Sepedi 2000 (NSO00)
20

Tša lebitla le le se nago selo

(Mat. 28:1-8; Mar. 16:1-8; Luk. 24:1-12)

201E rile maseng a Sontaga, Maria Magadalena a tsogela lebitleng e sa le ka mahwibi a banna, gomme a fihla a bona leswika le tlošitšwe mojako. 2A tloga a kitima a yo botša Simone Petrose le morutiwa yola yo mongwe yo Jesu a bego a mo rata kudu, a fihla a re go bona: “Ba ntšhitše setopo sela sa Morena ka lebitleng, gomme ga re tsebe mo ba se beilego gona!”

3Ke mo Petrose le morutiwa yola yo mongwe ba tlogilego ba ya lebitleng. 4Ba be ba kitima mmogo, fela morutiwa yola yo mongwe a šia Petrose a mo fihlela pele lebitleng. 5A inama, a bona mašela ale a bego a phuthetše setopo a le ka moo, fela a se ke a tsena ka gare. 6Simone Petrose o be a mo šetše morago, gomme yena a fihla a tsena ka lebitleng. A bona mašela ale ka moo, 7le lela le bego le tatile setopo hlogo. Lona le be le se na ale a mangwe; le be le phuthilwe le nnoši. 8Morutiwa yola yo mongwe wa go fihla pele lebitleng le yena a tsena, a bona, a dumela. 9Gape ba be ba sešo ba kwešiša Mangwalo a Makgethwa ge a re o swanetše go tsoga bahung.

10Ke moka barutiwa bale ba boela gae.

Jesu o itšweletša go Maria Magadalena

(Mat. 28:9-10; Mar. 16:9-11)

11Maria o be a eme ka ntle ga lebitla a lla. Ya re a sa lla bjalo a inama a hlodimela ka lebitleng, 12gomme a bona barongwa ba babedi ba go apara diaparo tše ditšhweu ba dutše mola go bego go beilwe setopo sa Jesu, yo mongwe a le ka dihlogong, yo mongwe a le ka maotong. 13Ba mmotšiša ba re: “Mosadi, o llelang?”

Yena a re: “Ba tšere setopo sa Morena wa ka, gomme ga ke tsebe mo ba se beilego gona.”

14Ge a seno realo a retologa, gomme a bona Jesu a eme moo, fela a se tsebe gore ke yena. 15Jesu a mmotšiša a re: “Mosadi, o reng o lla? O nyaka mang?”

Maria, ka go gopola gore yoo ke moletaserapa, a re go yena: “Morena, ge eba ke wena o tšerego mohu, mpotše mo o mmeilego gona, gomme ke tla mo lata.”

16Jesu a mmitša a re: “Maria!”

Yena a retologela go yena, a re ka Seheberu: “Rabuni!” (Ke go re “Moruti”.)

17Jesu a re go yena: “O se ke wa ntshwara, ka gobane ga sešo ka rotogela go Tate. Wena eya go banabešo o yo ba botša gore ke rotogela go yo e lego Tate le Tatagobona, go yo e lego Modimo wa ka le Modimo wa bona.”

18Ke ge Maria a eya a fihla a botša barutiwa gore o bone Morena, gomme a ba anegela tše Morena a mmoditšego tšona.

Jesu o itšweletša go barutiwa ba gagwe

(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Luk. 24:36-49)

19Mantšiboeng a sona Sontaga seo barutiwa ba be ba kopane, ba itswaleletše ka ntlong ka lebaka la go boifa baetapele ba Bajuda. Jesu a tla a ema mo gare ga bona, a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena!” 20Ge a seno realo a ba bontšha diatla tša gagwe le lehlakore. Bona ba thaba kudu ge ba bona Morena. 21Jesu a boeletša a re: “Khutšo a e be le lena! Bjalo ka ge Tate a nthomile, le nna ke a le roma.” 22Ya ba o a ba budulela o re: “Amogelang Moya wo Mokgethwa. 23

20:23
Mat. 16:19
18:18
Ge le swaretše batho dibe ba swaretšwe; ge le ganne go ba swarela ga se ba swarelwa.”

Tša Jesu le Thomase

24Thomase, yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi, yo a bitšwago Lefahla, o be a se gona ge Jesu a itšweletša go bona. 25Ka gona barutiwa bale ba bangwe ba mmotša ba re: “Re bone Morena!”

Yena a re go bona: “Nna ge ke se ka bona dintho tša dibapola diatleng tša gagwe, ka kgoma dintho tšela ka monwana, ka phophola le lehlakore la gagwe ka seatla, nka se tsoge ke dumetše.”

26Ka Sontaga se se latelago barutiwa ba be ba le ka ntlong gape, gomme Thomase a na le bona. Mabati a be a tswaletšwe, fela Jesu a tla a ema mo gare ga bona, a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena!” 27Ke moka a re go Thomase: “Mphophole ka monwana mo, o lebelele le diatla tša ka, o otlolle letsogo o mphophole mo lehlakoreng, gomme o lese go belaela, o dumele.”

28Thomase ge a mo fetola a re: “Morena wa ka le Modimo wa ka!”

29Jesu a re: “Na bjale o a dumela ka ge o mpone? Go lehlogonolo ba ba dumelago ba se ba mpona.”

Puku ye e ngwaletšweng?

30Jesu o ile a dira mehlolo ye mengwe ye mentši a na le barutiwa ba gagwe, fela yona ga se ya ngwalwa ka pukung ye. 31Ye e ngwaletšwe gore le dumele gore Jesu ke yena Mesia, Morwa wa Modimo, le gore ka go dumela le tle le be le bophelo bjo bo sa felego ka yena.

