Sepedi 2000 (NSO00)
17

Jesu o rapelela barutiwa ba gagwe

171Jesu ge a seno realo, a lebelela legodimong a re: “Tate, bjale ke nako. Utollela batho letago la ka, nna Morwago, gore le nna ke tle ke ba utollele la gago, 2gobane o mphile maatla a go buša batho bohle, gore bohle ba o mphilego bona ke tle ke ba fe bophelo bjo bo sa felego. 3Etse bophelo bjo bo sa felego bjo ke go tseba wena, Modimo o nnoši wa mmakgonthe, le go tseba Jesu Kriste, yo o mo romilego. 4Ke utolletše ba lefaseng letago la gago ka go phetha modiro wo o bego o ntaetše gore ke o phethe. 5Tate, bjale a e be wena o utollelago batho la ka letago o le gona moo o lego gona, lona letago lela ke bego ke na le lona le wena mola lefase le sešo la hlolwa.

6“Ke go tsebagaditše go ba o mphilego bona o ba kgetholotše go ba lefase. E be e le ba gago, wa mpha bona. Ba phethile tše o bego o ba laetše tšona, 7gomme bjale ba a tseba gore tšohle tše o mphilego tšona ka nnete ke tša go tšwa go wena. 8Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba dumela; ba a tseba gore ka nnete ke tšwa go wena, ebile ba a dumela gore ke wena o nthomilego.

9“Ke rapelela bona; ga ke rapelele ba lefase, ke rapelela ba o mphilego bona ba, ka gobane bona ke ba gago. 10Etse bohle ba e lego ba ka ke ba gago, le wena bohle ba e lego ba gago ke ba ka, gomme ke tumišwa ka bona. 11Nna bjale ke tla go wena; kgauswinyana ke tla be ke se sa le mo lefaseng, fela bona ba sa le mo lefaseng. Tate yo mokgethwa, o ba lote ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona, gore ba fele ba le selo se tee boka rena. 12

17:12
Pes. 41:9
Joh. 13:18
Mola ke sa na le bona ke be ke ba lotile ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona. Ke be ke ba šireleditše, gomme gwa se lahlege le o tee mo go bona, ge e se yo morwatahlego, gore go phethege Mangwalo a Makgethwa. 13Bjale ke tla go wena, gomme ditaba tše ke di bolela ke sa le mo lefaseng, gore ba tle ba thabe thabang go etša nna. 14Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba hloiwa ke batho ba lefase ka ge bona e se ba lefase, ba etša nna ge ke se wa lefase. 15Ga se gore ke kgopela gore o ba tloše mo lefaseng; se ke se kgopelago ke gore o ba phemele go Yomobe. 16Bjalo ka ge nna ke se wa lefase, le bona ga se ba lefase. 17Ikgethwafaletše bona ka mantšu a gago, ona e lego a therešo; gape tše di bolelwago ke wena ke yona therešo. 18Ke ba roma lefaseng boka wena mola o nthoma lefaseng. 19Ka lebaka la bona ke ineela wena, gore le bona ba tle ba ineele wena ka botlalo.

20“Ga ke rapelele bona fela, ke rapelela le ba ba tlago dumela go nna ka lebaka la tše ba tlago mpolela ka tšona, 21gore bohle e be selo se tee. Nke ba be mo go rena, Tate, bjalo ka ge wena o le mo go nna, le nna ke le mo go wena, gore batho ba lefase ba tle ba dumele gore ke wena o nthomilego. 22Ke ba file letago lela o mphilego lona, gore ba tle ba be selo se tee go etša rena ge re le selo se tee: 23nna ke le mo go bona, mme wena o le mo go nna, gore ba be selo se tee ka botlalo, batho ba lefase ba tle ba tsebe ge ke romilwe ke wena, le gore ba o ba rata bjalo ka ge o rata nna.

24“Tate, o mphile bona, gomme ke nyaka gore mo ke lego gona le bona ba be gona, ba bone letago la ka le o mphilego lona, gobane o nthatile lefase le sešo la hlolwa. 25Tate yo a lokilego, batho ba lefase ga ba go tsebe, fela nna ke a go tseba, gomme le ba ba a tseba gore ke wena o nthomilego. 26Ke ba tsebišitše wena, ebile ke tla no fela ke ba tsebiša wena, gore lerato le o nthatago ka lona le bona le ba fihlele, le nna ke be selo se tee le bona.”

