Sepedi 2000 (NSO00)
48

Go loba ga Moaba

481

48:1-47
Jes. 15:1 – 16:14;
Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o kwela Moaba bohloko o re:

“Jonna, motse wa Nebo o ripitlilwe!

Kiriataime e thopilwe,

e leša dihlong;

sebo sa yona se kgerešitšwe,

le sona se leša dihlong.

2Botse bja Moaba bo ile.

Kua Heshbone go lakanwe go fediša setšhaba sa Moaba.

Motse wa Madimene o tla thubja;

madira a tla o hlasela.

3Theeletšang,

batho ba Horonaime ba a goa

ba re:

‘Re a welwa! Re a fedišwa!’

4“Naga ya Moaba e lobile;

bana ba yona ba a lla.

5Ba rotoga mokonya wa Luhite,

ba lla gabohloko.

Sello sa masetlapelo se kwagala tseleng ye e theogelago Horonaime.

6Ba re:

‘Phakišang, tšhabang le itote!

Kitimang bjalo ka pitsi lešokeng!’

7“Moaba, ka ge o botile dibo tša gago le lehumo,

le wena o tla thopša;

modimo wa gago, Kemoshe,

o tla išwa bothopša gotee le baprista le badiredi ba gagwe.

8Metse yohle e tla fedišwa,

gwa se phonyokge le o tee;

dimela tša moedi le tša molala di tla tšhungwa ka mollo,

le batho ba gona ba bolawa ka tšhoša,

bjalo ka ge nna, Morena, ke boletše.

9Hlomelang naga ya Moaba swika la lebitla,

gobane e kgauswi le go senywa.48:9 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Hlomelang ... senywa.” Diphetolelo tše dingwe di re “Efang naga ya Moaba diphego, gore e fofe e tšhabe.”

Metse ya yona e tla šala e le matoko,

gwa se sa dula motho go yona.”

10Go rogakwe yo a itšimeletšago go dira modiro wa Morena!

Go rogakwe yo a sa kgebetlego manaba a gagwe ka tšhoša!

Metse ya Moaba e a thubja

11“Setšhaba sa Moaba e sa le se phela se iketlile go tloga bjaneng, ga se sa ka sa thopša. Se swana le bjala bjo bo sa lego morokong bo sešogo bja hlotlwa bja tšhelwa ka dipitšeng. Ga se bja lahlegelwa ke mohlodi le monkgo wa bjona.

12“Bjale ge, nna, Morena, ke re nako e etla yeo ka yona ke tlago roma batho go yo tšholla Moaba bjalo ka bjala. Ba tla thenola dipitša tša gagwe, ba di pšhatlaganya. 13Ke moo Bamoaba ba tlago inyatša ka modimo wa bona, Kemoshe, go no swana le Baisraele mola ba inyatša ka Bethele, modimo wo ba bego ba o botile.

14“Le reng le re: ‘Rena re dioka,

re banna ba bogale’?

15“Nna, Kgoši yo leina la ka ke lego Morena Ramaatlaohle, ke re:

“Manaba a sentše naga ya Moaba,

a hlasela le metse ya gona,

mme masogana a yona a dinatla a tla bolawa.

16Naga ya Moaba

e kgauswi le go lobišwa;

masetlapelo a yona a e tlela ka lebelo.

17“Llelang setšhaba seo,

lena baagišani bohle ba sona,

lena bohle le tsebago setumo sa sona.

Ereng: ‘Jo, pušo ya sona ye maatla e hwile!

Setumo sa sona le maatla ga di sa le gona!’

18Lena badudi ba Dibone,

theogang madulong a lena a bohlomphegi,

le pharame fase leroleng;

mofediši wa Moaba o le hlasetše,

o hlahlamolotše dibo tša lena.

19Lena badudi ba Aroere,

emang kgauswi le tsela le lebeleledišiše;

botšišang banna le basadi ba ba tšhabago gore na go hlagileng.

20Bona ba tla le fetola ba re:

‘Moaba e wele, e gobošitšwe;

llang le golole!

Hlehlang le nokana ya Arnone le bega gore Moaba e fedišitšwe!’

