Sepedi 2000 (NSO00)
23

Bokaone bja ka moso

231Go madimabe baetapele ba setšhaba sa Morena! Ba swana le badiša bao ba phatlalatšago mohlape mme ba o lesa o bolawa. 2Mabapi le badiša bao modiro wa bona e lego go hlokomela setšhaba sa gagwe, Morena Modimo wa Israele o re: “Ga se la hlokomela mohlape wa ka; le o šwalalantše, le o lelekile. Bjale ke tla le otlela bokgopo bjo le bo dirilego. 3Ke tla kgoboketša mašaledi a mohlape wa ka dinageng tšohle tše ke o swalalanyeditšego go tšona, ka o bušetša lešakeng la ona. O tla ata, o tla oketšega. 4Ke tla o nyakela badiša ba go o hlokomela. O ka se sa boifa goba wa gakanega goba wa timela. Ke realo, nna, Morena.”

5

23:5-6
Jer. 33:14-16
Morena o re: “Go tla tla nako yeo ka yona ke tlago fa setšhaba sa ka setlogolo sa Dafida se se lokilego gore e be kgoši. Kgoši yeo e tla buša ka bohlale gomme ya dira tše di swanetšego le tše di lokilego nageng ka moka. 6Mehleng ya pušo ya gagwe batho ba Juda ba tla bolokega, le batho ba Israele ba tla dula ba iketlile. O tla bitšwa ‘Morena Morephološi’.”

7Morena o re: “Go tla tla nako yeo ka yona batho ba ka se sa enago ka nna, Morena yo ke phelago, yo ke ntšhitšego setšhaba sa Israele nageng ya Egepeta. 8Eupša ba tla ena ka nna, Morena yo ke phelago, yo ke ba ntšhitšego nageng ya ka leboa le dinageng ka moka moo ke bego ke ba šwalalanyeditše gona. Ke gona ba tlago dula nageng ye ya bona.”

Tša baprofeta ba maaka

9Mabapi le baprofeta Jeremia o re:

“Ke ferekane kudu,

ke thothomela mmele wohle.

Ka lebaka la Morena,

ka lebaka la mantšu a gagwe a makgethwa,

ke bjalo ka monna yo a tagilwego,

monna yo a gampetšego beine.

10Naga e tletše diotswa;

batho ba phela bophelo bjo bobe,

ba šomiša maatla a bona gampe.

Ka lebaka la thogako ya Morena naga e iletše,

gomme le mafulo a lešoka a omeletše.”

11Morena o re:

“Baprofeta le baprista ba ntlhokomologile;

ke fela ke ba bona ba dira tše mpe ka Tempeleng ya ka.

12Tsela ya bona e tla ba thedimoša;

ke tla ba kgorometša ba le leswiswing ba wela fase.

Mohla ke ba otla ke tla ba tlišetša masetlapelo.

Ke realo, nna, Morena.

13Ke bone baprofeta ba Samaria ba dira taba ya go selekiša:

Ba porofeta ba hlohleletšwa ke Baale,

gomme ba timetša setšhaba sa ka sa Israele.

14

23:14
Gen. 18:20
Hes. 16:49
Eupša tše ke di bonego di dirwa ke ba Jerusalema tšona di a tšhoša:

Ba a otswa, ba dula ba bolela maaka;

ba hlohleletša ba go dira tše kgopo gore ba se lese go di dira.

Bohle go nna ba swana le badudi ba Sodoma;

badudi ba Jerusalema ke ba swantšha le ba Gomora.

15“Ka lebaka leo, seo nna, Morena Ramaatlaohle, ke se bolelago mabapi le baprofeta sese: Ke tla ba leša lengana, ka ba ka ba noša meetse a mpholo, ka gobane baprofeta ba Jerusalema ba botša batho mo gohle nageng gore ba kgeloge.

