Sepedi 2000 (NSO00)
29

Lengwalo le Jeremia a le ngwaletšego Bajuda Babilonia

291

29:1-2
2 Dikg. 24:12-16
2 Dikr. 36:10
Moprofeta Jeremia o ile a ngwalela mašaledi a bagolo ba setšhaba kua bothopša lengwalo a le Jerusalema; a le ngwalela le baprista, le baprofeta, le setšhaba ka moka se Nebukadnesare a bego a se thopile Jerusalema a se iša Babilonia. 2Lengwalo leo o le ngwadile ka morago ga ge Kgoši Joyakine, le mmagwe,29:2 “mmagwe” goba “mohumagadi wa gagwe” le bakgomana ba mošate, le baetapele ba Juda le ba Jerusalema, le bakgoni ba mediro ya diatla, le barulatshipi ba seno tloga Jerusalema. 3A le fa Elasa, morwa wa Shafane, le Gemaria, morwa wa Hilkia, bao Kgoši Tsedekia a bego a ba roma go Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia. Lona le be le re:

4“Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o botša bohle bao a ba lesitšego ba thopša Jerusalema ba išwa Babilonia o re: 5‘Le ikagele dintlo le itulele. Le leme dirapa le je dibjalo tša tšona. 6Le nyale, le be le bana. Le nyadiše bana ba lena gore le bona ba tle ba be le bana. Le ate, le se fokotšege. 7Le šomele go hola metse yeo ke le lesitšego le thopelwa go yona. Le e rapelele go nna, ka gobane ge e holega, le lena le tla holega. 8Nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke le laya gore le se ke la forwa ke baprofeta le didupe ba ba lego gare ga lena. Ditoro tša bona le se ke la di ela hloko, 9gobane ba le porofetela maaka ka leina la ka. Ga se ba rongwa ke nna. Ke realo, nna, Morena.’

10

29:10
2 Dikr. 36:21
Jer. 25:11
Dan. 9:2
“Morena o re: ‘Mola mengwaga ye masome a a šupago ya Babilonia e fetile, ke tla le šetša, ka phetha se ke le holofeditšego sona ka le bušetša mo. 11Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago. 12Ke mo e tlago re ge le nkgopela, le etla le nthapela, nna ka le theeletša. 13
29:13
Doit. 4:29
E tla re ge le nnyaka, la nkhwetša, ge eba le nnyaka ka dipelo tša lena ka moka. 14Ee, ke re le tla nkhwetša, gomme ke tla le atla gape. Ke tla le kgoboketša ka le ntšha ditšhabeng tšohle le mafelong ohle moo ke le raketšego gona, ka le bušetša nageng ye ke le ntšhitšego go yona ge le thopša. Ke realo, nna, Morena.’

15“Le re Morena o le file baprofeta kua Babilonia. 16Mabapi le kgoši ye e bušago setšhaba seo Dafida a bego a se buša, le bohle ba ba dulago motseng wo, ke go re meloko ya bolena ye e ilego ya se išwe bothopša le lena, 17Morena Ramaatlaohle o re: ‘Ke tla ba tlišetša ntwa le tlala le leuba la bolwetši, gomme ke tla dira gore ba swane le mago ao a bodilego wa go se lewe. 18Ke tla ba hlomara ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši, gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla tšhoga. Ditšhaba tšohle tše ke tla bego ke ba raketše go tšona di tla rogaka ka leina la bona, tša tšhošwa tša ba tša gakgamatšwa ke tše di ba hlagetšego, tša ba kwera. 19Tšeo di tla ba hlagela ka ge ba se ba theeletša molaetša wo ke bego ke fela ke ba romela wona ka bahlanka ba ka, baprofeta. Ba ganne go ba theeletša. 20Bjale ge, lena mathopša ohle ke le tlošitšego Jerusalema ka le iša Babilonia, theeletšang se nna, Morena, ke se bolelago.’

