Sepedi 2000 (NSO00)
1

Modimo o hlokomela Baisraele

11Puku ye e laodiša tše di boletšwego ke Jeremia, morwa wa Hilkia. Hilkia yena e be e le yo mongwe wa baprista ba motse wa Anathote, nageng ya Benjamene. 2

1:2
2 Dikg. 22:3 – 23:27; 2 Dikr. 34:8 – 35:19
Morena o boletše le Jeremia ka ngwaga wa lesome le metšo ye meraro wa ge Josia, morwa wa Amone, e le kgoši ya Juda, 3
1:3
2 Dikg. 23:36 – 24:7; 24:18 – 25:21;
a tla a bolela le yena gape mola Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši. O be a fela a bolela le yena go fihlela mafelelong a ngwaga wa lesome le motšo o tee wa pušo ya Tsedekia, morwa wa Josia. Ka kgwedi ya bohlano ya ngwaga woo batho ba Jerusalema ba ile ba thopša.

Go bitšwa ga Jeremia

4Morena o ile a re go nna: 5“Ke tsebile pele ke go bopa gore o tla ba eng, ka go kgethwafatša pele o tswalwa ke mmago, ka go dira moprofeta wa ditšhaba.”

6Nna ka mo fetola ka re: “Aowii, Morena, Mong wa bohle, nna ga ke kgone polelo ka gobane ke sa le yo mofsa.”

7Eupša Morena a re go nna: “O se ke wa re o sa le yo mofsa, gobane o tla ya go batho ka moka bao ke go romago go bona, wa ba botša tšohle tše ke go laelago tšona. 8O se ke wa ba tšhaba, ka gobane ke tla ba le wena gore ke go šireletše. Ke realo, nna, Morena!”

9Ke moka Morena a obeletša letsogo, a nkgoma molomo, a re go nna: “Bona, mantšu a o swanetšego go a bolela ke a tsenya ka molomong wa gago. 10Lehono ke go fa maatla a go hlahlamolla le go uša, a go fediša le go menola, a go aga le go hloma ditšhaba le mebušo.”

Dipono tše pedi

11Morena a mpotšiša a re: “Na o bonang?”

Nna ka mo fetola ka re: “Ke bona lekala la mooka, mophafogapele.”1:11 “mooka, mophafogapele” Seheberu se re “moalmone”.

12Morena a re: “O bone gabotse. Ke dula ke phafogetše go phetha tše ke di boletšego.”

13Ke mo Morena a boletšego le nna la bobedi a re: “Na o bonang gape?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona pitša ye e belago e le ka leboa e sekametše ka thoko yeno.”

14Yena a re go nna: “Masetlapelo a tla tšhologela godimo ga bohle ba ba dulago mo nageng ye a etšwa ka thoko ya leboa, 15ka gobane ke bitša ditšhaba tša mebušo ka moka leboa gore di tle. Magoši a tšona a tla hloma ditulo tša ona tša bogoši masorong a dikgoro tša Jerusalema le go dikologa merako ya yona, le metseng ye mengwe ya Juda. 16Ke tla otla setšhaba sa ka ka lebaka la dibe tša sona; se ntlogetše sa direla medimo ye mengwe dihlabelo, sa itirela medimo ya diswantšho gomme sa e obamela. 17Wena itokiše, o yo ba botša tšohle tše ke go laelago gore o ba botše tšona. O se ke wa ba boifa; ge o ka ba boifa, gona ge o na le bona ke tla go boifiša go fetiša.

18-19“Bjale bona, mang le mang mo nageng ye o tla lwa nago – magoši a Juda, bakgomana, baprista le setšhaba. Eupša lehono ke go fa maatla a go ba kgotlelela: O tla ba bjalo ka motse wo o ageleditšwego ka morako, goba kokwane ya tshipi, goba ka leboto la mphiri. Ba ka se go fenye ka gobane ke tla ba nago gore ke go šireletše. Ke realo, nna, Morena.”

2

Modimo o hlokomela Baisraele

21Morena o ntaetše gore 2ke yo bega molaetša wo Jerusalema gore o kwewe ke batho ka moka.

Morena o re:

“Ke gopola ka mo le bego le mpotegela ge le sa le ba bafsa,

ka mo le bego le nthata ge re sa tšo nyalana,

ka mo le bego le ntatela go putla lešoka moo go sa bjalwego selo.

3Le be le le ba ka fela, lena Baisraele;

le be le le bjalo ka dithakangwaga tša dibjalo tša ka.

Bohle ba ba le kwešago bohloko ba be ba ikobela molato,

ba welwa ke madimabe.

