Sepedi 2000 (NSO00)
6

Motse wa Jerusalema o tla dikanetšwa ke manaba

61Lena Babenjamene, tšhabang, le tšwe Jerusalema, le itote, le yo letša phalafala kua Tekoa, gomme le gotše mollo e be sešupo sa ntwa kua Bethe-Kereme, gobane masetlapelo le tshenyo ye kgolo di etla di tšwa leboa. 2Motse wa Sione o swana le morwedi yo mobotse wa seithati, fela ke tla o fediša; 3magoši le madira a ona ba tla tla go o hlasela. Ba tla hloma mešaša ya bona go dikologa motse, gomme yo mongwe le yo mongwe o tla šwahlela karolo ye nngwe ya wona. 4Magoši ao a tla re: “Itokišetšeng go hlasela Jerusalema! Itokišeng, re yo hlasela mosegare!” Eupša a mangwe a tla re: “Aowii, tšatši le šetše le thapame, le meriti ya mathapama e lelefetše. 5Itokišeng, re tle re hlaseleng bošego, re pšhatlaganyeng dibo tša motse wo.”

6Morena Ramaatlaohle o laetše magoši a gore a reme dihlare, a kgobele mokgobo wa mobu go dikanetša Jerusalema. A re: “Wo ke motse wo o swanetšego go otlwa, ka gobane o tletše batho ba go gatelela ba bangwe. 7Bjalo ka ge meetse a sediba a sa pšhe, bobe bja Jerusalema le bjona bo ka se fele. Ke kwa šiši le tshenyo mo motseng; ke bona fela malwetši le dintho. 8Lena batho ba Jerusalema, eletšegang, go sego bjalo gona ke tla le ngala, ka fetoša motse wa lena mašope, felo moo go sa dulego motho.”

Setšhaba sa Israele sa manganga

9Morena Ramaatlaohle a re go nna: “Mašaledi a setšhaba sa Israele a tla hlakolwa dithoto tša ona a ba bjalo ka serapa sa merara se se kgobišitšwego. Ka gona o hlakodiše bohle ba o ka kgonago go ba hlakodiša.”

10Nna ka mo fetola ka re: “Ke mang yo a kago ntheeletša ge ke bolela nabo ke ba eletša? Ba thibane ditsebe mme ga ba kgone go theeletša; ba nyatša lentšu la gago, ga ba le thabele. 11Ka gona, Morena, le nna ke ba galefetše go no swana nago, gomme ga ke sa kgona go itshwara.”

Ya ba Morena o re go nna: “Hlatšetša kgalefo ya ka godimo ga bana mebileng, ešita le godimo ga dihlopha tša masogana. Banna le basadi ba bona ba tla thopša, diputswa ešita le bona batšofaditšofadi. 12

6:12-15
Jer. 8:10-12
Magae a bona gotee le mašemo le basadi ba bona di tla fiwa bangwe. Ke tlilo otla badudi ba naga ye, 13ka gobane ka moka ga bona, ba go nyatšega le ba go hlomphega, ke ba megabaru; le baprofeta le baprista ba hlalefetša batho. 14
6:14
Hes. 13:10
Ba dira tše nkego dintho tša setšhaba sa ka e dio ba go kgoboga fela. Ba re: ‘Tšohle di lokile,’ etšwe go se go loke selo. 15Ba be ba swanetše go inyatša ka ge ba dirile dilo tše tša go šišimiša. Fela le gatee ga ba inyatše, le dihlong ga ba natšo. Ka gona, ba tla wa ba etša ba ba welego; ge ke ba otla, e tla napa ya ba pheletšo ya bona. Ke realo, nna, Morena.”

Baisraele ba gana tsela ya Modimo

16Morena o rile go setšhaba sa gagwe: “Emang magahlanong a ditsela le lebeleleng. Botšišang batho ditsela tša bogologolo, le kgethe ye kaonekaone. Le tšeeng yona, gomme le tla phela le iketlile.”