21“Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o bolela mabapi le Ahaba, morwa wa Kolaya, le Tsedekia, morwa wa Maasea, bao ba le porofetelago maaka ka leina la gagwe. O rile o tla ba gafela diatleng tša Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia, gomme yena o tla ba bolaya le lebeletše. 22Batho bale ba go thopša Juda ba išwa Babilonia ge ba nyaka go rogaka motho ba tla re: ‘Morena a go dire se kgoši ya Babilonia a kilego a se dira Tsedekia le Ahaba: a ba beša ba phela.’ 23Ba dirile taba ya bohlola – ba otswa le basadi ba baagišani ba bona, ba ba ba bolela maaka ka leina la Morena ba se ba laelwa ke yena. Yena o tseba tše ba di dirilego, ebile ke hlatse. Ke realo, nna, Morena.”

Lengwalo la Shemaya

24-25Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o ile a mpha molaetša wa go ya go Shemaya wa Nehelamo, yo a bego a ngwaletše batho ka moka ba Jerusalema le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, le baprista ba bangwe ka moka, ka leina la gagwe. Ka lengwalong leo Shemaya o be a ngwaletše Sofonia a re: 26“Morena o go dirile moprista legatong la Joyada gore Tempele ya Morena e be le mohlankedi. Segafi se se itirago moprofeta o se tleme maoto le molala dikoteng. 27Bjale o reng o se wa kgala Jeremia wa Anathote, yo a dikilego a le porofetela, 28ka ge a re rometše molaetša Babilonia wa gore re sa tlilo tšea nako ye telele re le mathopša, le gore re ikagele dintlo re itulele, re leme dirapa, re je dibjalo tša tšona?”

29Moprista Sofonia o ile a balela moprofeta Jeremia lengwalo leo. 30Ke moka Morena a botša Jeremia 31-32gore a romele molaetša wo go mathopša ohle: “Mabapi le Shemaya wa Nehelamo nna, Morena, ke re ke tla mo otla, yena le ditlogolo tša gagwe. Le ge a se a rongwa ke nna o le porofetetše, gomme a le dira gore le dumele maaka. Ga go le o tee wa leloko labo yo a tlago šala mo setšhabeng se. Tše dibotse tše ke tlago di direla setšhaba sa ka a ka se di bone, ka ge a boditše batho gore ba kgeloge go nna. Ke realo, nna, Morena.”

30

Tše Morena a di holofeditšego setšhaba sa gagwe

301-2Morena Modimo wa Israele o rile go Jeremia: “Tšohle tše ke go boditšego tšona di ngwale ka pukung, 3ka gobane nako e etla ya gore ke tle ke kgoboketše setšhaba sa ka, sa Israele le sa Juda, ditšhaba tšeo di lego bothopša.30:3 “gore ke tle ke kgoboketše ... bothopša” goba “gore ke tle ke atle setšhaba sa ka gape, sa Israele le sa Juda” Ke tla ba bušetša nageng ye ke e filego borakgolokhukhu ba bona, gomme ba tla e tšea gape ya ba ya bona. Ke realo, nna, Morena.”

4Morena o re go setšhaba sa Israele le sa Juda:

5“Ke kwele sello sa letšhogo,

go na le poifo, e sego khutšo.

6Eyang le boneng ka bolena,

le ipotšiše:

Kgane monna a ka belega ngwana?

Bjale ke reng ke bona banna ka moka

ba itshwere matheka boka mosadi a belega?

Bohle ba reng ba sehlefetše?

7Letšatši le le šiišago le etla;

la go swana nalo ga le gona;

ke nako ya masetlapelo go ditlogolo tša Jakobo,

eupša di tla hlakodišwa.”

8Morena Ramaatlaohle o re: “Mohla tšatši leo le etla ke tla roba joko ye e lego melaleng ya bona, ka kgaola le ditlemo tša bona, gomme e ka se sa ba makgoba a bafaladi. 9Ba tla ntlhankela, nna, Morena Modimo wa bona, ba hlankela le setlogolo sa Dafida se ke tlago se bea kgoši ya bona.

10

30:10-11
Jer. 46:27-28
“Ka gona, lena ditlogolo tša mohlanka wa ka,

Jakobo, se boifeng;

lena setšhaba sa Israele, se tšhogeng.

Ke tla le phološa nageng yeo ya kgole,

ka hlakodiša ditlogolo tša lena nageng yeo ya bothopša.