Ke realo, nna, Morena.”

Sebe sa borakgolokhukhu ba Baisraele

4Kwaang molaetša wa Morena,

lena ditlogolo tša Jakobo,

lena dikgoro tša Baisraele.

5Morena o re:

“Borakgolokhukhu ba lena ba mpone molato ofe,

ge ba bile ba ntlogela ba yo khunamela medingwana ya lefeela,

mme le bona ya ba mafeela?

6Ga se ba ka ba botšiša ba re:

‘O kae Morena yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta,

a re hlahla ge re putla lešoka,

naga ya lesehla, ya maope,

naga ya go omelela, ya go šiiša,

moo go sa fetego motho,

moo go sa phelego motho?’

7Ke le tlišitše nageng ye e nonnego

gore le tle le ipshine ka dibjalo tša yona,

le ka tše dingwe tša yona tše dibotse.

Eupša ge le fihla le tšhilafaditše naga ya ka,

naga ye ke le filego yona la e dira makgapa.

8Baprista ga se ba botšiša ba re:

‘Morena o kae?’

Batsebi ba melao ya ka ba be ba sa ntsebe.

Babuši ba be ba gana go bušwa ke nna,

baprofeta ba porofeta ka go hlohleletšwa ke Baale,

gomme ba khunamela medingwana ya lefeela.”

Morena o bona setšhaba sa gagwe molato

9Morena o re:

“Ka gona ke tla le bona molato gape,

ka o bona le ditlogolo tša lena.

10Tshelang lewatle le ye sehlakahlakeng sa Saeprose,

le yo bona ge eba taba ya mohuta wo e kile ya direga,

le be le rome batho nageng ya Kedara ba yo lebelediša,

11gore na se gona setšhaba se se kilego sa bapatša medimo ya sona,

le ge e be e se medimo ya nnete.

Eupša setšhaba sa ka sona se mpapaditše,

nna, Modimo wa sona wa letago,

sa tšea medimo ya lefeela.

12Ka gona, lena magodimo,

tšhogang taba ye,

le thothomele kudu,

13ka gore setšhaba sa ka se dirile dibe tše pedi:

Ba ntahlile,

nna, mothopo wa meetse a a phedišago,

ba iphatela didiba, didiba tše di palegago,

tša se be le meetse le gatee.”

Moputso wa go se botege ga Baisraele

14“Kgane Baisraele ke makgoba,

goba ba tswaletšwe bokgobeng?

Bjale ba reng ba thopilwe?

15Manaba a bona a ba rorela bjalo ka ditau,

a ba rorela kudu;

ba fetošitše naga ya bona leganata,

le metse ya bona ke mašope,

ga e sa na badudi.

16Ee, batho ba Memfise le ba Tagpanese ba ba hutše.

17Lena Baisraele,

ke lena le itlholetšego dilo tše ka go mphuralela,

nna, Morena Modimo wa lena,

ge ke be ke le hlahla tseleng.

18Go tla le thušang go ya Egepeta go nwa meetse a Naele?

Le tla boelwa ke eng ge le ile Asiria go nwa meetse a Yufratese?

19Bobe bja lena beng ke bjona bo tlago le otla,

gomme go kgeloga ga lena go tla le tšwa.

Le tla tseba la ba la bona gore ke phošo,

ebile go baba bjang go furalela nna, Morena Modimo wa lena,

le go se sa mpoifa.

Ke realo, nna, Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle.”

Baisraele ba gana go khunamela Morena

20Morena Ramaatlaohle o re:

“Lena Baisraele, ke kgale le nnyatša,

le gana go ntlhompha le go nkhunamela.

Mebotong yohle ye e phagamego le ka fase ga mehlare yohle ye metala le khunametše medimo ya tswala.

21Ke le bjetše boka morara wo mobotsebotse

wa go tšwa peung ye kaonekaone.

Bjale go tlile bjang gore le fetoge le be bjalo ka morara wo o bodilego wa naga?2:21 “le fetoge ... naga” Seheberu ga se kwagale gabotse.

22Le ge le ka hlapa le tiišitše ka disepe tša mehutahuta,

sepatso sa molato wa lena ke tla no se bona.

Ke realo, nna, Morena.

23Le reng le re ga se la itšhilafatša,

ebile le re ga se la ka la khunamela boBaale?

Lebelelang ka mo le ilego la itshwara ka gona ka moeding;

lemogang tše le di dirilego.

Le be le swana le kamela ya sethole ye e palešitšego mme e tšhakatšhaka,

24e kitimela lešokeng,2:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e kitimela lešokeng” Seheberu se re “pitsi ye e tlwaetšego lešoka”.

e dupa moya e lemaletšwe.

