Sepedi 2000 (NSO00)
50

Babilone e a thopša

501

50:1 – 51:64
Jes. 13:1 – 14:23;
Mabapi le motse wa Babilone le naga ya Babilonia Morena o boletše ka molomo wa moprofeta Jeremia a re:

2“Tsebišang ditšhaba, di begeleng!

Hlomang sefoka le begeng ditaba!

Le se ke la di fihla, le re:

‘Babilone e a thopša!

Modimo wa yona, Bele,

o a nyatšwa!

Modimo wa yona, Merodake,

o nolega moko!

Medimo ya diswantšho ya Babilone e a gobošwa!

Dipheko tša gona di a pšhatlaganywa!’

3“Setšhaba sa go tšwa ka leboa se tletše go tlo hlasela naga ya Babilonia, gomme se tlo e fetoša lešoka. Batho ba tla tšhaba gotee le diphoofolo, gomme ga go yo a tlago dula moo.”

Go boa ga Baisraele

4Morena o re: “Mohla nako yeo e fihla batho ba Israele le ba Juda ba tla tla ba lla, ba nnyaka, nna, Morena Modimo wa bona. 5Ba tla botšiša tsela ya go ya Sione, ba napa ba leba gona. Ba tla itlemaganya le nna go ya go ile ka setlemo se se ka se kego sa kgaoga.

6“Setšhaba sa ka se be se le bjalo ka dinku tše badiša ba tšona ba di timeditšego kua dithabeng. Ba gerema le dithaba le meboto bjalo ka dinku tše di gakilwego ke lešaka. 7Ba be ba hlaselwa ke bohle ba ba ba hwetšago. Manaba a bona a re: ‘Se re se dirilego ga se phošo, ka gobane bona ba fošeditše Morena, yena toka ya ka mehla, yo borakgolokhukhu ba bona ba bego ba mmotile.’

8

50:8
Kut. 18:4
“Tšhabang le tloge Babilonia! Etšwang ka nageng ya Bababilonia, le be bjalo ka diphooko tše di etilego mohlape pele! 9Ke ya go hlohleletša ditšhaba tše maatla tše di itirilego seboka tša hlasela Babilonia di etšwa nageng ya ka leboa. Di tla ema ka lethete go hlasela naga yeo mme tša e fenya. Ke bagale ba bokgoni, ba go thunya mesebe ka go nepa. 10Babilonia e tla thopelwa, gomme bohle ba ba e thopelago ba tla tšea tšohle tše ba di nyakago. Ke realo, nna, Morena.”

Go thopša ga Babilone

11“Lena bahudi ba tšhaba sa ka,

le thabile, le a ipshina,

le kgana bjalo ka sethole bjanyeng,

le letša dinko bjalo ka pere,

12eupša mmagolena Babilone

o tla kokobetšwa, a gobošwa.

Bababilonia e tla ba setšhaba se se nyatšegago gare ga tšona ka moka;

Babilonia e tla fetoga lešoka le le omilego mme le se nago meetse.

13Ka lebaka la go galefa ga ka

ga go motho yo a tlago dula Babilone;

e tla ba mašopešope;

mofetagona o tla gakgamala,

a kgotsa masetlapelo ohle a yona.

14“Lena boramesebe bohle,

emang ka lethete go dikologa Babilone.

Thuntšhang motse wa Babilone ka mesebe yohle ya lena,

ka gobane wona o mphošeditše,

nna, Morena.

15O hlabeleng mokgoši ka mathoko ohle!

Bjale Babilone e ineetše.

Dibo tša yona di pšhatlagantšwe;

merako ya yona e kgerešitšwe.

Ke itefeletša ka Bababilonia.

Ka gona le lena itefeletšeng ka bona,

le ba sware ka moo le bona ba ilego ba swara ba bangwe ka gona.

16Le bolayeng mobjadi yo mongwe le yo mongwe nageng ya Babilonia,

le mmunakasekele nakong ya puno.