Le tla boa la phela le iketlile;

le tla bolokega,

gwa se be le yo a le boifišago.

11Ke na le lena gore ke le hlakodiše.

Ke tla fediša ditšhaba tšohle tše ke le šwalalanyeditšego go tšona,

fela lena nka se le fediše.

Go le otla gona nka se lese,

fela e tla ba ka toka.

Ke realo, nna, Morena.”

12Morena o re:

“Dintho tša lena ke ditlhokakalafo,

dikgobadi tša lena ga di fole.

13Ga go yo a le direlago selo,

dišo tša lena ke ditlhokasehlare,

di ka se fole.

14Baratiwa bohle ba lena ba le lebetše;

ga ba sa ne taba le lena,

ka gobane ke le hlasetše bjalo ka lenaba;

kotlo ya lena e bile ye sehlogo,

ka ge dibe tša lena e le tše dintši,

le molato wa lena e le wo mogolo.

15Le reng le golodišwa ke dintho tša lena?

Bohloko bja lena ke tlhokasehlare.

Ke le otlile ka mokgwa wo ka ge dibe tša lena e le tše dintši,

le molato wa lena e le wo mogolo.

16Le ge go le bjalo,

bohle ba ba le rwaetšago sa dibata,

le bona ba tla rwaetšwa;

manaba ohle a lena a tla thopša.

Balehlakiši le bona ba tla hlakišwa,

balehlakodi le bona ba tla hlakolwa.

17Ke tla le fodiša dintho,

ka le bušetša sekeng,

le ge le bitšwa ‘Molahlwane’,

‘Sione mohlokamošetši’.

Ke realo, nna, Morena.”

18Morena o re:

“Ke tla atla dikgorwana tša ditlogolo tša Jakobo gape,

ka šokela lapa le lengwe le le lengwe;

Jerusalema e tla agwa ka lefsa mašopeng a yona;

sebo sa yona se tla agwa mo se swanetšego go ba gona.

19Badudi ba gona ba tla gobela dikoša tša tebogo;

ba tla goa ka lethabo.

Ke tla ba atiša,

ba se fokotšege.

Ke tla ba fa seriti,

ba se nyatšege.

20Bana ba bona ba tla etša pele;

ke tla tiiša setšhaba sa bona gape,

ka otla bohle ba ba se hlakišago.

21Kgoši ya bona e tla tšwa go bona,

mmuši wa bona o tla tšwa setšhabeng sa gabobona.

Ke tla mmatametša,

a ba kgauswi le nna.

Na ke mang yo a ka mpatamelago a se hwe?

Ke realo, nna, Morena.

22Bona e tla ba setšhaba sa ka,

gomme nna ka ba Modimo wa bona.”

23Kgalefo ya Morena ke ledimo,

ke sesasedi se se gaketšego,

se se tlago le tšubutla ka godimo ga bakgopo,

24gomme e ka se kgaotše pele a phetha tšohle

tše a nyakago go di phetha.

Lena seo le tla se lemoga ge nako e fihla.

31

Baisraele ba boela gae

311Morena o re: “Go tla tla nako yeo ka yona ke tlago ba Modimo wa dikgoro tšohle tša Israele, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka. 2Kua lešokeng ke ile ka šokela batho bale ba go phonyokga ntweng. Mohla setšhaba sa Israele se le leetong la go ya bokhutšong nageng ya sona, 3ke ile ka iponagatša go sona31:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “sona” Seheberu se re “nna”. ke le kgole. Lena setšhaba sa Israele, ka ge e sa le ke le rata go tloga mathomong, le bjale ke tla no fela ke le botegetše. 4Wena moratiwa wa ka, setšhaba sa Israele, ke tla buša ka go tsošološa wa tsosološega. O tla swanelwa ge o letša meropa ya gago, o yo bina le bao ba thabilego. Lena setšhaba sa Israele, le tla buša la lema dirapa tša merara dithabeng tša Samaria, gomme bao ba di lemago ba tla ja diterebe tša gona. 5Ee, nako e batametše yeo ka yona bafeti ba tlago goeletša ba le dithabeng tša Efraime ba re: ‘A re rotogeleng Sione, go Morena Modimo wa rena!’ ”

6Morena o re:

“Hlabelang ditlogolo tša Jakobo mekgolokwane,

dudueletšang setšhaba se se tumilego go feta tše dingwe!