18

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53)

181Jesu o rile go fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Kidrone. Gona moo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona. 2Judase yola wa go mo eka le yena felo fao o be a go tseba, ka gobane Jesu o be a hlwa a kopanela gona le barutiwa ba gagwe. 3Judase a ya gona le sehlopha sa madira a Baroma le baleti ba bangwe ba Tempele ba ba romilwego ke baprista ba bagolo le Bafarisei. Ba be ba swere mabone le dirumola le marumo. 4Jesu, ka ge a be a tseba tšohle tše di bego di tlilo mo hlagela, a ba batamela a re: “Le nyaka mang?”

5Ba mo fetola ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

Yena a re: “Ke nna!”

Judase wa go tlo mo eka o be a na le bona. 6E rile ge Jesu a re: “Ke nna!” ba katakata ba wela fase. 7Jesu a ba botšiša gape a re: “Ke re na le nyaka mang?”

Bona ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

8Jesu a re: “Ke le boditše gore ke nna. Ge eba le nyaka nna, lesang ba ba itshepelele.” 9E be e le gore go phethege se a se boletšego mola a re: “Go ba o mphilego bona ga se ka lahlegelwa le ke o tee.”

10Simone Petrose, yena a bego a swere tšhoša, a e khwamola, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo ripa tsebe ya la go ja. Leina la mohlanka yoo e be e le Malgose. 11

18:11
Mat. 26:39
Mar. 14:36
Luk. 22:42
Jesu a re go Petrose: “Bušetša tšhoša ya gago ka segatleng sa yona! Kgane o re senwelo sa tlaišego se Tate a mphilego sona ke se ke ka se nwa?”

Jesu pele ga Hanase

12Ke ge sehlopha sela sa madira a Baroma, le molaodi wa bona, le baleti ba Tempele ba ba bego ba romilwe ke Bajuda ba swara Jesu, ba mmofa. 13Ba thoma ka go mo iša go Hanase, ratswale wa Khayafase, Moprista yo Mogologolo ngwageng woo. 14

18:14
Joh. 11:49-50
Khayafase yo ke yena yola wa go ka a eletša baetapele ba Bajuda a re: “Go kaone gore motho o tee e be yena a hwelago setšhaba.”

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:69-70; Mar. 14:66-68; Luk. 22:55-57)

15Simone Petrose le morutiwa yo mongwe ba be ba šetše Jesu morago. Morutiwa yoo yena o be a tsebja ke Moprista yo Mogologolo, ka gona a tsena le Jesu ka lapeng la Moprista yoo yo Mogologolo, 16Petrose yena a ema ka ntle seferong. Morutiwa yoo yo mongwe a tšwela ka ntle, a fihla a bolela le ngwanenyana yo a bego a letile sefero, gomme a tsentšha Petrose ka gae. 17Ngwanenyana yola wa go leta sefero a re go Petrose: “Afa le wena ga o yo mongwe wa barutiwa ba monna yola?”

Petrose a mo fetola a re: “Aowa, ga ke yena.”

18Ka ge go be go tonya, bahlanka le baleti ba ba bego ba le moo ba be ba goditše mollo, ba eme ba o oretše. Petrose a ya go ema le bona, a ikomoša.

Moprista yo Mogologolo o sekiša Jesu

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Luk. 22:66-71)

19Moprista yo Mogologolo a sekiša Jesu mabapi le barutiwa ba gagwe le tše a di rutago batho. 20Jesu ge a mo fetola a re: “Ke be ke hlwa ke bolela le batho phatlalatša; ka mehla ke be ke ba ruta ka disinagogeng le Tempeleng, moo go phuthegelago Bajuda ka moka. Go be go se na se ke se bolelago sephiring. 21Bjale o reng o ntshekiša? Sekiša bao ba bego ba ekwa tše ke ba botšago tšona; ke bona ba ba tsebago tše ke bego ke di bolela.”

22Ge a realo, yo mongwe wa baleti ba ba bego ba eme moo a mo phasola sefahlego a re: “O reng o fetola Moprista yo Mogologolo ka mokgwa wo?”

