Sepedi 2000 (NSO00)
4

Tša Jesu le mosadi wa Mosamaria

41Bafarisei ba ile ba kwa gore Jesu o fetiša Johanese ka barutiwa le ka go ba kolobetša, 2etšwe nnete e le gore yena Jesu go kolobetša ga a kolobetše, go kolobetša barutiwa ba gagwe. 3Ka fao, ge Jesu a ekwa taba yeo, a tloga moo nageng ya Judea a boela Galilea. 4O be a swanetše go putla nageng ya Samaria.

5

4:5
Gen. 33:19
Josh. 24:32
Moo nageng ya Samaria a fihla motseng wo mongwe wo ba rego ke Sigare, wo o lego kgauswi le tšhemo ye Jakobo a bego a e file Josefa, morwagwe. 6Gona moo go be go na le sediba sa Jakobo. Jesu a re go kwa a lapišitšwe ke leeto a itulela fase moo sedibeng. E be e ka ba nako ya mosegare wo mogolo.

7Gwa tla mosadi yo mongwe wa Mosamaria go ga meetse, gomme Jesu a mo kgopela a re: “Nke o nkgele ke nwe.” 8Ke ge barutiwa ba gagwe ba sa ile motseng go reka dijo.

9

4:9
Esra 4:1-5
Neh. 4:1-2
Mosadi yoo a mo fetola a re: “O ka re o le Mojuda, nna ke le mosadi wa Mosamaria, wa nkgopela meetse a go nwa?” Gape Bajuda ga ba sepelelane le Basamaria.

10Jesu a mo fetola a re: “Ge o ka be o tseba mpho ye Modimo a e fago batho, le gore yo a go kgopelago meetse yo ke mang, ke wena o ka bego o kgopela yena mme a go fa meetse a a phedišago.”

11Mosadi yoo a re: “Morena, etse le sego sa go ga ga o naso, sediba le sona se a iša, bjale meetse ao a go phediša o ka a hwetša kae? 12Kgane o feta Jakobo, rakgolokhukhu wa rena, yo a re filego sediba se, le yena a nwa go sona le bana ba gagwe le diruiwa tša gagwe?”

13Jesu a mo fetola ka go re: “Mang le mang yo a nwago meetse a o nyorwa gape, 14fela yo a nwago meetse a nna ke mo fago ona a ka se tsoge a nyorilwe gape. Meetse a ke tlago mo fa ona e tla ba mothopo mo go yena wa go seloga meetse a go mo fa bophelo bjo bo sa felego.”

15Mosadi yoo a re: “Morena, nke o mphe meetse a gona gore ke se sa nyorwa ka swanela go tla mo go ga meetse.”

16Jesu a re go yena: “Sepela o yo bitša monna wa gago, le tle mo.”

17Yena a re: “Ga ke na monna.”

Jesu a re: “O a rereša ge o re ga o na monna, 18gobane banna ba o bilego le bona ke ba bahlano, gomme yo o dulago naye gonabjale yena ga se monna wa gago. Moo gona o mpoditše nnete.”

19Mosadi yoo a mo fetola a re: “Morena, ke a bona gore o moprofeta. 20Borakgolokhukhu ba rena ba be ba rapela Modimo mo thabeng ye, eupša lena le re felo mo go swanetšego go rapelwa gona ke Jerusalema.”

21Jesu a re go yena: “Mmagobatho, nkgolwe ge ke re nako e etla yeo ka yona le ka se sa rapelago Tate mo thabeng ye goba Jerusalema. 22Gape lena le rapela yo le sa mo tsebego, mola rena re rapela yo re mo tsebago, gobane Mophološi o tla tla ka Bajuda. 23Fela nako e etla, ebile e šetše e fihlile, yeo ka yona Moya wa Modimo o kgontšhago barapedi ba mmannete go rapela Tate ka mo go mo lebanego, gobane Tate o nyaka gore ba ba mo rapelago ba mo rapele bjalo. 24Gape Modimo ke Moya, gomme ba ba mo rapelago ba swanetše go mo rapela ka maatla a Moya le ka mo go mo lebanego.”

25Mosadi yoo a re go yena: “Ke a tseba gore Mesia, yo a bitšwago Kriste, o etla. Yena o tla re go tla, a re botša tšohle.”

