tate a ntseba le nna ke a mo tseba; gomme ke ikgafela go hwela dinku tša ka. 16Ke sa na le tše dingwe dinku tše e sego tša lešaka le. Le tšona ke swanetše gore ke di tliše; di tla kwa lentšu la ka, gomme go tla ba mohlape o tee le modiša o tee.

17“Gape se Tate a nthatelago sona ke ge ke ikgafela go bolawa, e le gore ke tle ke boele ke phele. 18Ga go yo a kago nkamoga bophelo ke sa rate; ke nna mong ke ikgafelago go bolawa. Ke na le maatla a go ikgafela go bolawa le a go itsoša bahung. Ke sona se Tate a ntaetšego.”

19Bajuda ba buša ba ngangišana ka seo a se bolelago. 20Ba bantši ba re: “O tsenwe ke modemone! O a gafa! Le reng le mo theeletša?”

21Fela ba bangwe ba re: “Motho yo a tsenwego ke modemone a ka se bolele ka mokgwa wo! Na modemone a ka kgona go foufolla difofu?”

Jesu o a ganwa

22E be e le marega, gomme go ketekwa Monyanya wa go šegofatša Tempele motseng wa Jerusalema. 23Jesu a re a sepelasepela Tempeleng mo mathuding ale a go bitšwa mathudi a Solomone, 24a bokanelwa ke Bajuda, ba mmotšiša ba re: “Na o tla re swariša kota go fihla neng, wena? Ge eba ke wena Mesia, re botše phatlalatša.”

25Jesu a ba fetola a re: “Ke šetše ke le boditše, fela ga le nkgolwe. Tše ke di dirago ke laetšwe ke Tate di a mpolelela; 26lena ge le sa nkgolwe bjale, ke ka gobane le se dinku tša ka. 27Ba e lego dinku tša ka ba theeletša se ke se bolelago; le gona nna ke a ba tseba, gomme bona ba a ntatela. 28Ke ba fa bophelo bjo bo sa felego, gomme ba ka se tsoge ba lahlegile. Ga go yo a tlago nkubula bona. 29Bao Tate a mphilego bona ke ba bohlokwa go feta bohle, gomme a ka se ba ubulwe ke motho. 30Nna le Tate re selo se tee.”

31Moo Bajuda ba topa maswika gape ba re ba mmolaya ka ona. 32Jesu a re go bona: “Ke le bontšhitše mediro ye mentši ye mebotse ye ke e dirilego ke laetšwe ke Tate. Etse ke ofe wo le nyakago go mpolaela wona ka maswika?”

33

10:33
Lef. 24:16
Bona ba mo fetola ba re: “Ga re nyake go go bolaela modiro wo mobotse wo o o dirilego, re nyaka go go bolaela ge o nyefola Modimo, o re o le motho wa nama, wa itira Modimo.”

34

10:34
Pes. 82:6
Jesu a ba fetola a re: “Ga ke re go ngwadilwe ka melaong ya lena gore Modimo o rile: ‘Ke lena medimo’? 35Bjale ge ešita bao Modimo a ba begetšego molaetša wa gagwe a re ke medimo, gomme Mangwalo a Makgethwa a ka se fetošwe, 36nna yo ke kgethilwego ke Tate mme a nthometšego lefaseng, le ka nama la re ke nyefola Modimo, ge ke re ke nna Morwa wa Modimo? 37Ge eba ke sa dire mediro ye ke e laetšwego ke Tate, gona le se ke la ntumela; 38eupša ge eba ke e dira, le ge nna le sa ntumele, upšang le dumele yona mediro, gore le tle le lemoge mme le tsebe gore Tate o mo go nna, le nna ke mo go yena.”

39Ba buša ba leka go mo swara, eupša a ba tšwa ka diatleng.

40

10:40
Joh. 1:28
A boela ka mošola wa noka ya Jordane, moo Johanese a bego a be a kolobetša gona, gomme a dula fao. 41Batho ba bantši ba tla go yena ba re: “Johanese o be a sa dire mehlolo, fela tšohle tše a di boletšego ka motho yo ke nnete.” 42Gomme ba bantši moo ba dumela go yena.