Sepedi 2000 (NSO00)
19

Pitša ye e pšhatlegilego

191-2

19:2
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:30-32
32:34-35
Morena a re go nna: “Eya go reka pitša. O tšwele ka ntle ga motse o ye moeding wa Hinomo wo o lego kgauswi le Lesoro la Mangetana o felesetšwa ke ba bangwe ba bagolo ba setšhaba le baprista ba bangwe ba bagolo. Moo o fihle o bege molaetša wo ke tlago go fa wona. 3O re: Lena magoši a Juda le lena badudi ba Jerusalema, ekwang se Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a se bolelago. O tlilo tlišetša lefelo le masetlapelo a magolo moo e lego gore mang le mang yo a kwago tša ona o tla gakgamala. 4Taba yeo o tla e dira ka gobane batho ba mo tlogetše mme ba dirile felo mo lefelo la go khunamela medimo e šele. Ba tšhumetše medimo ye mengwe dihlabelo gona – medimo ye bona le borakgolokhukhu ba bona le magoši a Juda ba bego ba sa e tsebe. Ba tladitše lefelo le madi a bahlokamolato, 5
19:5
Lef. 18:21
gomme ba bopetše Baale dintotoma gore ba tle ba tšhumele bana ba bona gona e be dihlabelo. Ba dirile se a sego a ba laela sona, goba a se bolela, goba a se nagana. 6Ka gona, go tla tla nako yeo lefelo le le ka se sa bitšwago Tofete goba moedi wa Hinomo, le tla bitšwa Moedi wa Polao. 7Gona fa ke mo a tlago fetoša maano a batho ba Juda le ba Jerusalema difefe. O tla lesa manaba a bona, e lego batho ba ba nyakago go ba bolaya, ba ba gagara ntweng. Ditopo tša bona o tla di gafela manong le dibata gore di di je. 8Motse wo o tla o thuba wa tšhoša batho, mme mofeti yo mongwe le yo mongwe o tla gakgamala, a kgotsa ka molodi tshenyo yeo ye kgolo. 9Manaba a tla dikanetša motse a leka go bolaya batho ba wona. Go dikanetšwa moo go tla šiiša mo e lego gore o tla dira gore batho ba gona ba je bana ba bona; ba tla jana seng.

10“Ke moka o pšhatle pitša yela pele ga banna bao ba go feleseditšego, 11gomme o ba botše gore nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: ‘Ke tla pšhatlaganya batho ba le motse wo bjalo ka motho ge a pšhatlaganya pitša mo e ka se sa kgonago go momaganywa gape. Batho ba tla ipolokela bahu ba bona gona moo Tofete, ka gobane go tla be go se sa na bobolokelo bjo bongwe. 12Nna Morena ke re ke tla dira motse wo le badudi ba wona tša Tofete. 13Dintlo tša Jerusalema le dintlo tša magoši a Juda, gabotsebotse dintlo tšohle tšeo godimo ga ditlhaka tša tšona letšatši le ngwedi le dinaledi di bego di tšhumelwa diorelo, gape tšeo godimo ga tšona medimo ye mengwe e bego e tšhollelwa seno e le kabelo – tšohle di tla be di tšhilafetše go etša Tofete.’ ”

14Jeremia a napa a tloga Tofete moo Morena a bego a mo romile gore a ye go bega molaetša wa gagwe. A fihla a ema ka kgorong ya Tempele a botša batho bohle 15gore Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o rile: “Motse wo le metsana yohle ya kgauswi le wona ke tla e tlišetša masetlapelo ohle a ke a boletšego, ka gobane batho ba gona ba ngangabetše, ba ganne go kwa tše ke bego ke ba botša tšona.”

20

Jeremia o golegwa ke moprista Pashure

201Moprista Pashure, morwa wa Imere, e be e le mohlankedimogolo wa ka Tempeleng. Ge a ekwa Jeremia a bega ditaba tše, 2a laela gore a bethwe, a be a tlengwe maoto dikoteng lesorong la Benjamene la ka godimo Tempeleng. 3Mosong wa letšatši le le latelago, ge Pashure a seno lokolla Jeremia, Jeremia a re go yena: “Morena ga a sa go bitša ka la Pashure, o go bitša ka la ‘Poifokagohle’, 4ka gobane yena o rile: ‘Ke tla go dira moipoifi wa go boifša le ke bagwera ba gago ka moka, gomme ba tla bolawa ke manaba ka tšhoša o lebeletše. Ke yo gafela batho ka moka ba Juda diatleng tša kgoši ya Babilonia, yena a ba thopela Babilone, goba a ba bolaya. 5Le gona ke tla lesa manaba a bona a thopa lehumo lohle la motse wo, gomme a thopa le dithoto tšohle tša wona, le dilo tšohle tše bohlokwa, ešita le mahumo ohle a magoši a Juda, a thotha tšohle a di iša Babilonia. 6Ge e le wena, Pashure, le bohle ba lapa la gago le tla thopša la išwa Babilonia. O tla hwela gona, wa bolokwa gona, wena le bagwera ba gago ka moka bao o ba boditšego maaka o re o boditšwe ke nna.’ ”

Jeremia o llela Morena

7Morena, o mphoraforeditše,

gomme ka foraforetšega.

O tiile go mpheta,

gomme o mphentše.

Bohle ba a ntshega,

ba nkwera letšatši lohle.

8Nako le nako ge ke bolela ke hlaba mokgoši ke re:

“Ke a hlaselwa, ba a mpolaya!”

