Sepedi 2000 (NSO00)
6

Jesu o fa batho ba bantši dijo

(Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Luk. 9:10-17)

61Ka morago ga moo Jesu a tshelela ka mošola wa letsha la Galilea, le ba bangwe ba rego ke la Tiberiase. 2A latelwa ke lešaba le lentši la batho, ka gore ba be ba mmone a dira mehlolo ya go fodiša balwetši. 3Jesu a namela thaba, a fihla a dula gona le barutiwa ba gagwe. 4Ke ge monyanya wa Bajuda wa Paseka o šetše o le kgauswi. 5Jesu ge a gadima ka gohle a bona gore lešaba le le tlago go yena ke le lentši, gomme a botšiša Filipi a re: “Dinkgwa tša go khoriša batho ba re tla di reka kae?” 6Ge a realo o be a dio mo leka, gobane yena o be a šetše a tseba se a tlago se dira.

7Filipi ge a mo fetola a re: “Dinkgwa tša dipapetlana tša silibera6:7 “dipapetlana tša silibera” Papetlana ya silibera e be e le mogolo wa letšatši wa mošomi. Lebelela Mat. 20:2. tše makgolo a mabedi di ka se ba lekane le ge e le gore yo mongwe le yo mongwe a ka dio fiwa nthathana.”

8Yo mongwe wa barutiwa ba gagwe, e lego Andrease, ngwanaboSimone Petrose, a re: 9“Go na le mošemane yo mongwe mo yo a nago le dinkgwa tše tlhano tša garase le dihlapi tše pedi. Fela tšeo di ka holang ge batho ba le kaaka?”

10Jesu a re: “Dudišang batho fase.” Felo moo go be go na le bjang bjo bontši. Ka gona batho ba dula fase. Banna ba ba bego ba le moo e be e ka ba ba dikete tše tlhano. 11Jesu a tšea dinkgwa tšeo, a leboga Modimo, a laela gore di abelwe ba ba dutšego moo. Le dihlapi a ba abela tšona ka mokgwa woo, gomme batho ba ja ka mo ba nyakago ka gona. 12Ya re ge ba khoše a laela barutiwa ba gagwe a re: “Kgoboketšang marathana a a šetšego, gore go se lahlege selo.” 13Ba a kgoboketša, gomme ba tlatša diroto tše lesome le metšo ye mebedi ka marathana ao a dinkgwa tšela tša garase, a go šadišwa ke ba ba llego.

14Batho ge ba bona mohlolo woo wa go dirwa ke Jesu ba re: “Ka nnete yo ke yena Moprofeta6:14 “Moprofeta” Lebelela Joh. 1:21. yo go boletšwego gore o tla tla lefaseng!” 15Jesu ge a bona gore ba tla tla ba mo goga gore ba yo mmea kgoši, a ba ngwegela, a namelela godingwana thabeng a nnoši.

Jesu o sepela godimo ga meetse

(Mat. 14:22-33; Mar. 6:45-52)

16Mantšiboa barutiwa ba Jesu ba theogela letsheng, 17ba fihla ba namela leselawatle, ba boela ka mošola wa letsha, ba leba Kapernaume. Leswiswi la ba la swara Jesu a sešo a tla go bona. 18Phefo ye kgolo le yona ke ge e foka e tšubotla lewatle. 19E rile ge ba sepetše ka leselawatle sekgala se e ka bago dikilometara tše tlhano go iša go tše di selelago, ba bona Jesu a sepela godimo ga meetse, a batamela leselawatle leo la bona, gomme ba tšhoga. 20Jesu a re go bona: “Le se ke la tšhoga – ke nna!” 21Ba be ba rata go mo nametša leselawatle, gomme ka bjako ke ge leselawatle leo le fihlile lebopong felo mo ba bego ba eya gona.

