Sepedi 2000 (NSO00)
16

161“Ke le boditše ditaba tše gore le se tlo kgeloga. 2Le tlilo rakwa disinagogeng. Go tla ba gwa tla nako ya gore ge motho a le bolaya a hlome nke ke gona ge a direla Modimo. 3Ba tla le hloriša ka mokgwa woo ka ge ba sa tsebe nna goba Tate. 4Ke le boditše ditaba tšeo gore ge nako ya tšona e fihla, le elelwe gore ke ile ka le botša.

Modiro wa Moya wo Mokgethwa

“Ga se ka le botša ditaba tše mathomong, ka gobane ke be ke sa na le lena. 5Eupša bjale ke ya go yo a nthomilego, fela ga go le o tee mo go lena yo a mpotšišago gore na ke ya kae. 6Gomme bjale ka gore ke le boditše, le nyamile kudu. 7Ke le botša nnete ge ke re: Go tloga ga ka go a le hola, ka gobane ge nka se tloge Mothuši a ka se tle go lena. Fela ge nka sepela, ke tla mo roma a tla go lena. 8Gomme ge a tlile o tla kgodiša batho ba lefase gore tše ba di naganago mabapi le sebe, le mabapi le toka, le mabapi le kahlolo ga se tšona. 9Ga se tšona mabapi le sebe, ka gobane ga ba dumele go nna; ga se tšona mabapi le toka, 10ka gobane ke ya go Tate, gomme le ka se sa mpona; 11ga se tšona mabapi le kahlolo, ka gobane mmuši wa lefase le o šetše a ahlotšwe.

12“Ke sa na le taba tše dintši tše nka le botšago tšona, fela gonabjale le ka se di kgone. 13E tla re ge go tlile wona Moya wa go utolla therešo, wa le tsebiša therešo ka moka. Gape o tla be o sa ipolelele, o tla be o bolela tše o di kwago; o le begela le tše di sa tlilogo hlaga. 14O tla nkgodiša, ka gobane tše o tlago be o le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna. 15Tšohle tše Tate a nago le tšona ke tša ka; ke ka lebaka leo ke rego tše Moya o tlago le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna.”

Pele le tla nyama, la kgona le tlilo thaba

16“Ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona.”

17Ba bangwe ba barutiwa ba gagwe ba botšišana ba re: “O ra go reng ge a re ka morago ga lebakanyana re ka se sa mmona, ya re ka morago ga lebakanyana ra buša ra mmona, le ge a re ke ka gobane a eya go Tatagwe? 18O ra eng ge a re ‘lebakanyana’? Rena ga re tsebe gore o bolela ka eng.”

19Jesu a lemoga gore ba nyaka go mmotšiša, ka gona a re go bona: “Na le botšišana taba ye ke le boditšego yona ka re ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona? 20Ruri, ruri, ke le botša gore le tla lla la golola, eupša batho ba lefase bona ba tla thaba; le tla nyama, fela manyami a lena a tla fetoga lethabo. 21Mosadi ge a belega o kwa bohloko, ka ge nako ya gagwe e fihlile; fela e re ge a seno belega a lebale bohloko bjola, ka lebaka la go thabela motho yo a tlilego lefaseng. 22Le lena gonabjale le nyamile, eupša ke tla le bona gape gomme le tla thaba; lethabo leo la lena le ka se le amogwe ke motho.

23“Mohlang woo le ka se mpotšiše selo. Ruri, ruri, ke le botša gore se le kago se kgopela Tate ka ge le le ba ka o tla le fa sona. 24Go fihlela bjale ga se la ka la kgopela selo le le ba ka. Kgopelang, gomme le tla fiwa, gore lethabo la lena e be le le feletšego.”

Nna lefase ke le paletše

25“Ditaba tše ke le boditše tšona ka go swantšha. Nako e etla ye ka yona nka se sa le botšago ka go swantšha, ke tlago bolela le lena phaa ka Tate. 26Mohlang woo le tla kgopela Tate ka ge le le ba ka; ke ka lebaka leo ke sa rego nna ke tla le kgopelela go yena, 27gobane yena ka noši o a le rata. O le rata ka gobane le lena le nthata, le gona le dumela gore ke tšwa go yena. 28Ke tšwa go Tate ka tla lefaseng, gomme bjale ke tlogela lefase ke ya go Tate.”

29Ke mo barutiwa ba gagwe ba rilego go yena: “Bjale gona o bolela phaa, e sego ka go swantšha. 30Bjale re a tseba gore o motsebi wa tšohle; ga go nyakege gore o hlwe o botšišwabotšišwa. Ke sona se se dirago gore re dumele gore o tšwa o le go Modimo.”

31Jesu a ba fetola a re: “Eya, bjale le a dumela? 32Nako e etla, ebile e šetše e fihlile, mo bohle le tlilogo gašaganywa, mongwe le mongwe a ya ga gabo, la ntlogela ke le noši. Fela ga se gore ke noši, ka gobane Tate o na le nna. 33Ditaba tše ke le boditše tšona gore le beege dipelo ka ge le le ba tee le nna. Mo lefaseng le tla hlorišwa, fela le bete dipelo; nna lefase ke le paletše!”