Kwatšang koša ya lena ya go reta ya go re:

‘Morena o hlakodišitše setšhaba sa gagwe,

mašaledi a Israele!’

7Ke tla ba buša nageng ya ka leboa,

ka ba kgoboketša le nageng tša kgolekgole.

Difofu le digole tša bona di tla tla nabo,

le baimana le bao ba belegago.

Ba tla boa e le lešaba le legolo.

8Setšhaba sa ka se tla boa se lla,

se rapela ge se boa se etetšwa ke nna.

Ke tla se lebiša meeleng ya meetse,

ke ba sepetša tseleng ye boreledi mo ba ka se kego ba kgopša,

ka gobane go Israele ke swana le motswadi,

gomme Efraime ke morwa wa ka wa leitšibolo.”

9Morena o re:

“Lena ditšhaba, ekwang tše Morena a di bolelago,

gomme le di tsebagatše dihlakahlakeng tša kgole le re:

‘Nna ke šwalalantše setšhaba sa ka,

ke tla se kgoboketša,

ka se diša bjalo ka modiša ge a diša mohlape wa gagwe.

10Ke hlakodišitše ditlogolo tša Jakobo,

ke di phološitše setšhabeng se se di fetago ka maatla.

11Ba tla tla ba hlaba mekgolokwane thabeng ya Sione,

ba thabile kudu ka lebaka la botho bja ka –

ka ge ke ba file mabele,

beine le makhura a mohlware,

dikwanyana, diputšane le manamane.

Ba tla swana le serapa se se nošetšwago gabotse;

ba ka se sa hloka selo.

12Ke moo banenyana ba tlago ipshina ka go bina;

masogana le bakgalabje le bona ba tla thaba.

Ke tla ba homotša,

ka fetoša sello sa bona lethabo, matshwenyego a bona ka a fetoša boiketlo.

13Ke tla khoriša baprista ka dijo tša manoni,

ka šegofatša setšhaba sa ka kudu.

Ke realo, nna, Morena.’ ”

Morena o šokela Baisraele

14Morena o re:

“Kua Rama go kwagala lentšu,

sello sa masetlapelo sa go golola.

Ragele o llela bana ba gagwe;

o gana go homotšwa,

gobane ga ba sa le gona.

15

31:15
Gen. 35:16-19
Mat. 2:18
Hle, homola,

o phumole meokgo.

O tla putsetšwa tše o di diretšego bana ba gago;

ba tla boa ba etšwa nageng ya manaba.

16Go sa na le se sengwenyana

se o ka se holofelago;

bana ba gago ba tla boela gae.

Ke realo, nna, Morena.

17“Ke kwa batho ba Efraime31:17 “batho ba Efraime” Ke go re setšhaba sa Israele. ba bolela ka bohloko ba re:

“ ‘Joo, Morena o re otlile,

re otlilwe bjalo ka pholwana ye e sego ya tlwaetšwa.

Re bušetše go wena mme re tla boa,

ka gobane ke wena Morena Modimo wa rena.

18Re ile ra go furalela,

eupša ra ba ra itshola.

Ka morago ga ge o re lemošitše bošaedi bja rena,

re ile ra inamiša difahlego ka dihlong.

Re be re inyatša re hlabja ke dihlong,

ka gobane re dirile dibe re sa le bana.’

19“Israele, ga ke re o morwa wa ka yo ke mo ratago,

ngwana yo a nkgahlago?

Ka mehla ge ke bolela leina la gago ke go gopola ka lerato.

Pelo ya ka e nagana wena;

ruri, ke tla go šokela.

20Itlhomele dišupatsela,

o swaye tselakgolo ye o tšeago ka yona,

o lebelediše wona mmila woo.

Boang, lena setšhaba sa Israele,

boelang metseng ye le e tlogetšego ye.

21Le tla ba pelopedi go fihla neng, bakgelogi tenang?

Ke dirile se sengwenyana se sefsa,

go swana le mosadi ge a šireletša monna.”

