Sepedi 2000 (NSO00)
2

Modimo o hlokomela Baisraele

21Morena o ntaetše gore 2ke yo bega molaetša wo Jerusalema gore o kwewe ke batho ka moka.

Morena o re:

“Ke gopola ka mo le bego le mpotegela ge le sa le ba bafsa,

ka mo le bego le nthata ge re sa tšo nyalana,

ka mo le bego le ntatela go putla lešoka moo go sa bjalwego selo.

3Le be le le ba ka fela, lena Baisraele;

le be le le bjalo ka dithakangwaga tša dibjalo tša ka.

Bohle ba ba le kwešago bohloko ba be ba ikobela molato,

ba welwa ke madimabe.

Ke realo, nna, Morena.”

Sebe sa borakgolokhukhu ba Baisraele

4Kwaang molaetša wa Morena,

lena ditlogolo tša Jakobo,

lena dikgoro tša Baisraele.

5Morena o re:

“Borakgolokhukhu ba lena ba mpone molato ofe,

ge ba bile ba ntlogela ba yo khunamela medingwana ya lefeela,

mme le bona ya ba mafeela?

6Ga se ba ka ba botšiša ba re:

‘O kae Morena yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta,

a re hlahla ge re putla lešoka,

naga ya lesehla, ya maope,

naga ya go omelela, ya go šiiša,

moo go sa fetego motho,

moo go sa phelego motho?’

7Ke le tlišitše nageng ye e nonnego

gore le tle le ipshine ka dibjalo tša yona,

le ka tše dingwe tša yona tše dibotse.

Eupša ge le fihla le tšhilafaditše naga ya ka,

naga ye ke le filego yona la e dira makgapa.

8Baprista ga se ba botšiša ba re:

‘Morena o kae?’

Batsebi ba melao ya ka ba be ba sa ntsebe.

Babuši ba be ba gana go bušwa ke nna,

baprofeta ba porofeta ka go hlohleletšwa ke Baale,

gomme ba khunamela medingwana ya lefeela.”

Morena o bona setšhaba sa gagwe molato

9Morena o re:

“Ka gona ke tla le bona molato gape,

ka o bona le ditlogolo tša lena.

10Tshelang lewatle le ye sehlakahlakeng sa Saeprose,

le yo bona ge eba taba ya mohuta wo e kile ya direga,

le be le rome batho nageng ya Kedara ba yo lebelediša,

11gore na se gona setšhaba se se kilego sa bapatša medimo ya sona,

le ge e be e se medimo ya nnete.

Eupša setšhaba sa ka sona se mpapaditše,

nna, Modimo wa sona wa letago,

sa tšea medimo ya lefeela.

12Ka gona, lena magodimo,

tšhogang taba ye,

le thothomele kudu,

13ka gore setšhaba sa ka se dirile dibe tše pedi:

Ba ntahlile,

nna, mothopo wa meetse a a phedišago,

ba iphatela didiba, didiba tše di palegago,

tša se be le meetse le gatee.”

Moputso wa go se botege ga Baisraele

14“Kgane Baisraele ke makgoba,

goba ba tswaletšwe bokgobeng?

Bjale ba reng ba thopilwe?

15Manaba a bona a ba rorela bjalo ka ditau,

a ba rorela kudu;

ba fetošitše naga ya bona leganata,

le metse ya bona ke mašope,

ga e sa na badudi.

16Ee, batho ba Memfise le ba Tagpanese ba ba hutše.

17Lena Baisraele,

ke lena le itlholetšego dilo tše ka go mphuralela,

nna, Morena Modimo wa lena,

ge ke be ke le hlahla tseleng.

18Go tla le thušang go ya Egepeta go nwa meetse a Naele?

Le tla boelwa ke eng ge le ile Asiria go nwa meetse a Yufratese?

19Bobe bja lena beng ke bjona bo tlago le otla,

gomme go kgeloga ga lena go tla le tšwa.

Le tla tseba la ba la bona gore ke phošo,

ebile go baba bjang go furalela nna, Morena Modimo wa lena,

le go se sa mpoifa.

Ke realo, nna, Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle.”

Baisraele ba gana go khunamela Morena

20Morena Ramaatlaohle o re:

“Lena Baisraele, ke kgale le nnyatša,

le gana go ntlhompha le go nkhunamela.