Mofaladi yo mongwe le yo mongwe o tla boela go ba gabo;

motho yo mongwe le yo mongwe

o tla tšhabela nageng ya gabo go phonyokga tšhoša ya manaba.”

Go boa ga Baisraele

17“Setšhaba sa Israele se bjalo ka dinku tše di lelekišitšwego mme tša šwalalanywa ke ditau. Pele ba ile ba hlaselwa ke kgoši ya Asiria, ba tla ba hlaselwa ke Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. 18Ka lebaka la taba yeo nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke tla otla kgoši ya Babilonia le naga ya gagwe ka mokgwa wo ke otlilego kgoši ya Asiria ka wona. 19Ke tla bušetša setšhaba sa Israele nageng ya sona bjalo ka dinku ge di bušetšwa mafulong a tšona. Ba tla ja tše di bjalwago thabeng ya Karmele le seleteng sa Bashane, ba tla ja ba khora le tše di bjalwago nageng ya dithaba ya Efraime le ya Gileade. 20Mohla nako yeo e fihla Baisraele ba ka se hwetšwe ba na le molato, le Bajuda ba ka se hwetšwe ba dirile sebe, ka gobane ke tla lebalela bao ke sego ka ba lesa ba bolawa. Ke realo, nna, Morena.”

Modimo o tla otla Bababilonia

21Morena o re:

“Hlaselang batho ba naga ya Merataime le badudi ba Pekode.

Ba gagareng molokwanarite.

Le phetheng tšohle tše ke le laelago tšona.

Ke realo, nna, Morena.

22Legoa la ntwa le a kwagala mo nageng,

gomme naga yohle e a senywa.

23Babilonia, noto ya lefase lohle,

ga se ka ge e robegile!

Ditšhaba di tšhošitšwe ke se se hlagetšego naga yeo.

24Wena, Babilonia,

etse o be o nthumola,

ka gona o tantšwe ke sefu se ke go theilego ka sona,

le ge moka o be o sa tsebe.

25Ke butše bobolokelo bja ditlhabano tša ka,

ka ntšha dibetša tša ge ke galefile,

ka gobane nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke na le mošomo wo ke swanetšego go o phetha kua Babilonia.

26E hlaseleng le etšwa ka mathoko ohle,

mme le bule matlolo a yona!

Le kgobeleng tše le e hutšego tšona di swane le mekgobo ya mabele!

Le senyeng naga!

Le se tlogeleng selo!

27Le bolayeng bahlabani ba gona ka moka!

A ba bolawe!

Batho ba Babilonia ke ba madimabe gobane tšatši la bona le fihlile,

yona nako ya gore ba otlwe.”

28“Ekwang ka mo batšhabi le bafaladi ba go tšwa nageng ya Babilonia ba begago motseng wa Jerusalema gore Morena Modimo wa rena o lefeletša tše Bababilonia ba di dirilego Tempele ya gagwe.

29

50:29
Kut. 18:6
“Rapang boramesebe, bohle ba ba kgonago go šomiša bora le mosebe, gore ba hlasele motse wa Babilone. Dikanetšang motse mme go se phonyokge motho. Le o lefeletše tše o di dirilego, gomme le o sware ka mo o ilego wa swara batho ka gona, ka gobane o be o nkganyetša, nna, Mokgethwa wa Israele. 30Ka gona, mohlang woo masogana a wona a tla bolawa mabaleng a motse, le bahlabani bohle le bona ba tla fedišwa. Ke realo, nna, Morena.

31“Nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke lwa nago, mmamakokwana towe!

Letšatši la gago le fihlile,

yona nako ya gore o otlwe.

32Mmamakokwana towe,

o tla thetšwa wa gatlagana fase,

gomme ga go yo a tlago go tsoša.

Ke tla tšhuma metse ya gago,

gomme tšohle tše di go dikaneditšego di tla fedišwa.”

33Morena Ramaatlaohle o re: “Setšhaba sa Israele se gateletšwe, ešita le sona sa Juda. Bathopi ba bona ba ba dišitše kudu, gomme ba ba ganetša go tloga. 34Eupša Mohlakodiši wa bona ke yo maatla, leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle. Yena ka boyena o tla ba lwela gore ba dule nageng ya bona ka khutšo, badudi ba Babilonia bona khutšo ba e hloke.”