23Jesu a mo fetola a re: “Ge eba ke boletše gampe, bolela bobe bja ka. Fela ge eba ke boletše gabotse, o ntšhapelang?”

24Ke ge Hanase a mo romela go Khayafase, Moprista yo Mogologolo, a sa kgokilwe.

Petrose o latola Jesu gape

(Mat. 26:71-75; Mar. 14:69-72; Luk. 22:58-62)

25Petrose o be a sa eme gona moo a ikomoša. Ba ba lego moo mollong ba mmotšiša ba re: “Afa le wena ga o yo mongwe wa barutiwa ba gagwe?”

Yena a latola a re: “Aowa, ga ke yena.”

26Mohlanka yo mongwe wa Moprista yo Mogologolo, wa gaboyola wa go ripša tsebe ke Petrose, a re: “Na ga se ka go bona o na le yena ka kua serapeng?”

27Petrose a latola gape – gateetee mokoko wa lla.

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Mar. 15:1-5; Luk. 23:1-5)

28E rile ge go esa ba tloša Jesu ga Khayafase ba mo iša go mmušiši. Fela ba se ke ba tsena, ka ge ba be ba sa nyake go itšhilafatša, gore ba tle ba kgone go ja Paseka. 29Ka gona Pilato a tšwela ka ntle go bona, a ba botšiša a re: “Ke molato mang wo le begago motho yo gore o o dirile?”

30Ge ba mo fetola ba re: “Ge e ka be e se mosenyi re ka be re se ra go gafela yena.”

31Pilato a re go bona: “Gona mo tšeeng lena beng le mo sekiše go ya ka molao wa lena.”

Ba mo fetola ba re: “Gape rena ga se ra dumelelwa go bolaya motho.” 32

18:32
Joh. 3:14
12:32
E be e le gore go phethege se Jesu a bego a kile a se bolela mola a šupa lehu le a bego a tlilo le hwa.

33Pilato a boela ka gae, a fihla a bitša Jesu, a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?”

34Jesu a mo fetola ka go re: “A taba ye o mpotšišago yona ye o a ithomela, goba ke ye batho ba mpolelago go wena ka yona?”

35Pilato a re: “Na kgane ke nna Mojuda? Gape ke setšhaba sa geno le baprista ba bagolo ba ba go gafetšego nna. O dirileng?”

36Jesu a re: “Mmušo wa ka ga se wa lefase le; gape ge nkabe mmušo wa ka e le wa lefase le, ba ke ba bušago ba ka be ba ntwela gore ke se ke ka gafelwa Bajuda. Bjale mmušo wa ka ga se wa lefase le.”

37Pilato a mmotšiša a re: “E le gore go ba kgoši gona o kgoši?”

Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela.18:37 “O a bolela” goba “Ke wena o rego nna ke kgoši.”

“Se ke se tswaletšwego mme ke se tletšego mo lefaseng ke gore ke tle ke hlatsele therešo. Mang le mang yo e lego wa therešo o a ntheeletša.”

38Ke ge Pilato a re: “Therešo ke selo mang?”

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-31; Mar. 15:6-20; Luk. 23:13-25)

Pilato ge a seno realo a tšwela ka ntle gape go Bajuda, a fihla a re go bona: “Nna ga ke mmone molato. 39Fela e šetše e le setlwaedi mo go lena gore ka Monyanya wa Paseka ke le lokollele mogolegwa. Bjale na ga le nyake gore ke le lokollele yo kgoši ya Bajuda?”

40Ba goeletša ba re: “E se be yo! A e be Barabase!” Yo Barabase e be e le mohlakodi.

19

191Ke moka Pilato a tšea Jesu mme a laela gore a otlwe ka tshelane. 2Bahlabani ba loga kgare ya meetlwa, ba mo rweša yona hlogong; ba mo apeša kobo ya bohwibidu bja moretele, 3ba boaboa go yena ba re: “Thobela, kgoši ya Bajuda!” Ba fela ba mo phasola sefahlego.

