Sepedi 2000 (NSO00)
8

81Morena o re: “Mehleng yeo marapo a magoši a Juda le a bakgomana ba gona, gotee le a baprista le a baprofeta le a batho ba bangwe bao ba bego ba dula Jerusalema a tla epollwa mabitleng a ona. 2A tla gašanywa fase pele ga letšatši le ngwedi le dinaledi, tšona dilo tše batho ba bego ba di rata mme ba di hlankela, tše ba bego ba kgopela maele go tšona ba bile ba di khunamela. A ka se kgoboketšwe a bolokwa, eupša a tla swana le dišu nageng. 3Gape mašaledi a setšhaba se, ao a dulago mafelong ao ke ba šwalalanyeditšego go ona, a tla bona go le kaone go hwa go na le gore ba fele ba phela. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

Sebe le kotlo

4Morena o ntaetše gore ke re go bona: “Na ge motho a wele ga a tsoge? Ge motho a arogile tseleng ga a boele mo a arogilego gona? 5Bjale ge, lena setšhaba, le reng le ngangabaletše go kgeloga? Le kgomaretše medimo ya lena ya diswantšho gomme le gana go boela go nna. 6Ke be ke hlwaile tsebe, fela ga le bolele therešo. Ga go le o tee gare ga lena yo a itsholelago bokgopo bja gagwe a re: ‘Joo, na ke dirileng!’ Mongwe le mongwe o itirela se a se ratago bjalo ka pere ye e kitimelago ntweng. 7Ešita le mogolodi o tseba sehla sa wona; mokgorwane le peolwane le leakabosane le tšona di tseba nako ya go ya phuphu. Eupša lena, setšhaba sa ka, ga le tsebe melao ya ka. 8Le reng le re le hlalefile ka ge le na le melao ya ka, etšwe bangwadi ba yona ba go se botege ba e semile ya maaka? 9Dihlalefi di tla lešwa dihlong; ge ba swerwe ke manaba ba tla gakanega. Ba ganne tše ke di boletšego; bjale ke bohlale mang bjo ba nago nabjo? 10

8:10-12
Jer. 6:12-15
Ka gona, basadi ba bona ke tla ba fa banna ba bangwe, le mašemo a bona ka a fa batho ba bangwe, ka gobane ka moka ga bona, ba go nyatšega le ba go hlomphega, ke ba megabaru; le baprofeta le baprista ba hlalefetša batho. 11
8:11
Hes. 13:10
Ba dira tše nkego dintho tša setšhaba sa ka e dio ba go kgoboga fela. Ba re: ‘Tšohle di lokile,’ etšwe go se na se se lokilego. 12Ba be ba swanetše go inyatša ka ge ba dirile dilo tše tša go šišimiša; fela le gatee ga ba inyatše, le dihlong ga ba natšo. Ka gona, ba tla wa ba etša ba ba welego; ge ke ba otla e tla nama ya ba pheletšo ya bona. Ke realo, nna, Morena.

13“Ke be ke nyakile go ba kgoboketša bjalo ka monna ge a kgoboketša tše a di bunnego; eupša ba swana le morara wo o sa enywego, ba etša mogo wo o sa enywego, le matlakala a ponne. Ka gona, ke tla ba lesa ba fenywa ke manaba a bona.”8:13 “Ka gona ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

14Bona ba re: “Re sa duletšeng? A re yeng, re tšhabeleng metseng ye e ageleditšwego ka merako re yo hwela gona. Morena Modimo wa rena o re gafetše go hwa; o re file meetse a mpholo gore re nwe, ka ge re mo fošeditše. 15Re be re holofetše go hwetša khutšo, fela go padile; re holofetše gore mathata a tla fela, eupša ke gona re welwa ke tše di šiišago. 16Dipere tša manaba tša go letša dinko di šetše di kwagala ka motseng wa Dane; naga yohle e a thothomela ge dipere tša bona di lla. Ba tlile go senya naga le tšohle tše di lego go yona, le motse le badudi ba wona.”

17Morena o re: “Tsebang, ke tla le romela dinoga tša mpholo tše di sa upegego, gomme di tla le loma.”

