Sepedi 2000 (NSO00)
15

Jesu ke morara wa mmakgonthe

151“Ke nna morara wa mmakgonthe, gomme Tate ke molemi. 2Lekala le lengwe le le lengwe le le lego mo go nna le sa enywe o a le rema, le lengwe le le lengwe le le enywago o a le kgotha, gore le hlweke le tle le enywe le go feta. 3Lena le šetše le hlwekišitšwe ka tše ke le rutilego tšona. 4Dulang le le ba tee le nna, gomme le nna ke tla dula ke le o tee le lena. Lekala ga le kgone go enywa ka bolona, le kgona fela ge le kopane le morara. Ka wona mokgwa woo le lena le ka se kgone go enywa dikenywa ge le sa dule le le ba tee le nna.

5“Morara ke nna, makala ke lena. Yo a dulago e le o tee le nna, le nna ke le o tee le yena, o enywa dikenywa tše dintši, gobane ka ntle le nna le ka se kgone selo. 6Yo a sa dulego e le o tee le nna o a lahlwa a omelela go etša lekala ge le lahlilwe la omelela; gomme makala a a omeletšego a a topša a lahlelwa mollong, a swa. 7Ge le dula le le ba tee le nna gomme le theeletša tše ke le boditšego tšona, le ka kgopela se le se nyakago, mme le tla se fiwa. 8Se se tumišago Tate ke ge le enywa dikenywa tše dintši ebile le le barutiwa ba ka.”

Le rataneng

9“Ke le rata bjalo ka ge Tate a nthata. Dulang le le ba tee le nna gore ke dule ke le rata. 10Ge le phetha melao ya ka ke tla dula ke le rata, go swana le nna ge ke phethile melao ya Tate, gomme a dula a nthata.

11“Ditaba tše ke le boditše tšona gore le be le lethabo le ke nago le lona, le gona lethabo la lena e be le le feletšego. 12

15:12
Joh. 13:34
15:17
1 Joh. 3:23
2 Joh. 5
Molao wa ka ke wa gore le rataneng bjalo ka ge le nna ke le rata. 13Lerato la go feta la ge motho a ka hwela bagwera ba gagwe ga le gona. 14Gomme lena le bagwera ba ka ge le dira tše ke le laelago tšona. 15Ga ke sa le bitša bahlanka, ka gobane mohlanka ga a tsebe se mong wa gagwe a se dirago. Lena ke le bitša bagwera ka gobane ke le begetše tšohle tše ke di boditšwego ke Tate. 16Ga se lena le nkgethilego, ke nna ke kgethilego lena ka le dira gore le enywe dikenywa tša go swarelela, gore se le kago se kgopela Tate ka ge le le ba ka, a le fe sona. 17Bjale ge, se ke le laelago sona ke gore le rataneng.”

Se batho ba lefase ba le hloetšego sona

18“Ge batho ba lefase ba le hloya, tsebang gore pele ba be ba hloile nna. 19Ge le ka be le le ba lefase, batho ba lefase ba ka be ba le rata, ba le tšea le le ba gabobona. Eupša ba le hloile ka ge ke le kgetholotše go bona gomme le se sa le ba gabobona. 20

15:20
Mat. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
Gopolang sela ke le boditšego sona ka re mohlanka ga a fete mong wa gagwe. Ge nna ba be ntlhomere, le lena ba tlilo le hlomara. Ge ba be ba phetha tše ke bego ke ba botša tšona, tše ba di botšwago ke lena le tšona ba tla di phetha. 21Tšohle tše ba ntirilego tšona le lena ba tla le dira tšona ka ge le le ba ka, gobane yo a nthomilego yena ga ba mo tsebe. 22Ge nkabe ke se tle ka bolela le bona, ba ka be ba se na molato; eupša bjale ga ba na se ba ka itatolago sebe ka sona. 23Yo a ntlhoilego, o hloile Tate. 24Ge nkabe ke se ka ka ka dira mediro mo gare ga bona ye e sego ya ka ya dirwa ke motho, ba ka be ba se na molato; eupša le ge ba di bone bjale, ba ntlhoile, le Tate ba mo hloile. 25
15:25
Pes. 35:19
69:4
Fela go be go swanetše go ba bjalo, gore go phethege se se ngwadilwego ka melaong ya bona mo go thwego: ‘Ba ntlhoetše lefeela.’

26“Ke tla re ke le go Tate ka le romela Mothuši, wona Moya wa go utolla therešo, wona wa go tšwa go Tate, gomme ge o fihla o tla ntlhatsela. 27Le lena le tla ntlhatsela, ka gobane le bile le nna go tloga mathomong.