21“Kotlo e tletše metse ya kua molaleng: Holone, Jahatse, Mefaate, 22Dibone, Nebo, Bethe-Diblathaime, 23Kiriathaime, Bethe-Gamuele, Bethe-Meone, 24Keriote le Botsra. Kotlo e wetše metse yohle ya naga ya Moaba, kgole le kgauswi. 25Maatla a Moaba a lobile; go tia ga gagwe go fedišitšwe. Ke realo, nna, Morena.”

Moaba e tla kokobetšwa

26“Nošang batho ba Moaba bjala gore ba tagwe, ka gore ba ganne go bušwa ke nna. A ba pshikologe ka gare ga mahlatša a bona, mme le bona ba segwe ke batho. 27Lena Bamoaba, ga ke re le be le sega setšhaba sa Israele? Kgane ba kile ba swarwa le mahodu, mo le ka bago la ba šikinyetša dihlogo ge le bolela ka bona?

28“Lena badudi ba Moaba, tlogang metseng ya lena le yo dula magageng! Etšang leeba le le ikagelago sehlaga legageng. 29Re kwele ka boikgogomošo bja Bamoaba – gape ga se ka ge ba ikgantšha! Re kwele ka go kganya le go ipona ga bona, le makoko a bona, le boikgodišo bja bona. 30Nna, Morena, makokwana a bona ke a a tseba. Tše ba ikgantšhago ka tšona ke maaka, le tše ba di dirago ga di na mohola. 31Ka gona ke llela naga ya Moaba, ke llela batho bohle ba Moaba, ke llela batho ba Kire-Herese. 32Ke llela batho ba Sibma le go feta ba Jasere. Wena motse wa Sibma, o etša morara wo makala a wona a letlilego go tshela Lewatle le le Hwilego le go yo fihla Jasere. Eupša bjale dikenywa tša gago tša lehlabula le diterebe tša gago di lobile. 33Naga ya go nona ya Moaba e lahlegetšwe ke lethabo le tlhalalo. Ke thibetše beine go rotha e etšwa bopitlelong bja diterebe; ga go yo a pitlago diterebe ka maoto a hlaba mokgoši.

34“Batho ba Heshbone le ba Elale ba hlaba mokgoši,48:34 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Heshbone ... mokgoši” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme mokgoši wa bona o kwagala le Jahatse; o kwewa ke batho ba Tsoare, mme o kwagala le Horonaime le Eglathe-Shelishia. Ešita le nokana ya Nimrime e pšhele. 35Ke tla thibela batho ba Moaba gore ba se sa dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka kua dintotomeng, le gore ba se sa direla medimo ya bona dihlabelo. Ke realo, nna, Morena.

36“Ka gona, ke llela naga ya Moaba le batho ba Kire-Herese go swana le motho ge a letša sefela sa poloko ka kwadi, ka gobane dithoto tše ba bego ba di hlakodišitše di ile. 37Ka moka ga bona ba bootše dihlogo, ba kotile le maledu. Bohle ba ikgaile diatleng, gomme yo mongwe le yo mongwe o apara tša go ilela. 38Ditlhakeng tšohle tša dintlo tša Moaba le mapatlelong go kwagala sello fela, ka gore ke pšhatlile Moaba boka pitša ye e sa nyakwego ke motho. Ke realo, nna, Morena. 39Batho ba Moaba ba nolegile moko bjang! Ba a golola! Ba katakata ka dihlong. Ditšhaba tšohle tše di bapilego nayo di a e kodutla gomme Moaba e a di tšhoša.”

Bamoaba ba tla otlwa

40Morena o re:

“Setšhabatsoko se tla tla sa phuthuma Moaba boka ntšhu,

sephurolladiphego.

41Metse le dibo di tla thopša.

Tšatšing leo bagale ba Moaba ba tla boifa go swana le mosadi ge a belega.

42Bamoaba ba tla fedišwa,

ya se sa ba setšhaba,

ka gobane ba ganne go bušwa ke nna.

43Poifo le melete le difu di le emetše,

lena badudi ba Moaba.

Ke realo, nna, Morena.

44Yo a tšhabelago tše di boifišago o tla gohlomela ka moleteng;

yo a tšwago ka moleteng o tla tanywa ke sefu.

Dilo tše ke tla di tlišetša Bamoaba ka ngwaga wa go otlwa ga bona.

Ke realo, nna, Morena.