Jeremia o kwela setšhaba sa gabo bohloko

18Ke wetšwe ke manyami a a sa ntlogelego;8:18 Mohlomonge go swanetše go balwa “Ke wetšwe ... ntlogelego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

pelo ya ka e bohloko.

19Theeletšang! Nageng yohle

ke kwa setšhaba sa ka se lla se re:

“Kgane Morena ga a sa le mo Sione?

Na kgoši ya Sione ga e sa le gona?”

Morena a fetola a re:

“Lena le nthumoletšeng ka medingwana ya lena ya diswantšho,

le ka medimo e šele ya lefeela?”

20Setšhaba se re:

“Go buna go fedile,

le selemo se fetile,

eupša ga sešo ra hlakodišwa.”

21Ka ge setšhaba sa ka se nyamile,

le nna ke nyamile, ke bohlokong;

ke rarilwe ke kgakanego.

22Na go ne sehlare kua Gileade?8:22 “Gileade” Ke selete sa ka bohlabela bja Jordane se se tumilego ka dimela tše di bego di šomišwa go alafa.

Na ngaka yona ga e gona?

Bjale go tla bjang ge setšhaba sa ka se ile sa se fodišwe?

23Nke hlogo ya ka e ka be e le sediba sa meetse,

mme mahlo a ka e le mothopo wa meokgo;

ke mo ke bego ke tla lla bošego le mosegare,

ke llela ba gaborena ba ba gagarilwego.

9

91Nke nkabe ke na le ntlo ya basepedi kua lešokeng;

ke be ke tla tlogela tšhaba sa gešo ka ya gona,

gobane bohle ke diotswa,

ke lekoko la baeki.

2Mantšu a bona a hlaba bjalo ka mesebe;

batho ba naga ye ba rata maaka go feta nnete.

Morena o re:

“Ba dira dilo tše mpe ka go latelana ga tšona,

gomme ga ba ntsebe.”

3Motho a itote,

a se tshephe mogweragwe,

a se tshephe ngwanabo,

gobane ngwanabomotho ke moradia bjalo ka Jakobo,

mogwera o senya mogwera leina.

4Bohle ba radia bagwera ba bona,

gomme ga go yo a bolelago therešo;

ba itlwaeditše go bolela maaka,

ebile ga ba nyake go itshola.

5Ba hlakiša batho leboelela,

le boradia bja bona bo a latelana.

Morena o re ga ba rate go mo tseba.

6Ke ka lebaka leo Morena Ramaatlaohle a rego:

“Ke tla ba hlwekiša ka ba ka ba leka.

Setšhaba sa ka se dirile tše mpe –

ke ge nka hlwa ke sa dirang ka bona?

7Maleme a bona ke mesebe ye e bolayago;

ba dula ba bolela tša boradia.

Ka molomo motho o bolela gabotse le mongwekayena,

mola ka pelong a mo theile.

8Na nka napa ka se ba otlele dilo tše dibjalo?

Go botšiša nna, Morena.

Nka napa ka se itefeletše ka setšhaba sa mohuta wo?”

9Ke ile ka re:

“Ke tla hlaba mokgoši ke llela dithaba,

ka opelela mafulo a lešoka sefela sa mahloko,

ka gobane a swele,

gomme ga go motho yo a putlago go ona.

Mollo wa dikgomo ga o sa kwagala;

dinonyana le diphoofolo di tšhabile, di ile.”

10Morena o re:

“Ke tla fetoša Jerusalema mašope,

ya ba segola sa diphukubje;

metse ya Juda ke tla e fetoša lešoka,

felo mo go sa phelego motho.”

11Ke ile ka botšiša ka re:

“Ke mang yo a hlalefilego go kwešiša taba ye?

Morena o e hlalošeditše mang gore a e botše ba bangwe?

Naga e reng e senyegile,

e swele bjalo ka lešoka le le tšhumilwego,

mme go se motho yo a e putlago?”

12Morena a fetola a re: “Ke ka lebaka la ge ba tlogetše melao ye ke ba beetšego yona. Ga se ba ntheeletša goba ba dira tše ke ba laetšego tšona. 13Ba ngangabaletše go dira tše ba di ratago, le gona ba khunamela boBaale go ya ka moo borakgolokhukhu ba bona ba ba lailego ka gona. 14Ka gona, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re: Ke tla ba leša lengana, ka ba ka ba noša meetse a mpholo. 15Ke tla ba šwalalanyetša ditšhabeng tšeo bona goba borakgolokhukhu ba bona ba bego ba sa di tsebe, ka ba romela madira a ba hlomara go fihlela ke ba feleletša.”