Mebotong yohle ye e phagamego le ka fase ga mehlare yohle ye metala le khunametše medimo ya tswala.

21Ke le bjetše boka morara wo mobotsebotse

wa go tšwa peung ye kaonekaone.

Bjale go tlile bjang gore le fetoge le be bjalo ka morara wo o bodilego wa naga?2:21 “le fetoge ... naga” Seheberu ga se kwagale gabotse.

22Le ge le ka hlapa le tiišitše ka disepe tša mehutahuta,

sepatso sa molato wa lena ke tla no se bona.

Ke realo, nna, Morena.

23Le reng le re ga se la itšhilafatša,

ebile le re ga se la ka la khunamela boBaale?

Lebelelang ka mo le ilego la itshwara ka gona ka moeding;

lemogang tše le di dirilego.

Le be le swana le kamela ya sethole ye e palešitšego mme e tšhakatšhaka,

24e kitimela lešokeng,2:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e kitimela lešokeng” Seheberu se re “pitsi ye e tlwaetšego lešoka”.

e dupa moya e lemaletšwe.

Ke mang yo a ka e kgonago ge e palešitše?

Dipoo tše di e nyakago ga di hlwe di itapiša ka go e šala morago;

e ipha tšona ka nako ya yona ya go goelwa.

25Lena Baisraele,

le se hlagatše dieta tša lena,

goba la ikomeletša megolo le šetše medimo e šele morago.

Eupša lena le re:

‘Aowa, re ka se lese!

Medimo e šele re e ratile,

gomme re tla no e šala morago.’ ”

Baisraele ba lebanwe ke go otlwa

26Morena o re:

“Bjalo ka ge lehodu le lewa ke dihlong ge le hweleleditšwe,

le tšhaba sa Israele se tla lewa ke dihlong –

magoši a bona le bakgomana,

le baprista ba bona le baprofeta,

27bona ba rego go kota:

‘O tatagorena,’

ba rego go leswika:

‘O re tswetše.’

Se se tla direga

ka ge ba mphuraletše,

ba sa sokologele go nna.

Eupša ge ba le mathateng ba re:

‘Tlaa o re hlakodiše!’

28“E kae medimo yela le itiretšego yona? Ge le le mathateng a e be yona e le hlakodišago, ge eba e a kgona, gobane le na le medimo ya go lekana le metse ya lena ka bontši, lena batho ba Juda. 29Le reng le mpea molato? Bohle le ntsogetše maatla. 30Ke le otlile, gwa se thuše selo. Le ganne ke le kgala. Bjalo ka tau ye e gaketšego le bolaile baprofeta ba lena ka tšhoša. 31Lena setšhaba sa Israele, ekwang se ke le botšago sona. Kgane ke be ke le bjalo ka lešoka mo go lena, ke swana le naga ya lešobohlo? Bjale ge, lena tšhaba sa ka, le reng le nyaka go itirela se le se ratago, le re le ka se boele go nna? 32Kgane lethari le ka lebala magakabje a lona, goba ngwetši e ka lebala lešira la yona? Eupša setšhaba sa ka sona ke kgale kudu se ntebetše. 33Ga ke re le tseba gabotse mo metlabo ya lena le ka e hwetšago gona! Ke ka lebaka leo le tlwaetšego go dira tše mpe. 34Merumo ya diaparo tša lena e thankgetše madi a bahlaki ba ba se nago molato, ba le se la kago la ba swara ba šwahlela ka dintlong tša lena.

“Le ge go le bjalo 35le re: ‘Rena ga re ne molato; ruri, Morena ga a sa re galefetše.’ Eupša nna, Morena, ke tla le sekiša ka gobane le re ga se la dira dibe. 36Ge le sa hwetše thušo setšhabeng se sengwe, le geremela go se sengwe. Egepeta e tla le swabiša, bjalo ka ge le ile la swabišwa ke Asiria. 37Le lena le tla boa Egepeta le rwele megono. Ba le ba botilego ke ba ganne, nna, Morena; le ka se holege ka selo sa go tšwa go bona.”

