Sepedi 2000 (NSO00)
36

Baruke o bala puku ka Tempeleng

361

36:1
2 Dikg. 24:1
2 Dikr. 36:5-7
Dan. 1:1-2
Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Morena o ile a re go Jeremia: 2“Tšea puku o ngwale mantšu ohle a ke go boditšego ona ka ga Israele le Juda le ditšhaba tšohle. O ngwale tšohle tše ke go boditšego tšona go tloga ka nako yela ke thomilego go bolela le wena mola Josia e le kgoši, go fihlela bjale. 3Mohlomongwe ge batho ba Juda ba ekwa ka ga masetlapelo a ke ikemišeditšego go ba otla ka ona, ba tla tlogela ditsela tša bona tše mpe. Ke moo ke tlago ba swarela bokgopo le dibe tša bona.”

4Ka gona Jeremia a bitša Baruke, morwa wa Neria, mme a mmiletša mantšu ohle a Morena a bego a mmoditše ona. Gomme Baruke a a ngwala ka moka pukung. 5Ka morago Jeremia a re go yena: “Ga ke sa dumeletšwe go tsena ka Tempeleng. 6Eupša wena o ye gona ge batho ba ikona dijo gape. O hlaboše lentšu o ba balele puku yeo gore ba kwe mantšu ao Morena a mpoditšego ona ale o a bileditšwego ke nna, le gore batho ka moka le ba Juda ba ba tlilego ba etšwa metseng ya bona ba kgone go a kwa. 7Mohlomongwe ba ka phophotha go Morena gomme ba tlogela ditsela tša bona tše mpe, ka gobane Morena o rile o tla ba otla o šoro a ba galefetše.” 8Ka gona Baruke a dira se Jeremia a mmoditšego sona – a bala puku ya mantšu ao a Morena ka Tempeleng.

9Ka kgwedi ya senyane ya ngwaga wa bohlano wa ge Joyakime e le kgoši ya Juda, setšhaba sa ikona dijo pele ga Morena. Go ikona dijo moo go ile gwa phethwa ke bohle ba ba bego ba dula Jerusalema, le bohle ba ba bego ba tlile moo ba etšwa metseng ya Juda. 10Ya re mola batho ka moka ba theeleditše, Baruke a ba balela puku ya mantšu a Jeremia ka Tempeleng, a le ka phapošing ya Gemaria, morwa wa Shafane, mongwaledi wa kgoro. Phapoši yeo ya gagwe e be e le ka kgorong ya ka godimo, kgauswi le mojako wa Lesoro le Lefsa la Tempele.

Puku e balelwa bakgomana

11Mikaya, morwa wa Gemaria le setlogolo sa Shafane, a kwa Baruke a bala mantšu ohle a Morena pukung. 12A nama a ya ka mošate, phapošing ya mongwaledi wa kgoro, moo bakgomana ka moka ba bego ba dutše kgotla. Elishama, mongwaledi wa kgoro, Delaya, morwa wa Shemaya, Elnathane, morwa wa Akboro, Gemaria, morwa wa Shafane, Tsedekia, morwa wa Hanania, le bakgomana ka moka ba be ba le gona. 13Mikaya a ba botša tšohle tše a kwelego Baruke a di balela setšhaba. 14Ke moka bakgomana ba roma Jehudi go yo botša Baruke gore a tliše puku yela a e baletšego setšhaba. Jehudi e be e le morwa wa Netania, Netania morwa wa Shelemia, Shelemia morwa wa Kushi. Baruke a ba tlišetša puku yela. 15Bona ba re: “Hle, dula fase, o re balele puku yeo.” Baruke a ba balela yona. 16Ge a seno e bala, bona ba lebelelana ba tšhogile, mme ba re go Baruke: “Ruri, taba ye re swanetše go e begela kgoši.” 17Ba napa ba mmotšiša ba re: “Hle, nke o re botše gore go tlile bjang gore o ngwale dilo tše ka moka. Kgane Jeremia o go bileditše tšona?”

18Baruke a ba fetola a re: “Jeremia o mpileditše mantšu ohle, gomme nna ka a ngwala mo pukung ye ka enke.”

19Ke moo ba rilego go yena: “Wena le Jeremia sepelang le yo iphihla. Go se ke gwa tseba motho mo le lego gona.”