Bokamoso bja setšhaba sa Modimo

22Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Mohla ke bušetša setšhaba nageng ya sona, se tla buša sa bolela nageng ya Juda le metseng ya yona sa re:

“ ‘Nke Morena a go šegofatše,

wena thaba ye kgethwa,31:22 “thaba ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione kua Jerusalema yeo godimo ga yona go bego ga agilwe Tempele.

felo mo gokgethwa mo a dulago gona.’

23“Batho ba tla dula nageng ya Juda le metseng yohle ya yona gotee le balemi le badiša le mehlape ya bona. 24Ke tla lapološa ba ba lapilego, ka khoriša bohle ba ba swerwego ke tlala. 25Ka gona motho o tla re: ‘Ke ile ka robala, ka tsoga, ka lebaleba, ka kwa ke lapologile.’

26“Nna, Morena, ke re nako e etla yeo ka yona ke tlago tlatša naga ya Israele le ya Juda batho le diphoofolo. 27Gomme bjalo ka ge ke ile ka phafogela go kweša setšhaba sa ka bohloko, go se hlahlamolla, go se uša, go se pšhatla le go se fediša, ka wona mokgwa woo ke tla phafogela go se hloma le go se aga. 28

31:28
Hes. 18:2
Ge nako yeo e fihlile batho ba ka se sa re:

“ ‘Botatagobana ba lle diterebe tše bodila,

meno gwa šia a bana.’

29“Eupša ka nako yeo yo a jago diterebe tše bodila, meno go tla šia a gagwe; motho o tla bolawa ka lebaka la sa gagwe sebe.”

30

31:30
Mat. 26:28
Mar. 14:24
Luk. 22:20
1 Bakor. 11:25
2 Bakor. 3:6
31:30-33
Bah. 8:8-12
Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona ke tlago dira kgwerano ye mpsha le setšhaba sa Israele le sa Juda. 31Yona e ka se swane le yela ke ilego ka e dira le borakgolokhukhu ba bona mohla wola ke ba swere ka seatla ke ba ntšha nageng ya Egepeta. Le ge ke be ke le bjalo ka mogatšabona, ke bona ba ilego ba lahla kgwerano yeo.” 32
31:32
Bah. 10:16
Morena o re: “Bjale kgwerano ye ke tlago e dira le setšhaba sa Israele matšatšing a a tlago še: Ke tla tsenya molao wa ka ka teng ga bona, ka ba ka o ngwala dipelong tša bona. Ke tla ba Modimo wa bona, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka. 33
31:33
Bah. 10:17
Motho a ka se sa swanela go ruta mogagabo goba morwarragwe a re: ‘Tseba Morena,’ ka gobane bohle ba tla be ba ntseba, banyatšegi le bahlomphegi. Ke tla ba swarela bokgopo bja bona, gomme nka se sa gopola dibe tša bona. Ke realo, nna, Morena.”

34Morena o hlabiša letšatši gore e be seedi mosegare,

o laela ngwedi le dinaledi gore di tage bošego.

O ferehla lewatle mme maphoto a rora;

leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

35Yena Morena yo o holofetša gore ge a sa phethagatša dilo tšeo,

Israele e tla no fela e le setšhaba sa gagwe.

36Ge eba ka moso legodimo kua godimo le ka elwa,

le metheo ya lefase mo fase ya nyakišišwa,

le nna nka lahla setšhaba sa Israele ka lebaka la tšohle tše ba di dirilego.

O realo, Morena.

37Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona Jerusalema yohle e tlago tsošološetšwa nna go tloga Toreng ya Hananele go ya bodikela go yo fihla Lesorong la Sekhutlo. 38Gomme mollwane o tla tšwela pele go tloga moo ka bodikela go yo fihla mmotong wa Garebe, gomme wa phamogela Goa. 39Moedi wohle moo go bolokelwago bahu le mo go tšhollwago melora ya aletare gotee le mašemo ka moka a a lego mokgahlo ga motse le nokana ya Kidrone go yo fihla Lesorong la Dipere, e tla šegofaletšwa nna. Jerusalema e ka se sa tsoga e kgerešitšwe goba e phušotšwe.”