Sepedi 2000 (NSO00)
2

Monyanya wa lenyalo motseng wa Kana

21Ge go seno feta matšatši a mabedi gwa ba le monyanya wa lenyalo motseng wa Kana, nageng ya Galilea. MmagoJesu le yena o be a le gona. 2Jesu le barutiwa ba gagwe le bona ba be ba laleditšwe moo monyanyeng. 3Ya re ge beine e hlaetše, mmagoJesu a re go yena: “Ga ba sa na beine.”

4Jesu a mo fetola ka go re: “Mma, etse tša ka o di tsena bjang? Gape nna nako ya ka ga sešo ya fihla.”

5MmagoJesu a botša bahlanka a re: “Le dire tšohle tše a le botšago tšona.”

6Ka lapeng leo go be go beilwe dipitša tše di selelago tša maswika, ye nngwe le ye nngwe e tlatšwa ke metšega ye mebedi go iša go ye meraro. Go ya ka setlwaedi sa Bajuda meetse a gona a be a šomišetšwa go itlhwekiša. 7Jesu a botša bahlanka a re: “Tlatšang dipitša tšeo meetse.” Ba di tlatša pshi. 8A nama a re go bona: “Bjale egang le išetše moswaramarapo.” Ba mo išetša. 9Ya re ge a ekwa meetse ao a fetogilego beine ye a sa tsebego gore e tšwa kae, go tseba bahlanka bale ba go ga meetse, a bitša monyadi 10a re go yena: “Batho ka moka ba thoma ka go ntšha beine ye bose; ge batho ba nwele go kgolwa, ba kgone ba ntšha ye e sego bose kudu. Fela wena ke gona o ntšhitšego ye bose gonabjale!”

11Mohlolo wo wa mathomo Jesu o o dirile motseng wa Kana, nageng ya Galilea, a bontšha batho bogolo bja gagwe, mme barutiwa ba gagwe ba dumela go yena.

12

2:12
Mat. 4:13
Ka morago ga moo Jesu le mmagwe le banababo le barutiwa ba gagwe ba ya Kapernaume, ba fihla ba dula gona matšatšinyana.

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13

2:13
Eks. 12:1-27
Monyanya wa Bajuda wa Paseka o be o šetše o le kgauswi, ka gona Jesu a ya Jerusalema. 14Kua Tempeleng a fihla a hwetša babapatši ba dikgomo le ba dinku le ba maeba, a hwetša go dutše le ba go rekanya ditšhelete. 15A loga tshelane ka dithapo, a ba raka Tempeleng ka moka ga bona, le dinku le dikgomo, a gašanya ditšhelete tša barekanyi ba ditšhelete, a ba a menola ditafola tša bona, 16gomme a laela babapatši bale ba maeba a re: “Ntšhang dilo tšeo ka mo! Le se sa dira ntlo ya Tate bobapaletšo!” 17
2:17
Pes. 69:9
Barutiwa ba gagwe ba napa ba elelwa gore go ngwadilwe ka Mangwalong a Makgethwa gwa thwe: “Modimo, ke jewa ke go fišegela ntlo ya gago.”

18Bajuda ba mmotšiša ba re: “O ka re bontšha ka mohlolo mang gore tše o di dirago tše di go lebane?”

19

2:19
Mat. 26:61
27:40
Mar. 14:58
15:29
Jesu a ba fetola ka go re: “Kgerešang Tempele ye, gomme ka matšatši a mararo ke tla e tsoša.”

20Bona ba mmotšiša ba re: “Tempele ye go tšerego mengwaga ye masome a mane le metšo ye e selelago go e aga, wena o ka nama wa e tsoša ka matšatši a mararo?”

21Jesu ge a re Tempele o be a era mmele wa gagwe. 22E rile ge a šetše a tsogile bahung barutiwa ba gagwe ba elelwa gore taba ye o be a kile a e bolela, gomme ba dumela Mangwalo a Makgethwa le se Jesu a ilego a se bolela.

