Sepedi 2000 (NSO00)
16

161“Ke le boditše ditaba tše gore le se tlo kgeloga. 2Le tlilo rakwa disinagogeng. Go tla ba gwa tla nako ya gore ge motho a le bolaya a hlome nke ke gona ge a direla Modimo. 3Ba tla le hloriša ka mokgwa woo ka ge ba sa tsebe nna goba Tate. 4Ke le boditše ditaba tšeo gore ge nako ya tšona e fihla, le elelwe gore ke ile ka le botša.

Modiro wa Moya wo Mokgethwa

“Ga se ka le botša ditaba tše mathomong, ka gobane ke be ke sa na le lena. 5Eupša bjale ke ya go yo a nthomilego, fela ga go le o tee mo go lena yo a mpotšišago gore na ke ya kae. 6Gomme bjale ka gore ke le boditše, le nyamile kudu. 7Ke le botša nnete ge ke re: Go tloga ga ka go a le hola, ka gobane ge nka se tloge Mothuši a ka se tle go lena. Fela ge nka sepela, ke tla mo roma a tla go lena. 8Gomme ge a tlile o tla kgodiša batho ba lefase gore tše ba di naganago mabapi le sebe, le mabapi le toka, le mabapi le kahlolo ga se tšona. 9Ga se tšona mabapi le sebe, ka gobane ga ba dumele go nna; ga se tšona mabapi le toka, 10ka gobane ke ya go Tate, gomme le ka se sa mpona; 11ga se tšona mabapi le kahlolo, ka gobane mmuši wa lefase le o šetše a ahlotšwe.

12“Ke sa na le taba tše dintši tše nka le botšago tšona, fela gonabjale le ka se di kgone. 13E tla re ge go tlile wona Moya wa go utolla therešo, wa le tsebiša therešo ka moka. Gape o tla be o sa ipolelele, o tla be o bolela tše o di kwago; o le begela le tše di sa tlilogo hlaga. 14O tla nkgodiša, ka gobane tše o tlago be o le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna. 15Tšohle tše Tate a nago le tšona ke tša ka; ke ka lebaka leo ke rego tše Moya o tlago le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna.”

Pele le tla nyama, la kgona le tlilo thaba

16“Ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona.”

17Ba bangwe ba barutiwa ba gagwe ba botšišana ba re: “O ra go reng ge a re ka morago ga lebakanyana re ka se sa mmona, ya re ka morago ga lebakanyana ra buša ra mmona, le ge a re ke ka gobane a eya go Tatagwe? 18O ra eng ge a re ‘lebakanyana’? Rena ga re tsebe gore o bolela ka eng.”

19Jesu a lemoga gore ba nyaka go mmotšiša, ka gona a re go bona: “Na le botšišana taba ye ke le boditšego yona ka re ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona? 20Ruri, ruri, ke le botša gore le tla lla la golola, eupša batho ba lefase bona ba tla thaba; le tla nyama, fela manyami a lena a tla fetoga lethabo. 21Mosadi ge a belega o kwa bohloko, ka ge nako ya gagwe e fihlile; fela e re ge a seno belega a lebale bohloko bjola, ka lebaka la go thabela motho yo a tlilego lefaseng. 22Le lena gonabjale le nyamile, eupša ke tla le bona gape gomme le tla thaba; lethabo leo la lena le ka se le amogwe ke motho.

23“Mohlang woo le ka se mpotšiše selo. Ruri, ruri, ke le botša gore se le kago se kgopela Tate ka ge le le ba ka o tla le fa sona. 24Go fihlela bjale ga se la ka la kgopela selo le le ba ka. Kgopelang, gomme le tla fiwa, gore lethabo la lena e be le le feletšego.”

Nna lefase ke le paletše

25“Ditaba tše ke le boditše tšona ka go swantšha. Nako e etla ye ka yona nka se sa le botšago ka go swantšha, ke tlago bolela le lena phaa ka Tate. 26Mohlang woo le tla kgopela Tate ka ge le le ba ka; ke ka lebaka leo ke sa rego nna ke tla le kgopelela go yena, 27gobane yena ka noši o a le rata. O le rata ka gobane le lena le nthata, le gona le dumela gore ke tšwa go yena. 28Ke tšwa go Tate ka tla lefaseng, gomme bjale ke tlogela lefase ke ya go Tate.”