Ke mang yo a ka e kgonago ge e palešitše?

Dipoo tše di e nyakago ga di hlwe di itapiša ka go e šala morago;

e ipha tšona ka nako ya yona ya go goelwa.

25Lena Baisraele,

le se hlagatše dieta tša lena,

goba la ikomeletša megolo le šetše medimo e šele morago.

Eupša lena le re:

‘Aowa, re ka se lese!

Medimo e šele re e ratile,

gomme re tla no e šala morago.’ ”

Baisraele ba lebanwe ke go otlwa

26Morena o re:

“Bjalo ka ge lehodu le lewa ke dihlong ge le hweleleditšwe,

le tšhaba sa Israele se tla lewa ke dihlong –

magoši a bona le bakgomana,

le baprista ba bona le baprofeta,

27bona ba rego go kota:

‘O tatagorena,’

ba rego go leswika:

‘O re tswetše.’

Se se tla direga

ka ge ba mphuraletše,

ba sa sokologele go nna.

Eupša ge ba le mathateng ba re:

‘Tlaa o re hlakodiše!’

28“E kae medimo yela le itiretšego yona? Ge le le mathateng a e be yona e le hlakodišago, ge eba e a kgona, gobane le na le medimo ya go lekana le metse ya lena ka bontši, lena batho ba Juda. 29Le reng le mpea molato? Bohle le ntsogetše maatla. 30Ke le otlile, gwa se thuše selo. Le ganne ke le kgala. Bjalo ka tau ye e gaketšego le bolaile baprofeta ba lena ka tšhoša. 31Lena setšhaba sa Israele, ekwang se ke le botšago sona. Kgane ke be ke le bjalo ka lešoka mo go lena, ke swana le naga ya lešobohlo? Bjale ge, lena tšhaba sa ka, le reng le nyaka go itirela se le se ratago, le re le ka se boele go nna? 32Kgane lethari le ka lebala magakabje a lona, goba ngwetši e ka lebala lešira la yona? Eupša setšhaba sa ka sona ke kgale kudu se ntebetše. 33Ga ke re le tseba gabotse mo metlabo ya lena le ka e hwetšago gona! Ke ka lebaka leo le tlwaetšego go dira tše mpe. 34Merumo ya diaparo tša lena e thankgetše madi a bahlaki ba ba se nago molato, ba le se la kago la ba swara ba šwahlela ka dintlong tša lena.

“Le ge go le bjalo 35le re: ‘Rena ga re ne molato; ruri, Morena ga a sa re galefetše.’ Eupša nna, Morena, ke tla le sekiša ka gobane le re ga se la dira dibe. 36Ge le sa hwetše thušo setšhabeng se sengwe, le geremela go se sengwe. Egepeta e tla le swabiša, bjalo ka ge le ile la swabišwa ke Asiria. 37Le lena le tla boa Egepeta le rwele megono. Ba le ba botilego ke ba ganne, nna, Morena; le ka se holege ka selo sa go tšwa go bona.”

3

Baisraele ga ba botegele Morena

31Morena o re: “Ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe, gomme mosadi yoo a mo tlogela a nyalwa ke yo mongwe monna, monna yola a ka se sa kgona go mo tšea gape. Seo se ka tšhilafatša naga e le ruri. Eupša lena Baisraele, le robetše le metlabo ye mentši, gomme bjale le nyaka go boela go nna! 2Lebelelang kua godimo ga meboto. Kgane go na le felo mo metlabo ya lena e sego ya ka ya robala le lena? Le be le e lalela ka thoko ga tsela bjalo ka Moarabia ge a lalela batho lešokeng. Le kgotletše naga ka bofebe le bokgopo bja lena. 3Ke ka lebaka leo le bego le hloka dipula tša matlorotloro, le ditsheola tša selemo di sa ne. Ebile le be le swana le sefebe, le sa inyatše. Le be le se na dihlong.

4“Gomme ke gonabjale mo le rego go nna: ‘O Tatagorena, gomme o re ratile go tloga bjaneng bja rena. 5O ka se fele o re befeletšwe; o ka se re galefele go ya go ile.’ Ke seo le bego le se bolela, lena Baisraele, gomme go dira tše mpe e le wona mokgwa wa lena.”