Jesu o be a tseba tša ka pelong ya motho

23Mola Jesu a le Jerusalema ka nako ya Monyanya wa Paseka, batho ba bantši ba ile ba dumela go yena ge ba bone mehlolo ye a e dirago. 24Eupša yena a se ikanye bona ka gobane o be a ba tseba bohle, 25gomme go sa nyakege gore a botšwe ke motho tša yo mongwe, ka ge a be a itsebela ka boyena tša ka pelong ya motho.

3

Tša Jesu le Nikodemose

31Go be go na le leloko le lengwe la Kgorokgolo ya Bajuda yo leina la gagwe e bego e le Nikodemose, e le yo mongwe wa Bafarisei. 2O kile a ya go Jesu e le bošego, a fihla a re go yena: “Moruti, re a tseba gore o moruti yo a tšwago go Modimo, gobane ga go motho yo a ka kgonago go dira mehlolo ye o e dirago ye, ge Modimo a se na le yena.”

3Jesu a mo fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe gape,3:3 “gape” goba “a etšwa godimo” e ka se be wa mmušo wa Modimo.”

4Nikodemose a mmotšiša a re: “Motho a ka tswalwa gape bjang e šetše e le mokgalabje? Kgane a ka boela ka popelong ya mmagwe, a tswalwa?”

5Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe ka meetse le ka Moya e ka se be wa mmušo wa Modimo. 6Gape nameng motho o tswalwa ke batswadi ba nama, mola moyeng a tswalwa ke yena Moya. 7O se makale ge ke go botša gore le swanetše go tswalwa gape.3:7 “gape” goba “le etšwa godimo” 8Moya o fokela mo o ratago gona; wa kwa modumo wa wona, fela wa se tsebe mo o tšwago goba mo o yago gona. Go bjalo ge le go bohle ba ba tswetšwego ke Moya.”

9Nikodemose a mmotšiša a re: “Go ka kgonega bjang?”

10Jesu a mo fetola a re: “Mmalo! Wa re o le moruti yo mokaaka wa Israele wa nama wa se tsebe? 11Ruri, ruri, ke go botša gore rena re le botša se re se tsebago, ebile re hlatsela se re se bonego, fela ga le amogele bohlatse bja rena. 12Ge le sa nkgolwe mola ke le botša tša mo lefaseng, ge ke le botša tša legodimong gona le tla nkgolwa bjang? 13Gape ebile ga go yo a kilego a rotogela legodimong, ge e se yena Morwamotho yo a theogilego gona.

14

3:14
Num. 21:9
“Bjalo ka ge Moshe a kile a fega noga ya mphiri koteng kua lešokeng, Morwamotho le yena o swanetše go fegwa bjalo, 15gore mang le mang yo a dumelago go yena a tle a be le bophelo bjo bo sa felego.

16“Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a le fa Morwa wa gagwe a le noši, gore mang le mang yo a dumelago go yena a se lahlege, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego. 17Gape Modimo ga se a roma Morwagwe lefaseng gore a tle a le ahlole, o mo romile gore a tle a le phološe.

18“Yo a dumelago go Morwa wa Modimo a ka se ahlolwe, eupša yo a sa dumelego, yena o šetše a ahlotšwe, ka ge a sa dumele go Morwa a le noši wa Modimo. 19Kahlolo ya Modimo e tla ka mokgwa wo: Seetša se tlile lefaseng, fela batho ba ratile leswiswi go feta sona seetša, ka ge mediro ya bona e le ye mebe. 20Gape motho yo a dirago tše mpe o hloile seetša gomme ga a tle go sona, ka ge a sa nyake gore mediro ya gagwe e bonwe. 21Yo a dirago tša nnete yena o tla seetšeng gore mediro ya gagwe e bonwe e le ye e dirilwego ka go theeletša Modimo.”