29Ke mo barutiwa ba gagwe ba rilego go yena: “Bjale gona o bolela phaa, e sego ka go swantšha. 30Bjale re a tseba gore o motsebi wa tšohle; ga go nyakege gore o hlwe o botšišwabotšišwa. Ke sona se se dirago gore re dumele gore o tšwa o le go Modimo.”

31Jesu a ba fetola a re: “Eya, bjale le a dumela? 32Nako e etla, ebile e šetše e fihlile, mo bohle le tlilogo gašaganywa, mongwe le mongwe a ya ga gabo, la ntlogela ke le noši. Fela ga se gore ke noši, ka gobane Tate o na le nna. 33Ditaba tše ke le boditše tšona gore le beege dipelo ka ge le le ba tee le nna. Mo lefaseng le tla hlorišwa, fela le bete dipelo; nna lefase ke le paletše!”

17

Jesu o rapelela barutiwa ba gagwe

171Jesu ge a seno realo, a lebelela legodimong a re: “Tate, bjale ke nako. Utollela batho letago la ka, nna Morwago, gore le nna ke tle ke ba utollele la gago, 2gobane o mphile maatla a go buša batho bohle, gore bohle ba o mphilego bona ke tle ke ba fe bophelo bjo bo sa felego. 3Etse bophelo bjo bo sa felego bjo ke go tseba wena, Modimo o nnoši wa mmakgonthe, le go tseba Jesu Kriste, yo o mo romilego. 4Ke utolletše ba lefaseng letago la gago ka go phetha modiro wo o bego o ntaetše gore ke o phethe. 5Tate, bjale a e be wena o utollelago batho la ka letago o le gona moo o lego gona, lona letago lela ke bego ke na le lona le wena mola lefase le sešo la hlolwa.

6“Ke go tsebagaditše go ba o mphilego bona o ba kgetholotše go ba lefase. E be e le ba gago, wa mpha bona. Ba phethile tše o bego o ba laetše tšona, 7gomme bjale ba a tseba gore tšohle tše o mphilego tšona ka nnete ke tša go tšwa go wena. 8Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba dumela; ba a tseba gore ka nnete ke tšwa go wena, ebile ba a dumela gore ke wena o nthomilego.

9“Ke rapelela bona; ga ke rapelele ba lefase, ke rapelela ba o mphilego bona ba, ka gobane bona ke ba gago. 10Etse bohle ba e lego ba ka ke ba gago, le wena bohle ba e lego ba gago ke ba ka, gomme ke tumišwa ka bona. 11Nna bjale ke tla go wena; kgauswinyana ke tla be ke se sa le mo lefaseng, fela bona ba sa le mo lefaseng. Tate yo mokgethwa, o ba lote ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona, gore ba fele ba le selo se tee boka rena. 12

17:12
Pes. 41:9
Joh. 13:18
Mola ke sa na le bona ke be ke ba lotile ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona. Ke be ke ba šireleditše, gomme gwa se lahlege le o tee mo go bona, ge e se yo morwatahlego, gore go phethege Mangwalo a Makgethwa. 13Bjale ke tla go wena, gomme ditaba tše ke di bolela ke sa le mo lefaseng, gore ba tle ba thabe thabang go etša nna. 14Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba hloiwa ke batho ba lefase ka ge bona e se ba lefase, ba etša nna ge ke se wa lefase. 15Ga se gore ke kgopela gore o ba tloše mo lefaseng; se ke se kgopelago ke gore o ba phemele go Yomobe. 16Bjalo ka ge nna ke se wa lefase, le bona ga se ba lefase. 17Ikgethwafaletše bona ka mantšu a gago, ona e lego a therešo; gape tše di bolelwago ke wena ke yona therešo. 18Ke ba roma lefaseng boka wena mola o nthoma lefaseng. 19Ka lebaka la bona ke ineela wena, gore le bona ba tle ba ineele wena ka botlalo.

20“Ga ke rapelele bona fela, ke rapelela le ba ba tlago dumela go nna ka lebaka la tše ba tlago mpolela ka tšona, 21gore bohle e be selo se tee. Nke ba be mo go rena, Tate, bjalo ka ge wena o le mo go nna, le nna ke le mo go wena, gore batho ba lefase ba tle ba dumele gore ke wena o nthomilego. 22Ke ba file letago lela o mphilego lona, gore ba tle ba be selo se tee go etša rena ge re le selo se tee: 23nna ke le mo go bona, mme wena o le mo go nna, gore ba be selo se tee ka botlalo, batho ba lefase ba tle ba tsebe ge ke romilwe ke wena, le gore ba o ba rata bjalo ka ge o rata nna.