Batho ba Jerusalema ba itlhobogile

16Morena Ramaatlaohle a re:

“Lemogang tše di diregago!

Bitšang basadi ba go lla ba tle;

bitšang ba ba kgonago sello.”

17Setšhaba sa re:

“Ba botšeng ba itlhaganele ba tle ba re opelele sefela sa mahloko,

mahlo a rena a be a ele meokgo,

le dintši tša rena di thapišwe ke go lla.”

18Gobane mokgoši wa sello o kwagala o etšwa Sione

o re: “Joo, re lobile!

Re lewa ke dihlong e le ruri,

gobane go huduga nageng ya gaborena go re lebane,

ka ge re kgerešeditšwe dintlo.”

19Lena basadi,

le theeletšeng tše di bolelwago ke Morena,

le ele mantšu a gagwe hloko.

Le ruteng barwedi ba lena go golola,

le lena le rutaneng sefela se sa mahloko:

20“Lehu le re tsenetše ka maroba,

la tsena ka dibong tša rena;

le ripitletše bana mekgotheng,

la ripitlela le masogana mapatlelong.”

21Morena o ntaile gore ke bolele tše a mpoditšego tšona, a re:

“Ditopo di tla rapalala boka dišu nageng,

boka dingatana tša mabele tše di tlogetšwego ke babuni,

tše di sa kgoboketšwego ke motho.”

22Morena o re:

“Mohlale a se kgantšhe bohlale bja gagwe,

le senatla se se kgantšhe maatla a sona,

le mohumi a se kgantšhe lehumo la gagwe.

23

9:23
1 Bakor. 1:31
2 Bakor. 10:17
Ge motho a nyaka go kgantšha,

a a kgantšhe go nkwešiša le go ntseba ga gagwe,

gobane ke nna Morena yo a dirago ka leratorato,

yo a phethagatšago toka le tshwanelo mo lefaseng.

Tšeo ke tše di nkgahlago.

Ke realo, nna, Morena.”

24Morena o re: “Nako e etla ge ke tlilo otla bohle ba ba bolotšego nameng fela, 25e lego batho ba Egepeta, le ba Juda, le ba Edomo, le ba Amone, le ba Moaba, le ba go boola tlopo9:25 “ba go boola tlopo” Batho ba go dula lešokeng ba be ba boola tlopo e le go hlompha modimo wa bona, setlwaedi se Baisraele ba bego ba ganetšwa go se phetha. Lebelela Lef. 19:27. ba go dula lešokeng. Gobane ditšhaba tšeo ka moka gotee le sona setšhaba ka moka sa Israele ga se ba bolla pelong, ke go re ga ba ntlhomphe.”

10

Modimo wa nnete le medimo ya diswantšho

101Lena setšhaba sa Israele, ekwang se Morena a le botšago sona: 2Yena o re:

“Le se itlwaetše mekgwa ya ditšhaba tše dingwe;

le se tšhoge ge le bona dika kua leratadimeng,

ke ra le ge ditšhaba tše dingwe di ka tšhoga.

3Ditlwaedi tša sedumedi tša ditšhaba tšeo

ga di na mohola.

Mohlare o rengwa ka sethokgweng,

kota ya betlwa ke mmetli ka petlwane,

4ya kgabišwa ka silibera le gauta.

E kokotelwa fase ka dibapola le noto gore e se we.

5Medimo ya diswantšho ye mebjalo e swana le setšhoša ka tšhemong ya magapu;

ga e kgone go bolela;

e a kukwa ka ge e sa kgone go sepela.

Le se ke la e boifa,

gobane ga e kgone go gobatša motho,

goba go mo direla se sebotse.”

6Morena, ga go moswananago;

o yo mogolo, o senatla, o Ramaatla.

7

10:7
Kut. 15:4
Ke mang yo a ka se go hlomphego,

wena Kgoši ya ditšhaba tšohle?