Morena, ka mehla ke a kwerwa,

ke a nyatšwa,

ka gobane ke bega tše o mpoditšego tšona.

9Eupša ge ke re:

“Ke tla itebatša Morena

gomme ka se sa bolela ka leina la gagwe,”

gona molaetša wa gago o ba bjalo ka mollo wo o tukago ka tengteng ga ka.

Ke lapišitšwe ke go meletša,

le ge ke re ke a leka ke a palelwa.

10Ke kwa ba bantši ba botšana ka sehebehebe ba re:

“Mo gohle ke letšhogo!

A re mmegeng go baokamedi!”

Ešita le bagwera ba ka ka moka ba letetše gore ke palelwe ke boprofeta.

Ba re:

“Mohlomongwe a ka šaetša dipolelong.

Ke moo re ka mo swarago ra itefeletša.”

11Eupša wena, Morena, o ema le nna,

o tiile mme o senatla,

gomme bantlhomari ba tla kgopša,

ba ka se atlege.

Ba tla lewa ke dihlong kudu,

ka gore ba ka se tšwelele.

Kgobogo ya bona e ka se tsoge e lebetšwe.

12Fela wena, Morena Ramaatlaohle,

o leka batho ka toka;

o tseba tša ka dipelong le megopolong ya bona.

Ka gona a ke go bone o itefeletša manabeng a ka,

gobane diatleng tša gago ke gafetše taba ya ka.

13Opelelang Morena! Retang Morena!

O hlakodišitše bagatelelwa diatleng tša ba babe.

14

20:14-18
Jobo 3:1-19
A go rogakwe letšatši le ke tswetšwego ka lona!

A letšatši leo mma a ntswetšego ka lona le hloke tšhegofatšo!

15A go rogakwe monna yo a thabišitšego tate kudu ka go mmegela a re:

“O belegetšwe ngwana wa mošemane!”

16Monna yoo a a swane le metse yela Morena a ilego a e fediša a se ne lešoko.

Ka masa a a kwe dillo tša bakwešwabohloko,

gomme mosegare wo mogolo a kwe phalafala ya ntwa,

17ka ge a se a mpolaya pele ke belegwa,

popelo ya mma ya ba lebitla la ka,

mma ya ba moimana go ya go ile.

18Ke tswaletšwe eng ge e se matshwenyego le dipelaelo

gore ke goboge bophelong bja ka?

21

Jeremia o porofeta go thopša ga Jerusalema

211Kgoši Tsedekia wa Juda o ile a roma Pashure, morwa wa Malkia, le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, go Jeremia a mo kgopela a re: 2

21:2
2 Dikg. 25:1-11
2 Dikr. 36:17-21
“Nke o re botšišetše go Morena gore na go tlilo diregang, ka gobane Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, o lwa le rena. Mohlomongwe Morena a ka re direla mohlolo wa gagwe wo mongwenyana bjalo ka ge a fela a re direla, wa go dira gore Nebukadnesare a re tlogele.”

3Jeremia a ba fetola ka go re: “Le botše Tsedekia 4gore Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke tlilo fenya madira a gago ao a lwago le kgoši ya Babilonia le madira a gagwe ao a le dikaneditšego ka ntle ga morako. Ke tla kgobela dibetša tša madira a gago gare ga motse. 5Nna ka sebele ke tla lwa le lena ka maatla a ka ka moka ke galefile ebile ke befetšwe o šoro. 6Ke tla bolaya badudi ba motse wo; batho le diphoofolo di tla bolawa ke leuba le lešoro la bolwetši. 7Ya ba gona ke gafelago wena, Kgoši Tsedekia wa Juda, le bahlanka ba gago, le mašaledi a motse wo a a phologilego leubeng le ntweng le tlaleng diatleng tša Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia le go tša manaba a lena a a nyakago go le bolaya. Nebukadnesare o tla le bolaya. A ka se le šokele, goba a le babalela, goba a le hlomogela pelo. Ke realo, nna, Morena.’ ”

8Ka morago ga moo Morena a ntaela gore ke tsebiše setšhaba ke re: “Theeletšang! Nna Morena ke re ikgetheleng tsela ye e išago bophelong, goba ye e išago lehung. 9Yo a šalago mo motseng o tla bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši. Eupša yo a ka tšwelago ntle a ineela go Bababilonia bao bjale ba le dikaneditšego o tla iphološa, a ka se bolawe. 10Ke ikemišeditše go se babalele motse wo, eupša go o fediša. O tla gafelwa go kgoši ya Babilonia, gomme yena o tla o tšhuma thokgethokge. Ke realo, nna, Morena.”

Ba lapa la mošate wa naga ya Juda ba a ahlolwa

11-12Morena a mpotša gore ke re go ba lapa la mošate wa naga ya Juda: “Lena ditlogolo tša Dafida, ekwang se nna, Morena, ke se bolelago. Le šetše gore go dirwe toka ka mehla. Le lamolele mohlalefetšwa go mohlalefetši wa gagwe, gore tše mpe tše le di dirago di se laumiše kgalefo ya ka bjalo ka mollo wa go hloka motimi. 13Ke lwa nago, wena Jerusalema, kokamamoedi, selalatlapeng. Wena o re ga go yo a kago go hlasela goba a šwahla dibo tša gago. 14Fela nna ke tlilo go otla ka mo go swanelago ditiro tša gago. Ke tla tšhuma sethokgwa sa gago ka mollo mme wona wa fiša sengwe le sengwe se se o dikologilego. Ke realo, nna, Morena.”