35Morena o re:

“Tšhoša a e šupe Babilonia,

e šupe badudi ba Babilonia,

e šupe babuši ba yona le bahlale ba bona.

36Tšhoša a e šupe didupe tša yona,

gore di se sa dupelela.

Tšhoša a e šupe dioka tša yona,

di tšhoge.

37Tšhoša a e šupe dipere le dikoloi tša yona,

le bahlabani ba yona ba ba thwetšwego,

ba hloke maatla ba etše basadi.

A molaodi a šupe matlotlo a yona ka tšhoša gore a thopše.

38Komelelo a e wele naga ya gona gore dinoka tša yona di pšhe,

ka gobane Babilonia ke naga ya medimo ya diswantšho,

gomme medimo yeo ya go šiiša e hlakantšha Bababilonia hlogo.

39

50:39
Kut. 18:2
“Ke ka lebaka leo felo moo go tlago phela diphaga le diphukubje, le dimpšhe di tla dula gona. Batho ba ka se sa tsoga ba dutše gona, go tla dula go se na badudi go ya go ile. 40
50:40
Gen. 19:24-25
Nna, Modimo, motse wa Babilone ke tla o fediša ka mokgwa wo nkilego ka fediša Sodoma le Gomora le metse ya kgauswi le yona, e lego gore go ka se sa tsoga go phetše motho moo. Go ka se sa tsoga go dutše motho. Ke realo, nna, Morena.

41“Tšhaba se se tšwago ka leboa se etla;

morafe wo maatla kua kgolekgole

le magoši a mantši ba itokišetša ntwa.

42Ba itlhamile ka mesebe le marumo;

ke ba sehlogo, ga ba na lešoko.

Ba kwagala bjalo ka lewatle le le bopago ge ba nametše dipere tša bona.

Ba itokišeditše go lwa le lena, Bababilonia.

43Kgoši ya Babilonia e kwele taba tšeo,

gomme e rephile matsogo,

e aparetšwe ke tlalelo,

e šokwa wa mosadi ge a belega.

44“Nna, Morena, ke tla ragoga bjalo ka tau ye e tšwago ka sethokgweng sa Jordane e hlasela dihuswane mafulong a kgauswi le moela, ka lelekiša Bababilonia nageng ya bona. Ke mo moetapele yo ke mo kgethago a tlago buša setšhaba. Ke mang yo a swanago le nna? Ke mang yo a ka ntshekišago? Ke moetapele mang yo a ka lwago le nna? 45Ka gona, theeletšang maano ao ke a logetšego motse wa Babilone, le se ke ikemišeditšego go se dira naga ya Bababilonia: Le bana ba bona ba tla gogoišwa, gomme setšhaba sohle se tla tšhoga. 46Mohla Babilonia e thopša go tla kwagala modumo wa rekemiša lefase, gomme mokgoši o tla kwewa ke ditšhaba.”

51

Babilonia e sa fela e otlwa

511Morena o re: “Ke tla tsošetša naga ya Babilonia le badudi ba Lebe-Kamai51:1 “Lebe-Kamai” Ke leina la go gakantšha le le rago naga ya Babilonia. ledimo le lešoro. 2Ke tla roma bafeferi Babilonia ba yo e fefera. Mohla tšatši leo la masetlapelo le fihla ba tla e hlasela ba etšwa ka mathoko ohle, ba e tlogela e le fela. 3Le se ke la fa boramesebe ba gona sebaka sa go thuntšha ka mesebe goba go apara tša ntwa. Masogana a gona le se ke la a šokela. Le fediše madira ohle! 4Nageng ya Babilonia go tla rapalala ba ba bolawago le ba ba gobaditšwego mekgotheng ya gona. 5Nna, Modimo wa bona, Morena Ramaatlaohle, ga se ka tlogela Baisraele le Bajuda, le ge bohle ba be ba na le molato pele ga ka, nna, Mokgethwa wa Israele. 6Tšhabang le tloge Babilonia, le phološe hlogo tša lena! Le se bolaelwe dibe tša Bababilonia. Bjale ke nako ya gore ke itefeletše, ke e otle ka mo go e swanetšego. 7

