Sepedi 2000 (NSO00)
5

Go fodišwa ga segole bodibeng bja Bethesda

51Ka morago ga moo Jesu a ya Jerusalema, monyanyeng wo mongwe wa Bajuda. 2Moo Jerusalema go na le bodiba kgauswi le kgoro ye ba rego ke Lesoro la Dinku, bodiba bja gona ka Seheberu ba re ke Bethesda,5:2 “Bethesda” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Betsata”. gomme go dikologa bodiba bjo go na le mathudi a mahlano. 3Gona moo go be go robatšwa balwetši ba bantši – difofu le digole le barephaditho.5:3 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka ditemana 3b-4 tše di rego “Ba be ba letela meetse gore a biloge, 4 ka gobane ka dinako tše dingwe morongwa wa Morena o be a fela a theogela ka bodibeng a biloše meetse. Molwetši wa mathomo yo a tsenago ka bodibeng go ba meetse a biloga o be a fodišwa bolwetši bofe goba bofe bjo a bo lwalago.”

5Go be go na le monna yo mongwe gona moo yo a bego a feditše mengwaga ye masome a mararo le metšo ye seswai a lwala. 6Jesu a re go mmona a robetše moo a tseba gore o lwetše nako ye telele, ka gona a mmotšiša a re: “Na o nyaka go fola?”

7Molwetši yoo a mo fetola a re: “Morena, ga ke na motho yo a ka ntsentšhago ka bodibeng ge meetse a bilogile. Ge ke sa re ke yo tsena, mongwe o nthaka pele.”

8Jesu a re go yena: “Emelela, o tšee legogwa la gago o sepele.” 9Monna yoo a nama a fola, a tšea legogwa la gagwe a sepela.

Tšatši la gona e be e le Sabatha, 10

5:10
Neh. 13:19
Jer. 17:21
ka gona baetapele ba Bajuda ba botša monna yoo wa go fodišwa ba re: “Lehono ke Sabatha, gomme ga o dumelelwe go rwala legogwa.”

11Yena a re: “Monna yo a mphodišitšego ke yena a mpoditšego gore ke tšee legogwa le la ka ke sepele.”

12Bona ba mmotšiša ba re: “Ke mang yena monna yoo wa go go botša gore o tšee legogwa la gago o sepele?”

13Fela monna yoo wa go fodišwa o be a sa tsebe gore yo a mo fodišitšego ke mang, ka ge Jesu a be a ngwegetše lešaba le le bego le le moo.

14Ka morago ga lebakanyana Jesu a tla a mo hwetša Tempeleng, gomme a re go yena: “Ga ke re šemo o fodile; o se sa dira dibe, ka gore o ka tla wa welwa ke madimabe a go feta ale.”

15Ke moka monna yoo a tloga a yo botša baetapele bale ba Bajuda gore motho yo a mo fodišitšego ke Jesu. 16Bona ba napa ba thoma go hlomara Jesu, ka ge a fodišitše motho ka tšatši la Sabatha. 17Jesu a re go bona: “Tate o dula a šoma, gomme le nna ke a šoma.”

18Ge a realo baetapele ba Bajuda ba mo falela le go feta ba nyaka go mmolaya, ba re o rile go tshela molao wa Sabatha a ba a bolela gore Modimo ke Tatagwe, gomme ka go realo ya ba ge a itekanya le Modimo.

Modimo o fa Morwagwe maatla

19Jesu ge a ba fetola a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore Morwa wa Modimo a ka se kgone go dira selo ka boyena; o dira fela se a bonago Tate a se dira. Tše Tate a di dirago ke tše le nna, Morwagwe, ke di dirago. 20Gobane Tate o rata nna, Morwagwe, gomme o mpontšha tšohle tše a di dirago. Ebile o sa tlilo mpontšha tše dikgolo le go feta, gomme le tla tlabega. 21Bjalo ka ge Tate a tsoša bahu a ba phediša, le nna, Morwagwe, ke phediša bao ke ratago go ba phediša. 22Le gona Tate ga a ahlole motho. Maatla ka moka a go ahlola o a file nna, Morwagwe, 23gore bohle ba ntlhomphe, nna, Morwagwe, ka mokgwa wo ba hlomphago Tate ka wona. Yo a sa hlomphego nna, Morwa wa Modimo, ga a hlomphe Tate yo a nthomilego.