Tša Jesu le Johanese Mokolobetši

22Ka morago ga moo Jesu le barutiwa ba gagwe ba ya nageng ya Judea, moo a ilego a fihla a dula nabo lebakanyana a kolobetša. 23Johanese le yena ke ge a kolobetša motseng wa Enone, kgauswi le Salime, ka ge felo moo go be go na le meetse a mantši. Batho ba be ba eya go yena gomme a ba kolobetša. 24

3:24
Mat. 14:3
Mar. 6:17
Luk. 3:19-20
Ke pele ga ge a išwa kgolegong.

25Barutiwa ba gagwe ba phegišana le Mojuda yo mongwe mabapi le taba ya go itlhwekiša. 26Ka gona ba ya go Johanese, ba fihla ba re: “Moruti, monna yola a bego a na le wena ka mošola wa Jordane, yola o bego o bolela ka yena, le yena o a kolobetša gomme batho ka moka ba ya go yena!”

27Johanese a ba fetola a re: “Gape ga go se motho a ka se dirago a se a laelwa ke Modimo. 28

3:28
Joh. 1:20
Lena beng le ka ntlhatsela gore ke be ke bolela ke re: ‘Nna ga ke Mesia, ke dio ba ke romilwe go mo kgorela tsela.’ 29Mong wa monyadiwa ke monyadi. Phelesi yena sa gagwe ke go ema a theeleditše ge monyadi a etla, gomme ge a ekwa lentšu la gagwe o thaba kudu. Ke ka mo le nna lethabo la ka bjale le phethagetšego ka gona. 30Gape yena setumo sa gagwe se swanetše gore se gole, sa ka se fokotšege.”

Motšwalegodimong

31Motšwagodimo3:31 “Motšwagodimo” Ke go re “motšwalegodimong”. ke wa maemo a go feta a bohle. Motšwalefaseng ke wa lefase gomme o bolela tša lefaseng, kganthe motšwalegodimong yena ke wa maemo a go feta a bohle. 32O hlatsela tše a di bonego le tše a di kwelego, eupša bohlatse bja gagwe ga bo amogelwe ke motho. 33Fela yo a amogelago bohlatse bja gagwe o tiiša gore Modimo ke yo a rerešago. 34Yo a romilwego ke Modimo o bolela mantšu a Modimo, ka gobane Modimo o mo fa Moya wa gagwe ka botlalo. 35

3:35
Mat. 11:27
Luk. 10:22
TatagoMorwa o rata Morwagwe gomme o gafetše tšohle diatleng tša gagwe. 36Yo a dumelago go Morwagwe o na le bophelo bjo bo sa felego; yo a hlomphollago Morwagwe yena a ka se be le bophelo, eupša o tla otlwa ke Modimo go ya go ile.

4

Tša Jesu le mosadi wa Mosamaria

41Bafarisei ba ile ba kwa gore Jesu o fetiša Johanese ka barutiwa le ka go ba kolobetša, 2etšwe nnete e le gore yena Jesu go kolobetša ga a kolobetše, go kolobetša barutiwa ba gagwe. 3Ka fao, ge Jesu a ekwa taba yeo, a tloga moo nageng ya Judea a boela Galilea. 4O be a swanetše go putla nageng ya Samaria.

5

4:5
Gen. 33:19
Josh. 24:32
Moo nageng ya Samaria a fihla motseng wo mongwe wo ba rego ke Sigare, wo o lego kgauswi le tšhemo ye Jakobo a bego a e file Josefa, morwagwe. 6Gona moo go be go na le sediba sa Jakobo. Jesu a re go kwa a lapišitšwe ke leeto a itulela fase moo sedibeng. E be e ka ba nako ya mosegare wo mogolo.

7Gwa tla mosadi yo mongwe wa Mosamaria go ga meetse, gomme Jesu a mo kgopela a re: “Nke o nkgele ke nwe.” 8Ke ge barutiwa ba gagwe ba sa ile motseng go reka dijo.

