Sepedi 2000 (NSO00)
4

Setšhaba se kgothaletšwa go sokologela go Morena

41Morena o re: “Lena setšhaba sa Israele, ge le nyaka go sokologa, gona sokologelang go nna. Ge le ka tloša medimo ya lena ya diswantšho ya go šišimiša ka se sa e bona mme la se sa kgeloga, 2ge le ikana le tiišitše le eya ka toka le sa bolele maaka le re: ‘Ka Morena yo a phelago’, gona ditšhaba di tla šegofatšana di bitša leina la ka, tša ikgantšha ka nna.”

3

4:3
Hos. 10:12
Morena o re go batho ba Juda le go badudi ba Jerusalema: “Kgathang megola ya lena, le se ke la bjala ka mašohlošohlong a meetlwa. 4Ineeleng nna, Morena, le se sa ngangabala, lena batho ba Juda le lena badudi ba Jerusalema. Ge le ka se dire bjalo pefelo ya ka e tla lauma bjalo ka mollo ka lebaka la dilo tše mpe tše le di dirilego. E tla lauma, gomme ya hloka motimi.”

Batho ba Juda ba kotsing ya go šwahlelwa

5Begang mo nageng ya Juda, go kwagale le Jerusalema, le re:

“Letšang phalafala nageng ka moka!

Hlabang mokgoši, le re:

‘Kgobokanang, re tšhabeleng metseng ye e ageleditšwego ka merako!’

6Hlomang difoka go šupa tsela ya go ya Sione!

Tšhabelang metseng! Le se diege!

Ke tliša madimabe le bošula bjo bogolo go tšwa leboa.

7Bjalo ka tau ye e tsupologago boutamong,

mofedišaditšhaba le yena o swere tsela,

o tlilo senya naga ya lena.

Metse ya lena e tla tlogelwa e le mašope,

gomme ga go yo a tlago dula go yona.

8Ka gona aparang tša go ilela, le lle, le golole,

ka gore pefelo ye e šiišago ya Morena ga se ya re tlogela.”

9Morena o re: “Tšatšing leo magoši le bakgomana ba tla nolega moko; baprista ba tla tšhoga, le baprofeta ba tla tlabega.”

10Ke mo ke ilego ka re: “Jonna, Morena, Mong wa ka, o forile setšhaba se e le ruri, le batho ba Jerusalema! O rile go tla ba le khutšo, eupša ke tšhoša ye e lego megolong ya bona.”

11Mehleng yeo setšhaba se le batho ba Jerusalema ba tlilo botšwa gore go foka phefo ye e fišago ya go tšwa mebotong ya lešoka e fokela go bona. E ka se be phefo ya go hlokola le go fefera. 12Phefo yeo ya go tla ka taelo ya Morena e tla ba ye kgolo kudu go feta ye. Bjale ke Morena ka noši yo a sekišago setšhaba sa gagwe.

Naga ya Juda e hlaselwa ke manaba

13Bonang, manaba a rotoga bjalo ka maru. Dikoloi tša ntwa nke ke sesasedi, le dipere tša bona ke maphefo go feta ntšhu. Re lahlegile! Re hwile!

14Hlatswa bokgopo pelong ya gago, wena Jerusalema, gore o tle o phologe. O tla feletša kae le go nagana tše mpe?

15Mokgoši wa taba tše mpe o kwagala o etšwa motseng wa Dane, o hlabja o etšwa le nageng ya Efraime ya dithaba, 16o re: Begelang ditšhaba, le tsebišeng le batho ba Jerusalema le re badikanetši ba etla ba tšwa nageng ya kgole. Ba tla kgeregela metse ya Juda ka megobo, 17gomme ba tla dikanetša Jerusalema bjalo ka baleti ba tšhemo, ka gobane batho ba gona ba gana go bušwa ke Morena. O realo, yena Morena.

18Lena batho ba Juda, le ipaketše taba tše ka maitshwaro a lena le ka ditiro tša lena. Ke bokgopo bja lena bjo bo le hloletšego ditlaišego tše, bjo bo le tsetsemeditšego pelo.