3

Baisraele ga ba botegele Morena

31Morena o re: “Ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe, gomme mosadi yoo a mo tlogela a nyalwa ke yo mongwe monna, monna yola a ka se sa kgona go mo tšea gape. Seo se ka tšhilafatša naga e le ruri. Eupša lena Baisraele, le robetše le metlabo ye mentši, gomme bjale le nyaka go boela go nna! 2Lebelelang kua godimo ga meboto. Kgane go na le felo mo metlabo ya lena e sego ya ka ya robala le lena? Le be le e lalela ka thoko ga tsela bjalo ka Moarabia ge a lalela batho lešokeng. Le kgotletše naga ka bofebe le bokgopo bja lena. 3Ke ka lebaka leo le bego le hloka dipula tša matlorotloro, le ditsheola tša selemo di sa ne. Ebile le be le swana le sefebe, le sa inyatše. Le be le se na dihlong.

4“Gomme ke gonabjale mo le rego go nna: ‘O Tatagorena, gomme o re ratile go tloga bjaneng bja rena. 5O ka se fele o re befeletšwe; o ka se re galefele go ya go ile.’ Ke seo le bego le se bolela, lena Baisraele, gomme go dira tše mpe e le wona mokgwa wa lena.”

Batho ba Israele le ba Juda ba swanetše go sokologa

6

3:6
2 Dikg. 22:1 – 23:30; 2 Dikr. 34:1 – 35:27
Mola Josia e le kgoši Morena o ile a re go nna: “Afa o bone tše Baisraele bao ba bakgelogi ba bego ba di dira? Ba be ba eya dithabeng tšohle tše di phagamego, le ka fase ga mehlare yohle ye metala, ba fihle ba febe. 7Ke be ke gopola gore ge ba seno dira dilo tše ka moka ba tla boela go nna. Eupša ga se ba boa, gomme le batho ba Juda, bona bongwanabobona ba go se botege, ba di bone. 8Ba bone le gore ke hladile Baisraele ba bakgelogi, ka ba fa lengwalo la tlhalo ka lebaka la bootswa bja bona. Eupša batho ba Juda, bona bongwanabobona ba go se botege, ba se boife, le bona ba dira tša bofebe. 9Ba tšhilafaditše naga ka go feba ba sa inyatše, ba khunamela maswika le dikota, ya ba gona go otswa ga bona. 10Ka morago ga tšeo ka moka batho ba Juda ba go se botege, bona bongwanabo Baisraele, ba itira tše nkego ba boela go nna, mokagona e se ka dipelo tša bona ka moka. Ke realo, nna, Morena.”

11Ke moka Morena a mpotša gore batho ba Israele ba bakgelogi ga ba na molato go swana le ba Juda ba go se botege. 12A mpotša gore ke yo kwalakwatša molaetša ke lebeletše leboa, ke re: Morena o re: “Lena batho ba Israele ba bakgelogi, sokologang. Nka se sa le galefela, ka gobane ke na le kgaugelo; ga ke galefe go ya go ile. 13Lena dumelang fela gore le na le molato wa go kgeloga go Morena Modimo wa lena. Ipoleleng gore le be le khunamela medimo e šele ka fase ga mehlare yohle ye metala, le gore le be le sa ntlhomphe. Ke realo, nna, Morena.

14“Lena setšhaba sa bakgelogi, sokologang; ke nna Mong wa lena. Ke tla tšea o tee wa lena motseng wo mongwe le wo mongwe, ka tšea ba babedi kgorwaneng ye nngwe le ye nngwe, gomme ka le iša thabeng ya Sione. 15Ke tla le fa babuši ba go le buša ka mo ke nyakago ka gona, gomme ba tla le buša ka bohlale le tlhaologanyo. 16E tla re ge le šetše le atile mo nageng yeo, batho ba se sa bolela ka Polokelo ya Kgwerano. Ba ka se sa nagana ka yona goba ba e gopola; le go e nyaka ba ka se sa e nyaka, le gona ba ka se dire ye nngwe. 17Ka nako yeo Jerusalema e tla bitšwa ‘Setulo sa bogoši sa Morena’, gomme ditšhaba tšohle di tla kgobokana gona go nkhunamela. Ba ka se sa ngangabalela go dira tše mpe tše ba di ratago. 18Batho ba Israele ba tla kopana le ba Juda, gomme ba tla boa mmogo ba tšwa nageng ya ka leboa ba boela nageng ye ke e abetšego borakgolokhukhu ba lena gore e be lefa la bona.”

