Sepedi 2000 (NSO00)
36

Baruke o bala puku ka Tempeleng

361

36:1
2 Dikg. 24:1
2 Dikr. 36:5-7
Dan. 1:1-2
Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Morena o ile a re go Jeremia: 2“Tšea puku o ngwale mantšu ohle a ke go boditšego ona ka ga Israele le Juda le ditšhaba tšohle. O ngwale tšohle tše ke go boditšego tšona go tloga ka nako yela ke thomilego go bolela le wena mola Josia e le kgoši, go fihlela bjale. 3Mohlomongwe ge batho ba Juda ba ekwa ka ga masetlapelo a ke ikemišeditšego go ba otla ka ona, ba tla tlogela ditsela tša bona tše mpe. Ke moo ke tlago ba swarela bokgopo le dibe tša bona.”

4Ka gona Jeremia a bitša Baruke, morwa wa Neria, mme a mmiletša mantšu ohle a Morena a bego a mmoditše ona. Gomme Baruke a a ngwala ka moka pukung. 5Ka morago Jeremia a re go yena: “Ga ke sa dumeletšwe go tsena ka Tempeleng. 6Eupša wena o ye gona ge batho ba ikona dijo gape. O hlaboše lentšu o ba balele puku yeo gore ba kwe mantšu ao Morena a mpoditšego ona ale o a bileditšwego ke nna, le gore batho ka moka le ba Juda ba ba tlilego ba etšwa metseng ya bona ba kgone go a kwa. 7Mohlomongwe ba ka phophotha go Morena gomme ba tlogela ditsela tša bona tše mpe, ka gobane Morena o rile o tla ba otla o šoro a ba galefetše.” 8Ka gona Baruke a dira se Jeremia a mmoditšego sona – a bala puku ya mantšu ao a Morena ka Tempeleng.

9Ka kgwedi ya senyane ya ngwaga wa bohlano wa ge Joyakime e le kgoši ya Juda, setšhaba sa ikona dijo pele ga Morena. Go ikona dijo moo go ile gwa phethwa ke bohle ba ba bego ba dula Jerusalema, le bohle ba ba bego ba tlile moo ba etšwa metseng ya Juda. 10Ya re mola batho ka moka ba theeleditše, Baruke a ba balela puku ya mantšu a Jeremia ka Tempeleng, a le ka phapošing ya Gemaria, morwa wa Shafane, mongwaledi wa kgoro. Phapoši yeo ya gagwe e be e le ka kgorong ya ka godimo, kgauswi le mojako wa Lesoro le Lefsa la Tempele.

Puku e balelwa bakgomana

11Mikaya, morwa wa Gemaria le setlogolo sa Shafane, a kwa Baruke a bala mantšu ohle a Morena pukung. 12A nama a ya ka mošate, phapošing ya mongwaledi wa kgoro, moo bakgomana ka moka ba bego ba dutše kgotla. Elishama, mongwaledi wa kgoro, Delaya, morwa wa Shemaya, Elnathane, morwa wa Akboro, Gemaria, morwa wa Shafane, Tsedekia, morwa wa Hanania, le bakgomana ka moka ba be ba le gona. 13Mikaya a ba botša tšohle tše a kwelego Baruke a di balela setšhaba. 14Ke moka bakgomana ba roma Jehudi go yo botša Baruke gore a tliše puku yela a e baletšego setšhaba. Jehudi e be e le morwa wa Netania, Netania morwa wa Shelemia, Shelemia morwa wa Kushi. Baruke a ba tlišetša puku yela. 15Bona ba re: “Hle, dula fase, o re balele puku yeo.” Baruke a ba balela yona. 16Ge a seno e bala, bona ba lebelelana ba tšhogile, mme ba re go Baruke: “Ruri, taba ye re swanetše go e begela kgoši.” 17Ba napa ba mmotšiša ba re: “Hle, nke o re botše gore go tlile bjang gore o ngwale dilo tše ka moka. Kgane Jeremia o go bileditše tšona?”

18Baruke a ba fetola a re: “Jeremia o mpileditše mantšu ohle, gomme nna ka a ngwala mo pukung ye ka enke.”

19Ke moo ba rilego go yena: “Wena le Jeremia sepelang le yo iphihla. Go se ke gwa tseba motho mo le lego gona.”

Kgoši o fiša puku

20Bakgomana ba bea puku yela ka phapošing ya Elishama, mongwaledi wa kgoro, mme ba ya kgorong ya kgoši, moo ba ilego ba begela kgoši ditaba tšeo ka moka. 21Kgoši a nama a roma Jehudi go yo tšea puku yeo. A e tšea ka phapošing ya Elishama, gomme a e balela kgoši le bakgomana bohle ba ba bego ba eme pele ga gagwe. 22E be e le marega, ka kgwedi ya senyane ya Sejuda, gomme kgoši a dutše mollong ka ngwakong wa gagwe wa marega. 23E be e re ge Jehudi a fetša go bala diripa tše tharo goba tše nne, kgoši a di ripaganye ka mphaka wo o bego o šomišwa ke bangwaledi, gomme a di lahlele mollong. A tšwela pele le go dira bjalo go fihlela puku yohle e swele. 24Eupša yena kgoši le bakgomana ba gagwe ba ba ilego ba kwa mantšu ao ga se ba ka ba boifa goba ba gagola diaparo tša bona ba nyamile. 25Le ge Elnathane, Delaya le Gemaria ba be ba rapela kgoši gore a se ke a fiša puku yeo, yena o ile a se ke a ba ela hloko. 26Ka morago a laela Jeragmeele, morwagwe, le Seraya, morwa wa Asriele, le Shelemia, morwa wa Abdeele, gore ba yo swara Jeremia le Baruke, mongwaledi wa gagwe. Eupša Morena o be a ba fihlile.

Jeremia o ngwala puku ye nngwe

27Ka morago ga ge Kgoši Joyakime a fišitše puku yela mantšu a yona Jeremia a bego a a bileditše Baruke, Morena a botša Jeremia 28gore a tšee puku ye nngwe a ngwale go yona se sengwe le se sengwe se se bego se ngwadilwe ka go yela ya pele. 29Morena a laela le gore a botše kgoši a re: “O fišitše puku yela, wa ba wa botšiša Jeremia gore ke ka lebaka lang a ngwadile gore ruri kgoši ya Babilonia e tla tla go senya naga ye, mme ya bolaya batho ba yona le diruiwa. 30Bjale ge, mabapi le Kgoši Joyakime, nna, Morena, ke re ga go setlogolo sa gagwe se se tlago tsoga e bile kgoši mmušong wa Dafida. Setopo sa gagwe se tla lahlelwa moo se tlago tšhungwa ke letšatši mosegare, sa welwa ke tšhwaane bošego. 31Ke tla otla yena le ditlogolo tša gagwe le bakgomana ba gagwe ka lebaka la bokgopo bja bona. Bona le badudi ba Jerusalema le batho ba Juda ga se ba šetša ge ke ba kgala; ka gona ke tla ba tlišetša masetlapelo ale ke ba boditšego ona ka moka.”

32Ke moka Jeremia a tšea puku ye nngwe, a e neela Baruke, mongwaledi wa gagwe, yo a ilego a ngwala mantšu a Jeremia a bego a mmiletša ona. A ngwala se sengwe le se sengwe se se bego se le ka pukung yela ya go fišwa ke kgoši, le melaetša ya go swana le yela a bego a e bileditšwe ke Jeremia.