Sepedi 2000 (NSO00)
14

Jesu ke yena tsela ya go ya go Tatagwe

141“Le se ferekane; le dumele go Modimo, le nna le dumele go nna. 2Ka ntlong ya Tate go na le madulo a mantši; ge go ka be go se bjalo, na nkabe ke le botša gore ke ya go le lokišetša madulo? 3Ge ke ile go le lokišetša madulo, ke tla boa ka tla ka le tšea gore le lena le yo ba mo ke lego gona. 4Tsela ya go ya mo ke yago gona le a e tseba.”

5Thomase a re go yena: “Morena, re ka re re sa tsebe mo o yago, tsela ya go ya gona yona ra e tseba?”

6Jesu a mo fetola a re: “Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Ga go yo a yago go Tate ge e se ka nna. 7Ge eba nna le a ntseba le Tate le tla mo tseba, gomme go thoma gonabjale le a mo tseba ebile le mmone.”

8Filipi a re go yena: “Morena, re bontšhe Tatago, ke mo re tlago wa pelo.”

9Jesu a mo fetola a re: “Filipi, nka re ke dutše le lena nako ye kaaka wa se ntsebe? Gape yo a bonego nna o bone Tate. Bjale wena o reng o re ke le bontšhe Tate? 10Kgane ga o dumele gore nna ke mo go Tate, le Tate o mo go nna? Tše ke le botšago tšona tše ga se tša ka, ke tša go dirwa ke Tate yo a dulago a le mo go nna. 11Ntumeleng ge ke re ke mo go Tate, le Tate o mo go nna. Ge le sa dumele ka lebaka la tše ke di bolelago, le upše le dumele ka lebaka la tše ke di dirago. 12Ruri, ruri, ke le botša gore yo a dumelago go nna o tla kgona go dira dimakatšo go swana le tše di dirwago ke nna, a dira le tša go feta tšona, ka gobane ke ya go Tate. 13Gomme se le kago nkgopela sona le le ba ka, ke tla se dira, gore batho ba bone letago la Tate ka nna, Morwagwe. 14Ge le nkgopela selo ka ge le le ba ka, ke tla se phetha.”

Barutiwa ba holofetšwa Moya wo Mokgethwa

15“Ge le nthata, le tla phetha melao ya ka. 16Ke tla kgopela Tate a le fa Mothuši yo mongwe wa go tlo dulela le lena sa ruri. 17Ke yena Moya wa go utolla therešo, wo batho ba lefase ba sa kgonego go o amogela, ka ge ba sa o bone ebile ba sa o tsebe. Lena le a o tseba ka gobane o dula le lena, ebile o tla no ba mo go lena.

18“Nka se le tlogele le le ditšhiwana, ke sa tlilo boela mo go lena. 19Go šetše lebakanyana, ya ba batho ba lefase ga ba sa mpona, fela lena le tla mpona; gomme ka ge ke phela, le lena le tla phelela sa ruri. 20Mohlang woo ke gona le tlago tseba gore nna ke mo go Tate le gore le lena le mo go nna, bjalo ka ge le nna ke le mo go lena.

21“Yo a amogelago melao ya ka mme a e phetha, ke yena yo a nthatago. Gomme yo a nthatago ke yena yo a tlago ratwa ke Tate. Le nna ke tla mo rata, ka ikutollela yena.”

22Judase – e sego Judase Iskariote – a mmotšiša a re: “Morena, o tla be o reng o ikutollela rena, o sa ikutollele batho ba lefase?”

23Jesu a mo fetola a re: “Yo a nthatago o phetha tše ke di bolelago. Tate o tla mo rata, gomme re tla tla go yena ra dula mmogo le yena. 24Yo a sa nthatego yena ga a phethe tše ke di bolelago. Gape mantšu a le kwago ke a bolela a ga se a ka, ke a Tate yo a nthomilego.

25“Taba tše ke le botša tšona ke sa na le lena. 26Mothuši, e lego wona Moya wo Mokgethwa, wo Tate a tlago o roma a kgopetšwe ke nna, o tla le ruta dilo ka moka, a le gakolla tšohle tše ke le rutilego tšona.

27“Ke le tlogelela khutšo; ke khutšo ya ka ye ke le fago yona. Ga ke le tlogelele yona bjalo ka batho ba lefase. Le se ke la ferekana, le se ke la boifa. 28Le nkwele ge ke le botša ke re: ‘Ke a sepela, eupša ke tla boela mo go lena.’ Ge le ka be le nthata le ka be le thabela ge ke eya go Tate, ka gobane yena o a mpheta. 29Ke le botša ditaba tše di sešo tša hlaga, gore mohla di hlaga le dumele. 30Nka se sa bolela le lena go iša kae, ka gobane mmuši wa lefase le o etla, fela nna ga a ntaole. 31Eupša batho ba lefase le ba swanetše ba tsebe gore ke rata Tate. Ke ka lebaka leo ke dirago tšohle ka mo a ntaetšego ka gona.

