Sepedi 2000 (NSO00)
18

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53)

181Jesu o rile go fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Kidrone. Gona moo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona. 2Judase yola wa go mo eka le yena felo fao o be a go tseba, ka gobane Jesu o be a hlwa a kopanela gona le barutiwa ba gagwe. 3Judase a ya gona le sehlopha sa madira a Baroma le baleti ba bangwe ba Tempele ba ba romilwego ke baprista ba bagolo le Bafarisei. Ba be ba swere mabone le dirumola le marumo. 4Jesu, ka ge a be a tseba tšohle tše di bego di tlilo mo hlagela, a ba batamela a re: “Le nyaka mang?”

5Ba mo fetola ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

Yena a re: “Ke nna!”

Judase wa go tlo mo eka o be a na le bona. 6E rile ge Jesu a re: “Ke nna!” ba katakata ba wela fase. 7Jesu a ba botšiša gape a re: “Ke re na le nyaka mang?”

Bona ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

8Jesu a re: “Ke le boditše gore ke nna. Ge eba le nyaka nna, lesang ba ba itshepelele.” 9E be e le gore go phethege se a se boletšego mola a re: “Go ba o mphilego bona ga se ka lahlegelwa le ke o tee.”

10Simone Petrose, yena a bego a swere tšhoša, a e khwamola, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo ripa tsebe ya la go ja. Leina la mohlanka yoo e be e le Malgose. 11

18:11
Mat. 26:39
Mar. 14:36
Luk. 22:42
Jesu a re go Petrose: “Bušetša tšhoša ya gago ka segatleng sa yona! Kgane o re senwelo sa tlaišego se Tate a mphilego sona ke se ke ka se nwa?”

Jesu pele ga Hanase

12Ke ge sehlopha sela sa madira a Baroma, le molaodi wa bona, le baleti ba Tempele ba ba bego ba romilwe ke Bajuda ba swara Jesu, ba mmofa. 13Ba thoma ka go mo iša go Hanase, ratswale wa Khayafase, Moprista yo Mogologolo ngwageng woo. 14

18:14
Joh. 11:49-50
Khayafase yo ke yena yola wa go ka a eletša baetapele ba Bajuda a re: “Go kaone gore motho o tee e be yena a hwelago setšhaba.”

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:69-70; Mar. 14:66-68; Luk. 22:55-57)

15Simone Petrose le morutiwa yo mongwe ba be ba šetše Jesu morago. Morutiwa yoo yena o be a tsebja ke Moprista yo Mogologolo, ka gona a tsena le Jesu ka lapeng la Moprista yoo yo Mogologolo, 16Petrose yena a ema ka ntle seferong. Morutiwa yoo yo mongwe a tšwela ka ntle, a fihla a bolela le ngwanenyana yo a bego a letile sefero, gomme a tsentšha Petrose ka gae. 17Ngwanenyana yola wa go leta sefero a re go Petrose: “Afa le wena ga o yo mongwe wa barutiwa ba monna yola?”

Petrose a mo fetola a re: “Aowa, ga ke yena.”

18Ka ge go be go tonya, bahlanka le baleti ba ba bego ba le moo ba be ba goditše mollo, ba eme ba o oretše. Petrose a ya go ema le bona, a ikomoša.

Moprista yo Mogologolo o sekiša Jesu

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Luk. 22:66-71)

19Moprista yo Mogologolo a sekiša Jesu mabapi le barutiwa ba gagwe le tše a di rutago batho. 20Jesu ge a mo fetola a re: “Ke be ke hlwa ke bolela le batho phatlalatša; ka mehla ke be ke ba ruta ka disinagogeng le Tempeleng, moo go phuthegelago Bajuda ka moka. Go be go se na se ke se bolelago sephiring. 21Bjale o reng o ntshekiša? Sekiša bao ba bego ba ekwa tše ke ba botšago tšona; ke bona ba ba tsebago tše ke bego ke di bolela.”

22Ge a realo, yo mongwe wa baleti ba ba bego ba eme moo a mo phasola sefahlego a re: “O reng o fetola Moprista yo Mogologolo ka mokgwa wo?”

23Jesu a mo fetola a re: “Ge eba ke boletše gampe, bolela bobe bja ka. Fela ge eba ke boletše gabotse, o ntšhapelang?”

24Ke ge Hanase a mo romela go Khayafase, Moprista yo Mogologolo, a sa kgokilwe.

Petrose o latola Jesu gape

(Mat. 26:71-75; Mar. 14:69-72; Luk. 22:58-62)

25Petrose o be a sa eme gona moo a ikomoša. Ba ba lego moo mollong ba mmotšiša ba re: “Afa le wena ga o yo mongwe wa barutiwa ba gagwe?”

Yena a latola a re: “Aowa, ga ke yena.”

26Mohlanka yo mongwe wa Moprista yo Mogologolo, wa gaboyola wa go ripša tsebe ke Petrose, a re: “Na ga se ka go bona o na le yena ka kua serapeng?”

27Petrose a latola gape – gateetee mokoko wa lla.

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Mar. 15:1-5; Luk. 23:1-5)

28E rile ge go esa ba tloša Jesu ga Khayafase ba mo iša go mmušiši. Fela ba se ke ba tsena, ka ge ba be ba sa nyake go itšhilafatša, gore ba tle ba kgone go ja Paseka. 29Ka gona Pilato a tšwela ka ntle go bona, a ba botšiša a re: “Ke molato mang wo le begago motho yo gore o o dirile?”

30Ge ba mo fetola ba re: “Ge e ka be e se mosenyi re ka be re se ra go gafela yena.”

31Pilato a re go bona: “Gona mo tšeeng lena beng le mo sekiše go ya ka molao wa lena.”

Ba mo fetola ba re: “Gape rena ga se ra dumelelwa go bolaya motho.” 32

18:32
Joh. 3:14
12:32
E be e le gore go phethege se Jesu a bego a kile a se bolela mola a šupa lehu le a bego a tlilo le hwa.

33Pilato a boela ka gae, a fihla a bitša Jesu, a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?”

34Jesu a mo fetola ka go re: “A taba ye o mpotšišago yona ye o a ithomela, goba ke ye batho ba mpolelago go wena ka yona?”

35Pilato a re: “Na kgane ke nna Mojuda? Gape ke setšhaba sa geno le baprista ba bagolo ba ba go gafetšego nna. O dirileng?”

36Jesu a re: “Mmušo wa ka ga se wa lefase le; gape ge nkabe mmušo wa ka e le wa lefase le, ba ke ba bušago ba ka be ba ntwela gore ke se ke ka gafelwa Bajuda. Bjale mmušo wa ka ga se wa lefase le.”

37Pilato a mmotšiša a re: “E le gore go ba kgoši gona o kgoši?”

Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela.18:37 “O a bolela” goba “Ke wena o rego nna ke kgoši.”

“Se ke se tswaletšwego mme ke se tletšego mo lefaseng ke gore ke tle ke hlatsele therešo. Mang le mang yo e lego wa therešo o a ntheeletša.”

38Ke ge Pilato a re: “Therešo ke selo mang?”

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-31; Mar. 15:6-20; Luk. 23:13-25)

Pilato ge a seno realo a tšwela ka ntle gape go Bajuda, a fihla a re go bona: “Nna ga ke mmone molato. 39Fela e šetše e le setlwaedi mo go lena gore ka Monyanya wa Paseka ke le lokollele mogolegwa. Bjale na ga le nyake gore ke le lokollele yo kgoši ya Bajuda?”

40Ba goeletša ba re: “E se be yo! A e be Barabase!” Yo Barabase e be e le mohlakodi.