Sepedi 2000 (NSO00)
2

Monyanya wa lenyalo motseng wa Kana

21Ge go seno feta matšatši a mabedi gwa ba le monyanya wa lenyalo motseng wa Kana, nageng ya Galilea. MmagoJesu le yena o be a le gona. 2Jesu le barutiwa ba gagwe le bona ba be ba laleditšwe moo monyanyeng. 3Ya re ge beine e hlaetše, mmagoJesu a re go yena: “Ga ba sa na beine.”

4Jesu a mo fetola ka go re: “Mma, etse tša ka o di tsena bjang? Gape nna nako ya ka ga sešo ya fihla.”

5MmagoJesu a botša bahlanka a re: “Le dire tšohle tše a le botšago tšona.”

6Ka lapeng leo go be go beilwe dipitša tše di selelago tša maswika, ye nngwe le ye nngwe e tlatšwa ke metšega ye mebedi go iša go ye meraro. Go ya ka setlwaedi sa Bajuda meetse a gona a be a šomišetšwa go itlhwekiša. 7Jesu a botša bahlanka a re: “Tlatšang dipitša tšeo meetse.” Ba di tlatša pshi. 8A nama a re go bona: “Bjale egang le išetše moswaramarapo.” Ba mo išetša. 9Ya re ge a ekwa meetse ao a fetogilego beine ye a sa tsebego gore e tšwa kae, go tseba bahlanka bale ba go ga meetse, a bitša monyadi 10a re go yena: “Batho ka moka ba thoma ka go ntšha beine ye bose; ge batho ba nwele go kgolwa, ba kgone ba ntšha ye e sego bose kudu. Fela wena ke gona o ntšhitšego ye bose gonabjale!”

11Mohlolo wo wa mathomo Jesu o o dirile motseng wa Kana, nageng ya Galilea, a bontšha batho bogolo bja gagwe, mme barutiwa ba gagwe ba dumela go yena.

12

2:12
Mat. 4:13
Ka morago ga moo Jesu le mmagwe le banababo le barutiwa ba gagwe ba ya Kapernaume, ba fihla ba dula gona matšatšinyana.

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13

2:13
Eks. 12:1-27
Monyanya wa Bajuda wa Paseka o be o šetše o le kgauswi, ka gona Jesu a ya Jerusalema. 14Kua Tempeleng a fihla a hwetša babapatši ba dikgomo le ba dinku le ba maeba, a hwetša go dutše le ba go rekanya ditšhelete. 15A loga tshelane ka dithapo, a ba raka Tempeleng ka moka ga bona, le dinku le dikgomo, a gašanya ditšhelete tša barekanyi ba ditšhelete, a ba a menola ditafola tša bona, 16gomme a laela babapatši bale ba maeba a re: “Ntšhang dilo tšeo ka mo! Le se sa dira ntlo ya Tate bobapaletšo!” 17
2:17
Pes. 69:9
Barutiwa ba gagwe ba napa ba elelwa gore go ngwadilwe ka Mangwalong a Makgethwa gwa thwe: “Modimo, ke jewa ke go fišegela ntlo ya gago.”

18Bajuda ba mmotšiša ba re: “O ka re bontšha ka mohlolo mang gore tše o di dirago tše di go lebane?”

19

2:19
Mat. 26:61
27:40
Mar. 14:58
15:29
Jesu a ba fetola ka go re: “Kgerešang Tempele ye, gomme ka matšatši a mararo ke tla e tsoša.”

20Bona ba mmotšiša ba re: “Tempele ye go tšerego mengwaga ye masome a mane le metšo ye e selelago go e aga, wena o ka nama wa e tsoša ka matšatši a mararo?”

21Jesu ge a re Tempele o be a era mmele wa gagwe. 22E rile ge a šetše a tsogile bahung barutiwa ba gagwe ba elelwa gore taba ye o be a kile a e bolela, gomme ba dumela Mangwalo a Makgethwa le se Jesu a ilego a se bolela.

Jesu o be a tseba tša ka pelong ya motho

23Mola Jesu a le Jerusalema ka nako ya Monyanya wa Paseka, batho ba bantši ba ile ba dumela go yena ge ba bone mehlolo ye a e dirago. 24Eupša yena a se ikanye bona ka gobane o be a ba tseba bohle, 25gomme go sa nyakege gore a botšwe ke motho tša yo mongwe, ka ge a be a itsebela ka boyena tša ka pelong ya motho.