Fela bona ba re: “Aowa, ga re nyake!” 17Gomme Morena a bea balebeledi gore ba theeletše mollo wa phalafala. Le bona ba re: “Ga re nyake.”

18Ka gona Morena a re: “Theeletšang, lena ditšhaba, tsebang se se tlago hlagela setšhaba sa ka lena ka moka. 19Theeletša, wena lefase! Ke fediša setšhaba se e le kotlo ya maanonyana a bona, ka gobane ga se ba phetha tše ke ba laetšego tšona, le thuto ya ka ba e ganne. 20Kgane seorelo sa go tšwa Sheba se ba ntlišetšago sona, goba senkgabose sa go tšwa lefaseng la kgole ke na le taba natšo? Dihlabelo tša bona tša ditšhungwakamoka ga ke di amogele, le tše dingwe dihlabelo tša bona ga di nkgahle. 21Ka gona, setšhaba se ke tla se beela dikgopi tša go ba kgopa. Botatagobana le barwa ba bona, le baagišani le bagwera ba bona ba tla hwa.”

Tlhaselo ya go tšwa ka leboa

22Morena o re: “Setšhaba se se tšwago nageng ye nngwe ka leboa se etla; morafe wo maatla kua kgolekgole o itokišetša ntwa. 23Ba itlhamile ka mesebe le marumo; ke ba sehlogo, ga ba na lešoko. Ba kwagala bjalo ka lewatle le le bopago ge ba nametše dipere tša bona. Ba itokišeditše go lwa le wena, motse wa Sione.”

24Batho ba Jerusalema ba re: “Ditaba tšeo re di kwele, gomme re rephile matsogo; re aparetšwe ke tlalelo, re šokwa wa mosadi ge a belega. 25Le se tšwele ka ntle nageng, goba la sepela ditseleng, ka gobane manaba a rena a itlhamile ka dihlabano gomme a re tšhoša ka gohle.”

26“Lena setšhaba sa gešo, aparang tša go ilela, le pshikologeng meloreng. Kgitlang sello se bohloko bjalo ka yo a hwetšwego ke morwagwe a nnoši, ka gobane yo a tlilego go re fediša o tla re hlasela ka bjako. 27Wena Jeremia, ke go beile mohlahlobi wa setšhaba sa ka; ke tla go tiiša. O nyakišiše o be o hlahlobe tše ba di dirago. 28Bohle ke dinganganganga, ba tšama ba senya batho maina, ke ba thata bjalo ka mphiri le tshipi, bohle ke ba kgopo. 29Mouba o butšwetša ka maatla go tšhuma morodi ka mollo; motološi o šomela lefeela, ka gobane manyedi a a ganelela. 30Baisraele ba ba bitšwa siliberatahlwa, ka gobane nna, Morena, ke ba lahlile.”

7

Jeremia o rera lesorong la motse

71-3Morena o ile a nthoma lesorong la Tempele leo batho ba Juda ba bego ba tsena ka lona go yo mo khunamela. A mpotša gore ke eme moo gomme ke bege tšeo yena Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a bego a nyaka go ba botša tšona, ke re: “Tlogelang mekgwa le ditiro tša lena, gomme ke tla le lesa la fela le dula mo nageng ye. 4Lesang go dumela mantšu a bofora ao a hlwago a bolelwa a go re: ‘Re bolokegile! Ye ke Tempele ya Morena, ye ke Tempele ya Morena, ye ke Tempele ya Morena.’ ”

5Morena o re: “Lahlelang sa ruri mekgwa le ditiro tša lena, le tloge le phedišana ka toka. Lesang go gatelela bafaladi, 6ditšhiwana le bahlologadi. Tlogelang go bolaya ba ba se nago molato mo nageng ye, le go khunamela medimo ye mengwe, ka gobane seo se tla le tlišetša masetlapelo. 7Ge le ka dira tše ke le botšago tšona, ke tla le lesa la fela le dutše mo nageng ye le e fetšwego ke borakgolokhukhu ba lena sa ruri.