26Jesu a mo fetola a re: “Ke nnaena yo a bolelago le wena yo.”

27Ka yona nako yeo ke ge go fihla barutiwa ba gagwe, gomme ba tlabega ge ba mo hwetša a bolela le mosadi. Fela gwa se be le yo a botšišago mosadi yoo a re: “O nyakang?” goba yo a botšišago Jesu a re: “O reng o bolela le yena?”

28Mosadi yola a tlogela motšega wa gagwe moo, a boela motseng, a fihla a botša batho ba gona a re: 29“A re yeng le yo bona motho yo a mpoditšego tšohle tše ke ilego ka di dira. Afa ga se yena Mesia?” 30Ke moka ba tšwa motseng ba ya go Jesu.

31Ge mosadi yola a sa ile barutiwa ba ile ba šala ba phegeletše Jesu ba re: “Moruti, eja!”

32Yena a ba fetola ka go re: “Ke na le tša go ja tše lena le sa di tsebego.”

33Barutiwa ba gagwe ba botšišana ba re: “Kgane go bile le yo a ilego a mo tlišetša dijo?”

34Jesu a re go bona: “Nna dijo tša ka ke go phetha thato ya yo a nthomilego, le go feleletša modiro wo a rilego ke o dire. 35Ga ke re polelo e re: ‘Kgwedi go šetše tše nne, ya ba go a bunwa’? Fela nna ke re go lena: Ntšhang mahlo dinameng, le lebelele mašemo: a šetše a re sehlee, a loketše go bunwa! 36Mmuni o šetše a fiwa moputso wa gagwe, a kgobela puno, e lego batho ba ba tlago ba le bophelo bjo bo sa felego. Ka gona yo a bjalago le yo a bunago ba tla thakgala mmogo. 37-38Go na le polelo ye e rego: ‘Go bjala yo, gwa buna yola.’ Nna ke le romile go yo buna se le se la kago la itapiša ka sona, go itapišitše ba bangwe, gomme lena la holega ka mošomo wa bona. Ya ba gona go bonagalago gore polelo yeo e a rereša.”

39Basamaria ba bantši ba motse woo ba ile ba dumela go Jesu ka ge mosadi yola a be a ba boditše a re: “O mpoditše tšohle tše ke ilego ka di dira.” 40Ke ka lebaka leo Basamaria ba rilego go fihla go yena ba mo phegelela gore a dule le bona, gomme a dula moo matšatši a mabedi.

41Ba bantši le go feta ba dumela ka go kwa tše a di bolelago, 42gomme ba re go mosadi yola: “Bjale ga re sa dumela ka lebaka la tše di boletšwego ke wena, eupša ke ka lebaka la ge rena beng re mo kwele, gomme re lemogile gore ka nnete ke yena Mophološi wa lefase.”

Jesu o fodiša morwa wa mohlankedi

43Ge go seno feta matšatši ao a mabedi, Jesu a tloga a ya Galilea. 44

4:44
Mat. 13:57
Mar. 6:4
Luk. 4:24
Gape yena mong o be a kile a bolela a re: “Moprofeta ga a ke a hlomphiwa ga gabo.” 45
4:45
Joh. 2:23
Ge a fihla Galilea batho ba gona bona ba ile ba mo kganela, ka gobane ba be ba bone tšohle tše a di dirilego Monyanyeng wa Paseka kua Jerusalema, ka ge le bona ba be ba ile.

46

4:46
Joh. 2:1-11
A buša a ya Kana gona Galilea mola a bego a ile a fetoša meetse beine. Motseng wa Kapernaume go be go na le mohlankedi yo mongwe wa mmušo yo a bego a lwalelwa ke morwa. 47Yena o rile go kwa gore Jesu o tlile moo Galilea a etšwa Judea, a ya go yena a mo kgopela gore a ye Kapernaume go mo fodišetša morwa yo a bego a le makgatheng. 48Jesu a mo fetola a re: “Etse ge le sa bone matete le mehlolo ga le ke le dumela.”

49Mohlankedi yoo a mo fetola a re: “Morena, hle, a re ye ngwanaka a sešo a hlokafala.”

50Jesu a re go yena: “Sepela, morwago o tla phela!”

