Sepedi 2000 (NSO00)
3

Tša Jesu le Nikodemose

31Go be go na le leloko le lengwe la Kgorokgolo ya Bajuda yo leina la gagwe e bego e le Nikodemose, e le yo mongwe wa Bafarisei. 2O kile a ya go Jesu e le bošego, a fihla a re go yena: “Moruti, re a tseba gore o moruti yo a tšwago go Modimo, gobane ga go motho yo a ka kgonago go dira mehlolo ye o e dirago ye, ge Modimo a se na le yena.”

3Jesu a mo fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe gape,3:3 “gape” goba “a etšwa godimo” e ka se be wa mmušo wa Modimo.”

4Nikodemose a mmotšiša a re: “Motho a ka tswalwa gape bjang e šetše e le mokgalabje? Kgane a ka boela ka popelong ya mmagwe, a tswalwa?”

5Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe ka meetse le ka Moya e ka se be wa mmušo wa Modimo. 6Gape nameng motho o tswalwa ke batswadi ba nama, mola moyeng a tswalwa ke yena Moya. 7O se makale ge ke go botša gore le swanetše go tswalwa gape.3:7 “gape” goba “le etšwa godimo” 8Moya o fokela mo o ratago gona; wa kwa modumo wa wona, fela wa se tsebe mo o tšwago goba mo o yago gona. Go bjalo ge le go bohle ba ba tswetšwego ke Moya.”

9Nikodemose a mmotšiša a re: “Go ka kgonega bjang?”

10Jesu a mo fetola a re: “Mmalo! Wa re o le moruti yo mokaaka wa Israele wa nama wa se tsebe? 11Ruri, ruri, ke go botša gore rena re le botša se re se tsebago, ebile re hlatsela se re se bonego, fela ga le amogele bohlatse bja rena. 12Ge le sa nkgolwe mola ke le botša tša mo lefaseng, ge ke le botša tša legodimong gona le tla nkgolwa bjang? 13Gape ebile ga go yo a kilego a rotogela legodimong, ge e se yena Morwamotho yo a theogilego gona.

14

3:14
Num. 21:9
“Bjalo ka ge Moshe a kile a fega noga ya mphiri koteng kua lešokeng, Morwamotho le yena o swanetše go fegwa bjalo, 15gore mang le mang yo a dumelago go yena a tle a be le bophelo bjo bo sa felego.

16“Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a le fa Morwa wa gagwe a le noši, gore mang le mang yo a dumelago go yena a se lahlege, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego. 17Gape Modimo ga se a roma Morwagwe lefaseng gore a tle a le ahlole, o mo romile gore a tle a le phološe.

18“Yo a dumelago go Morwa wa Modimo a ka se ahlolwe, eupša yo a sa dumelego, yena o šetše a ahlotšwe, ka ge a sa dumele go Morwa a le noši wa Modimo. 19Kahlolo ya Modimo e tla ka mokgwa wo: Seetša se tlile lefaseng, fela batho ba ratile leswiswi go feta sona seetša, ka ge mediro ya bona e le ye mebe. 20Gape motho yo a dirago tše mpe o hloile seetša gomme ga a tle go sona, ka ge a sa nyake gore mediro ya gagwe e bonwe. 21Yo a dirago tša nnete yena o tla seetšeng gore mediro ya gagwe e bonwe e le ye e dirilwego ka go theeletša Modimo.”

Tša Jesu le Johanese Mokolobetši

22Ka morago ga moo Jesu le barutiwa ba gagwe ba ya nageng ya Judea, moo a ilego a fihla a dula nabo lebakanyana a kolobetša. 23Johanese le yena ke ge a kolobetša motseng wa Enone, kgauswi le Salime, ka ge felo moo go be go na le meetse a mantši. Batho ba be ba eya go yena gomme a ba kolobetša. 24

3:24
Mat. 14:3
Mar. 6:17
Luk. 3:19-20
Ke pele ga ge a išwa kgolegong.

