Sepedi 2000 (NSO00)
35

Jeremia le Barekabe

351

35:1
2 Dikg. 23:36 – 24:6;
Mola Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Morena o ile a re go Jeremia: 2“Eya go ba kgorwana ya Rekabe o yo boledišana le bona, e be o ba tliša ka phapošing ye nngwe ya Tempele ya ka, mme o ba tšhelele beine.” 3Ka gona ka tšea bohle ba kgorwana ya Rekabe, e lego Jaasania, morwa wa Jeremia yo mongwe yo e bego e le morwa wa Habatsinya, gotee le bomorwarragwe le barwa ba gagwe ka moka, 4ka ba tliša Tempeleng ya Morena. Ka ba iša ka phapošing ya barutiwa ba Hanane, monna wa Modimo, morwa wa Jigdalia. Phapoši ye e be e le ka godimo ga phapoši ya Maasea, morwa wa Shalume, yo e bego e le moletamojako wa Tempele, mme e le kgauswi le phapoši ya bahlankedi ba bangwe. 5Ka napa ka bea dinkgo tše di tletšego beine, le dinwelo pele ga bona Barekabe bao, gomme ka re go bona: “Enwang beine še.”

6Bona ba mphetola ba re: “Ga re nwe beine. Rakgolokhukhu wa rena, Jonadaba, morwa wa Rekabe, o re boditše gore rena le ditlogolo tša rena re se ke ra tsoga re nwele beine. 7O re boditše le gore re se ke ra ikagela dintlo, goba ra lema mašemo, le gona re se ke ra bjala dirapa tša merara goba ra ba le tšona. O re laile gore ka mehla re dule ka mešašeng, gore re tle re phele galele nageng ye re falaletšego go yona ye. 8Re phethile ditaelo tšohle tše rakgolokhukhu wa rena, Jonadaba, morwa wa Rekabe, a re filego tšona. Ga re ke re enwa beine, ešita le basadi ba rena, le barwa ba rena, le barwedi ba rena. 9-10Ga re ikagele dintlo tša go dula – re itulela ka mešašeng – le gona ga re ne dirapa tša merara, goba mašemo, goba peu. Re phethile tšohle tše rakgolokhukhu wa rena, Jonadaba, a re laetšego tšona. 11Eupša mola Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a šwahlela naga ye, re ile ra kwana go tla Jerusalema gore re tšhabele madira a Bababilonia le a Basiria. Ke ka lebaka leo re dulago mo Jerusalema.”

12-13Ke moka Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a botša Jeremia gore a ye go batho ba Juda le ba Jerusalema, a fihle a re: “Nna, Morena, ke botšiša gore le reng le gana go laiwa ke nna le go theeletša tše ke le botšago tšona. 14Ditlogolo tša Jonadaba, morwa wa Rekabe, di phetha taelo ya gagwe ya gore ba se ke ba nwa beine, gomme le lehono ga ba e nwe, ba phetha taelo ya rakgolokhukhu yo wa bona. Eupša nna ke boletše le lena leboelela le sa ntheeletše. 15Ke ile ka phegelela go le romela bahlanka ba ka, baprofeta, gomme ba le botša gore le sokologe ditseleng tša lena tše mpe le dire tše di lokilego, le gore le se khunamele medimo e šele la e loba. Ke mo le tlago fela le dutše nageng ye ke e filego lena le borakgolokhukhu ba lena. Eupša ga se la nkela hloko goba la ntheeletša. 16Ditlogolo tša Jonadaba di swere taelo ye di e filwego ke rakgolokhukhu wa tšona, eupša lena ga se nke le ntheeletše. 17Bjale ge, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke tla tlišetša lena batho ba Juda le ba Jerusalema masetlapelo ohle a ke a boletšego, ka gobane le ganne go ntheeletša ge ke bolela le lena, la se nkarabe le ge ke le bitša.”