21

Jesu o itšweletša gape go barutiwa ba gagwe

211Ka morago ga moo Jesu a itšweletša gape go barutiwa ba gagwe kua letsheng la Tiberiase. A itšweletša ka mokgwa wo: 2Simone Petrose le Thomase, yo a bego a bitšwa Lefahla, le Nathaniele wa go tšwa Kana kua Galilea, le barwa ba Sebediose, le barutiwa ba bangwe ba babedi ba Jesu ba be ba le mmogo. 3

21:3
Luk. 5:5
Simone Petrose a re go bale ba bangwe: “Nna ke sa yo thea dihlapi.”

Bona ba re: “Le rena re ya le wena.” Ba nama ba tloga ba namela leselawatle, fela bošego bjoo ka moka ba se sware selo. 4E rile ge go šetše go sele Jesu a ema lebopong, eupša barutiwa ba gagwe ba sa tsebe gore ke yena. 5Ke moka a ba botšiša a re: “Banna, afa le tantše sa go šeba?”

Bona ba mo fetola ba re: “Aowa, ga se ra tanya.”

6

21:6
Luk. 5:6
Jesu a re go bona: “Lahlelang lelokwa la lena ka lehlakoreng la go ja la leselawatle, gomme le tla tanya.” Ke moka ba lahlela lelokwa, gomme ba šitwa le ke go le gogela ka leselawatleng ka lebaka la bontši bja dihlapi.

7Morutiwa yola Jesu a bego a mo rata kudu a re go Petrose: “A! Ke Morena!” Petrose ge a ekwa gore ke Morena, a itata ka kobo, ka gore o be a e apotše, a itahlela ka meetseng. 8Barutiwa bale ba bangwe ba tla ka leselawatle, ba ntše ba goga lelokwa lela la dihlapi. Ba be ba se kgole le lebopo, ba ka ba dimetara tše lekgolo. 9E rile ge ba fologela lebopong, ba bona mollo woo go wona go bego go bešitšwe hlapi, ba bona le senkgwa. 10Ke ge Jesu a re go bona: “Tlišang dihlapi tše dingwenyana tše le sa tšogo di tanya.”

11Simone Petrose a namela leselawatle, a gogela lelokwa lebopong le tletše dihlapi tše dikgolo, e le tše lekgolo le masome a mahlano le tše tharo, gomme le ge e le tše dintši bjalo, lelokwa la se gagoge. 12Jesu a re go bona: “Etlang le jeng!” Gwa se be le o tee mo go bona wa go beta pelo a mmotšiša a re: “Ke wena mang?” gobane ba be ba tseba gore ke Morena. 13Ke moka Jesu a batamela, a tšea senkgwa sela a ba fa sona; a ba fa le hlapi yela.

14Ke ge bjale e šetše e le la boraro Jesu a itšweletša go barutiwa ba gagwe ka morago ga ge a tsogile bahung.

Tša Jesu le Petrose

15Ge ba feditše go ja, Jesu a re go Simone Petrose: “Simone, morwa wa Johanese, na o nthata go feta ba?”

Yena a mo fetola a re: “Ee, Morena, o a tseba gore ke a go rata.”

Jesu a re go yena: “Fudiša dikwanyana tša ka.”

16A mmotšiša la bobedi a re: “Simone, morwa wa Johanese, na o a nthata?”

Yena a mo fetola a re: “Ee, Morena, o a tseba gore ke a go rata.”

Jesu a re go yena: “Diša dinku tša ka.”

17A mmotšiša la boraro a re: “Simone, morwa wa Johanese, na o a nthata?”

Petrose a nyama ge Jesu a mmotšiša la boraro a re: “Na o a nthata?” Ka gona a mo fetola a re: “Ke wena o tsebago tšohle; o a tseba gore ke a go rata.”

Jesu a re go yena: “Fudiša dinku tša ka. 18Ruri, ruri, ke go botša gore mola o sa le yo mofsa o be o ipofa letheka ka bowena, o ye mo o ratago gona; eupša ge o tšofetše o tla otlolla matsogo wa bofša ke yo mongwe a go iša mo o sa ratego go ya gona.” 19Etse ge a realo o be a mo swantšhetša lehu le yena Petrose a tlago le hwa a tumiša Modimo. Ke moka Jesu a re go yena: “Ntatele!”

Jesu le morutiwa yola yo mongwe

20

21:20
Joh. 13:25
Petrose ge a retologa a bona morutiwa yola wa go ratwa ke Jesu kudu a ba šetše morago, yena yola wa go ka a sekamela go Jesu a mmotšiša ba le dijong a re: “Morena, ke mang yo a tlago go eka?” 21E rile ge Petrose a mmona, a botšiša Jesu a re: “Morena, yo yena o reng ka yena?”

22Jesu a mo fetola a re: “Na ge eba ke nyaka gore a phele go fihlela ke boa, o tshwenywa ke eng? Wena ntatele!”

23Mo go balatedi ba Jesu gwa napa gwa tuma gore morutiwa yoo a ka se hwe, mokagona Jesu yena a se a re morutiwa yoo a ka se hwe, a dio re: “Ge eba ke nyaka gore a phele go fihlela ke boa, wena o tshwenywa ke eng?”

24Ke yena a hlatselago taba tše, le gona ke yena a di ngwadilego, gomme rena re a tseba gore bohlatse bja gagwe ke bja nnete.

Phetho

25Go sa na le dilo tše dingwe tše dintši tše Jesu a di dirilego. Ge di ka be di ngwadilwe ka moka ga tšona, ga ke kgolwe gore lefase ka bolona le be le ka kgona go phutha dipuku tše di ka bego di ngwadilwe.