Kgoši o fiša puku

20Bakgomana ba bea puku yela ka phapošing ya Elishama, mongwaledi wa kgoro, mme ba ya kgorong ya kgoši, moo ba ilego ba begela kgoši ditaba tšeo ka moka. 21Kgoši a nama a roma Jehudi go yo tšea puku yeo. A e tšea ka phapošing ya Elishama, gomme a e balela kgoši le bakgomana bohle ba ba bego ba eme pele ga gagwe. 22E be e le marega, ka kgwedi ya senyane ya Sejuda, gomme kgoši a dutše mollong ka ngwakong wa gagwe wa marega. 23E be e re ge Jehudi a fetša go bala diripa tše tharo goba tše nne, kgoši a di ripaganye ka mphaka wo o bego o šomišwa ke bangwaledi, gomme a di lahlele mollong. A tšwela pele le go dira bjalo go fihlela puku yohle e swele. 24Eupša yena kgoši le bakgomana ba gagwe ba ba ilego ba kwa mantšu ao ga se ba ka ba boifa goba ba gagola diaparo tša bona ba nyamile. 25Le ge Elnathane, Delaya le Gemaria ba be ba rapela kgoši gore a se ke a fiša puku yeo, yena o ile a se ke a ba ela hloko. 26Ka morago a laela Jeragmeele, morwagwe, le Seraya, morwa wa Asriele, le Shelemia, morwa wa Abdeele, gore ba yo swara Jeremia le Baruke, mongwaledi wa gagwe. Eupša Morena o be a ba fihlile.

Jeremia o ngwala puku ye nngwe

27Ka morago ga ge Kgoši Joyakime a fišitše puku yela mantšu a yona Jeremia a bego a a bileditše Baruke, Morena a botša Jeremia 28gore a tšee puku ye nngwe a ngwale go yona se sengwe le se sengwe se se bego se ngwadilwe ka go yela ya pele. 29Morena a laela le gore a botše kgoši a re: “O fišitše puku yela, wa ba wa botšiša Jeremia gore ke ka lebaka lang a ngwadile gore ruri kgoši ya Babilonia e tla tla go senya naga ye, mme ya bolaya batho ba yona le diruiwa. 30Bjale ge, mabapi le Kgoši Joyakime, nna, Morena, ke re ga go setlogolo sa gagwe se se tlago tsoga e bile kgoši mmušong wa Dafida. Setopo sa gagwe se tla lahlelwa moo se tlago tšhungwa ke letšatši mosegare, sa welwa ke tšhwaane bošego. 31Ke tla otla yena le ditlogolo tša gagwe le bakgomana ba gagwe ka lebaka la bokgopo bja bona. Bona le badudi ba Jerusalema le batho ba Juda ga se ba šetša ge ke ba kgala; ka gona ke tla ba tlišetša masetlapelo ale ke ba boditšego ona ka moka.”

32Ke moka Jeremia a tšea puku ye nngwe, a e neela Baruke, mongwaledi wa gagwe, yo a ilego a ngwala mantšu a Jeremia a bego a mmiletša ona. A ngwala se sengwe le se sengwe se se bego se le ka pukung yela ya go fišwa ke kgoši, le melaetša ya go swana le yela a bego a e bileditšwe ke Jeremia.

37

Tsedekia o kgopela thapelo go Jeremia

371

37:1
2 Dikg. 24:17
2 Dikr. 36:10
Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a bea Tsedekia, morwa wa Josia, kgoši ya naga ya Juda legatong la Joyakine, morwa wa Joyakime. 2Tsedekia le bahlanka ba gagwe le batho ba naga yeo ba ile ba se theeletše tše Morena a ba botšago tšona ka moprofeta Jeremia.

3Kgoši Tsedekia a roma Jukale, morwa wa Shelemia, le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, go moprofeta Jeremia, ba fihla ba re: “Nke o re rapelele go Morena Modimo wa rena.” 4O be a sešo a išwa kgolegong, a sa itshepelela ka go rata gare ga batho. 5Madira a Babilonia a be a dikaneditše Jerusalema, eupša ge ba ekwa gore madira a Egepeta a tshetše mollwane wa Egepeta, ba boela morago.

6Ke mo Morena Modimo wa Israele a boditšego Jeremia 7gore a botše banna bale ba babedi gore ba yo botša kgoši ya Juda ye e bego e ba romile go yena go kgopela maele ba re: “Madira a kgoši ya Egepeta ao a lego tseleng go tlo le thuša a tlilo boela nageng ya gaboona, nageng ya Egepeta. 8Ya ba gona go boago Bababilonia, ba hlasela motse, ba o thopa, gomme ba o tšhuma ka mollo. 9Nna, Morena, ke le botša gore le se ke la iphora ka go gopola gore Bababilonia ba ka se boe, gobane go boa gona ba tla boa. 10Le ge le be le ka fenya madira ohle a Bababilonia a a lwago le lena, gwa šala fela dikgobadi tše di ithobaletšego ka mešašeng, tšona dikgobadi tšeo di be di tla tsoga tša tšhuma motse wo ka mollo.”