8“Bonang, le botile mantšu a bofora ao a ka se le holego ka selo. 9Le a utswa, le a bolaya, le a otswa, le ena ka maaka, le direla Baale dihlabelo, le khunamela le medimo ye pele le bego le sa e tsebe. 10Le dira tšona dilo tše ke di šišingwago tše, ya ba gona le tlago pele ga ka ka Tempeleng ye ke swanetšego go khunamelwa go yona, la re: ‘Re bolokegile!’ 11

7:11
Mat. 21:13
Mar. 11:17
Luk. 19:46
Kgane Tempele ye ya ka ke legolo la bahlakodi? Nna tše le di dirago ke di bone. Ke realo, nna, Morena! 12
7:12-14
Josh. 18:1
Pes. 78:60
Jer. 26:6
Eyang lefelong la ka kua Shilo,7:12 “Shilo” Motse wo Polokelo ya Kgwerano e bego e beilwe go wona mehleng ya Eli. Lebelela 1 Sam. 1:3. Motse woo o ile wa senywa ke Bafilista. lela pele ke bego ke le kgethile gore ke khunamelwe go lona, gomme le bone se ke se dirilego lefelo leo ka lebaka la bokgopo bja setšhaba sa Israele. 13Le dirile dibe tše ka moka, nna ka bolela le lena leboelela, la se ntheeletše; ka le bitša, la se nkarabe. 14Ka gona seo ke se dirilego Shilo ke tla se dira Tempele ye ya ka ye le e botilego, le lefelo le ke le filego borakgolokhukhu ba lena. 15Ke tla le raka la tloga mahlong a ka bjalo ka ge ke ile ka raka bana ba bolena, setšhaba ka moka sa Israele.”

Go se theeletše ga setšhaba

16Morena a re: “O se ke wa rapelela setšhaba se. O se ke wa ba llela goba wa ba kgopelela selo; o se ke wa ba phophothela go nna, ka gobane nka se go theeletše. 17Kgane ga o bone tše ba di dirago metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema? 18

7:18
Jer. 44:17-19
Bana ba rwalela dikgong, banna ba gotša mello, gomme basadi ba duba bupi bja go apeela modimo wa mosadi dinkgwana wo ba o bitšago Mohumagadi wa Legodimo. Le gona ba tšhelela medimo ye mengwe dikabelo tša dino gore ba nkgopiše. 19Na gabotse ba kgopiša nna? Aowa, ba a ikgopiša bona beng, mme bona beng ba a ikgoboša. 20Ka gona, nna Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla tšhollela pefelo ya ka le kgalefo godimo ga naga ye. Ke tla di tšhollela godimo ga batho le diphoofolo, le godimo ga mehlare ya naga, le dibjalo tša ka mašemong. Kgalefo ya ka e tla lauma ya se tingwe ke motho.

21“Nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re le dire dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe, mme nama ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le yona le ka no e ja. 22Borakgolokhukhu ba lena ga se nke ka ba laela selo mabapi le dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, goba dihlabelo tša mohuta wo mongwenyana mola ke ba ntšha Egepeta. 23Se ke ba laetšego sona ke go ntheeletša, gore ke tle ke be Modimo wa bona, mme bona e be setšhaba sa ka. Le gona ke ile ka ba botša gore ba phele ka mo ke ba laetšego ka gona, gore ba tle ba atlege. 24Eupša bona ba ile ba se ke ba ntlhwaela tsebe, ba se ke ba ntheeletša. Ba ile ba ngangabala ba itirela tše ba bego ba ikemišeditše tšona ka dipelongmpe tša bona, mme seemo sa bona sa befela pele bakeng sa go kaonafala. 25Go tloga tšatšing lela borakgolokhukhu ba lena ba etšwa Egepeta go fihlela lehono, ke ile ka no fela ke roma bahlanka ba ka, baprofeta, go lena ka matšatši. 26Fela bona ba ile ba se ke ba ntlhwaela tsebe, ba se ke ba ntheeletša. Eupša ba ngangabala go feta borakgolokhukhu ba bona.