16“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: Le se ke la theeletša se baprofeta ba se bolelago; ba le holofetša tše di sego gona. Ba bolela ka dipono tše ba inaganelago tšona, e sego tše di boletšwego ke nna. 17Ba fela ba botša bao ba nnyatšago ba re dilo di tla ba lokela, ba botša le bohle ba ba ngangabalelago go dira se ba se ratago, ba re ba ka se welwe ke madimabe.”

18Ke mang gare ga baprofeta ba yo a kilego a ba lekgotleng la Morena a mmona, a ba a kwa tše a di bolelago? Ke re ke mang gare ga bona yo a kilego a ela dipolelo tšeo tša gagwe hloko mme a di theeletša? 19Kgalefo ya gagwe ke ledimo, ke sesasedi se se gaketšego, se se tlago se tšubutla ka godimo ga bakgopo, 20gomme e ka se kgaotše pele a phetha tšohle tše a nyakago go di phetha. Lena seo le tla se lemoga ge nako e fihla.

21“Baprofeta ba ga se ba rongwa ke nna, ba iketše ka bobona ba kitima. Ga se ka ba fa molaetša, eupša ba no bolela ka leina la ka. 22Ge ba ka be ba bile lekgotleng la ka ba ka be ba begetše setšhaba sa ka molaetša wa ka, gomme ba ka be ba se tlogedišitše mekgwa ya sona ye mebe le tše mpe tše se di dirago.

23“Na ke nna Modimo ge ke le kgauswi fela, ga se nna Modimo le ge ke le kgole? 24Na motho a ka khuta mo nka se kego ka mmona? Kgane ga ke mo gohle legodimong le lefaseng? 25Ke kwele tše baprofeta bao ba go bolela maaka ka leina la ka ba di boletšego, ba re nna ke ba file melaetša ya ka ditorong tša bona. 26Na baprofeta bao ba tla feletša kae le go kgahlwa ke go porofeta maaka le go bega boikaketši bja bona? 27Ba gopola gore ditoro tše ba di botšanago di tla dira gore setšhaba sa ka se ntebale, bjalo ka ge borakgolokhukhu ba bona ba ile ba ntebala, ba thoma go khunamela Baale. 28Moprofeta ge a lorile o swanetše go bolela gore ke toro fela, eupša moprofeta yo a kwelego molaetša wa ka o swanetše go o bega ka potego. Mooko ke eng ge o bapetšwa le mabele? Ke realo, nna, Morena. 29Molaetša wa ka o swana le mollo, ke realo, nna, Morena, o bjalo ka noto ye e pšhatlaganyago maswika. 30Nna, Morena, ke re ke tenwa ke baprofeta bao ba bolelago tšeo di bolelwago ke ba bangwe mme ba di bega gore ke wona molaetša wa ka. 31Ebile ke lwa le baprofeta bao ba bolelago tša bona mme ba re di tšwa go nna. Ke realo, nna, Morena. 32Nna, Morena, ke re ke lwa le baprofeta bao ba bolelago ditoro tša maaka. Ba anega ditoro tšeo gomme ba timetša setšhaba sa ka ka maaka le boikgantšho. Nna ga se ka ba roma goba ka ba laela selo, gomme ga ba thuše setšhaba se ka selo. Ke realo, nna, Morena.”