18Ke mo Jeremia a boditšego ba kgorwana ya Rekabe gore Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Ka ge le phethile molao wa rakgolokhukhu wa lena, Jonadaba, la phetha le ditaelo tšohle tša gagwe, la dira tšohle go ya ka mo a laetšego ka gona, 19nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re Jonadaba, morwa wa Rekabe, o tla fela a na le setlogolo sa monna sa go ntlhankela.”

36

Baruke o bala puku ka Tempeleng

361

36:1
2 Dikg. 24:1
2 Dikr. 36:5-7
Dan. 1:1-2
Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Morena o ile a re go Jeremia: 2“Tšea puku o ngwale mantšu ohle a ke go boditšego ona ka ga Israele le Juda le ditšhaba tšohle. O ngwale tšohle tše ke go boditšego tšona go tloga ka nako yela ke thomilego go bolela le wena mola Josia e le kgoši, go fihlela bjale. 3Mohlomongwe ge batho ba Juda ba ekwa ka ga masetlapelo a ke ikemišeditšego go ba otla ka ona, ba tla tlogela ditsela tša bona tše mpe. Ke moo ke tlago ba swarela bokgopo le dibe tša bona.”

4Ka gona Jeremia a bitša Baruke, morwa wa Neria, mme a mmiletša mantšu ohle a Morena a bego a mmoditše ona. Gomme Baruke a a ngwala ka moka pukung. 5Ka morago Jeremia a re go yena: “Ga ke sa dumeletšwe go tsena ka Tempeleng. 6Eupša wena o ye gona ge batho ba ikona dijo gape. O hlaboše lentšu o ba balele puku yeo gore ba kwe mantšu ao Morena a mpoditšego ona ale o a bileditšwego ke nna, le gore batho ka moka le ba Juda ba ba tlilego ba etšwa metseng ya bona ba kgone go a kwa. 7Mohlomongwe ba ka phophotha go Morena gomme ba tlogela ditsela tša bona tše mpe, ka gobane Morena o rile o tla ba otla o šoro a ba galefetše.” 8Ka gona Baruke a dira se Jeremia a mmoditšego sona – a bala puku ya mantšu ao a Morena ka Tempeleng.

9Ka kgwedi ya senyane ya ngwaga wa bohlano wa ge Joyakime e le kgoši ya Juda, setšhaba sa ikona dijo pele ga Morena. Go ikona dijo moo go ile gwa phethwa ke bohle ba ba bego ba dula Jerusalema, le bohle ba ba bego ba tlile moo ba etšwa metseng ya Juda. 10Ya re mola batho ka moka ba theeleditše, Baruke a ba balela puku ya mantšu a Jeremia ka Tempeleng, a le ka phapošing ya Gemaria, morwa wa Shafane, mongwaledi wa kgoro. Phapoši yeo ya gagwe e be e le ka kgorong ya ka godimo, kgauswi le mojako wa Lesoro le Lefsa la Tempele.

Puku e balelwa bakgomana

11Mikaya, morwa wa Gemaria le setlogolo sa Shafane, a kwa Baruke a bala mantšu ohle a Morena pukung. 12A nama a ya ka mošate, phapošing ya mongwaledi wa kgoro, moo bakgomana ka moka ba bego ba dutše kgotla. Elishama, mongwaledi wa kgoro, Delaya, morwa wa Shemaya, Elnathane, morwa wa Akboro, Gemaria, morwa wa Shafane, Tsedekia, morwa wa Hanania, le bakgomana ka moka ba be ba le gona. 13Mikaya a ba botša tšohle tše a kwelego Baruke a di balela setšhaba. 14Ke moka bakgomana ba roma Jehudi go yo botša Baruke gore a tliše puku yela a e baletšego setšhaba. Jehudi e be e le morwa wa Netania, Netania morwa wa Shelemia, Shelemia morwa wa Kushi. Baruke a ba tlišetša puku yela. 15Bona ba re: “Hle, dula fase, o re balele puku yeo.” Baruke a ba balela yona. 16Ge a seno e bala, bona ba lebelelana ba tšhogile, mme ba re go Baruke: “Ruri, taba ye re swanetše go e begela kgoši.” 17Ba napa ba mmotšiša ba re: “Hle, nke o re botše gore go tlile bjang gore o ngwale dilo tše ka moka. Kgane Jeremia o go bileditše tšona?”