25Barutiwa ba gagwe ba phegišana le Mojuda yo mongwe mabapi le taba ya go itlhwekiša. 26Ka gona ba ya go Johanese, ba fihla ba re: “Moruti, monna yola a bego a na le wena ka mošola wa Jordane, yola o bego o bolela ka yena, le yena o a kolobetša gomme batho ka moka ba ya go yena!”

27Johanese a ba fetola a re: “Gape ga go se motho a ka se dirago a se a laelwa ke Modimo. 28

3:28
Joh. 1:20
Lena beng le ka ntlhatsela gore ke be ke bolela ke re: ‘Nna ga ke Mesia, ke dio ba ke romilwe go mo kgorela tsela.’ 29Mong wa monyadiwa ke monyadi. Phelesi yena sa gagwe ke go ema a theeleditše ge monyadi a etla, gomme ge a ekwa lentšu la gagwe o thaba kudu. Ke ka mo le nna lethabo la ka bjale le phethagetšego ka gona. 30Gape yena setumo sa gagwe se swanetše gore se gole, sa ka se fokotšege.”

Motšwalegodimong

31Motšwagodimo3:31 “Motšwagodimo” Ke go re “motšwalegodimong”. ke wa maemo a go feta a bohle. Motšwalefaseng ke wa lefase gomme o bolela tša lefaseng, kganthe motšwalegodimong yena ke wa maemo a go feta a bohle. 32O hlatsela tše a di bonego le tše a di kwelego, eupša bohlatse bja gagwe ga bo amogelwe ke motho. 33Fela yo a amogelago bohlatse bja gagwe o tiiša gore Modimo ke yo a rerešago. 34Yo a romilwego ke Modimo o bolela mantšu a Modimo, ka gobane Modimo o mo fa Moya wa gagwe ka botlalo. 35

3:35
Mat. 11:27
Luk. 10:22
TatagoMorwa o rata Morwagwe gomme o gafetše tšohle diatleng tša gagwe. 36Yo a dumelago go Morwagwe o na le bophelo bjo bo sa felego; yo a hlomphollago Morwagwe yena a ka se be le bophelo, eupša o tla otlwa ke Modimo go ya go ile.

4

Tša Jesu le mosadi wa Mosamaria

41Bafarisei ba ile ba kwa gore Jesu o fetiša Johanese ka barutiwa le ka go ba kolobetša, 2etšwe nnete e le gore yena Jesu go kolobetša ga a kolobetše, go kolobetša barutiwa ba gagwe. 3Ka fao, ge Jesu a ekwa taba yeo, a tloga moo nageng ya Judea a boela Galilea. 4O be a swanetše go putla nageng ya Samaria.

5

4:5
Gen. 33:19
Josh. 24:32
Moo nageng ya Samaria a fihla motseng wo mongwe wo ba rego ke Sigare, wo o lego kgauswi le tšhemo ye Jakobo a bego a e file Josefa, morwagwe. 6Gona moo go be go na le sediba sa Jakobo. Jesu a re go kwa a lapišitšwe ke leeto a itulela fase moo sedibeng. E be e ka ba nako ya mosegare wo mogolo.

7Gwa tla mosadi yo mongwe wa Mosamaria go ga meetse, gomme Jesu a mo kgopela a re: “Nke o nkgele ke nwe.” 8Ke ge barutiwa ba gagwe ba sa ile motseng go reka dijo.

9

4:9
Esra 4:1-5
Neh. 4:1-2
Mosadi yoo a mo fetola a re: “O ka re o le Mojuda, nna ke le mosadi wa Mosamaria, wa nkgopela meetse a go nwa?” Gape Bajuda ga ba sepelelane le Basamaria.

10Jesu a mo fetola a re: “Ge o ka be o tseba mpho ye Modimo a e fago batho, le gore yo a go kgopelago meetse yo ke mang, ke wena o ka bego o kgopela yena mme a go fa meetse a a phedišago.”