51:7
Kut. 17:2-4
18:3
Babilonia e be e swana le senwelo sa gauta se ke se swerego ka seatla, mme beine ya sona e taga lefase ka moka. Ditšhaba di nwele beine yeo mme tša gafa. 8Babilonia e lobile ka bjako, e gobetše! E lleleng! E nyakeleng dihlare tša go e alafa dintho, mohlomongwe e ka fola. 9
51:9
Kut. 18:5
Bafaladi ba ba dulago gona ba ile ba re: ‘Re lekile go alafa Babilonia, fela e be e sa alafege. A re e tlogeleng, mongwe le mongwe a ye ga gabo, gobane Modimo o otlile naga ya Babilonia kudu ka kotlo ye bohloko.’ ”

10Morena o re Baisraele ba re: “Morena o bontšhitše gore ga re na molato. A re yeng go botša batho kua Jerusalema tše Morena a di dirilego.”

11“Lootšang mesebe ya lena! E tlatšeng dikgotlopo tša lena!” Morena o hlohleleditše magoši a Media, ka gobane o ikemišeditše go fediša Babilonia. Ke ka mo a tlago lefeletša Tempele ya gagwe ka gona. 12“Bontšhang sefoka sa ge le hlasela merako ya Babilone. Beang baleti! Oketšang bahlapetši! Beang banna ba go lalela!”

Morena o phethile tše a bego a rile o tla di dira badudi ba Babilonia. 13

51:13
Kut. 17:1
Lena baagi ba meetseng a mantši, le humilego ka matlotlo, mafelelo a lena a fihlile, le kgauswi le go bolawa. 14Morena Ramaatlaohle o ikanne gore o tla tliša banna ba bantši go tlo hlasela Babilone bjalo ka tšie, gomme ba tla tšhela legoa la phenyo.

Sefela sa go reta Modimo

15Morena o hlodile lefase ka maatla a gagwe,

ka bohlale bja gagwe a le thekga,

ka tlhaologanyo ya gagwe a phurolla magodimo.

16Ge a popoduma,

meetse a ka godimo ga lefaufau51:16 “meetse a ka godimo ga lefaufau” Lebelela Gen. 1:6-8. a a bopa;

o rotoša mouwane mafelong a kgolekgole a lefase.

O gadimiša legadima puleng,

a bulela phefo mo a e bolokago gona.

17Batho ge ba di bona ba tlaela ba sa di kwešiše;

morulagauta yo mongwe le yo mongwe o inyatša ka medimo ya gagwe ya diswantšho,

ka ge diswanšhobopša tšeo tša gagwe e le tša bofora,

di sa phele.

18Ga di na mohola,

ke diswantšhobopša tša go segiša.

Mohla Morena a etla go di otla,

di tla fedišwa.

19Morena, yena e lego kabelo ya Jakobo,

ga a swane le medimo yeo ya diswantšho,

gobane ke yena Mmopatšohle,

gomme Baisraele ke sona setšhaba sa gagwe.

Leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

Thoka ya Morena

20Morena o re:

“Babilonia, ke wena thoka ya ka,

o sehlabano sa ka sa ntwa.

Ka wena ke pšhatlile ditšhaba,

ka wena ke fedišitše mebušo,

21ka wena ke pšhatlile pere le monamedi,

ka wena ke pšhatlile koloi ya ntwa le mootledi,

22ka wena ke pšhatlile monna le mosadi,

ka wena ke pšhatlile mokgalabje le mošemane,

ka wena ke pšhatlile lesogana le lekgarebe,

23ka wena ke pšhatlile modiša le mohlape,

ka wena ke pšhatlile molemi le dipholo,

ka wena ke pšhatlile mmuši le mmušiši.”