45Batšhabi ba ba lapilego ba khuta Heshbone,

eupša Heshbone le mošate,

ga Kgoši Sihone,

di tšhungwa ka mollo.

Mollo o tšhuma baikgantšhi ba Moaba.

46Jonna,

lena setšhaba sa Moaba!

Le ba madimabe,

lena tšhaba sa modimo Kemoshe,

gobane barwa le barwedi ba lena ba thopilwe.

47“Eupša ge nako e fihla Bamoaba ba ba lego bothopša ke tla ba kgoboketša.48:47 “Bamoaba ... kgoboketša” goba “Bamoaba ke tla ba atla gape” Ke realo, nna, Morena.”

Ke ka moo Morena a rego Bamoaba ba tla otlwa ka gona.

49

Morena o tla otla Baamone

491

49:1-6
Hes. 21:33-37
25:1-7
Amose 1:13-15
Sof. 2:8-11
Mabapi le Baamone Morena o re:

“Kgane Israele ga a sa na bana?

Ga a na mojalefa?

Bjale modimo Milkomo o reng a thopile

naga ya kgoro ya Gade,

mme batho ba wona ba dula metseng ya wona?

2Fela nna, Morena, ke re go tla tla nako

ya gore ke hlabele batho ba motse wa Raba wa Baamone mokgoši wa ntwa,

gomme wona e tla šala e le matoko,

le metsana ya wona e tla šala e tšhumilwe ka mollo.

Ya ba gona Baisraele ba amogago bale ba go ba thopela naga ya bona.

Ke realo, nna, Morena.

3Lena batho ba Heshbone, gololang,

gobane motse wa Ai o thubilwe!

Lena basadi ba Raba, hlabang mokgoši!

Aparang tša go ilela, le lle!

Tlarumang mašakeng a dihuswane!

Milkomo, modimo wa lena,

o tla išwa bothopša gotee le baprista le badiredi ba wona.

4Le reng le ikgantšha ka meeding ya lena ya monono,

bakgelogi tenang?

Etse le botile mahumo a lena, mme le re:

‘Ke mang yo a ka re hulago ona?’

5Nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle, ke re

ke tla dira gore baagišani bohle ba lena ba le tšhoše.

Le tla šwalalanywa,

mme mongwe le mongwe o tla tšhaba,

a leka go iphološa,

gomme batšhabi ba hloka mokgoboketši.

6“Eupša ka morago ke tla kgoboketša Baamone ba ba lego bothopša.

Ke realo, nna, Morena.”

Morena o tla otla Baedomo

7

49:7-22
Jes. 34:5-17
63:1-6
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Mabapi le Baedomo Morena o re:

“Na ga go sa na ba bohlale moo Temane?

Kgane dihlalefi tša bona ga di sa ba eletša?

Na e ka ba bohlale bja bona bo nyameletše?

8Lena batho ba Dedane,

retologang le tšhabe!

Khutang mo go sa fihlwego!

Ke ya go fediša ditlogolo tša Esau,

ka gobane nako ya gore ke ba otle e fihlile.

9Ge bafudi ba diterebe ba ka tsena ka dirapeng tša lena,

na ba ka se tlogele mabudutša?

Mahodu ona ge a ka tla bošego,

na a ka se utswe se a se ratago?

10Eupša nna ke hlakotše ditlogolo tša Esau,

gomme ka fenyekolla le bokhuto bja bona

gore ba se sa kgona go khuta.

Setšhaba sa Edomo se fedišitšwe,

bomorwarragobona le baagišani ba bona ba fedišitšwe – ga ba sa le gona.

11Šadišang ditšhiwana tša gabolena le nna,

gomme ke tla di hlokomela.

Bahlologadi ba gabolena a ba bote nna.

12“Ge ešita le bale ba bego ba se ba swanela go otlwa ba ile ba otlwa, na wena o gopola gore o tla phonyokga kotlo? Le gatee; o swanetše go otlwa! 13Nna, Morena, ke re ke ikanne gore motse wa Botsra o tla fetoga setšhoša, batho ba tla o kwera, e tla ba mašope, ba le kgatlela motswiri. Metse yohle ya kgauswi e tla fetoga matoko go ya go ile.”

14Ke ile ka re:

“Ke amogetše molaetša wa go tšwa go Morena.