Jeremia o kwela setšhaba sa gabo bohloko

19Jonna, joo! Ke kudupantšhwa ke go lakalela!

Jonna, bohloko bja pelo ya ka!

Pelo ya ka e thebatheba ka maatla!

Ga ke kgone go homola

ka gore ke kwa phalafala e galagala,

le mokgoši wa ntwa.

20Madimabe a tla a šalane morago;

naga yohle e hlagaditšwe.

Mešaša ya rena e thubja ka bjako;

re loba mekutwana ya rena.

21Ke tla bona sefoka sa ntwa go fihla neng,

le go kwa le kgalagalo ya phalafala?

22Morena o re:

“Setšhaba sa ka se dira tša botlaela;

ga ba ntsebe.

Ba swana le bana ba ditlatla;

ga ba ne kwešišo.

Ke bakgoni ba tše mpe,

ba go palelwa ke tše di lokilego.”

Jeremia o bona pono ya tshenyo ye e tlago

23Ka lebelela lefase –

le be le sa dulwe,

le se na selo;

ka lebelela leratadima –

le be le se na seetša.

24Ka lebelela dithaba –

di be di šikinyega,

le meboto yohle e roromela.

25Ka bona gore ga go na batho;

ešita le dinonyana di be di fofile.

26Naga ya go nona e be e fetogile leganata;

metse ya yona e le mašope

ka lebaka la kgalefo ye e šiišago ya Morena.

27Morena o rile naga ka moka e tlilo ba lešoka,

eupša a ka se e fediše taa.

28Ke ka lebaka leo lefase le tlilogo ilela,

legodimo la fifala.

Go boletše Morena.

O feditše le pelo gomme a ka se hlaname,

goba a boela morago.

29Ge boradipere le boramesebe ba hlaba mokgoši,

badudi ba metse yohle ba a tšhaba.

Ba bangwe ba nyabanyabela ka dithokgweng,

bangwe ba pharihlela magageng.

Metse yohle e a ngalogwa,

gomme ga go dule motho go yona.

30Jonna, Jerusalema, o lebanwe ke go thubja!

O dirang? O reng o apara bohwibidu?

O reng o ikgabiša ka dikgabišo tša gauta?

O reng o tlola mahlo?

Owaa, go ikgabiša ga gago ke ga lefeela!

Metlabo ya gago e a go nyatša,

gomme e nyaka go go bolaya.

31Ke kwa sello boka sa mosadi yo a šokwago,

sello boka sa mosadi yo a itšibolago.

Ke sello sa Jerusalema, e a fegelwa,

e otlolla matsogo e re:

“Ke a hwa! Ke hloka tšhireletšo

ke le pele ga bampolai!”

5

Dibe tša batho ba Jerusalema

51Šikang le mekgotha ya Jerusalema!

Lebelelang ka gohle, le iponeleng ka bolena!

Išang mahlo mapatlelong,

le bone ge eba le ka hwetša motho o tee yo a dirago tše di lokilego le gona a tshephegago.

Ge le ka mo hwetša,

Morena o tla swarela Jerusalema dibe tša yona.

2Le ge le ikana le re:

“Ka Morena yo a phelago”,

le ikana ka maaka.

3Kgane Morena ga a nyake botshephegi?

O le otlile,

fela la se kwe bohloko;

a nyaka go le fediša,

eupša la no gana go kgalwa.

Le be le ithatafaditše dipelo,

le gana go sokologa.

4Ke mo ka pelong ke ilego ka re:

“Ba ke bathwana ba go hloka tsebo.

Ba dira tša botlaela;

ga ba tsebe se Morena a se nyakago,

se Modimo wa bona a nyakago gore ba se dire.

5Ke tla ya go ba bagolo ka bolela le bona.

Gape bona ba tseba se Morena a se nyakago,

se Modimo wa bona a nyakago gore ba se dire.”

Eupša bohle ba ganne go bušwa ke Morena,

gomme ba gana go mo theeletša.

6Ke ka lebaka leo ditau tša go tšwa ka sethokgweng di tlago ba bolaya;

diphiri tša go tšwa lešokeng di tla ba kgabutlanya,

le dinkwe di tla ba lalela metseng ya bona.