18Baruke a ba fetola a re: “Jeremia o mpileditše mantšu ohle, gomme nna ka a ngwala mo pukung ye ka enke.”

19Ke moo ba rilego go yena: “Wena le Jeremia sepelang le yo iphihla. Go se ke gwa tseba motho mo le lego gona.”

Kgoši o fiša puku

20Bakgomana ba bea puku yela ka phapošing ya Elishama, mongwaledi wa kgoro, mme ba ya kgorong ya kgoši, moo ba ilego ba begela kgoši ditaba tšeo ka moka. 21Kgoši a nama a roma Jehudi go yo tšea puku yeo. A e tšea ka phapošing ya Elishama, gomme a e balela kgoši le bakgomana bohle ba ba bego ba eme pele ga gagwe. 22E be e le marega, ka kgwedi ya senyane ya Sejuda, gomme kgoši a dutše mollong ka ngwakong wa gagwe wa marega. 23E be e re ge Jehudi a fetša go bala diripa tše tharo goba tše nne, kgoši a di ripaganye ka mphaka wo o bego o šomišwa ke bangwaledi, gomme a di lahlele mollong. A tšwela pele le go dira bjalo go fihlela puku yohle e swele. 24Eupša yena kgoši le bakgomana ba gagwe ba ba ilego ba kwa mantšu ao ga se ba ka ba boifa goba ba gagola diaparo tša bona ba nyamile. 25Le ge Elnathane, Delaya le Gemaria ba be ba rapela kgoši gore a se ke a fiša puku yeo, yena o ile a se ke a ba ela hloko. 26Ka morago a laela Jeragmeele, morwagwe, le Seraya, morwa wa Asriele, le Shelemia, morwa wa Abdeele, gore ba yo swara Jeremia le Baruke, mongwaledi wa gagwe. Eupša Morena o be a ba fihlile.

Jeremia o ngwala puku ye nngwe

27Ka morago ga ge Kgoši Joyakime a fišitše puku yela mantšu a yona Jeremia a bego a a bileditše Baruke, Morena a botša Jeremia 28gore a tšee puku ye nngwe a ngwale go yona se sengwe le se sengwe se se bego se ngwadilwe ka go yela ya pele. 29Morena a laela le gore a botše kgoši a re: “O fišitše puku yela, wa ba wa botšiša Jeremia gore ke ka lebaka lang a ngwadile gore ruri kgoši ya Babilonia e tla tla go senya naga ye, mme ya bolaya batho ba yona le diruiwa. 30Bjale ge, mabapi le Kgoši Joyakime, nna, Morena, ke re ga go setlogolo sa gagwe se se tlago tsoga e bile kgoši mmušong wa Dafida. Setopo sa gagwe se tla lahlelwa moo se tlago tšhungwa ke letšatši mosegare, sa welwa ke tšhwaane bošego. 31Ke tla otla yena le ditlogolo tša gagwe le bakgomana ba gagwe ka lebaka la bokgopo bja bona. Bona le badudi ba Jerusalema le batho ba Juda ga se ba šetša ge ke ba kgala; ka gona ke tla ba tlišetša masetlapelo ale ke ba boditšego ona ka moka.”

32Ke moka Jeremia a tšea puku ye nngwe, a e neela Baruke, mongwaledi wa gagwe, yo a ilego a ngwala mantšu a Jeremia a bego a mmiletša ona. A ngwala se sengwe le se sengwe se se bego se le ka pukung yela ya go fišwa ke kgoši, le melaetša ya go swana le yela a bego a e bileditšwe ke Jeremia.

37

Tsedekia o kgopela thapelo go Jeremia

371

37:1
2 Dikg. 24:17
2 Dikr. 36:10
Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a bea Tsedekia, morwa wa Josia, kgoši ya naga ya Juda legatong la Joyakine, morwa wa Joyakime. 2Tsedekia le bahlanka ba gagwe le batho ba naga yeo ba ile ba se theeletše tše Morena a ba botšago tšona ka moprofeta Jeremia.