27“Ka lebaka leo, o ba botše ditaba tše ka moka, eupša bona ba ka se go theeletše; ge o ba bitša ba ka se arabe. 28O ba botše gore ke bona setšhaba sa go se ntheeletše, nna, Morena Modimo wa bona, setšhaba sa bomaganagokgalwa, sa go se botege. Ebile potego ga go sa bolelwa ka yona”.

Mediro ye mebe ka moeding wa Hinomo

29Morena o re:

“Lena batho ba Jerusalema,

ipooleng meriri7:29 “ipooleng meriri” Lebelela Num. 6:2-8. le e lahle.

Hlabang sefela sa mahloko godimo ga meboto,

ka gobane nna, Morena,

ke lahlile setšhaba se sa go nkgalefiša,

ka se tlogela.

30“Batho ba Juda ba dirile taba ye ke bonago e le ye mpe. Ba beile medimo ya bona ya diswantšho ya go šišimiša Tempeleng mo ke swanetšego go khunamelwa gona, ba e tšhilafatša. 31

7:31
Lef. 18:21
2 Dikg. 23:10
Jer. 32:35
Kua moeding wa Hinomo ba bopile ntotoma ye e bitšwago Tofete, gore ba tle ba dire dihlabelo ka barwa le barwedi ba bona mollong. Ga se ba laelwe ke nna go dira taba yeo, le go e nagana ga se nke ke e nagane. 32Ka gona, nako e tla tla mohla ntotoma yeo e ka se sa bitšwago Tofete, le moedi woo o ka se sa bitšwago moedi wa Hinomo, eupša o tla bitšwago Moedi wa Polao. Ba tla boloka batho gona, ka gobane go tla be go se sa na le mo ba kago ba boloka. 33Ditopo tša setšhaba se e tla ba dijo tša manong le dibata, gomme go ka se be le wa go di tšhoša. 34
7:34
Jer. 16:9
25:10
Kut. 18:23
Metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema ke tla fediša mekgolokwane ya lethabo le tlhalalo, le ya mekete ya lenyalo, gobane naga ye e tla fetoga leganata.”

8

81Morena o re: “Mehleng yeo marapo a magoši a Juda le a bakgomana ba gona, gotee le a baprista le a baprofeta le a batho ba bangwe bao ba bego ba dula Jerusalema a tla epollwa mabitleng a ona. 2A tla gašanywa fase pele ga letšatši le ngwedi le dinaledi, tšona dilo tše batho ba bego ba di rata mme ba di hlankela, tše ba bego ba kgopela maele go tšona ba bile ba di khunamela. A ka se kgoboketšwe a bolokwa, eupša a tla swana le dišu nageng. 3Gape mašaledi a setšhaba se, ao a dulago mafelong ao ke ba šwalalanyeditšego go ona, a tla bona go le kaone go hwa go na le gore ba fele ba phela. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

Sebe le kotlo

4Morena o ntaetše gore ke re go bona: “Na ge motho a wele ga a tsoge? Ge motho a arogile tseleng ga a boele mo a arogilego gona? 5Bjale ge, lena setšhaba, le reng le ngangabaletše go kgeloga? Le kgomaretše medimo ya lena ya diswantšho gomme le gana go boela go nna. 6Ke be ke hlwaile tsebe, fela ga le bolele therešo. Ga go le o tee gare ga lena yo a itsholelago bokgopo bja gagwe a re: ‘Joo, na ke dirileng!’ Mongwe le mongwe o itirela se a se ratago bjalo ka pere ye e kitimelago ntweng. 7Ešita le mogolodi o tseba sehla sa wona; mokgorwane le peolwane le leakabosane le tšona di tseba nako ya go ya phuphu. Eupša lena, setšhaba sa ka, ga le tsebe melao ya ka. 8Le reng le re le hlalefile ka ge le na le melao ya ka, etšwe bangwadi ba yona ba go se botege ba e semile ya maaka? 9Dihlalefi di tla lešwa dihlong; ge ba swerwe ke manaba ba tla gakanega. Ba ganne tše ke di boletšego; bjale ke bohlale mang bjo ba nago nabjo? 10