16

161“Ke le boditše ditaba tše gore le se tlo kgeloga. 2Le tlilo rakwa disinagogeng. Go tla ba gwa tla nako ya gore ge motho a le bolaya a hlome nke ke gona ge a direla Modimo. 3Ba tla le hloriša ka mokgwa woo ka ge ba sa tsebe nna goba Tate. 4Ke le boditše ditaba tšeo gore ge nako ya tšona e fihla, le elelwe gore ke ile ka le botša.

Modiro wa Moya wo Mokgethwa

“Ga se ka le botša ditaba tše mathomong, ka gobane ke be ke sa na le lena. 5Eupša bjale ke ya go yo a nthomilego, fela ga go le o tee mo go lena yo a mpotšišago gore na ke ya kae. 6Gomme bjale ka gore ke le boditše, le nyamile kudu. 7Ke le botša nnete ge ke re: Go tloga ga ka go a le hola, ka gobane ge nka se tloge Mothuši a ka se tle go lena. Fela ge nka sepela, ke tla mo roma a tla go lena. 8Gomme ge a tlile o tla kgodiša batho ba lefase gore tše ba di naganago mabapi le sebe, le mabapi le toka, le mabapi le kahlolo ga se tšona. 9Ga se tšona mabapi le sebe, ka gobane ga ba dumele go nna; ga se tšona mabapi le toka, 10ka gobane ke ya go Tate, gomme le ka se sa mpona; 11ga se tšona mabapi le kahlolo, ka gobane mmuši wa lefase le o šetše a ahlotšwe.

12“Ke sa na le taba tše dintši tše nka le botšago tšona, fela gonabjale le ka se di kgone. 13E tla re ge go tlile wona Moya wa go utolla therešo, wa le tsebiša therešo ka moka. Gape o tla be o sa ipolelele, o tla be o bolela tše o di kwago; o le begela le tše di sa tlilogo hlaga. 14O tla nkgodiša, ka gobane tše o tlago be o le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna. 15Tšohle tše Tate a nago le tšona ke tša ka; ke ka lebaka leo ke rego tše Moya o tlago le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna.”

Pele le tla nyama, la kgona le tlilo thaba

16“Ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona.”

17Ba bangwe ba barutiwa ba gagwe ba botšišana ba re: “O ra go reng ge a re ka morago ga lebakanyana re ka se sa mmona, ya re ka morago ga lebakanyana ra buša ra mmona, le ge a re ke ka gobane a eya go Tatagwe? 18O ra eng ge a re ‘lebakanyana’? Rena ga re tsebe gore o bolela ka eng.”

19Jesu a lemoga gore ba nyaka go mmotšiša, ka gona a re go bona: “Na le botšišana taba ye ke le boditšego yona ka re ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona? 20Ruri, ruri, ke le botša gore le tla lla la golola, eupša batho ba lefase bona ba tla thaba; le tla nyama, fela manyami a lena a tla fetoga lethabo. 21Mosadi ge a belega o kwa bohloko, ka ge nako ya gagwe e fihlile; fela e re ge a seno belega a lebale bohloko bjola, ka lebaka la go thabela motho yo a tlilego lefaseng. 22Le lena gonabjale le nyamile, eupša ke tla le bona gape gomme le tla thaba; lethabo leo la lena le ka se le amogwe ke motho.

23“Mohlang woo le ka se mpotšiše selo. Ruri, ruri, ke le botša gore se le kago se kgopela Tate ka ge le le ba ka o tla le fa sona. 24Go fihlela bjale ga se la ka la kgopela selo le le ba ka. Kgopelang, gomme le tla fiwa, gore lethabo la lena e be le le feletšego.”

Nna lefase ke le paletše

25“Ditaba tše ke le boditše tšona ka go swantšha. Nako e etla ye ka yona nka se sa le botšago ka go swantšha, ke tlago bolela le lena phaa ka Tate. 26Mohlang woo le tla kgopela Tate ka ge le le ba ka; ke ka lebaka leo ke sa rego nna ke tla le kgopelela go yena, 27gobane yena ka noši o a le rata. O le rata ka gobane le lena le nthata, le gona le dumela gore ke tšwa go yena. 28Ke tšwa go Tate ka tla lefaseng, gomme bjale ke tlogela lefase ke ya go Tate.”

29Ke mo barutiwa ba gagwe ba rilego go yena: “Bjale gona o bolela phaa, e sego ka go swantšha. 30Bjale re a tseba gore o motsebi wa tšohle; ga go nyakege gore o hlwe o botšišwabotšišwa. Ke sona se se dirago gore re dumele gore o tšwa o le go Modimo.”