Setšhaba sa Israele se khunamela medimo ya diswantšho

19Morena o re:

“Lena Baisraele, ke be ke ratile go le tšea le le bana ba ka,

ka le fa naga ye e kgahlišago,

naga ye botsebotse go phala dinaga tša ditšhaba tšohle.

Ke be ke gopotše gore le tla mpitša Tatagolena,

mme la se sa tsoga le ntlhanametše.

20Eupša ga se la mpotegela,

le editše mosadi wa go se botegele monna wa gagwe.

Ke realo, nna, Morena.”

21Go kwagala sello kua mebotong:

ke sa setšhaba sa Israele se lla se rapela,

ka gobane ba phetše bophelo bjo bobe,

gomme ba lebetše Morena Modimo wa bona.

22Morena o re:

“Lena setšhaba sa bakgelogi,

sokologang, ke le alafe bolwetši bja bokgelogi bja lena.”

Etse le re: “Ke rena ba, re tla go wena, gobane o Morena Modimo wa rena. 23Go loba medimo ya diswantšho kua mebotong le dithabeng ka mašata ga se gwa re thuša selo. Ke Morena Modimo wa rena yo a phološago Baisraele. 24E sa le go tloga bjaneng bja rena Baale, modimo wa go leša dihlong, a kwametša tšohle tše di katanetšwego ke borakgolokhukhu ba rena – dihuswane tša bona, le mehlape ya bona, barwa le barwedi ba bona. 25A re duleng fase re inyatšeng, kgobogo e be kobo ya rena, gobane re fošeditše Morena Modimo wa rena, rena gotee le borakgolokhukhu ba rena; re be re sa hlomphe Morena Modimo wa rena.”

4

Setšhaba se kgothaletšwa go sokologela go Morena

41Morena o re: “Lena setšhaba sa Israele, ge le nyaka go sokologa, gona sokologelang go nna. Ge le ka tloša medimo ya lena ya diswantšho ya go šišimiša ka se sa e bona mme la se sa kgeloga, 2ge le ikana le tiišitše le eya ka toka le sa bolele maaka le re: ‘Ka Morena yo a phelago’, gona ditšhaba di tla šegofatšana di bitša leina la ka, tša ikgantšha ka nna.”

3

4:3
Hos. 10:12
Morena o re go batho ba Juda le go badudi ba Jerusalema: “Kgathang megola ya lena, le se ke la bjala ka mašohlošohlong a meetlwa. 4Ineeleng nna, Morena, le se sa ngangabala, lena batho ba Juda le lena badudi ba Jerusalema. Ge le ka se dire bjalo pefelo ya ka e tla lauma bjalo ka mollo ka lebaka la dilo tše mpe tše le di dirilego. E tla lauma, gomme ya hloka motimi.”

Batho ba Juda ba kotsing ya go šwahlelwa

5Begang mo nageng ya Juda, go kwagale le Jerusalema, le re:

“Letšang phalafala nageng ka moka!

Hlabang mokgoši, le re:

‘Kgobokanang, re tšhabeleng metseng ye e ageleditšwego ka merako!’

6Hlomang difoka go šupa tsela ya go ya Sione!

Tšhabelang metseng! Le se diege!

Ke tliša madimabe le bošula bjo bogolo go tšwa leboa.

7Bjalo ka tau ye e tsupologago boutamong,

mofedišaditšhaba le yena o swere tsela,

o tlilo senya naga ya lena.

Metse ya lena e tla tlogelwa e le mašope,

gomme ga go yo a tlago dula go yona.

8Ka gona aparang tša go ilela, le lle, le golole,

ka gore pefelo ye e šiišago ya Morena ga se ya re tlogela.”

9Morena o re: “Tšatšing leo magoši le bakgomana ba tla nolega moko; baprista ba tla tšhoga, le baprofeta ba tla tlabega.”

10Ke mo ke ilego ka re: “Jonna, Morena, Mong wa ka, o forile setšhaba se e le ruri, le batho ba Jerusalema! O rile go tla ba le khutšo, eupša ke tšhoša ye e lego megolong ya bona.”