“Emelelang, re tlogeng mo.”

15

Jesu ke morara wa mmakgonthe

151“Ke nna morara wa mmakgonthe, gomme Tate ke molemi. 2Lekala le lengwe le le lengwe le le lego mo go nna le sa enywe o a le rema, le lengwe le le lengwe le le enywago o a le kgotha, gore le hlweke le tle le enywe le go feta. 3Lena le šetše le hlwekišitšwe ka tše ke le rutilego tšona. 4Dulang le le ba tee le nna, gomme le nna ke tla dula ke le o tee le lena. Lekala ga le kgone go enywa ka bolona, le kgona fela ge le kopane le morara. Ka wona mokgwa woo le lena le ka se kgone go enywa dikenywa ge le sa dule le le ba tee le nna.

5“Morara ke nna, makala ke lena. Yo a dulago e le o tee le nna, le nna ke le o tee le yena, o enywa dikenywa tše dintši, gobane ka ntle le nna le ka se kgone selo. 6Yo a sa dulego e le o tee le nna o a lahlwa a omelela go etša lekala ge le lahlilwe la omelela; gomme makala a a omeletšego a a topša a lahlelwa mollong, a swa. 7Ge le dula le le ba tee le nna gomme le theeletša tše ke le boditšego tšona, le ka kgopela se le se nyakago, mme le tla se fiwa. 8Se se tumišago Tate ke ge le enywa dikenywa tše dintši ebile le le barutiwa ba ka.”

Le rataneng

9“Ke le rata bjalo ka ge Tate a nthata. Dulang le le ba tee le nna gore ke dule ke le rata. 10Ge le phetha melao ya ka ke tla dula ke le rata, go swana le nna ge ke phethile melao ya Tate, gomme a dula a nthata.

11“Ditaba tše ke le boditše tšona gore le be le lethabo le ke nago le lona, le gona lethabo la lena e be le le feletšego. 12

15:12
Joh. 13:34
15:17
1 Joh. 3:23
2 Joh. 5
Molao wa ka ke wa gore le rataneng bjalo ka ge le nna ke le rata. 13Lerato la go feta la ge motho a ka hwela bagwera ba gagwe ga le gona. 14Gomme lena le bagwera ba ka ge le dira tše ke le laelago tšona. 15Ga ke sa le bitša bahlanka, ka gobane mohlanka ga a tsebe se mong wa gagwe a se dirago. Lena ke le bitša bagwera ka gobane ke le begetše tšohle tše ke di boditšwego ke Tate. 16Ga se lena le nkgethilego, ke nna ke kgethilego lena ka le dira gore le enywe dikenywa tša go swarelela, gore se le kago se kgopela Tate ka ge le le ba ka, a le fe sona. 17Bjale ge, se ke le laelago sona ke gore le rataneng.”

Se batho ba lefase ba le hloetšego sona

18“Ge batho ba lefase ba le hloya, tsebang gore pele ba be ba hloile nna. 19Ge le ka be le le ba lefase, batho ba lefase ba ka be ba le rata, ba le tšea le le ba gabobona. Eupša ba le hloile ka ge ke le kgetholotše go bona gomme le se sa le ba gabobona. 20

15:20
Mat. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
Gopolang sela ke le boditšego sona ka re mohlanka ga a fete mong wa gagwe. Ge nna ba be ntlhomere, le lena ba tlilo le hlomara. Ge ba be ba phetha tše ke bego ke ba botša tšona, tše ba di botšwago ke lena le tšona ba tla di phetha. 21Tšohle tše ba ntirilego tšona le lena ba tla le dira tšona ka ge le le ba ka, gobane yo a nthomilego yena ga ba mo tsebe. 22Ge nkabe ke se tle ka bolela le bona, ba ka be ba se na molato; eupša bjale ga ba na se ba ka itatolago sebe ka sona. 23Yo a ntlhoilego, o hloile Tate. 24Ge nkabe ke se ka ka ka dira mediro mo gare ga bona ye e sego ya ka ya dirwa ke motho, ba ka be ba se na molato; eupša le ge ba di bone bjale, ba ntlhoile, le Tate ba mo hloile. 25
15:25
Pes. 35:19
69:4
Fela go be go swanetše go ba bjalo, gore go phethege se se ngwadilwego ka melaong ya bona mo go thwego: ‘Ba ntlhoetše lefeela.’

26“Ke tla re ke le go Tate ka le romela Mothuši, wona Moya wa go utolla therešo, wona wa go tšwa go Tate, gomme ge o fihla o tla ntlhatsela. 27Le lena le tla ntlhatsela, ka gobane le bile le nna go tloga mathomong.

16

161“Ke le boditše ditaba tše gore le se tlo kgeloga. 2Le tlilo rakwa disinagogeng. Go tla ba gwa tla nako ya gore ge motho a le bolaya a hlome nke ke gona ge a direla Modimo. 3Ba tla le hloriša ka mokgwa woo ka ge ba sa tsebe nna goba Tate. 4Ke le boditše ditaba tšeo gore ge nako ya tšona e fihla, le elelwe gore ke ile ka le botša.