Go otlwa ga Babilonia

24Morena o re: “Le tla bona ke itefeletša ka Babilonia le badudi ba gona ka lebaka la tšohle tše mpe tše ba di dirilego Jerusalema. 25Babilonia, wena thaba, sepšhatlaganyafaselohle, ke lwa nago. Ke tla go swara, ka go kgokološa magageng, ka go fetoša thaba ye e swelego. 26Go ka se tšewe leswika la sekhutlo goba la motheo mo go wena. O tla swana le lešoka go ya go ile. Ke realo, nna, Morena.

27“Emišang sefoka nageng sa go hlasela! Galagatšang phalafala ditšhabeng! Beakanyetšang ditšhaba go yo lwa le Babilonia! Botšang mmušo wa Ararate le wa Mini le wa Ashkenase gore e hlasele. Tlišang dipere di etše tšie ka bontši. 28Beakanyetšang ditšhaba go yo lwa le Babilonia, gotee le magoši a Media, le babuši le babušiši ba gona, le dinaga tšohle tše ba di laolago. 29Lefase le a rekema ebile le a šikinyega, ka ge Morena a phetha leano la gagwe la go dira Babilonia lešoka, moo go sa dulego motho. 30Bagale ba Babilonia ba lesitše go lwa mme ba dutše ka dibong tša bona. Ba nolegile moko, mme ba hloka maatla bjalo ka basadi. Dintlo di tšhumilwe, mapheko a dikgoro tša motse a kgakgamolotšwe. 31Baromiwa ba rongwa ba sa tšo rongwa, le batseta ba kitima ba šalane morago, ba eya go begela kgoši ya Babilonia gore motse wa yona o šwahletšwe ka mathoko ohle, 32le gore manaba a thibile matšibogo a noka, a bile a tšhuma dibo, le gore bahlabani ba Babilonia ba gakanegile. 33Motse wa Babilone o tla katakelwa bjalo ka seboa pele go bunwa. Taba ye e tla direga kgauswinyana.

“Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele.”

34Badudi ba Jerusalema ba re:

“Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia,

o re thopile,

a re kwametša.

O tlogetše motse o le fela boka motho ge a kgothola tša ka sebjaneng,

a o metša bjalo ka kgolomodumo.

O kwameditše tša rena tše a di ratago,

rena a re tshwa.”

35Batho ba Sione a ba re:

“A dikgobadi tše Babilonia e re ntšhitšego tšona di e boele!”

Batho ba Jerusalema a ba re:

“A polao ya batho ba gaborena e boele badudi ba Babilonia!”

Morena o tla thuša Baisraele

36Ka gona Morena a re go batho ba Jerusalema: “Ke tla le rerelela, ka le lefeletša. Ke tla pšheša noka ya Babilonia, ka gopiša methopo ya gona. 37Motse wa Babilone o tla fetoga mokgobo wa matoko le segola sa diphukubje. O tla fetoga setšhoša, wa gakgamatša batho; ga go motho yo a tlago dula gona. 38Bababilonia ba rora bjalo ka ditau, ba bopa boka ditawana. 39E tla re ba sa kukegile bjalo, ka ba direla monyanya, ba tagwa, ba potuma, ba robalela ruri, ba se sa tsoga. Ke realo, nna, Morena. 40Ke tla ba iša go bolawa, ba etša dikwanyana le dikgapa le dipudi.”

Tše di tlago hlagela Babilone

41Morena o re: “Joo, wa tla wa thubja motse wa Sheshake,51:41 “Sheshake” Ke leina la go gakantšha le le rago motse wa Babilone. moretwa wa lefase lohle! Ditšhaba di tšhošitšwe ke se se hlagetšego motse woo. 42Babilone e phuthumilwe ke lewatle, la e khupetša ka maphoto a lona a a bopago. 43Metse e fetogile setšhoša gomme e etša naga ya komelelo, ya leganata, moo go sa dulego gape go sa sepelego motho. 44Ke tla otla Bele, modimo wa Babilonia, gomme ka o hlatšiša tše o di kwameditšego. Ditšhaba di ka se sa o loba.