Monna yoo a kgolwa se a se botšwago ke Jesu, gomme a sepela. 51A re a sa ya gae a gahlanetšwa ke bahlanka ba gagwe, ba mmotša ba re: “Morwago o phetše!”

52A ba botšiša gore o thomile neng go ba kaone, gomme bona ba re: “O thomile go se sa fiša maabane ka nako ya pele mosegare.” 53Tatagongwana a lemoga gore ke yona nako yela Jesu a rilego go yena: “Morwago o tla phela.” Ka gona yena le bohle ba lapa la gagwe ba dumela.

54Mohlolo wo ke wa bobedi wo Jesu a ilego a o dira ge a seno boela Galilea a etšwa Judea.

5

Go fodišwa ga segole bodibeng bja Bethesda

51Ka morago ga moo Jesu a ya Jerusalema, monyanyeng wo mongwe wa Bajuda. 2Moo Jerusalema go na le bodiba kgauswi le kgoro ye ba rego ke Lesoro la Dinku, bodiba bja gona ka Seheberu ba re ke Bethesda,5:2 “Bethesda” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Betsata”. gomme go dikologa bodiba bjo go na le mathudi a mahlano. 3Gona moo go be go robatšwa balwetši ba bantši – difofu le digole le barephaditho.5:3 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka ditemana 3b-4 tše di rego “Ba be ba letela meetse gore a biloge, 4 ka gobane ka dinako tše dingwe morongwa wa Morena o be a fela a theogela ka bodibeng a biloše meetse. Molwetši wa mathomo yo a tsenago ka bodibeng go ba meetse a biloga o be a fodišwa bolwetši bofe goba bofe bjo a bo lwalago.”

5Go be go na le monna yo mongwe gona moo yo a bego a feditše mengwaga ye masome a mararo le metšo ye seswai a lwala. 6Jesu a re go mmona a robetše moo a tseba gore o lwetše nako ye telele, ka gona a mmotšiša a re: “Na o nyaka go fola?”

7Molwetši yoo a mo fetola a re: “Morena, ga ke na motho yo a ka ntsentšhago ka bodibeng ge meetse a bilogile. Ge ke sa re ke yo tsena, mongwe o nthaka pele.”

8Jesu a re go yena: “Emelela, o tšee legogwa la gago o sepele.” 9Monna yoo a nama a fola, a tšea legogwa la gagwe a sepela.

Tšatši la gona e be e le Sabatha, 10

5:10
Neh. 13:19
Jer. 17:21
ka gona baetapele ba Bajuda ba botša monna yoo wa go fodišwa ba re: “Lehono ke Sabatha, gomme ga o dumelelwe go rwala legogwa.”

11Yena a re: “Monna yo a mphodišitšego ke yena a mpoditšego gore ke tšee legogwa le la ka ke sepele.”

12Bona ba mmotšiša ba re: “Ke mang yena monna yoo wa go go botša gore o tšee legogwa la gago o sepele?”

13Fela monna yoo wa go fodišwa o be a sa tsebe gore yo a mo fodišitšego ke mang, ka ge Jesu a be a ngwegetše lešaba le le bego le le moo.

14Ka morago ga lebakanyana Jesu a tla a mo hwetša Tempeleng, gomme a re go yena: “Ga ke re šemo o fodile; o se sa dira dibe, ka gore o ka tla wa welwa ke madimabe a go feta ale.”

15Ke moka monna yoo a tloga a yo botša baetapele bale ba Bajuda gore motho yo a mo fodišitšego ke Jesu. 16Bona ba napa ba thoma go hlomara Jesu, ka ge a fodišitše motho ka tšatši la Sabatha. 17Jesu a re go bona: “Tate o dula a šoma, gomme le nna ke a šoma.”

18Ge a realo baetapele ba Bajuda ba mo falela le go feta ba nyaka go mmolaya, ba re o rile go tshela molao wa Sabatha a ba a bolela gore Modimo ke Tatagwe, gomme ka go realo ya ba ge a itekanya le Modimo.