11Mosadi yoo a re: “Morena, etse le sego sa go ga ga o naso, sediba le sona se a iša, bjale meetse ao a go phediša o ka a hwetša kae? 12Kgane o feta Jakobo, rakgolokhukhu wa rena, yo a re filego sediba se, le yena a nwa go sona le bana ba gagwe le diruiwa tša gagwe?”

13Jesu a mo fetola ka go re: “Mang le mang yo a nwago meetse a o nyorwa gape, 14fela yo a nwago meetse a nna ke mo fago ona a ka se tsoge a nyorilwe gape. Meetse a ke tlago mo fa ona e tla ba mothopo mo go yena wa go seloga meetse a go mo fa bophelo bjo bo sa felego.”

15Mosadi yoo a re: “Morena, nke o mphe meetse a gona gore ke se sa nyorwa ka swanela go tla mo go ga meetse.”

16Jesu a re go yena: “Sepela o yo bitša monna wa gago, le tle mo.”

17Yena a re: “Ga ke na monna.”

Jesu a re: “O a rereša ge o re ga o na monna, 18gobane banna ba o bilego le bona ke ba bahlano, gomme yo o dulago naye gonabjale yena ga se monna wa gago. Moo gona o mpoditše nnete.”

19Mosadi yoo a mo fetola a re: “Morena, ke a bona gore o moprofeta. 20Borakgolokhukhu ba rena ba be ba rapela Modimo mo thabeng ye, eupša lena le re felo mo go swanetšego go rapelwa gona ke Jerusalema.”

21Jesu a re go yena: “Mmagobatho, nkgolwe ge ke re nako e etla yeo ka yona le ka se sa rapelago Tate mo thabeng ye goba Jerusalema. 22Gape lena le rapela yo le sa mo tsebego, mola rena re rapela yo re mo tsebago, gobane Mophološi o tla tla ka Bajuda. 23Fela nako e etla, ebile e šetše e fihlile, yeo ka yona Moya wa Modimo o kgontšhago barapedi ba mmannete go rapela Tate ka mo go mo lebanego, gobane Tate o nyaka gore ba ba mo rapelago ba mo rapele bjalo. 24Gape Modimo ke Moya, gomme ba ba mo rapelago ba swanetše go mo rapela ka maatla a Moya le ka mo go mo lebanego.”

25Mosadi yoo a re go yena: “Ke a tseba gore Mesia, yo a bitšwago Kriste, o etla. Yena o tla re go tla, a re botša tšohle.”

26Jesu a mo fetola a re: “Ke nnaena yo a bolelago le wena yo.”

27Ka yona nako yeo ke ge go fihla barutiwa ba gagwe, gomme ba tlabega ge ba mo hwetša a bolela le mosadi. Fela gwa se be le yo a botšišago mosadi yoo a re: “O nyakang?” goba yo a botšišago Jesu a re: “O reng o bolela le yena?”

28Mosadi yola a tlogela motšega wa gagwe moo, a boela motseng, a fihla a botša batho ba gona a re: 29“A re yeng le yo bona motho yo a mpoditšego tšohle tše ke ilego ka di dira. Afa ga se yena Mesia?” 30Ke moka ba tšwa motseng ba ya go Jesu.

31Ge mosadi yola a sa ile barutiwa ba ile ba šala ba phegeletše Jesu ba re: “Moruti, eja!”

32Yena a ba fetola ka go re: “Ke na le tša go ja tše lena le sa di tsebego.”

33Barutiwa ba gagwe ba botšišana ba re: “Kgane go bile le yo a ilego a mo tlišetša dijo?”