Modiro wa Moya wo Mokgethwa

“Ga se ka le botša ditaba tše mathomong, ka gobane ke be ke sa na le lena. 5Eupša bjale ke ya go yo a nthomilego, fela ga go le o tee mo go lena yo a mpotšišago gore na ke ya kae. 6Gomme bjale ka gore ke le boditše, le nyamile kudu. 7Ke le botša nnete ge ke re: Go tloga ga ka go a le hola, ka gobane ge nka se tloge Mothuši a ka se tle go lena. Fela ge nka sepela, ke tla mo roma a tla go lena. 8Gomme ge a tlile o tla kgodiša batho ba lefase gore tše ba di naganago mabapi le sebe, le mabapi le toka, le mabapi le kahlolo ga se tšona. 9Ga se tšona mabapi le sebe, ka gobane ga ba dumele go nna; ga se tšona mabapi le toka, 10ka gobane ke ya go Tate, gomme le ka se sa mpona; 11ga se tšona mabapi le kahlolo, ka gobane mmuši wa lefase le o šetše a ahlotšwe.

12“Ke sa na le taba tše dintši tše nka le botšago tšona, fela gonabjale le ka se di kgone. 13E tla re ge go tlile wona Moya wa go utolla therešo, wa le tsebiša therešo ka moka. Gape o tla be o sa ipolelele, o tla be o bolela tše o di kwago; o le begela le tše di sa tlilogo hlaga. 14O tla nkgodiša, ka gobane tše o tlago be o le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna. 15Tšohle tše Tate a nago le tšona ke tša ka; ke ka lebaka leo ke rego tše Moya o tlago le botša tšona e tla be e le tše di tšwago go nna.”

Pele le tla nyama, la kgona le tlilo thaba

16“Ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona.”

17Ba bangwe ba barutiwa ba gagwe ba botšišana ba re: “O ra go reng ge a re ka morago ga lebakanyana re ka se sa mmona, ya re ka morago ga lebakanyana ra buša ra mmona, le ge a re ke ka gobane a eya go Tatagwe? 18O ra eng ge a re ‘lebakanyana’? Rena ga re tsebe gore o bolela ka eng.”

19Jesu a lemoga gore ba nyaka go mmotšiša, ka gona a re go bona: “Na le botšišana taba ye ke le boditšego yona ka re ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona? 20Ruri, ruri, ke le botša gore le tla lla la golola, eupša batho ba lefase bona ba tla thaba; le tla nyama, fela manyami a lena a tla fetoga lethabo. 21Mosadi ge a belega o kwa bohloko, ka ge nako ya gagwe e fihlile; fela e re ge a seno belega a lebale bohloko bjola, ka lebaka la go thabela motho yo a tlilego lefaseng. 22Le lena gonabjale le nyamile, eupša ke tla le bona gape gomme le tla thaba; lethabo leo la lena le ka se le amogwe ke motho.

23“Mohlang woo le ka se mpotšiše selo. Ruri, ruri, ke le botša gore se le kago se kgopela Tate ka ge le le ba ka o tla le fa sona. 24Go fihlela bjale ga se la ka la kgopela selo le le ba ka. Kgopelang, gomme le tla fiwa, gore lethabo la lena e be le le feletšego.”

Nna lefase ke le paletše

25“Ditaba tše ke le boditše tšona ka go swantšha. Nako e etla ye ka yona nka se sa le botšago ka go swantšha, ke tlago bolela le lena phaa ka Tate. 26Mohlang woo le tla kgopela Tate ka ge le le ba ka; ke ka lebaka leo ke sa rego nna ke tla le kgopelela go yena, 27gobane yena ka noši o a le rata. O le rata ka gobane le lena le nthata, le gona le dumela gore ke tšwa go yena. 28Ke tšwa go Tate ka tla lefaseng, gomme bjale ke tlogela lefase ke ya go Tate.”

29Ke mo barutiwa ba gagwe ba rilego go yena: “Bjale gona o bolela phaa, e sego ka go swantšha. 30Bjale re a tseba gore o motsebi wa tšohle; ga go nyakege gore o hlwe o botšišwabotšišwa. Ke sona se se dirago gore re dumele gore o tšwa o le go Modimo.”

31Jesu a ba fetola a re: “Eya, bjale le a dumela? 32Nako e etla, ebile e šetše e fihlile, mo bohle le tlilogo gašaganywa, mongwe le mongwe a ya ga gabo, la ntlogela ke le noši. Fela ga se gore ke noši, ka gobane Tate o na le nna. 33Ditaba tše ke le boditše tšona gore le beege dipelo ka ge le le ba tee le nna. Mo lefaseng le tla hlorišwa, fela le bete dipelo; nna lefase ke le paletše!”