Modimo o fa Morwagwe maatla

19Jesu ge a ba fetola a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore Morwa wa Modimo a ka se kgone go dira selo ka boyena; o dira fela se a bonago Tate a se dira. Tše Tate a di dirago ke tše le nna, Morwagwe, ke di dirago. 20Gobane Tate o rata nna, Morwagwe, gomme o mpontšha tšohle tše a di dirago. Ebile o sa tlilo mpontšha tše dikgolo le go feta, gomme le tla tlabega. 21Bjalo ka ge Tate a tsoša bahu a ba phediša, le nna, Morwagwe, ke phediša bao ke ratago go ba phediša. 22Le gona Tate ga a ahlole motho. Maatla ka moka a go ahlola o a file nna, Morwagwe, 23gore bohle ba ntlhomphe, nna, Morwagwe, ka mokgwa wo ba hlomphago Tate ka wona. Yo a sa hlomphego nna, Morwa wa Modimo, ga a hlomphe Tate yo a nthomilego.

24“Ruri, ruri, ke le botša gore yo a theeletšago tše ke di bolelago mme a dumela go yo a nthomilego, o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego. A ka se tšwewe, ka gore o šetše a tlogetše tsela ya go ya lehung, o swere ya go ya bophelong bjo bo sa felego. 25Ruri, ruri, ke le botša gore nako e etla, ebile nka re e tlile, ya gore bahu ba kwe lentšu la Morwa wa Modimo, gomme ba ba le theeletšago ba tla phela. 26Bjalo ka ge Tate a na le maatla a go phediša, ka wona mokgwa wo mobjalo o file le Morwagwe ona maatla a go phediša. 27O mo file le a go ahlola, ka ge e le yena Morwamotho. 28Le se makale ge ke realo; nako e etla ya gore bahu ka moka ba kwe lentšu la gagwe 29

5:29
Dan. 12:2
gomme ba tšwe ka mabitleng a bona: bao ba bego ba dira tše di lokilego ba tsogele go phelela sa ruri, gomme bao ba bego ba dira tše kgopo ba tsogele go lahlwa.”

Ba ba begago gore Jesu ke mang

30“Ka bonna ga go se ke kgonago go se dira. Ke ahlola fela ka mo ke botšwago ke Modimo, ka gona ke ahlola ka toka, ka gobane ga ke gabe go dira se se ratwago ke nna, ke gaba go dira se se ratwago ke yo a nthomilego.

31“Ge nkabe e le nna fela yo ke itlhatselago, bohlatse bja ka bo ka be bo sa amogelege. 32Eupša go na le yo mongwe yo a ntlhatselago, gomme ke a tseba gore bohlatse bjo a bo bolelago ka nna ke bja nnete. 33

5:33
Joh. 1:19-27
3:27-30
Ke Johanese yo le kilego la roma batseta ba lena go yena, gomme yena a hlatsela therešo. 34Ga se gore ke ikanya motho gore a ntlhatsele; ke dio boledišwa ke ge ke nyaka gore le phološwe. 35Johanese e be e le lebone le le tukago le bonega, gomme lena la kgahlwa kudu ke seetša sa gagwe sebakanyana. 36Eupša nna bohlatse bjo ke nago le bjona bo feta bjola bja Johanese, gobane mediro ye ke lego gare ke e dira, ye ke laetšwego ke Tate gore ke e phethe, e a ntlhatsela, gomme e tiišetša gore ke romilwe ke Tate. 37
5:37
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 3:22
Tate yo a nthomilego le yena o a ntlhatsela. Lentšu la gagwe ga se la ka la le kwa, le yena ka sebele ga se la ka la mmona, 38le tše a di bolelago ga le di sware ka dipelo gobane ga le dumele yo a mo romilego. 39Le badišiša Mangwalo a Makgethwa ka gobane le holofela gore mo go ona le tla hwetša bophelo bjo bo sa felego, gomme ona Mangwalo a a Makgethwa ke ona a ntlhatselago. 40Le ge go le bjalo ga le nyake go tla go nna gore le be le bophelo bjo bo sa felego.

41“Ga se gore ke nyaka go tumišwa ke batho. 42Gape ke a tseba gore le batho ba mohuta mang, ebile ke a tseba gore Modimo yena ga le mo rate. 43Nna ke tlile ke romilwe ke Tate, fela ga le nkamogele; eupša mohla go ka tlago yo a itlelago, yena le tla mo amogela. 44Le rata go tumišwa ke batho, ga le gabe go tumišwa ke yo e lego Modimo a nnoši; bjale nna le ka ntumela bjang? 45Fela le se ke la gopola gore ke nna ke tlago le bega go Tate. Moshe, yo le mmotilego, ke yena a tlago le bega. 46Gape ge le ka be le dumela Moshe, le nna le ka be le ntumela, gobane o ngwadile ka nna. 47Fela ka ge tše a di ngwadilego le sa di dumele, tše di bolelwago ke nna tšona le ka di dumela bjang?”

