Sepedi 2000 (NSO00)
19

191Ke moka Pilato a tšea Jesu mme a laela gore a otlwe ka tshelane. 2Bahlabani ba loga kgare ya meetlwa, ba mo rweša yona hlogong; ba mo apeša kobo ya bohwibidu bja moretele, 3ba boaboa go yena ba re: “Thobela, kgoši ya Bajuda!” Ba fela ba mo phasola sefahlego.

4Pilato a tšwela ka ntle gape, a fihla a re go batho: “Bonang mo: Ke tla laela gore a ntšhetšwe mo ntle go lena gore le tsebe gore nna ga go molato wo ke mmonago wona.” 5Ke ge Jesu a tšwela ka ntle a rwešitšwe kgare yela ya meetlwa, a bile a apešitšwe kobo yela ya bohwibidu bja moretele. Pilato a re go bona: “Ke yoo moisa yola!”

6Baprista ba bagolo le baleti ba Tempele ge ba mmona ba goa ba re: “Mmapole sefapanong! Mmapole sefapanong!”

Pilato a re: “Lena beng mo tšeeng le mmapole. Nnaena ga ke mmone molato.”

7Bajuda ba mo fetola ba re: “Re na le molao wo go ya ka wona a lebanwego ke lehu, ka gobane o itirile Morwa wa Modimo.”

8Pilato ge a ekwa ba realo a šia le go feta. 9A boela ka gae, a fihla a botšiša Jesu a re: “O tšwa kae, monna?”

Fela Jesu a se mo fetole. 10Pilato a re: “O reng o nkhomolela? Kgane ga o tsebe gore ke na le maatla a go go lokolla le a go go bapola sefapanong?”

11Jesu a mo fetola a re: “O ka be o se na maatla a go ntira selo ge o ka be o se wa a fiwa ke Modimo. Ke ka lebaka leo motho yo a nkgafetšego wena a nago le sebe se se fetago sa gago.”

12Ge Pilato a ekwa a realo, a rata go mo lokolla. Fela Bajuda ba goa ba re: “Ge o ka mo lokolla, gona o tla be o se mogwera wa Kesare, gobane mang le mang yo a itirago kgoši o lwa le Kesare!”

13Pilato a re go kwa ba realo a iša Jesu ka ntle, a fihla a dula setulong sa kahlolo felo mo ba rego ke “Lebato la Maswika”, ka Seheberu ba rego ke “Gabatha”. 14E be e ka ba nako ya mosegare wo mogolo ka tšatši la go hlatlama la Paseka. Pilato a hlohla Bajuda a re: “Šeowe ge, kgoši ya lena!”

15Bona ba goa ba re: “Mmolaye! Mmolaye! Mmapole sefapanong!”

Pilato a ba botšiša a re: “Eya, nka napa ka bapola kgoši ya lena?”

Baprista ba bagolo ba mo fetola ba re: “Rena ga re na kgoši ka ntle le Kesare!”

16Ke ge Pilato a ba gafela Jesu gore a bapolwe sefapanong.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

Ba tšea Jesu ba tloga naye. 17Yena a sepela a athile sefapano sa gagwe; ba fihla felwana mo gongwe mo go bitšwago “Felo ga Legata”. Ka Seheberu go bitšwa “Golgotha”. 18Gona moo ba mmapola sefapanong; a bapolwa le banna ba bangwe ba babedi, mongwe ka mo, mongwe ka mo, Jesu a ba gare. 19Pilato a ngwala tsebišo, a laela gore e bewe godimo ga sefapano. Yona e be e re: “Jesu wa Nasaretha, Kgoši ya Bajuda.” 20Ya balwa ke batho ba bantši ka ge felo fao Jesu a bego a bapotšwe gona e be e se kgole le motse. Tsebišo yeo e be e ngwadilwe ka Seheberu le ka Selatine le ka Segerike. 21Baprista ba bagolo ba botša Pilato ba re: “O se ke wa ngwala go re ‘Kgoši ya Bajuda’; o ka upše o re: ‘Moisa yo o rile: Ke nna Kgoši ya Bajuda’.”

22Pilato a ba fetola ka go re: “Se ke se ngwadilego ke se ngwadile.”

