Sepedi 2000 (NSO00)
51

Babilonia e sa fela e otlwa

511Morena o re: “Ke tla tsošetša naga ya Babilonia le badudi ba Lebe-Kamai51:1 “Lebe-Kamai” Ke leina la go gakantšha le le rago naga ya Babilonia. ledimo le lešoro. 2Ke tla roma bafeferi Babilonia ba yo e fefera. Mohla tšatši leo la masetlapelo le fihla ba tla e hlasela ba etšwa ka mathoko ohle, ba e tlogela e le fela. 3Le se ke la fa boramesebe ba gona sebaka sa go thuntšha ka mesebe goba go apara tša ntwa. Masogana a gona le se ke la a šokela. Le fediše madira ohle! 4Nageng ya Babilonia go tla rapalala ba ba bolawago le ba ba gobaditšwego mekgotheng ya gona. 5Nna, Modimo wa bona, Morena Ramaatlaohle, ga se ka tlogela Baisraele le Bajuda, le ge bohle ba be ba na le molato pele ga ka, nna, Mokgethwa wa Israele. 6Tšhabang le tloge Babilonia, le phološe hlogo tša lena! Le se bolaelwe dibe tša Bababilonia. Bjale ke nako ya gore ke itefeletše, ke e otle ka mo go e swanetšego. 7

51:7
Kut. 17:2-4
18:3
Babilonia e be e swana le senwelo sa gauta se ke se swerego ka seatla, mme beine ya sona e taga lefase ka moka. Ditšhaba di nwele beine yeo mme tša gafa. 8Babilonia e lobile ka bjako, e gobetše! E lleleng! E nyakeleng dihlare tša go e alafa dintho, mohlomongwe e ka fola. 9
51:9
Kut. 18:5
Bafaladi ba ba dulago gona ba ile ba re: ‘Re lekile go alafa Babilonia, fela e be e sa alafege. A re e tlogeleng, mongwe le mongwe a ye ga gabo, gobane Modimo o otlile naga ya Babilonia kudu ka kotlo ye bohloko.’ ”

10Morena o re Baisraele ba re: “Morena o bontšhitše gore ga re na molato. A re yeng go botša batho kua Jerusalema tše Morena a di dirilego.”

11“Lootšang mesebe ya lena! E tlatšeng dikgotlopo tša lena!” Morena o hlohleleditše magoši a Media, ka gobane o ikemišeditše go fediša Babilonia. Ke ka mo a tlago lefeletša Tempele ya gagwe ka gona. 12“Bontšhang sefoka sa ge le hlasela merako ya Babilone. Beang baleti! Oketšang bahlapetši! Beang banna ba go lalela!”

Morena o phethile tše a bego a rile o tla di dira badudi ba Babilonia. 13

51:13
Kut. 17:1
Lena baagi ba meetseng a mantši, le humilego ka matlotlo, mafelelo a lena a fihlile, le kgauswi le go bolawa. 14Morena Ramaatlaohle o ikanne gore o tla tliša banna ba bantši go tlo hlasela Babilone bjalo ka tšie, gomme ba tla tšhela legoa la phenyo.

Sefela sa go reta Modimo

15Morena o hlodile lefase ka maatla a gagwe,

ka bohlale bja gagwe a le thekga,

ka tlhaologanyo ya gagwe a phurolla magodimo.

16Ge a popoduma,

meetse a ka godimo ga lefaufau51:16 “meetse a ka godimo ga lefaufau” Lebelela Gen. 1:6-8. a a bopa;

o rotoša mouwane mafelong a kgolekgole a lefase.

O gadimiša legadima puleng,

a bulela phefo mo a e bolokago gona.

17Batho ge ba di bona ba tlaela ba sa di kwešiše;

morulagauta yo mongwe le yo mongwe o inyatša ka medimo ya gagwe ya diswantšho,

ka ge diswanšhobopša tšeo tša gagwe e le tša bofora,

di sa phele.

18Ga di na mohola,

ke diswantšhobopša tša go segiša.

Mohla Morena a etla go di otla,

di tla fedišwa.

19Morena, yena e lego kabelo ya Jakobo,

ga a swane le medimo yeo ya diswantšho,

gobane ke yena Mmopatšohle,

gomme Baisraele ke sona setšhaba sa gagwe.

Leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

Thoka ya Morena

20Morena o re:

“Babilonia, ke wena thoka ya ka,

o sehlabano sa ka sa ntwa.