24“Tate, o mphile bona, gomme ke nyaka gore mo ke lego gona le bona ba be gona, ba bone letago la ka le o mphilego lona, gobane o nthatile lefase le sešo la hlolwa. 25Tate yo a lokilego, batho ba lefase ga ba go tsebe, fela nna ke a go tseba, gomme le ba ba a tseba gore ke wena o nthomilego. 26Ke ba tsebišitše wena, ebile ke tla no fela ke ba tsebiša wena, gore lerato le o nthatago ka lona le bona le ba fihlele, le nna ke be selo se tee le bona.”

18

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53)

181Jesu o rile go fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Kidrone. Gona moo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona. 2Judase yola wa go mo eka le yena felo fao o be a go tseba, ka gobane Jesu o be a hlwa a kopanela gona le barutiwa ba gagwe. 3Judase a ya gona le sehlopha sa madira a Baroma le baleti ba bangwe ba Tempele ba ba romilwego ke baprista ba bagolo le Bafarisei. Ba be ba swere mabone le dirumola le marumo. 4Jesu, ka ge a be a tseba tšohle tše di bego di tlilo mo hlagela, a ba batamela a re: “Le nyaka mang?”

5Ba mo fetola ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

Yena a re: “Ke nna!”

Judase wa go tlo mo eka o be a na le bona. 6E rile ge Jesu a re: “Ke nna!” ba katakata ba wela fase. 7Jesu a ba botšiša gape a re: “Ke re na le nyaka mang?”

Bona ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

8Jesu a re: “Ke le boditše gore ke nna. Ge eba le nyaka nna, lesang ba ba itshepelele.” 9E be e le gore go phethege se a se boletšego mola a re: “Go ba o mphilego bona ga se ka lahlegelwa le ke o tee.”

10Simone Petrose, yena a bego a swere tšhoša, a e khwamola, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo ripa tsebe ya la go ja. Leina la mohlanka yoo e be e le Malgose. 11

18:11
Mat. 26:39
Mar. 14:36
Luk. 22:42
Jesu a re go Petrose: “Bušetša tšhoša ya gago ka segatleng sa yona! Kgane o re senwelo sa tlaišego se Tate a mphilego sona ke se ke ka se nwa?”

Jesu pele ga Hanase

12Ke ge sehlopha sela sa madira a Baroma, le molaodi wa bona, le baleti ba Tempele ba ba bego ba romilwe ke Bajuda ba swara Jesu, ba mmofa. 13Ba thoma ka go mo iša go Hanase, ratswale wa Khayafase, Moprista yo Mogologolo ngwageng woo. 14

18:14
Joh. 11:49-50
Khayafase yo ke yena yola wa go ka a eletša baetapele ba Bajuda a re: “Go kaone gore motho o tee e be yena a hwelago setšhaba.”

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:69-70; Mar. 14:66-68; Luk. 22:55-57)

15Simone Petrose le morutiwa yo mongwe ba be ba šetše Jesu morago. Morutiwa yoo yena o be a tsebja ke Moprista yo Mogologolo, ka gona a tsena le Jesu ka lapeng la Moprista yoo yo Mogologolo, 16Petrose yena a ema ka ntle seferong. Morutiwa yoo yo mongwe a tšwela ka ntle, a fihla a bolela le ngwanenyana yo a bego a letile sefero, gomme a tsentšha Petrose ka gae. 17Ngwanenyana yola wa go leta sefero a re go Petrose: “Afa le wena ga o yo mongwe wa barutiwa ba monna yola?”

Petrose a mo fetola a re: “Aowa, ga ke yena.”

18Ka ge go be go tonya, bahlanka le baleti ba ba bego ba le moo ba be ba goditše mollo, ba eme ba o oretše. Petrose a ya go ema le bona, a ikomoša.