11Mehleng yeo setšhaba se le batho ba Jerusalema ba tlilo botšwa gore go foka phefo ye e fišago ya go tšwa mebotong ya lešoka e fokela go bona. E ka se be phefo ya go hlokola le go fefera. 12Phefo yeo ya go tla ka taelo ya Morena e tla ba ye kgolo kudu go feta ye. Bjale ke Morena ka noši yo a sekišago setšhaba sa gagwe.

Naga ya Juda e hlaselwa ke manaba

13Bonang, manaba a rotoga bjalo ka maru. Dikoloi tša ntwa nke ke sesasedi, le dipere tša bona ke maphefo go feta ntšhu. Re lahlegile! Re hwile!

14Hlatswa bokgopo pelong ya gago, wena Jerusalema, gore o tle o phologe. O tla feletša kae le go nagana tše mpe?

15Mokgoši wa taba tše mpe o kwagala o etšwa motseng wa Dane, o hlabja o etšwa le nageng ya Efraime ya dithaba, 16o re: Begelang ditšhaba, le tsebišeng le batho ba Jerusalema le re badikanetši ba etla ba tšwa nageng ya kgole. Ba tla kgeregela metse ya Juda ka megobo, 17gomme ba tla dikanetša Jerusalema bjalo ka baleti ba tšhemo, ka gobane batho ba gona ba gana go bušwa ke Morena. O realo, yena Morena.

18Lena batho ba Juda, le ipaketše taba tše ka maitshwaro a lena le ka ditiro tša lena. Ke bokgopo bja lena bjo bo le hloletšego ditlaišego tše, bjo bo le tsetsemeditšego pelo.

Jeremia o kwela setšhaba sa gabo bohloko

19Jonna, joo! Ke kudupantšhwa ke go lakalela!

Jonna, bohloko bja pelo ya ka!

Pelo ya ka e thebatheba ka maatla!

Ga ke kgone go homola

ka gore ke kwa phalafala e galagala,

le mokgoši wa ntwa.

20Madimabe a tla a šalane morago;

naga yohle e hlagaditšwe.

Mešaša ya rena e thubja ka bjako;

re loba mekutwana ya rena.

21Ke tla bona sefoka sa ntwa go fihla neng,

le go kwa le kgalagalo ya phalafala?

22Morena o re:

“Setšhaba sa ka se dira tša botlaela;

ga ba ntsebe.

Ba swana le bana ba ditlatla;

ga ba ne kwešišo.

Ke bakgoni ba tše mpe,

ba go palelwa ke tše di lokilego.”

Jeremia o bona pono ya tshenyo ye e tlago

23Ka lebelela lefase –

le be le sa dulwe,

le se na selo;

ka lebelela leratadima –

le be le se na seetša.

24Ka lebelela dithaba –

di be di šikinyega,

le meboto yohle e roromela.

25Ka bona gore ga go na batho;

ešita le dinonyana di be di fofile.

26Naga ya go nona e be e fetogile leganata;

metse ya yona e le mašope

ka lebaka la kgalefo ye e šiišago ya Morena.

27Morena o rile naga ka moka e tlilo ba lešoka,

eupša a ka se e fediše taa.

28Ke ka lebaka leo lefase le tlilogo ilela,

legodimo la fifala.

Go boletše Morena.

O feditše le pelo gomme a ka se hlaname,

goba a boela morago.

29Ge boradipere le boramesebe ba hlaba mokgoši,

badudi ba metse yohle ba a tšhaba.

Ba bangwe ba nyabanyabela ka dithokgweng,

bangwe ba pharihlela magageng.

Metse yohle e a ngalogwa,

gomme ga go dule motho go yona.

30Jonna, Jerusalema, o lebanwe ke go thubja!

O dirang? O reng o apara bohwibidu?

O reng o ikgabiša ka dikgabišo tša gauta?

O reng o tlola mahlo?

Owaa, go ikgabiša ga gago ke ga lefeela!

Metlabo ya gago e a go nyatša,

gomme e nyaka go go bolaya.

31Ke kwa sello boka sa mosadi yo a šokwago,

sello boka sa mosadi yo a itšibolago.

Ke sello sa Jerusalema, e a fegelwa,

e otlolla matsogo e re:

“Ke a hwa! Ke hloka tšhireletšo

ke le pele ga bampolai!”