6

Jesu o fa batho ba bantši dijo

(Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Luk. 9:10-17)

61Ka morago ga moo Jesu a tshelela ka mošola wa letsha la Galilea, le ba bangwe ba rego ke la Tiberiase. 2A latelwa ke lešaba le lentši la batho, ka gore ba be ba mmone a dira mehlolo ya go fodiša balwetši. 3Jesu a namela thaba, a fihla a dula gona le barutiwa ba gagwe. 4Ke ge monyanya wa Bajuda wa Paseka o šetše o le kgauswi. 5Jesu ge a gadima ka gohle a bona gore lešaba le le tlago go yena ke le lentši, gomme a botšiša Filipi a re: “Dinkgwa tša go khoriša batho ba re tla di reka kae?” 6Ge a realo o be a dio mo leka, gobane yena o be a šetše a tseba se a tlago se dira.

7Filipi ge a mo fetola a re: “Dinkgwa tša dipapetlana tša silibera6:7 “dipapetlana tša silibera” Papetlana ya silibera e be e le mogolo wa letšatši wa mošomi. Lebelela Mat. 20:2. tše makgolo a mabedi di ka se ba lekane le ge e le gore yo mongwe le yo mongwe a ka dio fiwa nthathana.”

8Yo mongwe wa barutiwa ba gagwe, e lego Andrease, ngwanaboSimone Petrose, a re: 9“Go na le mošemane yo mongwe mo yo a nago le dinkgwa tše tlhano tša garase le dihlapi tše pedi. Fela tšeo di ka holang ge batho ba le kaaka?”

10Jesu a re: “Dudišang batho fase.” Felo moo go be go na le bjang bjo bontši. Ka gona batho ba dula fase. Banna ba ba bego ba le moo e be e ka ba ba dikete tše tlhano. 11Jesu a tšea dinkgwa tšeo, a leboga Modimo, a laela gore di abelwe ba ba dutšego moo. Le dihlapi a ba abela tšona ka mokgwa woo, gomme batho ba ja ka mo ba nyakago ka gona. 12Ya re ge ba khoše a laela barutiwa ba gagwe a re: “Kgoboketšang marathana a a šetšego, gore go se lahlege selo.” 13Ba a kgoboketša, gomme ba tlatša diroto tše lesome le metšo ye mebedi ka marathana ao a dinkgwa tšela tša garase, a go šadišwa ke ba ba llego.

14Batho ge ba bona mohlolo woo wa go dirwa ke Jesu ba re: “Ka nnete yo ke yena Moprofeta6:14 “Moprofeta” Lebelela Joh. 1:21. yo go boletšwego gore o tla tla lefaseng!” 15Jesu ge a bona gore ba tla tla ba mo goga gore ba yo mmea kgoši, a ba ngwegela, a namelela godingwana thabeng a nnoši.

Jesu o sepela godimo ga meetse

(Mat. 14:22-33; Mar. 6:45-52)

16Mantšiboa barutiwa ba Jesu ba theogela letsheng, 17ba fihla ba namela leselawatle, ba boela ka mošola wa letsha, ba leba Kapernaume. Leswiswi la ba la swara Jesu a sešo a tla go bona. 18Phefo ye kgolo le yona ke ge e foka e tšubotla lewatle. 19E rile ge ba sepetše ka leselawatle sekgala se e ka bago dikilometara tše tlhano go iša go tše di selelago, ba bona Jesu a sepela godimo ga meetse, a batamela leselawatle leo la bona, gomme ba tšhoga. 20Jesu a re go bona: “Le se ke la tšhoga – ke nna!” 21Ba be ba rata go mo nametša leselawatle, gomme ka bjako ke ge leselawatle leo le fihlile lebopong felo mo ba bego ba eya gona.