Morwalo wa Morena

33Morena a re go nna: “Jeremia, ge setšhaba se goba moprofeta goba moprista a go botšiša a re: ‘Molaetša wa Morena o reng?’ wena o mmotše o re: ‘Lena le morwalo wa Morena,23:33 Ka Seheberu lentšu la “molaetša” le la “morwalo” ke le tee. gomme yena o tlilo le rola.’ 34Ge yo mongwe wa setšhaba sa ka goba moprofeta goba moprista a ka bolela mantšu a go re: ‘morwalo wa Morena’, ke tla mo otla, yena le ba lapa la gagwe. 35Se ba swanetšego go se dira ke gore mongwe le mongwe a botšiše bagwera le meloko yabo a re: ‘Na Morena o arabile bjang? Na Morena o rileng?’ 36Ka gona ba name ba se sa bolela mantšu a go re: ‘morwalo wa Morena’, ka gobane ge motho a ka a bolela, mantšu ao a gagwe e tla ba morwalo go yena. Setšhaba se fapošitše mantšu a Modimo wa sona, Modimo yo a phelago, Morena Ramaatlaohle. 37Wena Jeremia, botšiša baprofeta o re: ‘Morena o le arabile bjang? Morena o rileng?’ 38Gomme ge ba ka se phethe taelo ya ka, ba no fela ba re ‘morwalo wa Morena’, gona o ba botše gore 39ka nnete ke tla ba topa23:39 Lentšu la Seheberu le le rago “molaetša” le “morwalo” le tšwa go lediri “topa”. ka ba lahlela kgole le nna, bona gotee le motse wo ke o filego bona le borakgolokhukhu ba bona. 40Ke tla dira gore ba lewe ke dihlong go ya go ile, kgobogo ya bona e se ke ya tsoga e lebetšwe.”

24

Dirotwana tše pedi tša mago

241

24:1
2 Dikg. 24:12-16
2 Dikr. 36:10
Morena a mpontšha dirotwana tše pedi tša mago di beilwe pele ga Tempele ya gagwe. E be e le ka morago ga ge Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, a seno thopa Joyakine, kgoši ya Juda, morwa wa Joyakime, kua Jerusalema a mo iša Babilone gotee le baetapele ba Juda, le bakgoni ba mediro ya diatla, le barulatshipi. 2Se sengwe serotwana se be se swere mago a mabotsebotse, a nkego dithakangwaga; se sengwe se be se swere mago a go se tsebalege, a go se jege. 3Morena a napa a re go nna: “Jeremia, o bonang?”

Nna ka mo fetola ka re: “Mago. A e lego a mabotse ke a mabotse kudu, gomme a go se tsebalege e tloga e le a a sa tsebalegego, le go jega a ka se jege.”

4Ke moo Morena a rilego go nna: 5“Nna, Morena Modimo wa Israele, ke bona mathopša a Juda ao ke a tlošitšego mo ka a iša nageng ya Babilonia a swana le mago a a mabotse, gomme ke tla ba yo botho go bona. 6Ke tla dula ke ba hlokometše ka tla ka ba bušetša mo nageng ye. Ke tla ba phediša, ka se ba fediše; ke tla ba hloma, ka se ba tumole. 7Ke tla ba lemoša gore ke nna Morena. Ke gona e tlago ba setšhaba sa ka, gomme nna ka ba Modimo wa bona, ka gobane ba tla be ba boetše go nna ka dipelo tša bona ka moka.

8“Ge e le Kgoši Tsedekia wa Juda le bakgomana ba gagwe le mašaledi a Jerusalema ao a šetšego nageng ye goba a ilego Egepeta – nna, Morena, ke tla ba swara bjalo ka mago a go se tsebalege, a go se jege. 9Ke tla ba tlišetša masetlapelo a mašoro mo e lego gore ditšhaba ka moka tša lefase di tla tšhoga. Batho ba tla ba kwera, ba ba phara dika, ba ba kodutla, gomme gohle mo ke ba šwalalanyetšago gona leina la bona ya ba motswiri. 10Ke tla ba bolaya ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši go fihlela go se sa na le o tee wa bona mo nageng ye ke e filego bona le borakgolokhukhu ba bona.”