Jeremia o a swarwa a golegwa

11Madira a Bababilonia a ile a boela morago a tloga Jerusalema ka gobane madira a kgoši ya Egepeta a be a batametše. 12Ka gona, Jeremia ge a re o tloga Jerusalema o ya seleteng sa Benjamene go yo rerišana le meloko yabo ka tša go aba bohwa bja gabo, 13ge a fihla lesorong la Benjamene, molaodi wa baletalesoro, yo leina la gagwe e bego e le Jiria, morwa wa Shelemia, Shelemia morwa wa Hanania, a mo thibela a re: “Etse o tšhabela go Bababilonia!”

14Jeremia a mo fetola a re: “Ke maaka! Nna ga ke tšhabele go Bababilonia.” Eupša Jiria a se mo theeletše. A mo swara a mo iša go ba bagolo. 15Bona ba mo galefela, ba laela gore a bethwe mme a tswalelelwe ka ntlong ya Jonathane, mongwaledi wa kgoro, yo ntlo ya gagwe e bego e dirilwe kgolego. 16A tsenywa ka phapošing ya ka tlase mme a dula ka moo nako ye telele.

17Ka morago Kgoši Tsedekia a roma batho gore ba yo mo tšea, gomme a fihla a mmotšiša ka sephiring kua mošate a re: “Kgane o na le molaetša wa go tšwa go Morena?”

Jeremia a mo fetola a re: “Ke nawo.” A ba a tlaleletša ka go re: “Wena o tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia.” 18A mmotšiša a re: “Ke go senyeditše ka eng, wena le bahlanka ba gago, le setšhaba se ge e bile le nkgolegile? 19Ba kae baprofeta bale ba lena ba go le botša gore kgoši ya Babilonia e ka se le hlasele, lena goba naga ya lena? 20Bjale ge, kgoši, mong wa ka, ke a go rapela, hle, amogela kgopelo ya ka. Se mpušetše ga mongwaledi Jonathane, ka gore nka hwela gona.”

21Ka gona, Kgoši Tsedekia a laela gore Jeremia a tswalelelwe ka kgorong ya mošate. A dula gona, gomme tšatši le lengwe le le lengwe a fiwa senkgwa sa go tšwa go baapei ba dinkgwa. Gwa ba bjalo, go fihlela go se sa na le senkgwa moo motseng.

38

Jeremia ka sedibeng

381Shefatia, morwa wa Mathane, le Gedalia, morwa wa Pashure, le Jukale, morwa wa Shelemia, le Pashure, morwa wa Malkia, ba ile ba kwa gore Jeremia o be a botša setšhaba a re 2Morena o re: “Yo a ka šalago mo motseng o tla bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši. Eupša yo a ka tšwago motseng a yo ineela go Bababilonia a ka se bolawe; o tla iphološa gomme a phela.” 3A ba a ba botša le gore Morena o re: “Ruri, motse wo o tla gafelwa diatleng tša madira a kgoši ya Babilonia, gomme bona ba tla o thopa.”

4Ke mo mantona a setšhaba a ilego go kgoši, a fihla a re: “Monna yo o swanetše go bolawa, gobane ka go bolela ka mokgwa wo o nola bahlabani ba ba šetšego mo motseng moko, setšhaba sohle le sona o se nola moko. Ga a lakaletše setšhaba sa gaborena boiketlo, o se lakaletša madimabe.”

5Kgoši Tsedekia a ba fetola a re: “Šoowege, dirang ka yena se le se ratago; nna nka se kgone go le thibela.” 6Ka gona ba tšea Jeremia ba yo mo tsenya ka dithapo ka sedibeng sa Malkia, morwa wa kgoši, se se bego se le ka kgorong ya kgolego. Ka moo sedibeng go be go se na meetse, ge e se leraga, gomme Jeremia a sobelela ka gare ga lona.