O romile motseta gore a tle a botše ditšhaba gore di rape madira,

di itokišetše ntwa,

di hlasele Edomo.

15Edomo, Morena o tla go nyenyefatša gare ga ditšhaba tšohle,

wa nyatšwa ke batho.

16Ga go motho yo a go tšhabago ka mo wena o gopolago ka gona.

O forilwe ke boikgogomošo bja gago,

wena o phelago magageng,

o tsoramego ntlhohlong ya thaba.

Le ge o agile malekelekeng boka ntšhu,

Morena o tla go thenkgolla moo.

O realo, Morena.”

17Morena o re: “Edomo e tla fetoga setšhoša. Mofeti wa tsela o tla gakgamala, a kgotsa masetlapelo ohle a yona. 18

49:18
Gen. 19:24-25
Se se ilego sa hlagela Sodoma le Gomora mola yona metse yeo gotee le ya kgauswi le yona e fedišwa, ke sona se se tlago hlagela Edomo mo e lego gore go ka se sa tsoga go phetše motho moo, go ka se sa tsoga go dutše motho. Ke realo, nna, Morena. 19Ke tla ragoga bjalo ka tau ye e tšwago ka sethokgweng sa Jordane e hlasela dihuswane mafulong a kgauswi le moela. Ke tla tla ka leleka Baedomo nageng ya bona. Ke gona moetapele yo ke mo kgethago a tlago buša setšhaba. Ke mang yo a swanago le nna? Ke mang yo a ka ntshekišago? Ke moetapele mang yo a ka lwago le nna? 20Ka gona, theeletšang maano ao ke a logetšego Baedomo le se ke ikemišeditšego go se dira badudi ba motse wa Temane: Le bana ba bona ba tla gogoišwa, gomme setšhaba sohle se tla tšhoga. 21Mohla Edomo e ewa, go tla kwagala modumo wa go rekemiša lefase, gomme mokgoši o tla kwagala le go fihla Lewatleng la Mahlaka. 22Setšhabatsoko se tla tla sa phuthuma Botsra bjalo ka ntšhu ye e phurulotšego diphego. Mohlang woo dioka tša Edomo di tla boifa bjalo ka mosadi ge a belega.”

Morena o tla otla Damaskose

23

49:23-27
Jes. 17:1-3
Amose 1:3-5
Sak. 9:1
Mabapi le Damaskose Morena o re:

“Badudi ba Hamate le ba Arpade ba gakanegile ka gobane ba kwele mašula.

Ba tshwenyegile, ga ba na maduledi,

ba etša lewatle le le sa tholego.

24Batho ba Damaskose ba nolegile moko

mme ba itokišetša go hlanola direthe,

ba gakanegile.

Ba swerwe ke tlalelo le dihlabi bjalo ka mosadi ge a belega.

25Motse wola wa go tuma wo o bego o dula o thabile,49:25 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “wo o bego o dula o thabile” Seheberu se re “wa lethabo la ka”. o ngadilwe.

26Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: Mohlang woo masogana a wona a tla bolaelwa mabaleng a motse,

bahlabani bohle le bona ba tla bolawa.

27Ke tla tšhuma morako wa Damaskose ka mollo,

wa fiša le dibo tša Kgoši Benhadade.”

Go otlwa ga ba kgoro ya Kedara le ba Hatsore

28Mabapi le kgoro ya Kedara le mebušo ya ba Hatsore ye e bego e fentšwe ke Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, Morena o re:

“Eyang le hlaseleng Bakedara,

le fediše ba kgoro yeo ya ka bohlabela!

29Ba thopeleng mešaša, le dihuswane,

le digareteine tša mešaša,

gotee le dithoto tšohle.

Le gape dikamela tša bona,

le ba goelele le re:

‘Le dikaneditšwe ke tše di šiišago!’

30“Lena setšhaba sa Hatsore,

nna, Morena, ke le botša gore le tšhabele kgole,

mme le khute mo go sa fihlwego,

gobane Nebukadnesare,

kgoši ya Babilonia,

o le logetše maanomabe.

31Yaang le hlasele setšhaba sela se sa iketlile,

se sa lotegile.

Motse wa bona ga o ne dikgoro le mapheko,

le gona ba dula ba le noši.

32“Dikamela le bontši bja mehlape ya bona di tla thopša.

