Sepedi 2000 (NSO00)
50

Babilone e a thopša

501

50:1 – 51:64
Jes. 13:1 – 14:23;
47:1-15
Mabapi le motse wa Babilone le naga ya Babilonia Morena o boletše ka molomo wa moprofeta Jeremia a re:

2“Tsebišang ditšhaba, di begeleng!

Hlomang sefoka le begeng ditaba!

Le se ke la di fihla, le re:

‘Babilone e a thopša!

Modimo wa yona, Bele,

o a nyatšwa!

Modimo wa yona, Merodake,

o nolega moko!

Medimo ya diswantšho ya Babilone e a gobošwa!

Dipheko tša gona di a pšhatlaganywa!’

3“Setšhaba sa go tšwa ka leboa se tletše go tlo hlasela naga ya Babilonia, gomme se tlo e fetoša lešoka. Batho ba tla tšhaba gotee le diphoofolo, gomme ga go yo a tlago dula moo.”

Go boa ga Baisraele

4Morena o re: “Mohla nako yeo e fihla batho ba Israele le ba Juda ba tla tla ba lla, ba nnyaka, nna, Morena Modimo wa bona. 5Ba tla botšiša tsela ya go ya Sione, ba napa ba leba gona. Ba tla itlemaganya le nna go ya go ile ka setlemo se se ka se kego sa kgaoga.

6“Setšhaba sa ka se be se le bjalo ka dinku tše badiša ba tšona ba di timeditšego kua dithabeng. Ba gerema le dithaba le meboto bjalo ka dinku tše di gakilwego ke lešaka. 7Ba be ba hlaselwa ke bohle ba ba ba hwetšago. Manaba a bona a re: ‘Se re se dirilego ga se phošo, ka gobane bona ba fošeditše Morena, yena toka ya ka mehla, yo borakgolokhukhu ba bona ba bego ba mmotile.’

8

50:8
Kut. 18:4
“Tšhabang le tloge Babilonia! Etšwang ka nageng ya Bababilonia, le be bjalo ka diphooko tše di etilego mohlape pele! 9Ke ya go hlohleletša ditšhaba tše maatla tše di itirilego seboka tša hlasela Babilonia di etšwa nageng ya ka leboa. Di tla ema ka lethete go hlasela naga yeo mme tša e fenya. Ke bagale ba bokgoni, ba go thunya mesebe ka go nepa. 10Babilonia e tla thopelwa, gomme bohle ba ba e thopelago ba tla tšea tšohle tše ba di nyakago. Ke realo, nna, Morena.”

Go thopša ga Babilone

11“Lena bahudi ba tšhaba sa ka,

le thabile, le a ipshina,

le kgana bjalo ka sethole bjanyeng,

le letša dinko bjalo ka pere,

12eupša mmagolena Babilone

o tla kokobetšwa, a gobošwa.

Bababilonia e tla ba setšhaba se se nyatšegago gare ga tšona ka moka;

Babilonia e tla fetoga lešoka le le omilego mme le se nago meetse.

13Ka lebaka la go galefa ga ka

ga go motho yo a tlago dula Babilone;

e tla ba mašopešope;

mofetagona o tla gakgamala,

a kgotsa masetlapelo ohle a yona.

14“Lena boramesebe bohle,

emang ka lethete go dikologa Babilone.

Thuntšhang motse wa Babilone ka mesebe yohle ya lena,

ka gobane wona o mphošeditše,

nna, Morena.

15O hlabeleng mokgoši ka mathoko ohle!

Bjale Babilone e ineetše.

Dibo tša yona di pšhatlagantšwe;

merako ya yona e kgerešitšwe.

Ke itefeletša ka Bababilonia.

Ka gona le lena itefeletšeng ka bona,

le ba sware ka moo le bona ba ilego ba swara ba bangwe ka gona.

16Le bolayeng mobjadi yo mongwe le yo mongwe nageng ya Babilonia,

le mmunakasekele nakong ya puno.

Mofaladi yo mongwe le yo mongwe o tla boela go ba gabo;

motho yo mongwe le yo mongwe

o tla tšhabela nageng ya gabo go phonyokga tšhoša ya manaba.”

Go boa ga Baisraele

17“Setšhaba sa Israele se bjalo ka dinku tše di lelekišitšwego mme tša šwalalanywa ke ditau. Pele ba ile ba hlaselwa ke kgoši ya Asiria, ba tla ba hlaselwa ke Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. 18Ka lebaka la taba yeo nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke tla otla kgoši ya Babilonia le naga ya gagwe ka mokgwa wo ke otlilego kgoši ya Asiria ka wona. 19Ke tla bušetša setšhaba sa Israele nageng ya sona bjalo ka dinku ge di bušetšwa mafulong a tšona. Ba tla ja tše di bjalwago thabeng ya Karmele le seleteng sa Bashane, ba tla ja ba khora le tše di bjalwago nageng ya dithaba ya Efraime le ya Gileade. 20Mohla nako yeo e fihla Baisraele ba ka se hwetšwe ba na le molato, le Bajuda ba ka se hwetšwe ba dirile sebe, ka gobane ke tla lebalela bao ke sego ka ba lesa ba bolawa. Ke realo, nna, Morena.”

Modimo o tla otla Bababilonia

21Morena o re:

“Hlaselang batho ba naga ya Merataime le badudi ba Pekode.

Ba gagareng molokwanarite.

Le phetheng tšohle tše ke le laelago tšona.

Ke realo, nna, Morena.

22Legoa la ntwa le a kwagala mo nageng,

gomme naga yohle e a senywa.