Lešaba lela la go khorišwa le nyaka Jesu

22Ka tšatši le le latelago lešaba le le bego le šetše ka mošono wa letsha, la lemoga gore ga se gwa ka gwa ba le leselawatle le lengwe moo ntle le lela barutiwa ba Jesu ba le nametšego, gomme ba be ba tseba gore Jesu yena ga se a namela nabo, bona ba tlogile ba nnoši. 23Go ile gwa tla maselawatle a mangwe a go tšwa motseng wa Tiberiase, kgauswi le felo mola lešaba le bego le khorišitšwe dinkgwa gona ge Morena a seno leboga Modimo. 24Lešaba ge le lemoga gore Jesu ga a gona, le bona barutiwa ba gagwe ga ba gona, la namela maselawatle ao la ya Kapernaume le mo nyaka.

Jesu ke senkgwa sa go fa motho bophelo bjo bo sa felego

25Batho ba rile go hwetša Jesu ka mošola wa letsha, ba mmotšiša ba re: “Moruti, na mo o tlile neng?”

26Jesu a ba fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke le botša gore ga le nnyake ka gobane le bone mehlolo, eupša le nnyaka ka gobane le ile la ja dinkgwa la khora. 27Le se ke la gaba dijo tše di felago, le upše le gabe tša go fa motho bophelo bjo ba sa felego. Gape ke tšona tše Morwamotho a tlago le fa tšona, ka gobane Modimo Tate o bontšhitše gore o a mo kgahla.”

28Ke mo ba mmotšišitšego ba re: “Re direng ge re rata go phetha tše Modimo a di nyakago?”

29Jesu a ba fetola ka go re: “Se Modimo a nyakago gore le se dire ke gore le dumele go nna yo a nthomilego.”

30Bona ba re: “O tla dira mohlolo mang wo e tlago re ge re o bone ra go dumela? Ke eng se o tlago se dira? 31

6:31
Eks. 16:4-15
Pes. 78:24
Etse borakgolokhukhu ba rena bona ba be ba eja manna kua lešokeng, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: ‘O ba file senkgwa se se tšwago legodimong gore ba je.’ ”

32Jesu a re go bona: “Ruri, ruri, ke le botša gore ga se Moshe yo a le filego senkgwa se se tšwago legodimong; senkgwa sa mmannete se se tšwago legodimong le se fiwa ke Tate. 33Gobane senkgwa se le se fiwago ke Modimo ke yena Motheogalegodimong, yo a fago batho ba lefase bophelo bjo bo sa felego.”

34Bona ba mo kgopela ba re: “Morena, re fe senkgwa seo ka mehla.”

35Jesu a re: “Ke nna senkgwa seo sa go fa motho bophelo bjo bo sa felego. Yo a tlago go nna a ka se tsoge a swerwe ke tlala; yo a dumelago go nna a ka se tsoge a nyorilwe. 36Fela ke le boditše ka re le ge le mpone ga le ntumele. 37Mang le mang yo Tate a mphago yena o tla go nna, gomme yo a tlago go nna, nna nka se mo rake, 38ka gobane ga se ka theoga kua legodimong go tlo phetha thato ya ka, ke tletše go phetha ya yo a nthomilego. 39Gomme thato ya yo a nthomilego ke gore ke se lahle le o tee wa bao a mphilego bona, bohle ke ba tsoše bahung ka tšatši la mafelelo. 40Se Tate a se nyakago ke gore mang le mang yo a bonago Morwagwe mme a dumela go yena, a be le bophelo bjo bo sa felego, gomme nna ke tla mo tsoša ka tšatši la mafelelo.”

41Bajuda ba ngongorega ka yena, ka ge a rile: “Ke nna senkgwa se se theogilego legodimong.” 42Ba nama ba re: “Na ga se yena Jesu, morwa wa Josefa, yo re tsebago tatagwe le mmagwe? Bjale o ra go reng ge a re o theogile legodimong?”