Bomokotatlopo ke tla ba šwalalanyetša mathokong ohle,

gomme ka ba tlišetša masetlapelo a go tšwa gohle.

33Hatsore e tla fetošwa segola sa diphukubje,

lešoka la go ya go ile.

Go ka se sa tsoga go phetše motho moo,

go ka se sa tsoga go dutše motho.”

Morena o tla otla Baelamo

34Ge Tsedekia a seno bewa kgoši ya Juda, Morena a bolela le Jeremia ka naga ya Elamo. 35Yena Morena Ramaatlaohle a re:

“Ke tla bolaya boramesebe ka moka

ba ba dirilego gore Elamo e be ye maatla ka mokgwa wo.

36Ke tla tšutliša madimo Elamo a etšwa ka mathoko ohle,

gomme ke tla šwalalanyetša batho ba gona mafelong ohle,

go fihlela go se na setšhaba seo bafaladi ba sona ba sego ba ya go sona.

37Ke tla dira gore batho ba Elamo ba tšhabe manaba a bona ao a ratago go ba bolaya.

Nna, Morena, ke re ke tla tlišetša batho ba Elamo masetlapelo ke galefile,

ka ba romela madira a ba bolaya ka tšhoša go fihlela ke ba feleletša.

38Nna, Morena, ke re ke tla bolaya kgoši ya bona le baetapele,

gomme ka hloma setulo sa ka sa bogoši Elamo.

39Eupša ge nako e fihla Baelamo ba ba lego bothopša ke tla ba kgoboketša.49:39 “Baelamo ... kgoboketša” goba “Baelamo ke tla ba atla gape”

Ke realo, nna, Morena.”

50

Babilone e a thopša

501

50:1 – 51:64
Jes. 13:1 – 14:23;
Mabapi le motse wa Babilone le naga ya Babilonia Morena o boletše ka molomo wa moprofeta Jeremia a re:

2“Tsebišang ditšhaba, di begeleng!

Hlomang sefoka le begeng ditaba!

Le se ke la di fihla, le re:

‘Babilone e a thopša!

Modimo wa yona, Bele,

o a nyatšwa!

Modimo wa yona, Merodake,

o nolega moko!

Medimo ya diswantšho ya Babilone e a gobošwa!

Dipheko tša gona di a pšhatlaganywa!’

3“Setšhaba sa go tšwa ka leboa se tletše go tlo hlasela naga ya Babilonia, gomme se tlo e fetoša lešoka. Batho ba tla tšhaba gotee le diphoofolo, gomme ga go yo a tlago dula moo.”

Go boa ga Baisraele

4Morena o re: “Mohla nako yeo e fihla batho ba Israele le ba Juda ba tla tla ba lla, ba nnyaka, nna, Morena Modimo wa bona. 5Ba tla botšiša tsela ya go ya Sione, ba napa ba leba gona. Ba tla itlemaganya le nna go ya go ile ka setlemo se se ka se kego sa kgaoga.

6“Setšhaba sa ka se be se le bjalo ka dinku tše badiša ba tšona ba di timeditšego kua dithabeng. Ba gerema le dithaba le meboto bjalo ka dinku tše di gakilwego ke lešaka. 7Ba be ba hlaselwa ke bohle ba ba ba hwetšago. Manaba a bona a re: ‘Se re se dirilego ga se phošo, ka gobane bona ba fošeditše Morena, yena toka ya ka mehla, yo borakgolokhukhu ba bona ba bego ba mmotile.’

8

50:8
Kut. 18:4
“Tšhabang le tloge Babilonia! Etšwang ka nageng ya Bababilonia, le be bjalo ka diphooko tše di etilego mohlape pele! 9Ke ya go hlohleletša ditšhaba tše maatla tše di itirilego seboka tša hlasela Babilonia di etšwa nageng ya ka leboa. Di tla ema ka lethete go hlasela naga yeo mme tša e fenya. Ke bagale ba bokgoni, ba go thunya mesebe ka go nepa. 10Babilonia e tla thopelwa, gomme bohle ba ba e thopelago ba tla tšea tšohle tše ba di nyakago. Ke realo, nna, Morena.”