23Bahlabani ba rile go fetša go bapola Jesu sefapanong ba tšea diaparo tša gagwe ba di aroganya diripa tše nne, mongwe le mongwe a tšea seaparo se tee. Ba tšea le seaparo sa gagwe sa ka gare, se se bego se se na moroko, se logilwe go tloga godimo go fihla fase e le selo se tee. 24

19:24
Pes. 22:18
Bahlabani ba botšana ba re: “A re se se gagoleng. A re se direleng matengwa, re boneng gore e tla ba sa mang.” Seo se be se direga gore go phethege Mangwalo a Makgethwa mo a rego:

“Ba abelane diaparo tša ka,

kobo ya ka yona ba e direla matengwa.”

Gomme seo ke sona se se dirilwego ke bahlabani.

25Kgauswi le sefapano sa Jesu go be go eme mmagwe, le mmaneagwe, le Maria, mosadi wa Klopase, le Maria Magadalena. 26Jesu ge a bona mmagwe le morutiwa yola a bego a mo rata kudu a eme le yena, a re go mmagwe: “Mma, morwago šoowe.”

27Ke moka a re go morutiwa yoo: “Mmago šoowe.” Go tloga mohlang woo morutiwa yoo a tšea Maria a mo iša ga gagwe.

Jesu o hwela sefapanong

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

28

19:28
Pes. 69:21
22:15
Jesu ka ge a be a tseba gore bjale tšohle di phethegile, le ka ge a be a nyaka go phethagatša tše di ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa, a re: “Ke nyorilwe.”

29Gona moo go be go beilwe sebjana se se tletšego beine ye bodila. Ba ina sepontšhe ka beineng yeo, ba se hlomela lehlakeng la hisopo, ba se iša molomong wa gagwe. 30Jesu ge a seno mona beine yeo sepontšheng a re: “Go phethegile!”

Ya ba o inamiša hlogo, o a hwa.

Jesu o hlabja lehlakore ka lerumo

31Ka ge e be e le letšatši la go itokišetša Sabatha, Bajuda ba kgopela Pilato gore banna bale ba go bapolwa ba robje maoto, le gore ditopo tša bona di fološwe, di se hlwe moo difapanong ka tšatši la Sabatha, ka ge letšatši la Sabatha yeo e be e le le legolo. 32Ka gona bahlabani ba ya ba roba monna wa mathomo maoto, ba roba le wa bobedi wa go bapolwa le Jesu. 33E rile ge ba fihla go Jesu, ba hwetša a šetše a hwile, ka gona ba se mo robe maoto. 34Yo mongwe wa bahlabani a mo hlaba lehlakore ka lerumo, gomme gateetee gwa tšwa madi le meetse. 35Mmoni wa tiragalo ye o a e hlatsela, gore le lena le tle le dumele.19:35 “le tle le dumele” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le fele le dumela”.

Bohlatse bja gagwe ke bja nnete, ebile o a tseba gore o bolela nnete. 36

19:36
Eks. 12:46
Num. 9:12
Pes. 34:20
Taba yeo e diregile gore go phethege Mangwalo a Makgethwa a a rego: “Ga go lerapo la gagwe le le tlago robja.” 37
19:37
Sak. 12:10
Kut. 1:7
Mo gongwe Mangwalo a Makgethwa a re: “Ba tla lebelela yo ba mo hlabilego.”

Poloko ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luk. 23:50-56)

38Ka morago Josefa wa go tšwa motseng wa Arimathea a ya go kgopela Pilato gore a mo dumelele go tšea setopo sa Jesu. Yo Josefa e be e le molatedi wa Jesu, fela a iphihlile ka gobane o be a boifa baetapele ba Bajuda. Pilato a mo dumelela, ka gona Josefa a ya a fihla a se fegolla. 39

19:39
Joh. 3:1-2
Gwa ya le Nikodemose yola a bego a kile a etela Jesu bošego. Yena a ya le setlolo sa go nkga bose sa boima bjo e ka bago dikilokramo tše masome a mararo le metšo ye mebedi sa motswako wa mira19:39 “mira” E be e le borokhu bja go tlotša ditopo pele di bolokwa. le meetse a sekgopha. 40Ba fihla ba tšea setopo sa Jesu ba se tlotša ka setlolo seo, ba se phuthela ka mašela, go ya ka mokgwa wa Sejuda wa go phutha mohu. 41Felo mo Jesu a bapoletšwego gona go be go na le serapa. Ka mo serapeng seo go be go na le lebitla le lefsa, leo ka go lona go bego go se gwa ka gwa bolokwa motho. 42Ke gona ka mo ba ilego ba boloka Jesu, ka ge e be e le letšatši la Bajuda la go lokišetša Sabatha, le gona lebitla leo le le kgauswi.