Sepedi 2000 (NSO00)
17

Jesu o rapelela barutiwa ba gagwe

171Jesu ge a seno realo, a lebelela legodimong a re: “Tate, bjale ke nako. Utollela batho letago la ka, nna Morwago, gore le nna ke tle ke ba utollele la gago, 2gobane o mphile maatla a go buša batho bohle, gore bohle ba o mphilego bona ke tle ke ba fe bophelo bjo bo sa felego. 3Etse bophelo bjo bo sa felego bjo ke go tseba wena, Modimo o nnoši wa mmakgonthe, le go tseba Jesu Kriste, yo o mo romilego. 4Ke utolletše ba lefaseng letago la gago ka go phetha modiro wo o bego o ntaetše gore ke o phethe. 5Tate, bjale a e be wena o utollelago batho la ka letago o le gona moo o lego gona, lona letago lela ke bego ke na le lona le wena mola lefase le sešo la hlolwa.

6“Ke go tsebagaditše go ba o mphilego bona o ba kgetholotše go ba lefase. E be e le ba gago, wa mpha bona. Ba phethile tše o bego o ba laetše tšona, 7gomme bjale ba a tseba gore tšohle tše o mphilego tšona ka nnete ke tša go tšwa go wena. 8Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba dumela; ba a tseba gore ka nnete ke tšwa go wena, ebile ba a dumela gore ke wena o nthomilego.

9“Ke rapelela bona; ga ke rapelele ba lefase, ke rapelela ba o mphilego bona ba, ka gobane bona ke ba gago. 10Etse bohle ba e lego ba ka ke ba gago, le wena bohle ba e lego ba gago ke ba ka, gomme ke tumišwa ka bona. 11Nna bjale ke tla go wena; kgauswinyana ke tla be ke se sa le mo lefaseng, fela bona ba sa le mo lefaseng. Tate yo mokgethwa, o ba lote ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona, gore ba fele ba le selo se tee boka rena. 12

17:12
Pes. 41:9
Joh. 13:18
Mola ke sa na le bona ke be ke ba lotile ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona. Ke be ke ba šireleditše, gomme gwa se lahlege le o tee mo go bona, ge e se yo morwatahlego, gore go phethege Mangwalo a Makgethwa. 13Bjale ke tla go wena, gomme ditaba tše ke di bolela ke sa le mo lefaseng, gore ba tle ba thabe thabang go etša nna. 14Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba hloiwa ke batho ba lefase ka ge bona e se ba lefase, ba etša nna ge ke se wa lefase. 15Ga se gore ke kgopela gore o ba tloše mo lefaseng; se ke se kgopelago ke gore o ba phemele go Yomobe. 16Bjalo ka ge nna ke se wa lefase, le bona ga se ba lefase. 17Ikgethwafaletše bona ka mantšu a gago, ona e lego a therešo; gape tše di bolelwago ke wena ke yona therešo. 18Ke ba roma lefaseng boka wena mola o nthoma lefaseng. 19Ka lebaka la bona ke ineela wena, gore le bona ba tle ba ineele wena ka botlalo.

20“Ga ke rapelele bona fela, ke rapelela le ba ba tlago dumela go nna ka lebaka la tše ba tlago mpolela ka tšona, 21gore bohle e be selo se tee. Nke ba be mo go rena, Tate, bjalo ka ge wena o le mo go nna, le nna ke le mo go wena, gore batho ba lefase ba tle ba dumele gore ke wena o nthomilego. 22Ke ba file letago lela o mphilego lona, gore ba tle ba be selo se tee go etša rena ge re le selo se tee: 23nna ke le mo go bona, mme wena o le mo go nna, gore ba be selo se tee ka botlalo, batho ba lefase ba tle ba tsebe ge ke romilwe ke wena, le gore ba o ba rata bjalo ka ge o rata nna.

24“Tate, o mphile bona, gomme ke nyaka gore mo ke lego gona le bona ba be gona, ba bone letago la ka le o mphilego lona, gobane o nthatile lefase le sešo la hlolwa. 25Tate yo a lokilego, batho ba lefase ga ba go tsebe, fela nna ke a go tseba, gomme le ba ba a tseba gore ke wena o nthomilego. 26Ke ba tsebišitše wena, ebile ke tla no fela ke ba tsebiša wena, gore lerato le o nthatago ka lona le bona le ba fihlele, le nna ke be selo se tee le bona.”