Lešaba lela la go khorišwa le nyaka Jesu

22Ka tšatši le le latelago lešaba le le bego le šetše ka mošono wa letsha, la lemoga gore ga se gwa ka gwa ba le leselawatle le lengwe moo ntle le lela barutiwa ba Jesu ba le nametšego, gomme ba be ba tseba gore Jesu yena ga se a namela nabo, bona ba tlogile ba nnoši. 23Go ile gwa tla maselawatle a mangwe a go tšwa motseng wa Tiberiase, kgauswi le felo mola lešaba le bego le khorišitšwe dinkgwa gona ge Morena a seno leboga Modimo. 24Lešaba ge le lemoga gore Jesu ga a gona, le bona barutiwa ba gagwe ga ba gona, la namela maselawatle ao la ya Kapernaume le mo nyaka.

Jesu ke senkgwa sa go fa motho bophelo bjo bo sa felego

25Batho ba rile go hwetša Jesu ka mošola wa letsha, ba mmotšiša ba re: “Moruti, na mo o tlile neng?”

26Jesu a ba fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke le botša gore ga le nnyake ka gobane le bone mehlolo, eupša le nnyaka ka gobane le ile la ja dinkgwa la khora. 27Le se ke la gaba dijo tše di felago, le upše le gabe tša go fa motho bophelo bjo ba sa felego. Gape ke tšona tše Morwamotho a tlago le fa tšona, ka gobane Modimo Tate o bontšhitše gore o a mo kgahla.”

28Ke mo ba mmotšišitšego ba re: “Re direng ge re rata go phetha tše Modimo a di nyakago?”

29Jesu a ba fetola ka go re: “Se Modimo a nyakago gore le se dire ke gore le dumele go nna yo a nthomilego.”

30Bona ba re: “O tla dira mohlolo mang wo e tlago re ge re o bone ra go dumela? Ke eng se o tlago se dira? 31

6:31
Eks. 16:4-15
Pes. 78:24
Etse borakgolokhukhu ba rena bona ba be ba eja manna kua lešokeng, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: ‘O ba file senkgwa se se tšwago legodimong gore ba je.’ ”

32Jesu a re go bona: “Ruri, ruri, ke le botša gore ga se Moshe yo a le filego senkgwa se se tšwago legodimong; senkgwa sa mmannete se se tšwago legodimong le se fiwa ke Tate. 33Gobane senkgwa se le se fiwago ke Modimo ke yena Motheogalegodimong, yo a fago batho ba lefase bophelo bjo bo sa felego.”

34Bona ba mo kgopela ba re: “Morena, re fe senkgwa seo ka mehla.”

35Jesu a re: “Ke nna senkgwa seo sa go fa motho bophelo bjo bo sa felego. Yo a tlago go nna a ka se tsoge a swerwe ke tlala; yo a dumelago go nna a ka se tsoge a nyorilwe. 36Fela ke le boditše ka re le ge le mpone ga le ntumele. 37Mang le mang yo Tate a mphago yena o tla go nna, gomme yo a tlago go nna, nna nka se mo rake, 38ka gobane ga se ka theoga kua legodimong go tlo phetha thato ya ka, ke tletše go phetha ya yo a nthomilego. 39Gomme thato ya yo a nthomilego ke gore ke se lahle le o tee wa bao a mphilego bona, bohle ke ba tsoše bahung ka tšatši la mafelelo. 40Se Tate a se nyakago ke gore mang le mang yo a bonago Morwagwe mme a dumela go yena, a be le bophelo bjo bo sa felego, gomme nna ke tla mo tsoša ka tšatši la mafelelo.”

41Bajuda ba ngongorega ka yena, ka ge a rile: “Ke nna senkgwa se se theogilego legodimong.” 42Ba nama ba re: “Na ga se yena Jesu, morwa wa Josefa, yo re tsebago tatagwe le mmagwe? Bjale o ra go reng ge a re o theogile legodimong?”

