Sepedi 2000 (NSO00)
11

Tša lehu la Lasarose

111

11:1
Luk. 10:38-39
Go be go na le monna yo mongwe a lwala ba re ke Lasarose, a dula Bethania, motsaneng wa gaboMaria le Marta, ngwanabo. 2
11:2
Joh. 12:3
Maria yo ke yola wa go ka a tlotša Morena ka senkgabose, a mo phumola maoto ka moriri. Ke yena yo kgaetšedi ya gagwe, Lasarose, a bego a lwala. 3Bona ba roma motho go Jesu ba re a fihle a mmotše a re: “Morena, yola o mo ratago o a lwala.”

4Jesu ge a ekwa a re: “Lehu e ka se be pheletšo ya bolwetši bjoo, e tla ba gore go tumišwe Modimo, le gore ka bjona Morwa wa Modimo a retwe.”

5Gape Jesu o be a rata Marta le ngwanabo le Lasarose. 6Fela o rile go kwa ka bolwetši bja Lasarose, a no fetša matšatši a mabedi moo a bego a le gona, 7ya ba gona a botšago barutiwa ba gagwe a re: “A re boeleng Judea.”

8Barutiwa ba gagwe ba re go yena: “Moruti, e ka re malobanyana mo Bajuda ba be ba nyaka go go bolaya ka maswika, wa be o sa re o boela kua?”

9Jesu a re: “Na ga ke re diiri tša letšatši ke tše lesome le tše pedi? Ge motho a sepela mosegare ga a kgopše, ka gobane o bonegelwa ke seetša sa lefase le. 10Eupša ge a sepela bošego o a kgopša, ka gobane a se na seetša se se mmonegelago.” 11Ya re go ba a realo a re: “Lasarose, mogwerarena, o robetše, gomme ke ya go mo tsoša.”

12Barutiwa ba gagwe ba mo fetola ba re: “Morena, ge a robetše o tla no tsoga.”

13Jesu o be a era gore Lasarose o hlokafetše, gomme bona ba gopola gore o ra gore o robetše boroko. 14Ka gona a ba botša phaa a re: “Lasarose o hlokafetše, 15fela se se nthabišago ka lebaka la lena ke ge ke be ke se na le yena, gore le tle le dumele. Bjale ge, a re yeng go yena.”

16Thomase yo a bitšwago Lefahla a re go barutiwakayena: “Le rena a re yeng gore re yo hwa naye!”

Tša Jesu, Mophedišabahu, Mobaphedišetšasaruri

17Jesu ge a fihla Bethania a kwa gore e šetše e le matšatši a mane Lasarose a bolokilwe. 18Bethania e be e le kgauswi le Jerusalema, dikilometara tše e nyakilego go ba tše tharo, 19gomme Bajuda ba bantši ba be ba tlile ga gaboMarta le Maria go ba emela ka lehu la kgaetšedi ya bona.

20Marta ge a ekwa gore Jesu o etla, a ya go mo gahlanetša, Maria yena a šala a dutše ka gae. 21Marta a fihla a re go Jesu: “Morena, etse ge o ka be o be o le gona, kgaetšedi ya ka a ka be a se a hwa. 22Fela le gonabjale ke a tseba gore se o ka se kgopelago go Modimo, Modimo o tla go fa sona.”

23Jesu a re go yena: “Kgaetšedi ya gago o tla tsoga bahung.”

24Marta a mo fetola a re: “Ke a tseba gore o tla tsoga bahung ka tšatši la mafelelo, mola batho ka moka ba tsoga.”

25Jesu a re: “Ke nna Mophedišabahu le Mobaphedišetšasaruri. Yo a dumelago go nna o tla phela le ge a ka hwa; 26le yo a phelago a dumela go nna a ka se tsoge a hwetše sa ruri. Na taba ye o a e dumela?”

27Marta a re: “Ee, Morena, nna ke a dumela gore ke wena Mesia, Morwa wa Modimo, yo go boletšwego gore o tla tla lefaseng.”

Jesu o llela Lasarose

28Marta ge a seno realo, a yo bitša Maria, ngwanabo, ka sehebehebe a re: “Moruti o tlile, o a go bitša.” 29Maria ge a ekwa a realo, a nanoga a ya go Jesu. 30Jesu ke ge a sešo a tsena motseng, a sa le mola Marta a mo gahlaneditšego gona. 31Bajuda ba ba bego ba na le Maria ka ntlong go tlo mo emela, ba rile go bona a re feu a tšwela ka ntle, ba mo šala morago ba gopola gore o yo llela lebitleng.