Batho ba Israele le ba Juda ba swanetše go sokologa

6

3:6
2 Dikg. 22:1 – 23:30; 2 Dikr. 34:1 – 35:27
Mola Josia e le kgoši Morena o ile a re go nna: “Afa o bone tše Baisraele bao ba bakgelogi ba bego ba di dira? Ba be ba eya dithabeng tšohle tše di phagamego, le ka fase ga mehlare yohle ye metala, ba fihle ba febe. 7Ke be ke gopola gore ge ba seno dira dilo tše ka moka ba tla boela go nna. Eupša ga se ba boa, gomme le batho ba Juda, bona bongwanabobona ba go se botege, ba di bone. 8Ba bone le gore ke hladile Baisraele ba bakgelogi, ka ba fa lengwalo la tlhalo ka lebaka la bootswa bja bona. Eupša batho ba Juda, bona bongwanabobona ba go se botege, ba se boife, le bona ba dira tša bofebe. 9Ba tšhilafaditše naga ka go feba ba sa inyatše, ba khunamela maswika le dikota, ya ba gona go otswa ga bona. 10Ka morago ga tšeo ka moka batho ba Juda ba go se botege, bona bongwanabo Baisraele, ba itira tše nkego ba boela go nna, mokagona e se ka dipelo tša bona ka moka. Ke realo, nna, Morena.”

11Ke moka Morena a mpotša gore batho ba Israele ba bakgelogi ga ba na molato go swana le ba Juda ba go se botege. 12A mpotša gore ke yo kwalakwatša molaetša ke lebeletše leboa, ke re: Morena o re: “Lena batho ba Israele ba bakgelogi, sokologang. Nka se sa le galefela, ka gobane ke na le kgaugelo; ga ke galefe go ya go ile. 13Lena dumelang fela gore le na le molato wa go kgeloga go Morena Modimo wa lena. Ipoleleng gore le be le khunamela medimo e šele ka fase ga mehlare yohle ye metala, le gore le be le sa ntlhomphe. Ke realo, nna, Morena.

14“Lena setšhaba sa bakgelogi, sokologang; ke nna Mong wa lena. Ke tla tšea o tee wa lena motseng wo mongwe le wo mongwe, ka tšea ba babedi kgorwaneng ye nngwe le ye nngwe, gomme ka le iša thabeng ya Sione. 15Ke tla le fa babuši ba go le buša ka mo ke nyakago ka gona, gomme ba tla le buša ka bohlale le tlhaologanyo. 16E tla re ge le šetše le atile mo nageng yeo, batho ba se sa bolela ka Polokelo ya Kgwerano. Ba ka se sa nagana ka yona goba ba e gopola; le go e nyaka ba ka se sa e nyaka, le gona ba ka se dire ye nngwe. 17Ka nako yeo Jerusalema e tla bitšwa ‘Setulo sa bogoši sa Morena’, gomme ditšhaba tšohle di tla kgobokana gona go nkhunamela. Ba ka se sa ngangabalela go dira tše mpe tše ba di ratago. 18Batho ba Israele ba tla kopana le ba Juda, gomme ba tla boa mmogo ba tšwa nageng ya ka leboa ba boela nageng ye ke e abetšego borakgolokhukhu ba lena gore e be lefa la bona.”

Setšhaba sa Israele se khunamela medimo ya diswantšho

19Morena o re:

“Lena Baisraele, ke be ke ratile go le tšea le le bana ba ka,

ka le fa naga ye e kgahlišago,

naga ye botsebotse go phala dinaga tša ditšhaba tšohle.

Ke be ke gopotše gore le tla mpitša Tatagolena,

mme la se sa tsoga le ntlhanametše.

20Eupša ga se la mpotegela,

le editše mosadi wa go se botegele monna wa gagwe.

Ke realo, nna, Morena.”

21Go kwagala sello kua mebotong:

ke sa setšhaba sa Israele se lla se rapela,

ka gobane ba phetše bophelo bjo bobe,

gomme ba lebetše Morena Modimo wa bona.

22Morena o re:

“Lena setšhaba sa bakgelogi,

sokologang, ke le alafe bolwetši bja bokgelogi bja lena.”

Etse le re: “Ke rena ba, re tla go wena, gobane o Morena Modimo wa rena. 23Go loba medimo ya diswantšho kua mebotong le dithabeng ka mašata ga se gwa re thuša selo. Ke Morena Modimo wa rena yo a phološago Baisraele. 24E sa le go tloga bjaneng bja rena Baale, modimo wa go leša dihlong, a kwametša tšohle tše di katanetšwego ke borakgolokhukhu ba rena – dihuswane tša bona, le mehlape ya bona, barwa le barwedi ba bona. 25A re duleng fase re inyatšeng, kgobogo e be kobo ya rena, gobane re fošeditše Morena Modimo wa rena, rena gotee le borakgolokhukhu ba rena; re be re sa hlomphe Morena Modimo wa rena.”