Go thopša ga Babilone

11“Lena bahudi ba tšhaba sa ka,

le thabile, le a ipshina,

le kgana bjalo ka sethole bjanyeng,

le letša dinko bjalo ka pere,

12eupša mmagolena Babilone

o tla kokobetšwa, a gobošwa.

Bababilonia e tla ba setšhaba se se nyatšegago gare ga tšona ka moka;

Babilonia e tla fetoga lešoka le le omilego mme le se nago meetse.

13Ka lebaka la go galefa ga ka

ga go motho yo a tlago dula Babilone;

e tla ba mašopešope;

mofetagona o tla gakgamala,

a kgotsa masetlapelo ohle a yona.

14“Lena boramesebe bohle,

emang ka lethete go dikologa Babilone.

Thuntšhang motse wa Babilone ka mesebe yohle ya lena,

ka gobane wona o mphošeditše,

nna, Morena.

15O hlabeleng mokgoši ka mathoko ohle!

Bjale Babilone e ineetše.

Dibo tša yona di pšhatlagantšwe;

merako ya yona e kgerešitšwe.

Ke itefeletša ka Bababilonia.

Ka gona le lena itefeletšeng ka bona,

le ba sware ka moo le bona ba ilego ba swara ba bangwe ka gona.

16Le bolayeng mobjadi yo mongwe le yo mongwe nageng ya Babilonia,

le mmunakasekele nakong ya puno.

Mofaladi yo mongwe le yo mongwe o tla boela go ba gabo;

motho yo mongwe le yo mongwe

o tla tšhabela nageng ya gabo go phonyokga tšhoša ya manaba.”

Go boa ga Baisraele

17“Setšhaba sa Israele se bjalo ka dinku tše di lelekišitšwego mme tša šwalalanywa ke ditau. Pele ba ile ba hlaselwa ke kgoši ya Asiria, ba tla ba hlaselwa ke Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. 18Ka lebaka la taba yeo nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke tla otla kgoši ya Babilonia le naga ya gagwe ka mokgwa wo ke otlilego kgoši ya Asiria ka wona. 19Ke tla bušetša setšhaba sa Israele nageng ya sona bjalo ka dinku ge di bušetšwa mafulong a tšona. Ba tla ja tše di bjalwago thabeng ya Karmele le seleteng sa Bashane, ba tla ja ba khora le tše di bjalwago nageng ya dithaba ya Efraime le ya Gileade. 20Mohla nako yeo e fihla Baisraele ba ka se hwetšwe ba na le molato, le Bajuda ba ka se hwetšwe ba dirile sebe, ka gobane ke tla lebalela bao ke sego ka ba lesa ba bolawa. Ke realo, nna, Morena.”

Modimo o tla otla Bababilonia

21Morena o re:

“Hlaselang batho ba naga ya Merataime le badudi ba Pekode.

Ba gagareng molokwanarite.

Le phetheng tšohle tše ke le laelago tšona.

Ke realo, nna, Morena.

22Legoa la ntwa le a kwagala mo nageng,

gomme naga yohle e a senywa.

23Babilonia, noto ya lefase lohle,

ga se ka ge e robegile!

Ditšhaba di tšhošitšwe ke se se hlagetšego naga yeo.

24Wena, Babilonia,

etse o be o nthumola,

ka gona o tantšwe ke sefu se ke go theilego ka sona,

le ge moka o be o sa tsebe.

25Ke butše bobolokelo bja ditlhabano tša ka,

ka ntšha dibetša tša ge ke galefile,

ka gobane nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke na le mošomo wo ke swanetšego go o phetha kua Babilonia.

26E hlaseleng le etšwa ka mathoko ohle,

mme le bule matlolo a yona!

Le kgobeleng tše le e hutšego tšona di swane le mekgobo ya mabele!

Le senyeng naga!

Le se tlogeleng selo!

27Le bolayeng bahlabani ba gona ka moka!

A ba bolawe!

Batho ba Babilonia ke ba madimabe gobane tšatši la bona le fihlile,

yona nako ya gore ba otlwe.”

28“Ekwang ka mo batšhabi le bafaladi ba go tšwa nageng ya Babilonia ba begago motseng wa Jerusalema gore Morena Modimo wa rena o lefeletša tše Bababilonia ba di dirilego Tempele ya gagwe.