32Ge a fihla mo Jesu a lego gona, a re go mmona a itahlela fase maotong a gagwe, a re: “Morena, etse ge o ka be o be o le gona, kgaetšedi ya ka a ka be a se a hwa.”

33Jesu ge a bona a lla, ebile go lla le Bajuda ba ba mo feleseditšego, a huduega moyeng a hlomogile pelo, 34a ba botšiša a re: “Le mmolokile kae?”

Bona ba re: “Morena, a re ye o yo bona.”

35Jesu a rothiša meokgo. 36Ya ba Bajuda ba re: “Bonang gore o be a mo rata bjang!”

37Ba bangwe ba bona ba botšišana ba re: “Motho yo ge a kgonne go foufolla sefofu sela, go thibela lehu la yo gona go be go ka nama gwa mo palela?”

Jesu o tsoša Lasarose a hwile

38Jesu a re go huduega moyeng gape, a ya lebitleng. Lebitla la gona e be e le lewa le le tswaletšwego ka leswika. 39A fihla a re: “Tlošang leswika leo.”

Marta, yena kgaetšedi ya mohu, a re: “Morena, o šetše a nkga, ka gore e šetše e le matšatši a mane a bolokilwe.”

40Jesu a re go yena: “Na ga ke re ke go boditše gore ge o dumela o tla bona letago la Modimo?” 41Ke ge ba tloša leswika lela. Jesu a lelala a re: “Tate, ke a go leboga, ka ge o nkwele. 42Ke a tseba gore o ntheeletša ka mehla. Ge ke realo ke no direla gore batho ba ba ntikaneditšego ba ba dumele gore ke wena o nthomilego.” 43A re go realo a goelela a re: “Lasarose, etšwa!” 44Ke ge yo a bego a hwile a etšwa a tatilwe maoto le matsogo ka mašela, a tatilwe le sefahlego ka lešela. Jesu a re: “Mo tatolleng le mo lese a sepele.”

Jesu o a lakanwa

(Mat. 26:1-5; Mar. 14:1-2; Luk. 22:1-2)

45Bajuda ba bantši ba ba bego ba tlile go emela Maria ba rile go bona tše Jesu a di dirago, ba dumela go yena. 46Eupša ba bangwe bona ba ya go Bafarisei, ba fihla ba ba botša tše Jesu a di dirilego. 47Baprista ba bagolo le Bafarisei bao ba napa ba rapa pitšo ya Kgorokgolo ya Bajuda, ba botšiša ba re: “Na go ka dirwang? Gape motho yo o dira mehlolo ye mentši. 48Ge re ka mo lesa a no tšwela pele ka mokgwa wo, bohle ba tla dumela go yena, gomme Baroma ba tla ba re kgerešetša Tempele, ba fediša le setšhaba sa gaborena!”

49Yo mongwe wa bona, e lego Khayafase, yo e bego e le yena Moprista yo Mogologolo ka ngwaga woo, a re: “Lena ga le tsebe selo! 50Na kgane ga le bone go le kaone gore motho o tee a hwele setšhaba, go na le gore go fedišwe setšhaba ka moka?” 51Etse ge a realo o be a sa ipolediše. Ka ge e be e le yena Moprista yo Mogologolo ngwageng woo, o be a porofeta gore Jesu o tlilo hwela setšhaba sa Bajuda, 52le gona e sego sona fela, eupša le go kgoboketša batho ba Modimo ba ba phatlaletšego a ba dira batee.

53Go tloga ka lona tšatši leo baetapele ba Bajuda ba lakana gore ba ya go bolaya Jesu. 54Ka gona Jesu a se sa sepela pepeneneng le Bajuda, a tloga a ya felo mo gongwe kgauswi le lešoka, motseng wo ba rego ke Efraime, a dula gona le barutiwa ba gagwe.

55Ke ge go batametše monyanya wa Bajuda wo ba rego ke Paseka. Batho ba go tšwa dinagamagaeng ba be ba eya Jerusalema ka bontši gore ba yo itlhwekiša monyanya o sešo wa fihla. 56Ba be ba nyaka Jesu, gomme ge ba ntše ba eme Tempeleng, ba fela ba botšišana ba re: “Lena le bona bjang? Afa le re o tla tla monyanyeng?” 57Baprista ba bagolo le Bafarisei ba be ba laetše gore ge motho a ka tseba mo Jesu a lego gona a bolele, gore ba tle ba ye go mo swara.