“Morako wa Babilone o kgeregile. 45Lena setšhaba sa ka, tšhabang le tloge mo, le phološe hlogo tša lena pefelong ya ka ye šoro! 46Le se ke la nolega moko goba la boifišwa ke mabarebare ao le a kwago mo nageng. Ngwaga ka ngwaga go kwagala mabarebare a mohuta wo mongwe – mabarebare a dikgaruru mo nageng, kgoši e elwa le ye nngwe. 47Ka gona go tla tla nako yeo ka yona ke tlago otla medimo ya Babilonia ya diswantšho. Naga yohle e tla gobošwa, gomme badudi ba yona ka moka ba tla bolawa. 48

51:48
Kut. 18:20
Legodimo le lefase le tšohle tše di lego go ona di tla goa ka lethabo ge Babilonia e fenywa ke batho ba go tlo e fediša ba etšwa ka leboa. Ke realo, nna, Morena. 49
51:49
Kut. 18:24
Babilonia ke yona e hloletšego batho lehu lefaseng ka moka, gomme bjale Babilonia e tla fenywa ka gobane e hloletše Baisraele ba bantši lehu.”

Molaetša wa Morena wa go ya go Baisraele ba ba lego Babilonia

50Morena o re: “Lena le phonyokgilego tšhoša, sepelang! Le se diege! Le ge le le nageng ya kgole bjalo, le nkgopole, nna, Morena, le gopole le Jerusalema.” 51Batho ba re: “Re na le dihlong ka gobane re rogilwe; re gobošitšwe ka ge bafaladi ba tsene ka mafelong a makgethwa a ka Tempeleng.” 52Morena o re: “Ka gona nna ke re go tla tla nako yeo ka yona ke tlago otla medimo ya Babilone ya diswantšho, gomme dikgobadi di tla tsetla mo gohle nageng. 53Le ge Babilone e ka namelela godimo leratadimeng, ya ikagela sebo se se tiilego, ke tla no roma batho gore ba yo se senya. Ke realo, nna, Morena.”

Motse wa Babilone o thubja go iša pele

54Theeletšang sello kua Babilone,

sello sa go llela ge naga e hlakotšwe.

55Morena o thuba motse wa Babilone,

a homotša lešata leo le legolo.

Madira a o kgeregela bjalo ka maphoto a a bopago,

a hlaba mokgoši wa ntwa.

56A tlile go fediša Babilone;

bagale ba gona ba thopilwe,

mme mara a bona a robegile,

gobane Morena ke Modimo wa boitefeletšo,

ga a ke a palelwa ke go itefeletša.

57Kgoši, yo leina la gagwe e lego Morena Ramaatlaohle, o re:

“Ke tla noša babuši ba motse wo bjala ba tagwa –

bona banna ba bohlale le babušiši le bahlankedi le bagale.

Ba tla re go robala ba se sa tsoga.

58Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re:

Merako ya Babilone, motsekgoparara,

e tla kgerešwa,

le mapheko a yona a matelele a tla tšhungwa ka mollo.

Ditšhaba di katanela lefeela;

maitapišo a merafe a felela mollong.”

Molaetša wa Jeremia o romelwa Babilonia

59Mookamedi wa tša mošate e be e le Seraya, morwa wa Neria, setlogolo sa Magasea. E rile ka ngwaga wa bone wa ge Tsedekia e le kgoši ya Juda, Seraya a ya Babilonia le yena, gomme Jeremia a mo laeletša. 60A ngwala ka pukung e tee masetlapelo ohle a a bego a tlilo wela Babilonia, ke go re tšohle tše di ngwadilwego mabapi le Babilonia. 61Ke moka Jeremia a re go Seraya: “Ge o fihla Babilone o hlokomele gore o balele setšhaba tšohle tše di ngwadilwego mo. 62O rapele o re: ‘Morena, ke wena o rilego o tla fediša motse wo, gore go se sa ba le se se phelago mo, motho goba phoofolo, gomme go tla fetoga lešoka go ya go ile.’