Yo a tšwelago ka ntle o tla kgabutlanywa,

ka gobane ke gantši ba tsogela Morena maatla,

le go kgeloga ga bona go be go atile.

7Morena a botšiša a re:

“Ke ka lebaka lang ke swanetše go swarela setšhaba sa ka dibe tša sona?

Gape ba ntlhanametše ba ikana ka medimo ye e lego lefeela.

Ke ba atlile, eupša bona ba no otswa,

ba ehlwa5:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba ehlwa” Seheberu se re “ba ikgaya”. ka malapeng a digwebakathobalo.

8Ba be ba le bjalo ka dipere tša dipoo tše di gakalelago go goela;

mongwe le mongwe a duma mosadi wa yo mongwe.

9Nka nama ka se ba otlele bohlola bjo,

ka se itefeletše ka setšhaba sa mohuta wo?

10Ke tla laela manaba go tsena ka dirapeng tša merara tša setšhaba sa ka gore a reme merara,

fela e sego go e feleletša.

Ke tla ba botša gore ba kgaole makala a merara,

ka gore makala ao ga se a ka.

11Batho ba Israele le ba Juda ba ntlhanametše e le ruri.

Ke realo, nna, Morena.”

Morena o otla Baisraele

12Setšhaba sa Morena se mo latotše sa re: “A ka se dire selo. Re ka se be mathateng; re ka se welwe ke ntwa goba tlala.” 13Ba boletše gore baprofeta ke difafatlane fela, mme tše ba di bolelago ga se molaetša wa Morena. A matšhošetši a bona a wele bona beng! 14Ke ka lebaka leo Morena Modimo Ramaatlaohle a rego go nna: “Ka ge batho ba ba boletše taba tša mohuta wo, ke tla dira gore mantšu a ka e be mollo ka molomong wa gago. Batho e tla ba dikgong, gomme mollo o tla ba ja.

15“Lena setšhaba sa Israele, ke tliša setšhaba sa go tšwa kgole go tlo le hlasela. Ke setšhaba se se tiilego, setšhaba sa kgale, setšhaba seo polelo ya sona le sa e tsebego gape le sa e kwešišego. 16Boramesebe ba bona ke ditsebi, ka moka ga bona ke bahlabani ba maatla. 17Ba tlilo kwametša tše le di bunnego le dijo tša lena; ba tlilo bolaya barwa le barwedi ba lena, le dihuswane le dikgomo tša lena, ba ba ba senya merara le mego ya lena. Metse ya go ageletšwa ka merako ye le e botilego e tla pšhatlaganywa ke madira a bona.

18“Le ge go le bjalo, le mehleng yeo nka se feleletše setšhaba sa ka molokwanarite. 19Ge ba botšiša gore ke ka lebaka lang nna, Morena Modimo wa lena, ke dirile dilo tše ka moka, o ba botše gore bjalo ka ge ba ile ba ntlhanamela mme ba hlankela medimo e šele nageng ye e lego ya bona, ka mokgwa wo mobjalo ba tlilo hlankela batho ba šele nageng ye e sego ya bona.”

Modimo o tla otla setšhaba sa gagwe

20“Tsebišang ditlogolo tša Jakobo, begelang setšhaba sa Juda le re: 21

5:21
Jes. 6:9-10
Hes. 12:2
Mar. 8:18
Ekwang taba ye, lena setšhaba sa ditlatla se se se nago tlhaologanyo, se se nago le mahlo, eupša se sa bone; se nago le ditsebe, eupša se sa kwe. 22
5:22
Jobo 38:8-11
Na ga se la swanela go ntšhaba? Kgane ga se la swanela go thothomela pele ga ka? Etse ke nna ke dirilego lešabašaba mollwane wa lewatle, legora la go ya go ile leo lewatle le ka se kego la le tshela. Lewatle le ge le ka gakala bjang, le ka se tshele lešukuhledi le; maphoto le ge a ka poruma, a ka se le šwahle. 23Eupša setšhaba se sona se ngangabetše se gana go bušwa ke nna; se arogile sa ntlogela. 24Ga ba sa gopola go ntlhompha, nna, Morena Modimo wa bona, ke ba nešetšago dipula, kgogolamooko le tsheola ka nako ya tšona, ke ba tlišetšago sehla sa go buna ngwaga ka ngwaga. 25Dikarogo le dibe tša bona di ba hlokišitše dilo tšeo tše dibotse.