29

50:29
Kut. 18:6
“Rapang boramesebe, bohle ba ba kgonago go šomiša bora le mosebe, gore ba hlasele motse wa Babilone. Dikanetšang motse mme go se phonyokge motho. Le o lefeletše tše o di dirilego, gomme le o sware ka mo o ilego wa swara batho ka gona, ka gobane o be o nkganyetša, nna, Mokgethwa wa Israele. 30Ka gona, mohlang woo masogana a wona a tla bolawa mabaleng a motse, le bahlabani bohle le bona ba tla fedišwa. Ke realo, nna, Morena.

31“Nna, Mong wa bohle,

Morena Ramaatlaohle,

ke lwa nago, mmamakokwana towe!

Letšatši la gago le fihlile,

yona nako ya gore o otlwe.

32Mmamakokwana towe,

o tla thetšwa wa gatlagana fase,

gomme ga go yo a tlago go tsoša.

Ke tla tšhuma metse ya gago,

gomme tšohle tše di go dikaneditšego di tla fedišwa.”

33Morena Ramaatlaohle o re: “Setšhaba sa Israele se gateletšwe, ešita le sona sa Juda. Bathopi ba bona ba ba dišitše kudu, gomme ba ba ganetša go tloga. 34Eupša Mohlakodiši wa bona ke yo maatla, leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle. Yena ka boyena o tla ba lwela gore ba dule nageng ya bona ka khutšo, badudi ba Babilonia bona khutšo ba e hloke.”

35Morena o re:

“Tšhoša a e šupe Babilonia,

e šupe badudi ba Babilonia,

e šupe babuši ba yona le bahlale ba bona.

36Tšhoša a e šupe didupe tša yona,

gore di se sa dupelela.

Tšhoša a e šupe dioka tša yona,

di tšhoge.

37Tšhoša a e šupe dipere le dikoloi tša yona,

le bahlabani ba yona ba ba thwetšwego,

ba hloke maatla ba etše basadi.

A molaodi a šupe matlotlo a yona ka tšhoša gore a thopše.

38Komelelo a e wele naga ya gona gore dinoka tša yona di pšhe,

ka gobane Babilonia ke naga ya medimo ya diswantšho,

gomme medimo yeo ya go šiiša e hlakantšha Bababilonia hlogo.

39

50:39
Kut. 18:2
“Ke ka lebaka leo felo moo go tlago phela diphaga le diphukubje, le dimpšhe di tla dula gona. Batho ba ka se sa tsoga ba dutše gona, go tla dula go se na badudi go ya go ile. 40
50:40
Gen. 19:24-25
Nna, Modimo, motse wa Babilone ke tla o fediša ka mokgwa wo nkilego ka fediša Sodoma le Gomora le metse ya kgauswi le yona, e lego gore go ka se sa tsoga go phetše motho moo. Go ka se sa tsoga go dutše motho. Ke realo, nna, Morena.

41“Tšhaba se se tšwago ka leboa se etla;

morafe wo maatla kua kgolekgole

le magoši a mantši ba itokišetša ntwa.

42Ba itlhamile ka mesebe le marumo;

ke ba sehlogo, ga ba na lešoko.

Ba kwagala bjalo ka lewatle le le bopago ge ba nametše dipere tša bona.

Ba itokišeditše go lwa le lena, Bababilonia.

43Kgoši ya Babilonia e kwele taba tšeo,

gomme e rephile matsogo,

e aparetšwe ke tlalelo,

e šokwa wa mosadi ge a belega.

44“Nna, Morena, ke tla ragoga bjalo ka tau ye e tšwago ka sethokgweng sa Jordane e hlasela dihuswane mafulong a kgauswi le moela, ka lelekiša Bababilonia nageng ya bona. Ke mo moetapele yo ke mo kgethago a tlago buša setšhaba. Ke mang yo a swanago le nna? Ke mang yo a ka ntshekišago? Ke moetapele mang yo a ka lwago le nna? 45Ka gona, theeletšang maano ao ke a logetšego motse wa Babilone, le se ke ikemišeditšego go se dira naga ya Bababilonia: Le bana ba bona ba tla gogoišwa, gomme setšhaba sohle se tla tšhoga. 46Mohla Babilonia e thopša go tla kwagala modumo wa rekemiša lefase, gomme mokgoši o tla kwewa ke ditšhaba.”