25

Manaba a go tšwa leboa

251

25:1
2 Dikg. 24:1
2 Dikr. 36:5-7
Dan. 1:1-2
Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Jeremia o ile a fiwa molaetša ke Morena mabapi le batho bohle ba Juda. E be e le ka ngwaga wa mathomo wa ge Nebukadnesare e le kgoši ya Babilonia. 2A botša batho ka moka ba Juda le ba Jerusalema a re: 3“Mengwageng ye masome a mabedi le metšo ye meraro go tloga ka ngwaga wa lesome le metšo ye meraro wa ge Josia, morwa wa Amone, e le kgoši ya Juda go fihlela le lehono le, Morena o be a bolela le nna, gomme nna ga se nke ke lese go le botša se a se boletšego. Eupša lena ga se la di ela hloko. 4Le be le sa theeletše le bile le sa šetše, ešita le ge Morena a be a fela a le romela bahlanka ba gagwe, baprofeta. 5Ba be ba le botša gore le tlogele tsela ya lena ye mpe le dilo tše mpe tše le di dirago, gore le tle le fele le dula mo nageng ye Morena a le fetšego yona sa ruri, lena le borakgolokhukhu ba lena. 6Ba be ba le botša gore le se ke la ya go medimo e šele la e hlankela, la e khunamela, la seleka Morena ka dilo tše le di dirilego ka diatla, gore a se tlo le hlokofatša. 7Eupša yena Morena o re ga se la mo theeletša, le mo selekile ka dilo tše le di dirilego ka diatla, mme la ikobela madimabe.

8“Ka lebaka leo, Morena Ramaatlaohle o re: ‘Ka ge le se la ntheeletša 9ke yo bitša ditšhaba tšohle kua leboa gotee le mohlanka wa ka, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. Ke tla ba tliša mo gore ba lwe le badudi ba naga ye, ba be ba lwe le ditšhaba tše di bapilego nabo. Ke tlilo ba fediša taa, mme batho ba tla tšhoga ba gakgamala ge ba di bona. Dinaga tša bona di ka se sa dulwa ke batho. Ke realo, nna, Morena. 10

25:10
Jer. 7:34
16:9
Kut. 18:22-23
Ke tla fediša mekgolokwane ya bona ya lethabo le tlhalalo, le menyanya ya lenyalo, le go šilwa go ka se sa šilwa, le seedi sa lebone se ka se sa ba gona. 11
25:11
2 Dikr. 36:21
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Naga ye e tla fetoga leganata gomme batho ba tla tšhoga ge ba e bona; ditšhaba tše di e dikologilego di tla hlankela kgoši ya Babilonia mengwaga ye masome a a šupago. 12Ka morago ga moo ke tla otla kgoši ya Babilonia le setšhaba sa gona ka lebaka la sebe sa bona. Ke tla hlokiša naga yeo badudi go ya go ile. 13Ke tla e dira tšohle tše ke boletšego gore ke tla e dira tšona, tšohle tše di ngwadilwego ka pukung ye, tše Jeremia a di porofetetšego ditšhaba tšohle. 14Ke tla itefeletša ka Bababilonia ka lebaka la tše ba di dirilego, gomme ditšhaba tše dintši le magoši a maatla ba tla ba dira makgoba.’ ”

Modimo o tla otla ditšhaba

15Morena Modimo wa Israele a re go nna: “Tšea senwelo se sa beine se tletšego kgalefo ya ka, o yo se noša ditšhaba tšohle tše ke go romago go tšona. 16Ge ba se nwele ba tla thekesela, le gona ba tla ba bjalo ka digafi ka lebaka la manaba a ke a romago gore a lwe nabo.”

17Ka gona ka tšea senwelo seo ka seatleng sa Morena, ka yo se noša ditšhaba tšohle tše Morena a bego a nthomile go tšona. 18Jerusalema le metse ya naga ya Juda, gotee le magoši a yona le baetapele ka ba noša sona gore ba fedišwe, gore ba ba di bonago ba tšhoge, ba gakgamale, ba be ba rogake ka maina a metse yeo le magoši le baetapele ba gona – bjalo ka ge go sa le bjalo le lehono.