3Kgoši Tsedekia a roma Jukale, morwa wa Shelemia, le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, go moprofeta Jeremia, ba fihla ba re: “Nke o re rapelele go Morena Modimo wa rena.” 4O be a sešo a išwa kgolegong, a sa itshepelela ka go rata gare ga batho. 5Madira a Babilonia a be a dikaneditše Jerusalema, eupša ge ba ekwa gore madira a Egepeta a tshetše mollwane wa Egepeta, ba boela morago.

6Ke mo Morena Modimo wa Israele a boditšego Jeremia 7gore a botše banna bale ba babedi gore ba yo botša kgoši ya Juda ye e bego e ba romile go yena go kgopela maele ba re: “Madira a kgoši ya Egepeta ao a lego tseleng go tlo le thuša a tlilo boela nageng ya gaboona, nageng ya Egepeta. 8Ya ba gona go boago Bababilonia, ba hlasela motse, ba o thopa, gomme ba o tšhuma ka mollo. 9Nna, Morena, ke le botša gore le se ke la iphora ka go gopola gore Bababilonia ba ka se boe, gobane go boa gona ba tla boa. 10Le ge le be le ka fenya madira ohle a Bababilonia a a lwago le lena, gwa šala fela dikgobadi tše di ithobaletšego ka mešašeng, tšona dikgobadi tšeo di be di tla tsoga tša tšhuma motse wo ka mollo.”

Jeremia o a swarwa a golegwa

11Madira a Bababilonia a ile a boela morago a tloga Jerusalema ka gobane madira a kgoši ya Egepeta a be a batametše. 12Ka gona, Jeremia ge a re o tloga Jerusalema o ya seleteng sa Benjamene go yo rerišana le meloko yabo ka tša go aba bohwa bja gabo, 13ge a fihla lesorong la Benjamene, molaodi wa baletalesoro, yo leina la gagwe e bego e le Jiria, morwa wa Shelemia, Shelemia morwa wa Hanania, a mo thibela a re: “Etse o tšhabela go Bababilonia!”

14Jeremia a mo fetola a re: “Ke maaka! Nna ga ke tšhabele go Bababilonia.” Eupša Jiria a se mo theeletše. A mo swara a mo iša go ba bagolo. 15Bona ba mo galefela, ba laela gore a bethwe mme a tswalelelwe ka ntlong ya Jonathane, mongwaledi wa kgoro, yo ntlo ya gagwe e bego e dirilwe kgolego. 16A tsenywa ka phapošing ya ka tlase mme a dula ka moo nako ye telele.

17Ka morago Kgoši Tsedekia a roma batho gore ba yo mo tšea, gomme a fihla a mmotšiša ka sephiring kua mošate a re: “Kgane o na le molaetša wa go tšwa go Morena?”

Jeremia a mo fetola a re: “Ke nawo.” A ba a tlaleletša ka go re: “Wena o tla gafelwa diatleng tša kgoši ya Babilonia.” 18A mmotšiša a re: “Ke go senyeditše ka eng, wena le bahlanka ba gago, le setšhaba se ge e bile le nkgolegile? 19Ba kae baprofeta bale ba lena ba go le botša gore kgoši ya Babilonia e ka se le hlasele, lena goba naga ya lena? 20Bjale ge, kgoši, mong wa ka, ke a go rapela, hle, amogela kgopelo ya ka. Se mpušetše ga mongwaledi Jonathane, ka gore nka hwela gona.”

21Ka gona, Kgoši Tsedekia a laela gore Jeremia a tswalelelwe ka kgorong ya mošate. A dula gona, gomme tšatši le lengwe le le lengwe a fiwa senkgwa sa go tšwa go baapei ba dinkgwa. Gwa ba bjalo, go fihlela go se sa na le senkgwa moo motseng.