Moprista yo Mogologolo o sekiša Jesu

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Luk. 22:66-71)

19Moprista yo Mogologolo a sekiša Jesu mabapi le barutiwa ba gagwe le tše a di rutago batho. 20Jesu ge a mo fetola a re: “Ke be ke hlwa ke bolela le batho phatlalatša; ka mehla ke be ke ba ruta ka disinagogeng le Tempeleng, moo go phuthegelago Bajuda ka moka. Go be go se na se ke se bolelago sephiring. 21Bjale o reng o ntshekiša? Sekiša bao ba bego ba ekwa tše ke ba botšago tšona; ke bona ba ba tsebago tše ke bego ke di bolela.”

22Ge a realo, yo mongwe wa baleti ba ba bego ba eme moo a mo phasola sefahlego a re: “O reng o fetola Moprista yo Mogologolo ka mokgwa wo?”

23Jesu a mo fetola a re: “Ge eba ke boletše gampe, bolela bobe bja ka. Fela ge eba ke boletše gabotse, o ntšhapelang?”

24Ke ge Hanase a mo romela go Khayafase, Moprista yo Mogologolo, a sa kgokilwe.

Petrose o latola Jesu gape

(Mat. 26:71-75; Mar. 14:69-72; Luk. 22:58-62)

25Petrose o be a sa eme gona moo a ikomoša. Ba ba lego moo mollong ba mmotšiša ba re: “Afa le wena ga o yo mongwe wa barutiwa ba gagwe?”

Yena a latola a re: “Aowa, ga ke yena.”

26Mohlanka yo mongwe wa Moprista yo Mogologolo, wa gaboyola wa go ripša tsebe ke Petrose, a re: “Na ga se ka go bona o na le yena ka kua serapeng?”

27Petrose a latola gape – gateetee mokoko wa lla.

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Mar. 15:1-5; Luk. 23:1-5)

28E rile ge go esa ba tloša Jesu ga Khayafase ba mo iša go mmušiši. Fela ba se ke ba tsena, ka ge ba be ba sa nyake go itšhilafatša, gore ba tle ba kgone go ja Paseka. 29Ka gona Pilato a tšwela ka ntle go bona, a ba botšiša a re: “Ke molato mang wo le begago motho yo gore o o dirile?”

30Ge ba mo fetola ba re: “Ge e ka be e se mosenyi re ka be re se ra go gafela yena.”

31Pilato a re go bona: “Gona mo tšeeng lena beng le mo sekiše go ya ka molao wa lena.”

Ba mo fetola ba re: “Gape rena ga se ra dumelelwa go bolaya motho.” 32

18:32
Joh. 3:14
12:32
E be e le gore go phethege se Jesu a bego a kile a se bolela mola a šupa lehu le a bego a tlilo le hwa.

33Pilato a boela ka gae, a fihla a bitša Jesu, a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?”

34Jesu a mo fetola ka go re: “A taba ye o mpotšišago yona ye o a ithomela, goba ke ye batho ba mpolelago go wena ka yona?”

35Pilato a re: “Na kgane ke nna Mojuda? Gape ke setšhaba sa geno le baprista ba bagolo ba ba go gafetšego nna. O dirileng?”

36Jesu a re: “Mmušo wa ka ga se wa lefase le; gape ge nkabe mmušo wa ka e le wa lefase le, ba ke ba bušago ba ka be ba ntwela gore ke se ke ka gafelwa Bajuda. Bjale mmušo wa ka ga se wa lefase le.”

37Pilato a mmotšiša a re: “E le gore go ba kgoši gona o kgoši?”

Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela.18:37 “O a bolela” goba “Ke wena o rego nna ke kgoši.”

“Se ke se tswaletšwego mme ke se tletšego mo lefaseng ke gore ke tle ke hlatsele therešo. Mang le mang yo e lego wa therešo o a ntheeletša.”

38Ke ge Pilato a re: “Therešo ke selo mang?”

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-31; Mar. 15:6-20; Luk. 23:13-25)

Pilato ge a seno realo a tšwela ka ntle gape go Bajuda, a fihla a re go bona: “Nna ga ke mmone molato. 39Fela e šetše e le setlwaedi mo go lena gore ka Monyanya wa Paseka ke le lokollele mogolegwa. Bjale na ga le nyake gore ke le lokollele yo kgoši ya Bajuda?”

40Ba goeletša ba re: “E se be yo! A e be Barabase!” Yo Barabase e be e le mohlakodi.