4Pilato a tšwela ka ntle gape, a fihla a re go batho: “Bonang mo: Ke tla laela gore a ntšhetšwe mo ntle go lena gore le tsebe gore nna ga go molato wo ke mmonago wona.” 5Ke ge Jesu a tšwela ka ntle a rwešitšwe kgare yela ya meetlwa, a bile a apešitšwe kobo yela ya bohwibidu bja moretele. Pilato a re go bona: “Ke yoo moisa yola!”

6Baprista ba bagolo le baleti ba Tempele ge ba mmona ba goa ba re: “Mmapole sefapanong! Mmapole sefapanong!”

Pilato a re: “Lena beng mo tšeeng le mmapole. Nnaena ga ke mmone molato.”

7Bajuda ba mo fetola ba re: “Re na le molao wo go ya ka wona a lebanwego ke lehu, ka gobane o itirile Morwa wa Modimo.”

8Pilato ge a ekwa ba realo a šia le go feta. 9A boela ka gae, a fihla a botšiša Jesu a re: “O tšwa kae, monna?”

Fela Jesu a se mo fetole. 10Pilato a re: “O reng o nkhomolela? Kgane ga o tsebe gore ke na le maatla a go go lokolla le a go go bapola sefapanong?”

11Jesu a mo fetola a re: “O ka be o se na maatla a go ntira selo ge o ka be o se wa a fiwa ke Modimo. Ke ka lebaka leo motho yo a nkgafetšego wena a nago le sebe se se fetago sa gago.”

12Ge Pilato a ekwa a realo, a rata go mo lokolla. Fela Bajuda ba goa ba re: “Ge o ka mo lokolla, gona o tla be o se mogwera wa Kesare, gobane mang le mang yo a itirago kgoši o lwa le Kesare!”

13Pilato a re go kwa ba realo a iša Jesu ka ntle, a fihla a dula setulong sa kahlolo felo mo ba rego ke “Lebato la Maswika”, ka Seheberu ba rego ke “Gabatha”. 14E be e ka ba nako ya mosegare wo mogolo ka tšatši la go hlatlama la Paseka. Pilato a hlohla Bajuda a re: “Šeowe ge, kgoši ya lena!”

15Bona ba goa ba re: “Mmolaye! Mmolaye! Mmapole sefapanong!”

Pilato a ba botšiša a re: “Eya, nka napa ka bapola kgoši ya lena?”

Baprista ba bagolo ba mo fetola ba re: “Rena ga re na kgoši ka ntle le Kesare!”

16Ke ge Pilato a ba gafela Jesu gore a bapolwe sefapanong.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

Ba tšea Jesu ba tloga naye. 17Yena a sepela a athile sefapano sa gagwe; ba fihla felwana mo gongwe mo go bitšwago “Felo ga Legata”. Ka Seheberu go bitšwa “Golgotha”. 18Gona moo ba mmapola sefapanong; a bapolwa le banna ba bangwe ba babedi, mongwe ka mo, mongwe ka mo, Jesu a ba gare. 19Pilato a ngwala tsebišo, a laela gore e bewe godimo ga sefapano. Yona e be e re: “Jesu wa Nasaretha, Kgoši ya Bajuda.” 20Ya balwa ke batho ba bantši ka ge felo fao Jesu a bego a bapotšwe gona e be e se kgole le motse. Tsebišo yeo e be e ngwadilwe ka Seheberu le ka Selatine le ka Segerike. 21Baprista ba bagolo ba botša Pilato ba re: “O se ke wa ngwala go re ‘Kgoši ya Bajuda’; o ka upše o re: ‘Moisa yo o rile: Ke nna Kgoši ya Bajuda’.”

22Pilato a ba fetola ka go re: “Se ke se ngwadilego ke se ngwadile.”

23Bahlabani ba rile go fetša go bapola Jesu sefapanong ba tšea diaparo tša gagwe ba di aroganya diripa tše nne, mongwe le mongwe a tšea seaparo se tee. Ba tšea le seaparo sa gagwe sa ka gare, se se bego se se na moroko, se logilwe go tloga godimo go fihla fase e le selo se tee. 24

19:24
Pes. 22:18
Bahlabani ba botšana ba re: “A re se se gagoleng. A re se direleng matengwa, re boneng gore e tla ba sa mang.” Seo se be se direga gore go phethege Mangwalo a Makgethwa mo a rego:

“Ba abelane diaparo tša ka,

kobo ya ka yona ba e direla matengwa.”