43Jesu a re: “Tlogelang go dulela go ngongorega. 44Gape ga go motho yo a ka tlago go nna a sa gogwe ke Tate yo a nthomilego, gomme ke nna ke tlago mo tsoša bahung ka tšatši la mafelelo. 45

6:45
Jes. 54:14
Yo mongwe wa baprofeta o ngwadile go re: ‘Bohle ba tla be ba rutilwe ke Modimo.’ Ka gona, mang le mang yo a kwago Tate mme a ithuta go yena, o tla go nna. 46Go realo ga se go re go na le yo a kilego a bona Tate; nna ke tšwago go Modimo, ke nna fela yo ke bonego Tate. 47Ruri, ruri, ke le botša gore yo a dumelago o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego. 48Ke nna senkgwa sa go fa motho bophelo bjo bo sa felego. 49Borakgolokhukhu ba lena ba be ba eja manna kua lešokeng, le ge go le bjalo ba ile ba hwa. 50Senkgwa se se theogilego legodimong gore ge motho a se ja a se sa hwa sese: 51Ke nna sona senkgwa seo sa go phediša, se se theogilego legodimong. Ge motho a eja senkgwa se o tla phela go ya go ile. Senkgwa se ke tlago mo fa sona ke nama ya ka ye ke e fago batho ba lefase, gore ba phelele sa ruri.”

52Ge a realo Bajuda ba galefa gomme ba thoma go ngangišana ba re: “Na motho yo a ka napa a re fa nama ya gagwe ra e ja?”

53Jesu a re go bona: “Ruri, ruri, ke le botša gore ge le sa je nama ya ka, nna Morwamotho, la nwa le madi a ka, gona le ka se phelele sa ruri. 54Yo a jago nama ya ka le gona a nwago madi a ka, yena o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego, gomme ka tšatši la mafelelo ke tla mo tsoša bahung. 55Gape nna nama ya ka ke sejo sa mmannete, le madi a ka ke seno sa mmannete. 56Yo a jago nama ya ka, a nwago le madi a ka, o dula ka go nna, le nna ke dula ka go yena. 57Yo a ntšago o tla phedišwa ke nna, bjalo ka ge le nna ke phedišwa ke Tate, Mophedi yo a nthomilego. 58Ke nna sona senkgwa se se theogilego legodimong. Ga se swane le sela borakgolokhukhu ba lena ba bego ba re le ge ba se ja ba no hwa. Yo a jago senkgwa se yena o tla phelela sa ruri.”

59Ditaba tše Jesu o di boletše mola a ruta batho ka sinagogeng kua Kapernaume.

Mantšu a bophelo bjo bo sa felego

60Barutiwa ba bantši ba gagwe ge ba ekwa a realo ba re: “Owe! Taba ye a e bolelago ye ke ye thata! Ke mang yo a ka e theeletšago?”

61Jesu a tseba ka boyena gore taba ye e a ba ngongoregiša, gomme a ba botšiša a re: “Na taba ye ke e boletšego ye e a le kgopiša? 62Ge le ka bona Morwamotho a rotogela kua a bego a le gona pele, gona le tla reng? 63Gape Moya wa Modimo ke wona wo o phedišago; motho yena ga a kgone. Mantšu a ke le boditšego ona a a tšwa go yena Moya, gomme a a phediša. 64Eupša ba bangwe ba lena ga ba dumele.” Gape go tloga mathomong Jesu o be a tseba gore ba ba sa tlego go dumela ke bomang, le gore yo a tlago mo eka yena ke mang. 65A iša pele a re: “Ke ka lebaka leo ke le boditšego gore ga go yo a ka kgonago go tla go nna a sa kgontšhwe ke Tate.”

66Ka lebaka la polelo yeo ya gagwe barutiwa ba gagwe ba bantši ba ile ba napa ba boa ka sa morago, ba se sa sepela naye. 67Ke ge a botšiša barutiwa bale ba gagwe ba lesome le ba babedi a re: “Kgane le lena le nyaka go tloga?”

68

6:68-69
Mat. 16:16
Mar. 8:29
Luk. 9:20
Gwa fetola Simone Petrose a re: “Ra tloga ra ya go mang, Morena? Gape wena o bolela tša go fa motho bophelo bjo bo sa felego. 69Gomme rena re tloga re dumela ebile re tšea gore ke wena Mokgethwa wa Modimo.”

70Jesu a fetola a re: “Ga ke re ke le kgethile le le ba lesome le ba babedi? Fela yo mongwe wa lena ke diabolose!” 71Etse o be a era Judase, morwa wa Simone Iskariote, gobane ke yena yo a bego a tlilo mo eka, le ge e be e le yo mongwe wa ba lesome le ba babedi.