19-26Ba bangwe ba ke ilego ka ba noša sona šeba:

Kgoši ya Egepeta, le bahlanka ba gagwe,

le bakgomana ba gagwe,

le setšhaba sa gagwe ka moka;

mahlakanasela ohle a Egepeta;

magoši ka moka a naga ya Utse;

magoši ka moka a metse ya Bafilista

ya Ashkelone, le ya Gasa, le ya Ekrone,

le mašaledi a Ashdode;

batho ba Edomo, le ba Moaba, le ba Amone;

magoši ka moka a Tirose le a Sidone;

magoši ka moka a dinaga tša Lewatle la Mediteraniene;

metse ya Dedane, le ya Tema, le ya Buse;

batho ka moka ba go kota tlopo;

magoši ka moka a Arabia;

magoši ka moka a mahlakanasela a a dulago leganateng;

magoši ka moka a Simri,

le a Elamo, le a Media;

magoši ka moka a leboa,

a kgole le a kgauswi,

ba nwe ka go šielana.

Ba mebušo yohle ya lefase ka moka ba ile ba swanela go nwa senwelo seo. Mafelelong se tla nwewa ke kgoši ya Sheshake.25:26 “Sheshake” Ke leina la go gakantšha le le rago Babilonia.

27Ke ge Morena a re go nna: “Botša ditšhaba gore nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke ba laela gore ba nwe, ba tagwe, ba be ba hlatše; ba tla wela fase mme ba palelwa ke go tsoga, ka lebaka la manaba a ke a romago gore a lwe nabo. 28Gomme ge ba ka gana go tšea senwelo seo ka seatleng sa gago ba se nwa, gona o ba botše gore Morena Ramaatlaohle o re le tla ba la se nwa. 29Motse wo e lego wa ka ke thoma go o tlišetša masetlapelo. Kgane bona ba gopola gore ba ka se otlwe? Ba tla otlwa, gobane ke tla roma manaba go yo lwa le bohle ba ba lego lefaseng. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.

30“Batho ba o ba begele tšohle tše ke di boletšego, o re:

“ ‘Morena o tla bopa a le godimo,

a duma a le bodulong bja gagwe bjo bokgethwa.

O tla bopela setšhaba sa gagwe;

o tla hlaba mokgoši boka ba ba pitlago diterebe ka maoto,

a o hlabela badudi bohle ba lefase,

31gomme mokgoši wa gona o tla kwala le mafelelong a lefase.

Morena o sekiša ditšhaba.

O tla iša batho bohle tshekong,

bakgopo a ba bolaya ka tšhoša.

O realo, Morena.’ ”

32Morena Ramaatlaohle o re masetlapelo a tla wela ditšhaba ka go latelana ga tšona, gomme le ledimo le legolo le tsogile kua mafelelong a lefase. 33Mohlang woo ditopo tša bao ba bolailwego ke Morena di tla gašagana go tloga khutlong ye nngwe ya lefase go yo fihla go ye nngwe. Ga go yo a tlago ba ilela, le gona ditopo tša bona di ka se kgoboketšwe goba tša bolokwa. E tla ba nke ke dišu nageng.

34Gololang, lena baetapele, lena badiša ba setšhaba, le hlaboše lentšu! Ilelang mme le pshikologeng leroleng. Nako ya gore le šwalalanywe mme le kgabetlelwe e fihlile, gomme le tla kgabetlelwa bjalo ka dinku tša dikgapa25:34 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikgapa” Seheberu se re “dipitša”. tše dibotsebotse. 35Badiša bao ba ka se hwetše botšhabelo; baetapele ba ba setšhaba ba ka se phonyokge. 36Ekwang badiši bao ba a lla; baetapele bao ba setšhaba ba a golola ka gobane Morena o fediša setšhaba sa bona. 37O lobiša naga ye e iketlilego a galefile. 38O tlogetše setšhaba sa gagwe boka tau ye e tlogelago seroba sa yona, gobane naga ya bona e fetogile lešoka ka lebaka la masetlapelo a ntwa gotee le kgalefo ye šoro ya Morena.