63

51:63-64
Kut. 18:21
“Seraya, ge o fetša go bala puku ye o e kgokaganye le leswika, o e fošetše ka nokeng ya Yufratese, 64gomme o re: ‘Ke ka mokgwa wo motse wa Babilone o tlago sobelela ka gona, mme wa se sa tšwa ka lebaka la masetlapelo ao o tla bego o a tlišeditšwe ke Morena.’ ”51:64 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ke Morena” Seheberu se re “ke Morena, ba tla lapa”.

Tše di boletšwego ke Jeremia di felela mo.

52

Go wa ga Jerusalema

(2 Dikg. 24:18 – 25:7)

521Tsedekia o be a na le mengwaga ye masome a mabedi a motšo o tee ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye lesome le motšo o tee. Mmagwe e be e le Hamutale, morwedi wa Jeremia yola wa motse wa Libna. 2Kgoši Tsedekia o be a dira dibe pele ga Morena, go no swana le Kgoši Joyakime. 3Morena a galefela batho ba Jerusalema le ba Juda moo e lego gore o ile a ba raka pele ga gagwe.

Tsedekia a tsogela Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia maatla, 4

52:4
Hes. 24:2
ka gona Nebukadnesare a tla ka madira a gagwe ka moka gomme a hlasela Jerusalema ka letšatši la lesome la kgwedi ya lesome la ngwaga wa senyane wa pušo ya Tsedekia. Ba hloma mešaša ka ntle ga motse, gomme ba kgobela ntotoma ya mobu go o dikologa, 5mme ba o dikanetša go fihlela ka ngwaga wa lesome le motšo o tee wa pušo ya Tsedekia. 6Ka letšatši la senyane la kgwedi ya bone ya wona ngwaga woo, ge tlala e befile moo e lego gore go be go se na sa go ja, 7
52:7
Hes. 33:21
morako wa motse o ile wa kgerešwa. Le ge Bababilonia ba be ba dikaneditše motse, bahlabani ka moka ba ile ba tšhaba bošego. Ba tšea ka tsela ye e putlago serapa sa mošate, ba tšwa ka lesoro le le kgomaganyago maboto a mabedi a serapa seo, gomme ba tšhabela thoko ya moedi wa Jordane. 8Eupša madira a Bababilonia a rakediša Kgoši Tsedekia, a mo swara melaleng ya kgauswi le Jeriko, gomme bahlabani ba gagwe ka moka ba šwalalana, ba mo tlogela. 9Tsedekia a išwa go Kgoši Nebukadnesare yo a bego a le motseng wa Ribla, nageng ya Hamate, gomme Nebukadnesare a mo ahlola moo. 10A bolaya barwa ba Tsedekia fao Ribla Tsedekia a lebeletše, gomme a laela gore le bakgomana ba Juda ba bolawe. 11
52:11
Hes. 12:13
Ka morago ga moo a laela le gore Tsedekia a gonywe mahlo, a tlengwe ka diketane, mme a mo iša Babilone. A mo lahlela kgolegong, mme Tsedekia a dula fao go fihlela a ehwa.

Go thubja ga Tempele

(2 Dikg. 25:8-17)

12Ka letšatši la lesome la kgwedi ya bohlano ya ngwaga wa lesome le metšo ye senyane wa pušo ya Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia, Nebusaradane, mohlankedi wa gagwe yo e bego e le molaodi wa baleti ba kgoši, a tsena Jerusalema. 13

52:13
1 Dikg. 9:8
A tšhuma Tempele le mošate le nywako le meago ka moka ye megolo Jerusalema, 14gomme bahlabani ba gagwe ba kgereša morako wa motse. 15Ke moka Nebusaradane a thotha batho ba ba bego ba šetše motseng, a ba iša Babilonia, le banna ba go tseba mediro ba ba bego ba sa šetše, le ba ba bego ba šetše ba ineetše go Bababilonia. 16Eupša a šadiša badiidi ba bangwenyana nageng ya Juda gore ba šome mašemong le ka dirapeng tša merara.