24“Ruri, ruri, ke le botša gore yo a theeletšago tše ke di bolelago mme a dumela go yo a nthomilego, o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego. A ka se tšwewe, ka gore o šetše a tlogetše tsela ya go ya lehung, o swere ya go ya bophelong bjo bo sa felego. 25Ruri, ruri, ke le botša gore nako e etla, ebile nka re e tlile, ya gore bahu ba kwe lentšu la Morwa wa Modimo, gomme ba ba le theeletšago ba tla phela. 26Bjalo ka ge Tate a na le maatla a go phediša, ka wona mokgwa wo mobjalo o file le Morwagwe ona maatla a go phediša. 27O mo file le a go ahlola, ka ge e le yena Morwamotho. 28Le se makale ge ke realo; nako e etla ya gore bahu ka moka ba kwe lentšu la gagwe 29

5:29
Dan. 12:2
gomme ba tšwe ka mabitleng a bona: bao ba bego ba dira tše di lokilego ba tsogele go phelela sa ruri, gomme bao ba bego ba dira tše kgopo ba tsogele go lahlwa.”

Ba ba begago gore Jesu ke mang

30“Ka bonna ga go se ke kgonago go se dira. Ke ahlola fela ka mo ke botšwago ke Modimo, ka gona ke ahlola ka toka, ka gobane ga ke gabe go dira se se ratwago ke nna, ke gaba go dira se se ratwago ke yo a nthomilego.

31“Ge nkabe e le nna fela yo ke itlhatselago, bohlatse bja ka bo ka be bo sa amogelege. 32Eupša go na le yo mongwe yo a ntlhatselago, gomme ke a tseba gore bohlatse bjo a bo bolelago ka nna ke bja nnete. 33

5:33
Joh. 1:19-27
3:27-30
Ke Johanese yo le kilego la roma batseta ba lena go yena, gomme yena a hlatsela therešo. 34Ga se gore ke ikanya motho gore a ntlhatsele; ke dio boledišwa ke ge ke nyaka gore le phološwe. 35Johanese e be e le lebone le le tukago le bonega, gomme lena la kgahlwa kudu ke seetša sa gagwe sebakanyana. 36Eupša nna bohlatse bjo ke nago le bjona bo feta bjola bja Johanese, gobane mediro ye ke lego gare ke e dira, ye ke laetšwego ke Tate gore ke e phethe, e a ntlhatsela, gomme e tiišetša gore ke romilwe ke Tate. 37
5:37
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 3:22
Tate yo a nthomilego le yena o a ntlhatsela. Lentšu la gagwe ga se la ka la le kwa, le yena ka sebele ga se la ka la mmona, 38le tše a di bolelago ga le di sware ka dipelo gobane ga le dumele yo a mo romilego. 39Le badišiša Mangwalo a Makgethwa ka gobane le holofela gore mo go ona le tla hwetša bophelo bjo bo sa felego, gomme ona Mangwalo a a Makgethwa ke ona a ntlhatselago. 40Le ge go le bjalo ga le nyake go tla go nna gore le be le bophelo bjo bo sa felego.

41“Ga se gore ke nyaka go tumišwa ke batho. 42Gape ke a tseba gore le batho ba mohuta mang, ebile ke a tseba gore Modimo yena ga le mo rate. 43Nna ke tlile ke romilwe ke Tate, fela ga le nkamogele; eupša mohla go ka tlago yo a itlelago, yena le tla mo amogela. 44Le rata go tumišwa ke batho, ga le gabe go tumišwa ke yo e lego Modimo a nnoši; bjale nna le ka ntumela bjang? 45Fela le se ke la gopola gore ke nna ke tlago le bega go Tate. Moshe, yo le mmotilego, ke yena a tlago le bega. 46Gape ge le ka be le dumela Moshe, le nna le ka be le ntumela, gobane o ngwadile ka nna. 47Fela ka ge tše a di ngwadilego le sa di dumele, tše di bolelwago ke nna tšona le ka di dumela bjang?”