O lebanwe ke go hlomphiwa.

Ga go moswananago gare ga borabohlale bohle ba merafe,

le gare ga batho ba mebušo yohle ya bona.

8Bohle ke ditlatla, ga se ba hlalefe.

Tše batho ba di rutilwego ke medimo ya diswantšho,

ga di na mohola,

ke kota fela.

9Medimo ya bona ya diswantšho e ritetšwe ka silibera ye e batilwego ya go tšwa Tarshishe,

le ka gauta ya go tšwa Ufase;

yeo ke mediro ya bomorulatshipi le bomorulagauta;

e apešitšwe diaparo tša bohwibidu bja go retela,

le tša bohwibidu bja madi.

Tšohle di logilwe ke dithakga.

10Morena yena ke Modimo wa nnete;

ke Modimo yo a phelago,

ke kgoši ya go ya go ile.

Ge a befetšwe lefase le a thothomela;

ditšhaba di ka se kgotlelele pefelo ya gagwe.

11Le botše batho gore medimo ye e sego ya dira magodimo le lefase e tlilo fedišwa lefaseng ka fase ga magodimo.

Sefela sa go reta Modimo

12Morena o hlodile lefase ka maatla a gagwe,

ka bohlale bja gagwe a le thekga,

ka tlhaologanyo ya gagwe a phurolla magodimo.

13Ge a popoduma,

meetse a ka godimo ga lefaufau10:13 “meetse a ka godimo ga lefaufau” Lebelela Gen. 1:6-8. a a bopa;

o rotoša mouwane mafelong a kgolekgole a lefase.

O gadimiša legadima puleng,

a bulela phefo mo a e bolokago gona.

14Batho ge ba di bona ba tlaela ba sa di kwešiše;

morulagauta yo mongwe le yo mongwe

o inyatša ka medimo ya gagwe ya diswantšho,

ka ge diswantšhobopša tšeo tša gagwe e le tša bofora,

di sa phele.

15Ga di na mohola,

ke diswantšhobopša tša go segiša.

Mohla Morena a etla go di otla di tla fedišwa.

16Morena, yena e lego kabelo ya Jakobo,

ga a swane le medimo yeo ya diswantšho,

gobane ke yena Mmopatšohle,

gomme Baisraele ke sona setšhaba sa gagwe.

Leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

Go thopša go batametše

17Lena batho ba Jerusalema, le dikaneditšwe! Šikarang merwalo ya lena, 18gobane Morena o re: “Ga bjale, lena badudi ba naga ye, ke tlilo le lahlela kgole; ke tla le tlišetša masetlapelo gore le sokologele go nna.”

19Batho ba Juda ba a lla ba re:

“Joo, na re gobetše bjang!

Dintho tša rena ga di fole.

Gabotse re be re gopola gore ge eba ye ke yona kotlo ya rena,

re be re ka e kgotlelela.

20Ditente tša rena di hlahlamolotšwe;

dithapo ka moka tša go di hloma di kgaotšwe.

Bana ba rena ba re tlogetše,

ga ba sa phela,

ga go sa ne yo a ka re hlomelago ditente,

ga go wa go kgokelela digareteine tša tšona.”

21Ka fetola ka re:

“Baetapele ba rena ba tlaetše;

ga ba kgopele Morena gore a ba eletše.

Ke ka lebaka leo ba paletšwego,

le batho ba gabobona ba šwalalantšwego.

22Theeletšang! Go kwagala lešata!

Ke lešata le le tšwago nageng ya ka leboa,

lešata la bao ba tlilogo fetoša metse ya Juda mašope

le digola tša diphukubje.”

23Morena,

ke a tseba gore ga go motho yo a laolago tše di tlago mo hlagela,

ga go motho yo a laolago bophelo bja gagwe.

24Morena, o re kgaleme,

fela e sego go feta tekanyo,

e sego o befetšwe,

ka gore e ka ba gona go re ripitlela.

25Galefela ditšhaba tše di sa go tsebego,

le ditšhaba tše di sa go khunamelego,

gobane ba re bolaile, rena ditlogolo tša Jakobo;

ba re bolaile, ba re fetša molokwanarite;

naga ya gaborena ba e fetoša leganata.