9

4:9
Esra 4:1-5
Neh. 4:1-2
Mosadi yoo a mo fetola a re: “O ka re o le Mojuda, nna ke le mosadi wa Mosamaria, wa nkgopela meetse a go nwa?” Gape Bajuda ga ba sepelelane le Basamaria.

10Jesu a mo fetola a re: “Ge o ka be o tseba mpho ye Modimo a e fago batho, le gore yo a go kgopelago meetse yo ke mang, ke wena o ka bego o kgopela yena mme a go fa meetse a a phedišago.”

11Mosadi yoo a re: “Morena, etse le sego sa go ga ga o naso, sediba le sona se a iša, bjale meetse ao a go phediša o ka a hwetša kae? 12Kgane o feta Jakobo, rakgolokhukhu wa rena, yo a re filego sediba se, le yena a nwa go sona le bana ba gagwe le diruiwa tša gagwe?”

13Jesu a mo fetola ka go re: “Mang le mang yo a nwago meetse a o nyorwa gape, 14fela yo a nwago meetse a nna ke mo fago ona a ka se tsoge a nyorilwe gape. Meetse a ke tlago mo fa ona e tla ba mothopo mo go yena wa go seloga meetse a go mo fa bophelo bjo bo sa felego.”

15Mosadi yoo a re: “Morena, nke o mphe meetse a gona gore ke se sa nyorwa ka swanela go tla mo go ga meetse.”

16Jesu a re go yena: “Sepela o yo bitša monna wa gago, le tle mo.”

17Yena a re: “Ga ke na monna.”

Jesu a re: “O a rereša ge o re ga o na monna, 18gobane banna ba o bilego le bona ke ba bahlano, gomme yo o dulago naye gonabjale yena ga se monna wa gago. Moo gona o mpoditše nnete.”

19Mosadi yoo a mo fetola a re: “Morena, ke a bona gore o moprofeta. 20Borakgolokhukhu ba rena ba be ba rapela Modimo mo thabeng ye, eupša lena le re felo mo go swanetšego go rapelwa gona ke Jerusalema.”

21Jesu a re go yena: “Mmagobatho, nkgolwe ge ke re nako e etla yeo ka yona le ka se sa rapelago Tate mo thabeng ye goba Jerusalema. 22Gape lena le rapela yo le sa mo tsebego, mola rena re rapela yo re mo tsebago, gobane Mophološi o tla tla ka Bajuda. 23Fela nako e etla, ebile e šetše e fihlile, yeo ka yona Moya wa Modimo o kgontšhago barapedi ba mmannete go rapela Tate ka mo go mo lebanego, gobane Tate o nyaka gore ba ba mo rapelago ba mo rapele bjalo. 24Gape Modimo ke Moya, gomme ba ba mo rapelago ba swanetše go mo rapela ka maatla a Moya le ka mo go mo lebanego.”

25Mosadi yoo a re go yena: “Ke a tseba gore Mesia, yo a bitšwago Kriste, o etla. Yena o tla re go tla, a re botša tšohle.”

26Jesu a mo fetola a re: “Ke nnaena yo a bolelago le wena yo.”

27Ka yona nako yeo ke ge go fihla barutiwa ba gagwe, gomme ba tlabega ge ba mo hwetša a bolela le mosadi. Fela gwa se be le yo a botšišago mosadi yoo a re: “O nyakang?” goba yo a botšišago Jesu a re: “O reng o bolela le yena?”

28Mosadi yola a tlogela motšega wa gagwe moo, a boela motseng, a fihla a botša batho ba gona a re: 29“A re yeng le yo bona motho yo a mpoditšego tšohle tše ke ilego ka di dira. Afa ga se yena Mesia?” 30Ke moka ba tšwa motseng ba ya go Jesu.

31Ge mosadi yola a sa ile barutiwa ba ile ba šala ba phegeletše Jesu ba re: “Moruti, eja!”

32Yena a ba fetola ka go re: “Ke na le tša go ja tše lena le sa di tsebego.”