34Jesu a re go bona: “Nna dijo tša ka ke go phetha thato ya yo a nthomilego, le go feleletša modiro wo a rilego ke o dire. 35Ga ke re polelo e re: ‘Kgwedi go šetše tše nne, ya ba go a bunwa’? Fela nna ke re go lena: Ntšhang mahlo dinameng, le lebelele mašemo: a šetše a re sehlee, a loketše go bunwa! 36Mmuni o šetše a fiwa moputso wa gagwe, a kgobela puno, e lego batho ba ba tlago ba le bophelo bjo bo sa felego. Ka gona yo a bjalago le yo a bunago ba tla thakgala mmogo. 37-38Go na le polelo ye e rego: ‘Go bjala yo, gwa buna yola.’ Nna ke le romile go yo buna se le se la kago la itapiša ka sona, go itapišitše ba bangwe, gomme lena la holega ka mošomo wa bona. Ya ba gona go bonagalago gore polelo yeo e a rereša.”

39Basamaria ba bantši ba motse woo ba ile ba dumela go Jesu ka ge mosadi yola a be a ba boditše a re: “O mpoditše tšohle tše ke ilego ka di dira.” 40Ke ka lebaka leo Basamaria ba rilego go fihla go yena ba mo phegelela gore a dule le bona, gomme a dula moo matšatši a mabedi.

41Ba bantši le go feta ba dumela ka go kwa tše a di bolelago, 42gomme ba re go mosadi yola: “Bjale ga re sa dumela ka lebaka la tše di boletšwego ke wena, eupša ke ka lebaka la ge rena beng re mo kwele, gomme re lemogile gore ka nnete ke yena Mophološi wa lefase.”

Jesu o fodiša morwa wa mohlankedi

43Ge go seno feta matšatši ao a mabedi, Jesu a tloga a ya Galilea. 44

4:44
Mat. 13:57
Mar. 6:4
Luk. 4:24
Gape yena mong o be a kile a bolela a re: “Moprofeta ga a ke a hlomphiwa ga gabo.” 45
4:45
Joh. 2:23
Ge a fihla Galilea batho ba gona bona ba ile ba mo kganela, ka gobane ba be ba bone tšohle tše a di dirilego Monyanyeng wa Paseka kua Jerusalema, ka ge le bona ba be ba ile.

46

4:46
Joh. 2:1-11
A buša a ya Kana gona Galilea mola a bego a ile a fetoša meetse beine. Motseng wa Kapernaume go be go na le mohlankedi yo mongwe wa mmušo yo a bego a lwalelwa ke morwa. 47Yena o rile go kwa gore Jesu o tlile moo Galilea a etšwa Judea, a ya go yena a mo kgopela gore a ye Kapernaume go mo fodišetša morwa yo a bego a le makgatheng. 48Jesu a mo fetola a re: “Etse ge le sa bone matete le mehlolo ga le ke le dumela.”

49Mohlankedi yoo a mo fetola a re: “Morena, hle, a re ye ngwanaka a sešo a hlokafala.”

50Jesu a re go yena: “Sepela, morwago o tla phela!”

Monna yoo a kgolwa se a se botšwago ke Jesu, gomme a sepela. 51A re a sa ya gae a gahlanetšwa ke bahlanka ba gagwe, ba mmotša ba re: “Morwago o phetše!”

52A ba botšiša gore o thomile neng go ba kaone, gomme bona ba re: “O thomile go se sa fiša maabane ka nako ya pele mosegare.” 53Tatagongwana a lemoga gore ke yona nako yela Jesu a rilego go yena: “Morwago o tla phela.” Ka gona yena le bohle ba lapa la gagwe ba dumela.

54Mohlolo wo ke wa bobedi wo Jesu a ilego a o dira ge a seno boela Galilea a etšwa Judea.