23Babilonia, noto ya lefase lohle,

ga se ka ge e robegile!

Ditšhaba di tšhošitšwe ke se se hlagetšego naga yeo.

24Wena, Babilonia,

etse o be o nthumola,

ka gona o tantšwe ke sefu se ke go theilego ka sona,

le ge moka o be o sa tsebe.

25Ke butše bobolokelo bja ditlhabano tša ka,

ka ntšha dibetša tša ge ke galefile,

ka gobane nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke na le mošomo wo ke swanetšego go o phetha kua Babilonia.

26E hlaseleng le etšwa ka mathoko ohle,

mme le bule matlolo a yona!

Le kgobeleng tše le e hutšego tšona di swane le mekgobo ya mabele!

Le senyeng naga!

Le se tlogeleng selo!

27Le bolayeng bahlabani ba gona ka moka!

A ba bolawe!

Batho ba Babilonia ke ba madimabe gobane tšatši la bona le fihlile,

yona nako ya gore ba otlwe.”

28“Ekwang ka mo batšhabi le bafaladi ba go tšwa nageng ya Babilonia ba begago motseng wa Jerusalema gore Morena Modimo wa rena o lefeletša tše Bababilonia ba di dirilego Tempele ya gagwe.

29

50:29
Kut. 18:6
“Rapang boramesebe, bohle ba ba kgonago go šomiša bora le mosebe, gore ba hlasele motse wa Babilone. Dikanetšang motse mme go se phonyokge motho. Le o lefeletše tše o di dirilego, gomme le o sware ka mo o ilego wa swara batho ka gona, ka gobane o be o nkganyetša, nna, Mokgethwa wa Israele. 30Ka gona, mohlang woo masogana a wona a tla bolawa mabaleng a motse, le bahlabani bohle le bona ba tla fedišwa. Ke realo, nna, Morena.

31“Nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke lwa nago, mmamakokwana towe!

Letšatši la gago le fihlile,

yona nako ya gore o otlwe.

32Mmamakokwana towe,

o tla thetšwa wa gatlagana fase,

gomme ga go yo a tlago go tsoša.

Ke tla tšhuma metse ya gago,

gomme tšohle tše di go dikaneditšego di tla fedišwa.”

33Morena Ramaatlaohle o re: “Setšhaba sa Israele se gateletšwe, ešita le sona sa Juda. Bathopi ba bona ba ba dišitše kudu, gomme ba ba ganetša go tloga. 34Eupša Mohlakodiši wa bona ke yo maatla, leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle. Yena ka boyena o tla ba lwela gore ba dule nageng ya bona ka khutšo, badudi ba Babilonia bona khutšo ba e hloke.”

35Morena o re:

“Tšhoša a e šupe Babilonia,

e šupe badudi ba Babilonia,

e šupe babuši ba yona le bahlale ba bona.

36Tšhoša a e šupe didupe tša yona,

gore di se sa dupelela.

Tšhoša a e šupe dioka tša yona,

di tšhoge.

37Tšhoša a e šupe dipere le dikoloi tša yona,

le bahlabani ba yona ba ba thwetšwego,

ba hloke maatla ba etše basadi.

A molaodi a šupe matlotlo a yona ka tšhoša gore a thopše.

38Komelelo a e wele naga ya gona gore dinoka tša yona di pšhe,

ka gobane Babilonia ke naga ya medimo ya diswantšho,

gomme medimo yeo ya go šiiša e hlakantšha Bababilonia hlogo.

39

50:39
Kut. 18:2
“Ke ka lebaka leo felo moo go tlago phela diphaga le diphukubje, le dimpšhe di tla dula gona. Batho ba ka se sa tsoga ba dutše gona, go tla dula go se na badudi go ya go ile. 40
50:40
Gen. 19:24-25
Nna, Modimo, motse wa Babilone ke tla o fediša ka mokgwa wo nkilego ka fediša Sodoma le Gomora le metse ya kgauswi le yona, e lego gore go ka se sa tsoga go phetše motho moo. Go ka se sa tsoga go dutše motho. Ke realo, nna, Morena.

41“Tšhaba se se tšwago ka leboa se etla;

morafe wo maatla kua kgolekgole

le magoši a mantši ba itokišetša ntwa.

42Ba itlhamile ka mesebe le marumo;

ke ba sehlogo, ga ba na lešoko.

Ba kwagala bjalo ka lewatle le le bopago ge ba nametše dipere tša bona.

Ba itokišeditše go lwa le lena, Bababilonia.

43Kgoši ya Babilonia e kwele taba tšeo,

gomme e rephile matsogo,

e aparetšwe ke tlalelo,

e šokwa wa mosadi ge a belega.

44“Nna, Morena, ke tla ragoga bjalo ka tau ye e tšwago ka sethokgweng sa Jordane e hlasela dihuswane mafulong a kgauswi le moela, ka lelekiša Bababilonia nageng ya bona. Ke mo moetapele yo ke mo kgethago a tlago buša setšhaba. Ke mang yo a swanago le nna? Ke mang yo a ka ntshekišago? Ke moetapele mang yo a ka lwago le nna? 45Ka gona, theeletšang maano ao ke a logetšego motse wa Babilone, le se ke ikemišeditšego go se dira naga ya Bababilonia: Le bana ba bona ba tla gogoišwa, gomme setšhaba sohle se tla tšhoga. 46Mohla Babilonia e thopša go tla kwagala modumo wa rekemiša lefase, gomme mokgoši o tla kwewa ke ditšhaba.”