8:10-12
Jer. 6:12-15
Ka gona, basadi ba bona ke tla ba fa banna ba bangwe, le mašemo a bona ka a fa batho ba bangwe, ka gobane ka moka ga bona, ba go nyatšega le ba go hlomphega, ke ba megabaru; le baprofeta le baprista ba hlalefetša batho. 11
8:11
Hes. 13:10
Ba dira tše nkego dintho tša setšhaba sa ka e dio ba go kgoboga fela. Ba re: ‘Tšohle di lokile,’ etšwe go se na se se lokilego. 12Ba be ba swanetše go inyatša ka ge ba dirile dilo tše tša go šišimiša; fela le gatee ga ba inyatše, le dihlong ga ba natšo. Ka gona, ba tla wa ba etša ba ba welego; ge ke ba otla e tla nama ya ba pheletšo ya bona. Ke realo, nna, Morena.

13“Ke be ke nyakile go ba kgoboketša bjalo ka monna ge a kgoboketša tše a di bunnego; eupša ba swana le morara wo o sa enywego, ba etša mogo wo o sa enywego, le matlakala a ponne. Ka gona, ke tla ba lesa ba fenywa ke manaba a bona.”8:13 “Ka gona ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

14Bona ba re: “Re sa duletšeng? A re yeng, re tšhabeleng metseng ye e ageleditšwego ka merako re yo hwela gona. Morena Modimo wa rena o re gafetše go hwa; o re file meetse a mpholo gore re nwe, ka ge re mo fošeditše. 15Re be re holofetše go hwetša khutšo, fela go padile; re holofetše gore mathata a tla fela, eupša ke gona re welwa ke tše di šiišago. 16Dipere tša manaba tša go letša dinko di šetše di kwagala ka motseng wa Dane; naga yohle e a thothomela ge dipere tša bona di lla. Ba tlile go senya naga le tšohle tše di lego go yona, le motse le badudi ba wona.”

17Morena o re: “Tsebang, ke tla le romela dinoga tša mpholo tše di sa upegego, gomme di tla le loma.”

Jeremia o kwela setšhaba sa gabo bohloko

18Ke wetšwe ke manyami a a sa ntlogelego;8:18 Mohlomonge go swanetše go balwa “Ke wetšwe ... ntlogelego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

pelo ya ka e bohloko.

19Theeletšang! Nageng yohle

ke kwa setšhaba sa ka se lla se re:

“Kgane Morena ga a sa le mo Sione?

Na kgoši ya Sione ga e sa le gona?”

Morena a fetola a re:

“Lena le nthumoletšeng ka medingwana ya lena ya diswantšho,

le ka medimo e šele ya lefeela?”

20Setšhaba se re:

“Go buna go fedile,

le selemo se fetile,

eupša ga sešo ra hlakodišwa.”

21Ka ge setšhaba sa ka se nyamile,

le nna ke nyamile, ke bohlokong;

ke rarilwe ke kgakanego.

22Na go ne sehlare kua Gileade?8:22 “Gileade” Ke selete sa ka bohlabela bja Jordane se se tumilego ka dimela tše di bego di šomišwa go alafa.

Na ngaka yona ga e gona?

Bjale go tla bjang ge setšhaba sa ka se ile sa se fodišwe?

23Nke hlogo ya ka e ka be e le sediba sa meetse,

mme mahlo a ka e le mothopo wa meokgo;

ke mo ke bego ke tla lla bošego le mosegare,

ke llela ba gaborena ba ba gagarilwego.