5

Go fodišwa ga segole bodibeng bja Bethesda

51Ka morago ga moo Jesu a ya Jerusalema, monyanyeng wo mongwe wa Bajuda. 2Moo Jerusalema go na le bodiba kgauswi le kgoro ye ba rego ke Lesoro la Dinku, bodiba bja gona ka Seheberu ba re ke Bethesda,5:2 “Bethesda” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Betsata”. gomme go dikologa bodiba bjo go na le mathudi a mahlano. 3Gona moo go be go robatšwa balwetši ba bantši – difofu le digole le barephaditho.5:3 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka ditemana 3b-4 tše di rego “Ba be ba letela meetse gore a biloge, 4 ka gobane ka dinako tše dingwe morongwa wa Morena o be a fela a theogela ka bodibeng a biloše meetse. Molwetši wa mathomo yo a tsenago ka bodibeng go ba meetse a biloga o be a fodišwa bolwetši bofe goba bofe bjo a bo lwalago.”

5Go be go na le monna yo mongwe gona moo yo a bego a feditše mengwaga ye masome a mararo le metšo ye seswai a lwala. 6Jesu a re go mmona a robetše moo a tseba gore o lwetše nako ye telele, ka gona a mmotšiša a re: “Na o nyaka go fola?”

7Molwetši yoo a mo fetola a re: “Morena, ga ke na motho yo a ka ntsentšhago ka bodibeng ge meetse a bilogile. Ge ke sa re ke yo tsena, mongwe o nthaka pele.”

8Jesu a re go yena: “Emelela, o tšee legogwa la gago o sepele.” 9Monna yoo a nama a fola, a tšea legogwa la gagwe a sepela.

Tšatši la gona e be e le Sabatha, 10

5:10
Neh. 13:19
Jer. 17:21
ka gona baetapele ba Bajuda ba botša monna yoo wa go fodišwa ba re: “Lehono ke Sabatha, gomme ga o dumelelwe go rwala legogwa.”

11Yena a re: “Monna yo a mphodišitšego ke yena a mpoditšego gore ke tšee legogwa le la ka ke sepele.”

12Bona ba mmotšiša ba re: “Ke mang yena monna yoo wa go go botša gore o tšee legogwa la gago o sepele?”

13Fela monna yoo wa go fodišwa o be a sa tsebe gore yo a mo fodišitšego ke mang, ka ge Jesu a be a ngwegetše lešaba le le bego le le moo.

14Ka morago ga lebakanyana Jesu a tla a mo hwetša Tempeleng, gomme a re go yena: “Ga ke re šemo o fodile; o se sa dira dibe, ka gore o ka tla wa welwa ke madimabe a go feta ale.”

15Ke moka monna yoo a tloga a yo botša baetapele bale ba Bajuda gore motho yo a mo fodišitšego ke Jesu. 16Bona ba napa ba thoma go hlomara Jesu, ka ge a fodišitše motho ka tšatši la Sabatha. 17Jesu a re go bona: “Tate o dula a šoma, gomme le nna ke a šoma.”

18Ge a realo baetapele ba Bajuda ba mo falela le go feta ba nyaka go mmolaya, ba re o rile go tshela molao wa Sabatha a ba a bolela gore Modimo ke Tatagwe, gomme ka go realo ya ba ge a itekanya le Modimo.

Modimo o fa Morwagwe maatla

19Jesu ge a ba fetola a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore Morwa wa Modimo a ka se kgone go dira selo ka boyena; o dira fela se a bonago Tate a se dira. Tše Tate a di dirago ke tše le nna, Morwagwe, ke di dirago. 20Gobane Tate o rata nna, Morwagwe, gomme o mpontšha tšohle tše a di dirago. Ebile o sa tlilo mpontšha tše dikgolo le go feta, gomme le tla tlabega. 21Bjalo ka ge Tate a tsoša bahu a ba phediša, le nna, Morwagwe, ke phediša bao ke ratago go ba phediša. 22Le gona Tate ga a ahlole motho. Maatla ka moka a go ahlola o a file nna, Morwagwe, 23gore bohle ba ntlhomphe, nna, Morwagwe, ka mokgwa wo ba hlomphago Tate ka wona. Yo a sa hlomphego nna, Morwa wa Modimo, ga a hlomphe Tate yo a nthomilego.