Ka wena ke pšhatlile ditšhaba,

ka wena ke fedišitše mebušo,

21ka wena ke pšhatlile pere le monamedi,

ka wena ke pšhatlile koloi ya ntwa le mootledi,

22ka wena ke pšhatlile monna le mosadi,

ka wena ke pšhatlile mokgalabje le mošemane,

ka wena ke pšhatlile lesogana le lekgarebe,

23ka wena ke pšhatlile modiša le mohlape,

ka wena ke pšhatlile molemi le dipholo,

ka wena ke pšhatlile mmuši le mmušiši.”

Go otlwa ga Babilonia

24Morena o re: “Le tla bona ke itefeletša ka Babilonia le badudi ba gona ka lebaka la tšohle tše mpe tše ba di dirilego Jerusalema. 25Babilonia, wena thaba, sepšhatlaganyafaselohle, ke lwa nago. Ke tla go swara, ka go kgokološa magageng, ka go fetoša thaba ye e swelego. 26Go ka se tšewe leswika la sekhutlo goba la motheo mo go wena. O tla swana le lešoka go ya go ile. Ke realo, nna, Morena.

27“Emišang sefoka nageng sa go hlasela! Galagatšang phalafala ditšhabeng! Beakanyetšang ditšhaba go yo lwa le Babilonia! Botšang mmušo wa Ararate le wa Mini le wa Ashkenase gore e hlasele. Tlišang dipere di etše tšie ka bontši. 28Beakanyetšang ditšhaba go yo lwa le Babilonia, gotee le magoši a Media, le babuši le babušiši ba gona, le dinaga tšohle tše ba di laolago. 29Lefase le a rekema ebile le a šikinyega, ka ge Morena a phetha leano la gagwe la go dira Babilonia lešoka, moo go sa dulego motho. 30Bagale ba Babilonia ba lesitše go lwa mme ba dutše ka dibong tša bona. Ba nolegile moko, mme ba hloka maatla bjalo ka basadi. Dintlo di tšhumilwe, mapheko a dikgoro tša motse a kgakgamolotšwe. 31Baromiwa ba rongwa ba sa tšo rongwa, le batseta ba kitima ba šalane morago, ba eya go begela kgoši ya Babilonia gore motse wa yona o šwahletšwe ka mathoko ohle, 32le gore manaba a thibile matšibogo a noka, a bile a tšhuma dibo, le gore bahlabani ba Babilonia ba gakanegile. 33Motse wa Babilone o tla katakelwa bjalo ka seboa pele go bunwa. Taba ye e tla direga kgauswinyana.

“Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele.”

34Badudi ba Jerusalema ba re:

“Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia,

o re thopile,

a re kwametša.

O tlogetše motse o le fela boka motho ge a kgothola tša ka sebjaneng,

a o metša bjalo ka kgolomodumo.

O kwameditše tša rena tše a di ratago,

rena a re tshwa.”

35Batho ba Sione a ba re:

“A dikgobadi tše Babilonia e re ntšhitšego tšona di e boele!”

Batho ba Jerusalema a ba re:

“A polao ya batho ba gaborena e boele badudi ba Babilonia!”

Morena o tla thuša Baisraele

36Ka gona Morena a re go batho ba Jerusalema: “Ke tla le rerelela, ka le lefeletša. Ke tla pšheša noka ya Babilonia, ka gopiša methopo ya gona. 37Motse wa Babilone o tla fetoga mokgobo wa matoko le segola sa diphukubje. O tla fetoga setšhoša, wa gakgamatša batho; ga go motho yo a tlago dula gona. 38Bababilonia ba rora bjalo ka ditau, ba bopa boka ditawana. 39E tla re ba sa kukegile bjalo, ka ba direla monyanya, ba tagwa, ba potuma, ba robalela ruri, ba se sa tsoga. Ke realo, nna, Morena. 40Ke tla ba iša go bolawa, ba etša dikwanyana le dikgapa le dipudi.”

Tše di tlago hlagela Babilone

41Morena o re: “Joo, wa tla wa thubja motse wa Sheshake,51:41 “Sheshake” Ke leina la go gakantšha le le rago motse wa Babilone. moretwa wa lefase lohle! Ditšhaba di tšhošitšwe ke se se hlagetšego motse woo. 42Babilone e phuthumilwe ke lewatle, la e khupetša ka maphoto a lona a a bopago. 43Metse e fetogile setšhoša gomme e etša naga ya komelelo, ya leganata, moo go sa dulego gape go sa sepelego motho. 44Ke tla otla Bele, modimo wa Babilonia, gomme ka o hlatšiša tše o di kwameditšego. Ditšhaba di ka se sa o loba.