31Jesu a ba fetola a re: “Eya, bjale le a dumela? 32Nako e etla, ebile e šetše e fihlile, mo bohle le tlilogo gašaganywa, mongwe le mongwe a ya ga gabo, la ntlogela ke le noši. Fela ga se gore ke noši, ka gobane Tate o na le nna. 33Ditaba tše ke le boditše tšona gore le beege dipelo ka ge le le ba tee le nna. Mo lefaseng le tla hlorišwa, fela le bete dipelo; nna lefase ke le paletše!”

17

Jesu o rapelela barutiwa ba gagwe

171Jesu ge a seno realo, a lebelela legodimong a re: “Tate, bjale ke nako. Utollela batho letago la ka, nna Morwago, gore le nna ke tle ke ba utollele la gago, 2gobane o mphile maatla a go buša batho bohle, gore bohle ba o mphilego bona ke tle ke ba fe bophelo bjo bo sa felego. 3Etse bophelo bjo bo sa felego bjo ke go tseba wena, Modimo o nnoši wa mmakgonthe, le go tseba Jesu Kriste, yo o mo romilego. 4Ke utolletše ba lefaseng letago la gago ka go phetha modiro wo o bego o ntaetše gore ke o phethe. 5Tate, bjale a e be wena o utollelago batho la ka letago o le gona moo o lego gona, lona letago lela ke bego ke na le lona le wena mola lefase le sešo la hlolwa.

6“Ke go tsebagaditše go ba o mphilego bona o ba kgetholotše go ba lefase. E be e le ba gago, wa mpha bona. Ba phethile tše o bego o ba laetše tšona, 7gomme bjale ba a tseba gore tšohle tše o mphilego tšona ka nnete ke tša go tšwa go wena. 8Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba dumela; ba a tseba gore ka nnete ke tšwa go wena, ebile ba a dumela gore ke wena o nthomilego.

9“Ke rapelela bona; ga ke rapelele ba lefase, ke rapelela ba o mphilego bona ba, ka gobane bona ke ba gago. 10Etse bohle ba e lego ba ka ke ba gago, le wena bohle ba e lego ba gago ke ba ka, gomme ke tumišwa ka bona. 11Nna bjale ke tla go wena; kgauswinyana ke tla be ke se sa le mo lefaseng, fela bona ba sa le mo lefaseng. Tate yo mokgethwa, o ba lote ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona, gore ba fele ba le selo se tee boka rena. 12

17:12
Pes. 41:9
Joh. 13:18
Mola ke sa na le bona ke be ke ba lotile ka maatla a gago, maatla a o mphilego ona. Ke be ke ba šireleditše, gomme gwa se lahlege le o tee mo go bona, ge e se yo morwatahlego, gore go phethege Mangwalo a Makgethwa. 13Bjale ke tla go wena, gomme ditaba tše ke di bolela ke sa le mo lefaseng, gore ba tle ba thabe thabang go etša nna. 14Ke ba boditše tše o rilego ke ba botše tšona, gomme ba hloiwa ke batho ba lefase ka ge bona e se ba lefase, ba etša nna ge ke se wa lefase. 15Ga se gore ke kgopela gore o ba tloše mo lefaseng; se ke se kgopelago ke gore o ba phemele go Yomobe. 16Bjalo ka ge nna ke se wa lefase, le bona ga se ba lefase. 17Ikgethwafaletše bona ka mantšu a gago, ona e lego a therešo; gape tše di bolelwago ke wena ke yona therešo. 18Ke ba roma lefaseng boka wena mola o nthoma lefaseng. 19Ka lebaka la bona ke ineela wena, gore le bona ba tle ba ineele wena ka botlalo.

20“Ga ke rapelele bona fela, ke rapelela le ba ba tlago dumela go nna ka lebaka la tše ba tlago mpolela ka tšona, 21gore bohle e be selo se tee. Nke ba be mo go rena, Tate, bjalo ka ge wena o le mo go nna, le nna ke le mo go wena, gore batho ba lefase ba tle ba dumele gore ke wena o nthomilego. 22Ke ba file letago lela o mphilego lona, gore ba tle ba be selo se tee go etša rena ge re le selo se tee: 23nna ke le mo go bona, mme wena o le mo go nna, gore ba be selo se tee ka botlalo, batho ba lefase ba tle ba tsebe ge ke romilwe ke wena, le gore ba o ba rata bjalo ka ge o rata nna.

24“Tate, o mphile bona, gomme ke nyaka gore mo ke lego gona le bona ba be gona, ba bone letago la ka le o mphilego lona, gobane o nthatile lefase le sešo la hlolwa. 25Tate yo a lokilego, batho ba lefase ga ba go tsebe, fela nna ke a go tseba, gomme le ba ba a tseba gore ke wena o nthomilego. 26Ke ba tsebišitše wena, ebile ke tla no fela ke ba tsebiša wena, gore lerato le o nthatago ka lona le bona le ba fihlele, le nna ke be selo se tee le bona.”