7Ebedmeleke wa Etopia, moamogwabonna yo a bego a šoma ka mošate, a kwa gore ba tsentše Jeremia ka moo sedibeng. Ka nako yeo ke ge kgoši a swere lekgotla kua lesorong la Benjamene. 8Ka fao Ebedmeleke a tšwa ka mošate, a yo bolela le kgoši a re: 9“Kgoši, mong wa ka, banna ba ba dirile Jeremia taba ye mpe ka go mo lahlela ka sedibeng. O tla hwela gona ka tlala, ka ge go se sa na le dijo ka mo motseng.” 10Ke mo kgoši a laetšego Ebedmeleke gore a ye le banna ba bararo go ntšha Jeremia ka moo sedibeng pele a ehwa. 11Ka gona Ebedmeleke a ya le banna bao ka phapošing ya bobolokelo ya mošate, a yo tšea diaparo tša maratha, a di tsenyetša Jeremia ka moo sedibeng ka dithapo. 12A mmotša gore a beeletše dithapo ka diaparo tšeo tša maratha ka mahwafeng. Jeremia a dira bjalo, 13gomme ba mo goga ka dithapo ba mo ntšha ka moo sedibeng. A bewa gape ka kgorong ya kgolego.

Tsedekia o kgopela maele go Jeremia

14Ka le lengwe la matšatši Kgoši Tsedekia a laela gore Jeremia a tlišwe go yena kua lesorong la boraro la go tsena ka Tempeleng ya Morena, gomme a re go yena: “Go na le taba ye ke nyakago go go botšiša yona, gomme o se ke wa mphihlela selo.” 15Jeremia a mo fetola a re: “A ke re ge nka go botša o tla mpolaya? Ge nka go eletša le gona o ka se ntheeletše.” 16Ke ge Kgoši Tsedekia a enela Jeremia ka sephiring a re: “Ka Morena yo a phelago, yena Morephediši, nka se go bolaye goba ka go gafela diatleng tša banna ba ba nyakago go go bolaya.”

17Ke moka Jeremia a botša Tsedekia gore Morena Modimo Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Ge o ka ineela go balaodi ba madira a kgoši ya Babilonia o tla phologa, le motse wo o ka se tšhungwe ka mollo. Wena le lapa la gago le tla phologa. 18Eupša ge o ka se ineele go bona, gona motse wo o tla gafelwa diatleng tša Bababilonia, ba o tšhuma ka mollo, le wena o ka se ba tšwe ka diatleng.”

19Kgoši a mo fetola a re: “Ke tšhaba batho ba Juda ba ba ineetšego go Bababilonia. Nka no gafelwa diatleng tša bona mme ka tlaišwa.”

20Jeremia a re: “O ka se gafelwe diatleng tša bona. Ke go kgopela gore o phethe tše ke go botšago gore Morena o go laela tšona, gomme o ka se hlagelwe ke selo, o tla phela. 21Eupša Morena o mpontšhitše mo ponong se se tlago go hlagela ge o ka gana go ineela. 22Mo ponong yeo ke bone basadi ka moka ba ba šetšego mošate, ga kgoši ya Juda, ba išwa go balaodi ba kgoši ya Babilonia. Ge ba eya ba be ba re: ‘Bagwera ba gago ba o ba botilego ba go arošitše, ba go paletše. Gomme bjale ge o tantšwe ka lerageng ka maoto, ba go tlogetše.’ ”

23Jeremia a iša pele a re: “Basadi ba gago le bana ba tla ntšhwa ba išwa go Bababilonia, gomme le wena ka noši o ka se phonyokge Bababilonia bao. O tla thopša ke kgoši ya Babilonia, gomme motse wo o tla tšhungwa ka mollo.”

24Tsedekia a re go yena: “O se ke wa botša motho tše re di boletšego, gore o se tlo bolawa. 25Ge mantona a setšhaba a ka kwa gore ke be ke bolela le wena, mme a tla go wena a go botšiša gore na re be re bolela eng, a tla go holofetša gore ba ka se go bolaye ge o ka se ba fihlele selo. 26Wena o no ba botša gore o be o nkgopela gore ke se ke ka go bušetša ga Jonathane gore o hwele gona.” 27Ka kgonthe mantona ale ka moka a ile a tla a botšiša Jeremia, gomme yena a ba fetola ka ona mantšu ale kgoši a mmoditšego ona. Ba napa ba lesa go mmotšiša, ka gobane tše ba bego ba di bolela go be go se yo a bego a di tšere ka tsebe. 28

38:28
Hes. 33:21
Gomme Jeremia a bewa ka kgorong ya mošate go fihlela letšatši le Jerusalema e thopilwego ka lona.