Gomme seo ke sona se se dirilwego ke bahlabani.

25Kgauswi le sefapano sa Jesu go be go eme mmagwe, le mmaneagwe, le Maria, mosadi wa Klopase, le Maria Magadalena. 26Jesu ge a bona mmagwe le morutiwa yola a bego a mo rata kudu a eme le yena, a re go mmagwe: “Mma, morwago šoowe.”

27Ke moka a re go morutiwa yoo: “Mmago šoowe.” Go tloga mohlang woo morutiwa yoo a tšea Maria a mo iša ga gagwe.

Jesu o hwela sefapanong

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

28

19:28
Pes. 69:21
22:15
Jesu ka ge a be a tseba gore bjale tšohle di phethegile, le ka ge a be a nyaka go phethagatša tše di ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa, a re: “Ke nyorilwe.”

29Gona moo go be go beilwe sebjana se se tletšego beine ye bodila. Ba ina sepontšhe ka beineng yeo, ba se hlomela lehlakeng la hisopo, ba se iša molomong wa gagwe. 30Jesu ge a seno mona beine yeo sepontšheng a re: “Go phethegile!”

Ya ba o inamiša hlogo, o a hwa.

Jesu o hlabja lehlakore ka lerumo

31Ka ge e be e le letšatši la go itokišetša Sabatha, Bajuda ba kgopela Pilato gore banna bale ba go bapolwa ba robje maoto, le gore ditopo tša bona di fološwe, di se hlwe moo difapanong ka tšatši la Sabatha, ka ge letšatši la Sabatha yeo e be e le le legolo. 32Ka gona bahlabani ba ya ba roba monna wa mathomo maoto, ba roba le wa bobedi wa go bapolwa le Jesu. 33E rile ge ba fihla go Jesu, ba hwetša a šetše a hwile, ka gona ba se mo robe maoto. 34Yo mongwe wa bahlabani a mo hlaba lehlakore ka lerumo, gomme gateetee gwa tšwa madi le meetse. 35Mmoni wa tiragalo ye o a e hlatsela, gore le lena le tle le dumele.19:35 “le tle le dumele” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le fele le dumela”.

Bohlatse bja gagwe ke bja nnete, ebile o a tseba gore o bolela nnete. 36

19:36
Eks. 12:46
Num. 9:12
Pes. 34:20
Taba yeo e diregile gore go phethege Mangwalo a Makgethwa a a rego: “Ga go lerapo la gagwe le le tlago robja.” 37
19:37
Sak. 12:10
Kut. 1:7
Mo gongwe Mangwalo a Makgethwa a re: “Ba tla lebelela yo ba mo hlabilego.”

Poloko ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luk. 23:50-56)

38Ka morago Josefa wa go tšwa motseng wa Arimathea a ya go kgopela Pilato gore a mo dumelele go tšea setopo sa Jesu. Yo Josefa e be e le molatedi wa Jesu, fela a iphihlile ka gobane o be a boifa baetapele ba Bajuda. Pilato a mo dumelela, ka gona Josefa a ya a fihla a se fegolla. 39

19:39
Joh. 3:1-2
Gwa ya le Nikodemose yola a bego a kile a etela Jesu bošego. Yena a ya le setlolo sa go nkga bose sa boima bjo e ka bago dikilokramo tše masome a mararo le metšo ye mebedi sa motswako wa mira19:39 “mira” E be e le borokhu bja go tlotša ditopo pele di bolokwa. le meetse a sekgopha. 40Ba fihla ba tšea setopo sa Jesu ba se tlotša ka setlolo seo, ba se phuthela ka mašela, go ya ka mokgwa wa Sejuda wa go phutha mohu. 41Felo mo Jesu a bapoletšwego gona go be go na le serapa. Ka mo serapeng seo go be go na le lebitla le lefsa, leo ka go lona go bego go se gwa ka gwa bolokwa motho. 42Ke gona ka mo ba ilego ba boloka Jesu, ka ge e be e le letšatši la Bajuda la go lokišetša Sabatha, le gona lebitla leo le le kgauswi.