26“Mo setšhabeng sa ka go na le batho ba kgopo; ba lalela motho bjalo ka barei ba dinonyana,5:26 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba lalela ... dinonyana” Seheberu ga se kwagale gabotse. eupša ya bona melaba ke ya go thea batho. 27Bjalo ka ge serobe se tlala dinonyana, dintlo tša bona le tšona di tletše tše ba di thopilego. Ke ka lebaka leo e lego ba maatla, ba bahumi, 28ba go nona le go phadima. Mediro ya bona ye mebe ga e na magomo. Ga ba šetše gore ditšhiwana di direlwe ka toka, fela ba no atlega. Tshekong ga ba emele bahloki.

29“Eupša nna, Morena, nka napa ka se ba otlele dilo tše dibjalo, ka se itefeletše ka setšhaba sa mohuta wo? 30Go direga taba ya go selekiša, ya go tena mo nageng: 31Baprofeta ba porofeta maaka, baprista ba buša go ya ka taelo ya baprofeta, gomme setšhaba sa ka se rata gona. Eupša ba tlilo dirang ge tšohle tšeo di fihla mafelelong?”

6

Motse wa Jerusalema o tla dikanetšwa ke manaba

61Lena Babenjamene, tšhabang, le tšwe Jerusalema, le itote, le yo letša phalafala kua Tekoa, gomme le gotše mollo e be sešupo sa ntwa kua Bethe-Kereme, gobane masetlapelo le tshenyo ye kgolo di etla di tšwa leboa. 2Motse wa Sione o swana le morwedi yo mobotse wa seithati, fela ke tla o fediša; 3magoši le madira a ona ba tla tla go o hlasela. Ba tla hloma mešaša ya bona go dikologa motse, gomme yo mongwe le yo mongwe o tla šwahlela karolo ye nngwe ya wona. 4Magoši ao a tla re: “Itokišetšeng go hlasela Jerusalema! Itokišeng, re yo hlasela mosegare!” Eupša a mangwe a tla re: “Aowii, tšatši le šetše le thapame, le meriti ya mathapama e lelefetše. 5Itokišeng, re tle re hlaseleng bošego, re pšhatlaganyeng dibo tša motse wo.”

6Morena Ramaatlaohle o laetše magoši a gore a reme dihlare, a kgobele mokgobo wa mobu go dikanetša Jerusalema. A re: “Wo ke motse wo o swanetšego go otlwa, ka gobane o tletše batho ba go gatelela ba bangwe. 7Bjalo ka ge meetse a sediba a sa pšhe, bobe bja Jerusalema le bjona bo ka se fele. Ke kwa šiši le tshenyo mo motseng; ke bona fela malwetši le dintho. 8Lena batho ba Jerusalema, eletšegang, go sego bjalo gona ke tla le ngala, ka fetoša motse wa lena mašope, felo moo go sa dulego motho.”

Setšhaba sa Israele sa manganga

9Morena Ramaatlaohle a re go nna: “Mašaledi a setšhaba sa Israele a tla hlakolwa dithoto tša ona a ba bjalo ka serapa sa merara se se kgobišitšwego. Ka gona o hlakodiše bohle ba o ka kgonago go ba hlakodiša.”

10Nna ka mo fetola ka re: “Ke mang yo a kago ntheeletša ge ke bolela nabo ke ba eletša? Ba thibane ditsebe mme ga ba kgone go theeletša; ba nyatša lentšu la gago, ga ba le thabele. 11Ka gona, Morena, le nna ke ba galefetše go no swana nago, gomme ga ke sa kgona go itshwara.”