“Morako wa Babilone o kgeregile. 45Lena setšhaba sa ka, tšhabang le tloge mo, le phološe hlogo tša lena pefelong ya ka ye šoro! 46Le se ke la nolega moko goba la boifišwa ke mabarebare ao le a kwago mo nageng. Ngwaga ka ngwaga go kwagala mabarebare a mohuta wo mongwe – mabarebare a dikgaruru mo nageng, kgoši e elwa le ye nngwe. 47Ka gona go tla tla nako yeo ka yona ke tlago otla medimo ya Babilonia ya diswantšho. Naga yohle e tla gobošwa, gomme badudi ba yona ka moka ba tla bolawa. 48

51:48
Kut. 18:20
Legodimo le lefase le tšohle tše di lego go ona di tla goa ka lethabo ge Babilonia e fenywa ke batho ba go tlo e fediša ba etšwa ka leboa. Ke realo, nna, Morena. 49
51:49
Kut. 18:24
Babilonia ke yona e hloletšego batho lehu lefaseng ka moka, gomme bjale Babilonia e tla fenywa ka gobane e hloletše Baisraele ba bantši lehu.”

Molaetša wa Morena wa go ya go Baisraele ba ba lego Babilonia

50Morena o re: “Lena le phonyokgilego tšhoša, sepelang! Le se diege! Le ge le le nageng ya kgole bjalo, le nkgopole, nna, Morena, le gopole le Jerusalema.” 51Batho ba re: “Re na le dihlong ka gobane re rogilwe; re gobošitšwe ka ge bafaladi ba tsene ka mafelong a makgethwa a ka Tempeleng.” 52Morena o re: “Ka gona nna ke re go tla tla nako yeo ka yona ke tlago otla medimo ya Babilone ya diswantšho, gomme dikgobadi di tla tsetla mo gohle nageng. 53Le ge Babilone e ka namelela godimo leratadimeng, ya ikagela sebo se se tiilego, ke tla no roma batho gore ba yo se senya. Ke realo, nna, Morena.”

Motse wa Babilone o thubja go iša pele

54Theeletšang sello kua Babilone,

sello sa go llela ge naga e hlakotšwe.

55Morena o thuba motse wa Babilone,

a homotša lešata leo le legolo.

Madira a o kgeregela bjalo ka maphoto a a bopago,

a hlaba mokgoši wa ntwa.

56A tlile go fediša Babilone;

bagale ba gona ba thopilwe,

mme mara a bona a robegile,

gobane Morena ke Modimo wa boitefeletšo,

ga a ke a palelwa ke go itefeletša.

57Kgoši, yo leina la gagwe e lego Morena Ramaatlaohle, o re:

“Ke tla noša babuši ba motse wo bjala ba tagwa –

bona banna ba bohlale le babušiši le bahlankedi le bagale.

Ba tla re go robala ba se sa tsoga.

58Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re:

Merako ya Babilone, motsekgoparara,

e tla kgerešwa,

le mapheko a yona a matelele a tla tšhungwa ka mollo.

Ditšhaba di katanela lefeela;

maitapišo a merafe a felela mollong.”

Molaetša wa Jeremia o romelwa Babilonia

59Mookamedi wa tša mošate e be e le Seraya, morwa wa Neria, setlogolo sa Magasea. E rile ka ngwaga wa bone wa ge Tsedekia e le kgoši ya Juda, Seraya a ya Babilonia le yena, gomme Jeremia a mo laeletša. 60A ngwala ka pukung e tee masetlapelo ohle a a bego a tlilo wela Babilonia, ke go re tšohle tše di ngwadilwego mabapi le Babilonia. 61Ke moka Jeremia a re go Seraya: “Ge o fihla Babilone o hlokomele gore o balele setšhaba tšohle tše di ngwadilwego mo. 62O rapele o re: ‘Morena, ke wena o rilego o tla fediša motse wo, gore go se sa ba le se se phelago mo, motho goba phoofolo, gomme go tla fetoga lešoka go ya go ile.’

63

51:63-64
Kut. 18:21
“Seraya, ge o fetša go bala puku ye o e kgokaganye le leswika, o e fošetše ka nokeng ya Yufratese, 64gomme o re: ‘Ke ka mokgwa wo motse wa Babilone o tlago sobelela ka gona, mme wa se sa tšwa ka lebaka la masetlapelo ao o tla bego o a tlišeditšwe ke Morena.’ ”51:64 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ke Morena” Seheberu se re “ke Morena, ba tla lapa”.

Tše di boletšwego ke Jeremia di felela mo.