24“Ruri, ruri, ke le botša gore yo a theeletšago tše ke di bolelago mme a dumela go yo a nthomilego, o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego. A ka se tšwewe, ka gore o šetše a tlogetše tsela ya go ya lehung, o swere ya go ya bophelong bjo bo sa felego. 25Ruri, ruri, ke le botša gore nako e etla, ebile nka re e tlile, ya gore bahu ba kwe lentšu la Morwa wa Modimo, gomme ba ba le theeletšago ba tla phela. 26Bjalo ka ge Tate a na le maatla a go phediša, ka wona mokgwa wo mobjalo o file le Morwagwe ona maatla a go phediša. 27O mo file le a go ahlola, ka ge e le yena Morwamotho. 28Le se makale ge ke realo; nako e etla ya gore bahu ka moka ba kwe lentšu la gagwe 29

5:29
Dan. 12:2
gomme ba tšwe ka mabitleng a bona: bao ba bego ba dira tše di lokilego ba tsogele go phelela sa ruri, gomme bao ba bego ba dira tše kgopo ba tsogele go lahlwa.”

Ba ba begago gore Jesu ke mang

30“Ka bonna ga go se ke kgonago go se dira. Ke ahlola fela ka mo ke botšwago ke Modimo, ka gona ke ahlola ka toka, ka gobane ga ke gabe go dira se se ratwago ke nna, ke gaba go dira se se ratwago ke yo a nthomilego.

31“Ge nkabe e le nna fela yo ke itlhatselago, bohlatse bja ka bo ka be bo sa amogelege. 32Eupša go na le yo mongwe yo a ntlhatselago, gomme ke a tseba gore bohlatse bjo a bo bolelago ka nna ke bja nnete. 33

5:33
Joh. 1:19-27
3:27-30
Ke Johanese yo le kilego la roma batseta ba lena go yena, gomme yena a hlatsela therešo. 34Ga se gore ke ikanya motho gore a ntlhatsele; ke dio boledišwa ke ge ke nyaka gore le phološwe. 35Johanese e be e le lebone le le tukago le bonega, gomme lena la kgahlwa kudu ke seetša sa gagwe sebakanyana. 36Eupša nna bohlatse bjo ke nago le bjona bo feta bjola bja Johanese, gobane mediro ye ke lego gare ke e dira, ye ke laetšwego ke Tate gore ke e phethe, e a ntlhatsela, gomme e tiišetša gore ke romilwe ke Tate. 37
5:37
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 3:22
Tate yo a nthomilego le yena o a ntlhatsela. Lentšu la gagwe ga se la ka la le kwa, le yena ka sebele ga se la ka la mmona, 38le tše a di bolelago ga le di sware ka dipelo gobane ga le dumele yo a mo romilego. 39Le badišiša Mangwalo a Makgethwa ka gobane le holofela gore mo go ona le tla hwetša bophelo bjo bo sa felego, gomme ona Mangwalo a a Makgethwa ke ona a ntlhatselago. 40Le ge go le bjalo ga le nyake go tla go nna gore le be le bophelo bjo bo sa felego.

41“Ga se gore ke nyaka go tumišwa ke batho. 42Gape ke a tseba gore le batho ba mohuta mang, ebile ke a tseba gore Modimo yena ga le mo rate. 43Nna ke tlile ke romilwe ke Tate, fela ga le nkamogele; eupša mohla go ka tlago yo a itlelago, yena le tla mo amogela. 44Le rata go tumišwa ke batho, ga le gabe go tumišwa ke yo e lego Modimo a nnoši; bjale nna le ka ntumela bjang? 45Fela le se ke la gopola gore ke nna ke tlago le bega go Tate. Moshe, yo le mmotilego, ke yena a tlago le bega. 46Gape ge le ka be le dumela Moshe, le nna le ka be le ntumela, gobane o ngwadile ka nna. 47Fela ka ge tše a di ngwadilego le sa di dumele, tše di bolelwago ke nna tšona le ka di dumela bjang?”