17

52:17-23
1 Dikg. 7:15-47
Bababilonia ba pšhatlaganya dikokwane tša mphiri le dikoloyana tša ka Tempeleng, gotee le legopo le legolo la mphiri, gomme ba iša mphiri wa gona ka moka Babilone. 18Ba thotha le dibjana tša go olelela melora, digarafo, ditimamabone, meruswi le ditlabakelo ka moka tša mphiri tše di bego di šomišwa tirelong ya Tempeleng. 19Ba thotha dilo ka moka tše di bego di dirilwe ka gauta le silibera: meruswana, dibjana tša magala, meruswi ya go foka madi, dibjana tša go olelela melora, dihlomamabone, dipane tša go tšhumela diorelo, le dibjana tša dihlabelo. 20Mphiri wa dikokwane ka dipedi le wa dikoloyana le wa legopo le legolo, le wa dipoo tšela tše lesome le metšo ye mebedi tše di bego di le thekgile, e lego dilo tše Kgoši Solomone a bego a di diretše Tempele, e be e le wo boima kudu go ka o ela. 21Dikokwane tšeo tše pedi di be di swana: ye nngwe le ye nngwe e le ya dimetara tše 8,3 go ya godimo le tše 5,5 bokoto. E be e le mahoa gomme bokoto bja mphiri wa tšona e le bja dimilimetara tše 75. 22Godimo ga kokwane ye nngwe le ye nngwe go be go na le hlogwana ya mphiri ya bogodimo bja dimetara tše 2,3, gomme e kgabišitšwe ka diswantšho tša digarenate go e dikologa. Digarenate tšeo le tšona di be di bopilwe ka mphiri. 23Hlogwana ye nngwe le ye nngwe e be e kgabišitšwe ka digarenate tše lekgolo, gomme tše masome a senyane le metšo ye e selelago di bonagala.

Batho ba Juda ba thopelwa Babilonia

(2 Dikg. 25:18-21,27-30)

24Nebusaradane, molaodi wa baleti ba kgoši, a thopa Seraya, Moprista yo Mogolo, Sofonia, moprista yo a mo latelago ka maemo, le baprista ba bararo ba ba bego ba leta mejako ya Tempele. 25Motseng a tšea molaodi wa madira, le baeletši ba ba šupago ba kgoši bao ba bego ba sa le motseng, le mongwaledi wa molaodi yo mogolo yo a bego a hlokometše go rapa dira, le banna ba bangwe ba maemo ba masome a a selelago. 26Nebusaradane a ba iša go kgoši ya Babilonia yo a bego a le motseng wa Ribla, 27nageng ya Hamate. Moo kgoši a laela gore ba itiwe ba bolawe.

Ke ka moo batho ba Juda ba thothilwego nageng ya bona ba išwa bothopša. 28Batho bao Nebukadnesare a ba išitšego bothopša šeba: Ka ngwaga wa bošupa wa pušo ya gagwe o ile a thopa batho ba 3 023; 29ka ngwaga wa lesome le metšo ye seswai a thopa ba 832 Jerusalema, 30gomme ka ngwaga wa masome a mabedi le metšo ye meraro a thopa ba 745 – a ba thopelwa ke Nebusaradane. Batho ka moka bao ba ilego ba thopša e bile 4 600.

31Ka ngwaga wo Ebile-Merodaka e bilego kgoši ya Babilonia ka wona o ile a ntšha Kgoši Joyakine wa Juda kgolegong. Seo se diregile ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mehlano la kgwedi ya lesome le metšo e mebedi ya ngwaga wa masome a mararo a metšo ye e šupago ka morago ga ge Joyakine a thopilwe. 32Ebile-Merodaka a mo swara gabotse, gomme a mmea maemong a a hlomphegago go feta a dikgoši tše dingwe tše e bego e le mathopša le yena Babilonia. 33A ba a mo apola diaparo tša gagwe tša kgolego gomme a ja dijo le kgoši bophelo bja gagwe ka moka. 34Ka mehla o be a fiwa tše di nyakegago tša letšatši ka letšatši.