33Barutiwa ba gagwe ba botšišana ba re: “Kgane go bile le yo a ilego a mo tlišetša dijo?”

34Jesu a re go bona: “Nna dijo tša ka ke go phetha thato ya yo a nthomilego, le go feleletša modiro wo a rilego ke o dire. 35Ga ke re polelo e re: ‘Kgwedi go šetše tše nne, ya ba go a bunwa’? Fela nna ke re go lena: Ntšhang mahlo dinameng, le lebelele mašemo: a šetše a re sehlee, a loketše go bunwa! 36Mmuni o šetše a fiwa moputso wa gagwe, a kgobela puno, e lego batho ba ba tlago ba le bophelo bjo bo sa felego. Ka gona yo a bjalago le yo a bunago ba tla thakgala mmogo. 37-38Go na le polelo ye e rego: ‘Go bjala yo, gwa buna yola.’ Nna ke le romile go yo buna se le se la kago la itapiša ka sona, go itapišitše ba bangwe, gomme lena la holega ka mošomo wa bona. Ya ba gona go bonagalago gore polelo yeo e a rereša.”

39Basamaria ba bantši ba motse woo ba ile ba dumela go Jesu ka ge mosadi yola a be a ba boditše a re: “O mpoditše tšohle tše ke ilego ka di dira.” 40Ke ka lebaka leo Basamaria ba rilego go fihla go yena ba mo phegelela gore a dule le bona, gomme a dula moo matšatši a mabedi.

41Ba bantši le go feta ba dumela ka go kwa tše a di bolelago, 42gomme ba re go mosadi yola: “Bjale ga re sa dumela ka lebaka la tše di boletšwego ke wena, eupša ke ka lebaka la ge rena beng re mo kwele, gomme re lemogile gore ka nnete ke yena Mophološi wa lefase.”

Jesu o fodiša morwa wa mohlankedi

43Ge go seno feta matšatši ao a mabedi, Jesu a tloga a ya Galilea. 44

4:44
Mat. 13:57
Mar. 6:4
Luk. 4:24
Gape yena mong o be a kile a bolela a re: “Moprofeta ga a ke a hlomphiwa ga gabo.” 45
4:45
Joh. 2:23
Ge a fihla Galilea batho ba gona bona ba ile ba mo kganela, ka gobane ba be ba bone tšohle tše a di dirilego Monyanyeng wa Paseka kua Jerusalema, ka ge le bona ba be ba ile.

46

4:46
Joh. 2:1-11
A buša a ya Kana gona Galilea mola a bego a ile a fetoša meetse beine. Motseng wa Kapernaume go be go na le mohlankedi yo mongwe wa mmušo yo a bego a lwalelwa ke morwa. 47Yena o rile go kwa gore Jesu o tlile moo Galilea a etšwa Judea, a ya go yena a mo kgopela gore a ye Kapernaume go mo fodišetša morwa yo a bego a le makgatheng. 48Jesu a mo fetola a re: “Etse ge le sa bone matete le mehlolo ga le ke le dumela.”

49Mohlankedi yoo a mo fetola a re: “Morena, hle, a re ye ngwanaka a sešo a hlokafala.”

50Jesu a re go yena: “Sepela, morwago o tla phela!”

Monna yoo a kgolwa se a se botšwago ke Jesu, gomme a sepela. 51A re a sa ya gae a gahlanetšwa ke bahlanka ba gagwe, ba mmotša ba re: “Morwago o phetše!”

52A ba botšiša gore o thomile neng go ba kaone, gomme bona ba re: “O thomile go se sa fiša maabane ka nako ya pele mosegare.” 53Tatagongwana a lemoga gore ke yona nako yela Jesu a rilego go yena: “Morwago o tla phela.” Ka gona yena le bohle ba lapa la gagwe ba dumela.

54Mohlolo wo ke wa bobedi wo Jesu a ilego a o dira ge a seno boela Galilea a etšwa Judea.