Ya ba Morena o re go nna: “Hlatšetša kgalefo ya ka godimo ga bana mebileng, ešita le godimo ga dihlopha tša masogana. Banna le basadi ba bona ba tla thopša, diputswa ešita le bona batšofaditšofadi. 12

6:12-15
Jer. 8:10-12
Magae a bona gotee le mašemo le basadi ba bona di tla fiwa bangwe. Ke tlilo otla badudi ba naga ye, 13ka gobane ka moka ga bona, ba go nyatšega le ba go hlomphega, ke ba megabaru; le baprofeta le baprista ba hlalefetša batho. 14
6:14
Hes. 13:10
Ba dira tše nkego dintho tša setšhaba sa ka e dio ba go kgoboga fela. Ba re: ‘Tšohle di lokile,’ etšwe go se go loke selo. 15Ba be ba swanetše go inyatša ka ge ba dirile dilo tše tša go šišimiša. Fela le gatee ga ba inyatše, le dihlong ga ba natšo. Ka gona, ba tla wa ba etša ba ba welego; ge ke ba otla, e tla napa ya ba pheletšo ya bona. Ke realo, nna, Morena.”

Baisraele ba gana tsela ya Modimo

16Morena o rile go setšhaba sa gagwe: “Emang magahlanong a ditsela le lebeleleng. Botšišang batho ditsela tša bogologolo, le kgethe ye kaonekaone. Le tšeeng yona, gomme le tla phela le iketlile.”

Fela bona ba re: “Aowa, ga re nyake!” 17Gomme Morena a bea balebeledi gore ba theeletše mollo wa phalafala. Le bona ba re: “Ga re nyake.”

18Ka gona Morena a re: “Theeletšang, lena ditšhaba, tsebang se se tlago hlagela setšhaba sa ka lena ka moka. 19Theeletša, wena lefase! Ke fediša setšhaba se e le kotlo ya maanonyana a bona, ka gobane ga se ba phetha tše ke ba laetšego tšona, le thuto ya ka ba e ganne. 20Kgane seorelo sa go tšwa Sheba se ba ntlišetšago sona, goba senkgabose sa go tšwa lefaseng la kgole ke na le taba natšo? Dihlabelo tša bona tša ditšhungwakamoka ga ke di amogele, le tše dingwe dihlabelo tša bona ga di nkgahle. 21Ka gona, setšhaba se ke tla se beela dikgopi tša go ba kgopa. Botatagobana le barwa ba bona, le baagišani le bagwera ba bona ba tla hwa.”

Tlhaselo ya go tšwa ka leboa

22Morena o re: “Setšhaba se se tšwago nageng ye nngwe ka leboa se etla; morafe wo maatla kua kgolekgole o itokišetša ntwa. 23Ba itlhamile ka mesebe le marumo; ke ba sehlogo, ga ba na lešoko. Ba kwagala bjalo ka lewatle le le bopago ge ba nametše dipere tša bona. Ba itokišeditše go lwa le wena, motse wa Sione.”

24Batho ba Jerusalema ba re: “Ditaba tšeo re di kwele, gomme re rephile matsogo; re aparetšwe ke tlalelo, re šokwa wa mosadi ge a belega. 25Le se tšwele ka ntle nageng, goba la sepela ditseleng, ka gobane manaba a rena a itlhamile ka dihlabano gomme a re tšhoša ka gohle.”

26“Lena setšhaba sa gešo, aparang tša go ilela, le pshikologeng meloreng. Kgitlang sello se bohloko bjalo ka yo a hwetšwego ke morwagwe a nnoši, ka gobane yo a tlilego go re fediša o tla re hlasela ka bjako. 27Wena Jeremia, ke go beile mohlahlobi wa setšhaba sa ka; ke tla go tiiša. O nyakišiše o be o hlahlobe tše ba di dirago. 28Bohle ke dinganganganga, ba tšama ba senya batho maina, ke ba thata bjalo ka mphiri le tshipi, bohle ke ba kgopo. 29Mouba o butšwetša ka maatla go tšhuma morodi ka mollo; motološi o šomela lefeela, ka gobane manyedi a a ganelela. 30Baisraele ba ba bitšwa siliberatahlwa, ka gobane nna, Morena, ke ba lahlile.”