43Jesu a re: “Tlogelang go dulela go ngongorega. 44Gape ga go motho yo a ka tlago go nna a sa gogwe ke Tate yo a nthomilego, gomme ke nna ke tlago mo tsoša bahung ka tšatši la mafelelo. 45

6:45
Jes. 54:14
Yo mongwe wa baprofeta o ngwadile go re: ‘Bohle ba tla be ba rutilwe ke Modimo.’ Ka gona, mang le mang yo a kwago Tate mme a ithuta go yena, o tla go nna. 46Go realo ga se go re go na le yo a kilego a bona Tate; nna ke tšwago go Modimo, ke nna fela yo ke bonego Tate. 47Ruri, ruri, ke le botša gore yo a dumelago o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego. 48Ke nna senkgwa sa go fa motho bophelo bjo bo sa felego. 49Borakgolokhukhu ba lena ba be ba eja manna kua lešokeng, le ge go le bjalo ba ile ba hwa. 50Senkgwa se se theogilego legodimong gore ge motho a se ja a se sa hwa sese: 51Ke nna sona senkgwa seo sa go phediša, se se theogilego legodimong. Ge motho a eja senkgwa se o tla phela go ya go ile. Senkgwa se ke tlago mo fa sona ke nama ya ka ye ke e fago batho ba lefase, gore ba phelele sa ruri.”

52Ge a realo Bajuda ba galefa gomme ba thoma go ngangišana ba re: “Na motho yo a ka napa a re fa nama ya gagwe ra e ja?”

53Jesu a re go bona: “Ruri, ruri, ke le botša gore ge le sa je nama ya ka, nna Morwamotho, la nwa le madi a ka, gona le ka se phelele sa ruri. 54Yo a jago nama ya ka le gona a nwago madi a ka, yena o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego, gomme ka tšatši la mafelelo ke tla mo tsoša bahung. 55Gape nna nama ya ka ke sejo sa mmannete, le madi a ka ke seno sa mmannete. 56Yo a jago nama ya ka, a nwago le madi a ka, o dula ka go nna, le nna ke dula ka go yena. 57Yo a ntšago o tla phedišwa ke nna, bjalo ka ge le nna ke phedišwa ke Tate, Mophedi yo a nthomilego. 58Ke nna sona senkgwa se se theogilego legodimong. Ga se swane le sela borakgolokhukhu ba lena ba bego ba re le ge ba se ja ba no hwa. Yo a jago senkgwa se yena o tla phelela sa ruri.”

59Ditaba tše Jesu o di boletše mola a ruta batho ka sinagogeng kua Kapernaume.

Mantšu a bophelo bjo bo sa felego

60Barutiwa ba bantši ba gagwe ge ba ekwa a realo ba re: “Owe! Taba ye a e bolelago ye ke ye thata! Ke mang yo a ka e theeletšago?”

61Jesu a tseba ka boyena gore taba ye e a ba ngongoregiša, gomme a ba botšiša a re: “Na taba ye ke e boletšego ye e a le kgopiša? 62Ge le ka bona Morwamotho a rotogela kua a bego a le gona pele, gona le tla reng? 63Gape Moya wa Modimo ke wona wo o phedišago; motho yena ga a kgone. Mantšu a ke le boditšego ona a a tšwa go yena Moya, gomme a a phediša. 64Eupša ba bangwe ba lena ga ba dumele.” Gape go tloga mathomong Jesu o be a tseba gore ba ba sa tlego go dumela ke bomang, le gore yo a tlago mo eka yena ke mang. 65A iša pele a re: “Ke ka lebaka leo ke le boditšego gore ga go yo a ka kgonago go tla go nna a sa kgontšhwe ke Tate.”

66Ka lebaka la polelo yeo ya gagwe barutiwa ba gagwe ba bantši ba ile ba napa ba boa ka sa morago, ba se sa sepela naye. 67Ke ge a botšiša barutiwa bale ba gagwe ba lesome le ba babedi a re: “Kgane le lena le nyaka go tloga?”

68

6:68-69
Mat. 16:16
Mar. 8:29
Luk. 9:20
Gwa fetola Simone Petrose a re: “Ra tloga ra ya go mang, Morena? Gape wena o bolela tša go fa motho bophelo bjo bo sa felego. 69Gomme rena re tloga re dumela ebile re tšea gore ke wena Mokgethwa wa Modimo.”

70Jesu a fetola a re: “Ga ke re ke le kgethile le le ba lesome le ba babedi? Fela yo mongwe wa lena ke diabolose!” 71Etse o be a era Judase, morwa wa Simone Iskariote, gobane ke yena yo a bego a tlilo mo eka, le ge e be e le yo mongwe wa ba lesome le ba babedi.