Sepedi 2000 (NSO00)
18

Jeremia lapeng la mmopi wa dipitša

181Morena a re go nna: 2“Eya lapeng la mmopi wa dipitša, gomme moo ke tla go botša se o swanetšego go se botša setšhaba sa Israele.” 3Ka fao ka ya gona gomme ka hwetša mmopi a le modirong wa gagwe wa go bopa. 4Ge a be a ka re a bopa pitša ya se bopege gabotse, o be a tšea letsopa leo a bope ye nngwe ye e mo kgahlago.

5Ke moo Morena a rilego go nna: 6“Lena setšhaba sa Israele, kgane nna ga ke kgone go le dira seo mmopi a se dirilego letsopa lela? Bjalo ka ge mmopi a dira letsopa se a se ratago, le nna ke le dira se ke se ratago. 7Ge ka nakwana nka re ke yo hlahlamolla goba ke yo uša goba ke yo fediša setšhaba se sengwe goba mmušo, 8fela setšhaba seo sa tlogela bokgopo bja sona, gona nka se ba dire bošula bjo ke bego ke ikemišeditše bjona. 9Eupša ge nka re ke re ke yo hloma goba ke yo aga setšhaba goba mmušo, 10fela setšhaba seo sa se ntheeletše, mme sa dira tše ke bonago e le tše mpe, gona nka se se direle tše dibotse tše ke bego ke ikemišeditše go se direla tšona. 11Bjale ge, o botše batho ba Juda le badudi ba Jerusalema gore ke ba logela maano, ke ba obela masetlapelo. O ba botše gore ba lese go phela bophelo bjo bobe – ba lahle mekgwa le ditiro tša bona. 12Bona ba tla go fetola ba re: ‘Aowaa, go ka se re hole selo. Rena re tla dira se re se ratago; ka moka ga rena re tla ba le manganga, ra ba ba babe ka moo re ratago ka gona.’ ”

Setšhaba se lahla Morena

13Ka gona Morena o re:

“Botšišang ditšhabeng tšohle ge eba go na le yo a kilego a kwa taba ya mohuta wo.

Setšhaba sa Israele se dirile taba ye e šiišago!

14Kgane magaga a dithaba tša Lebanone

a ke a hloke lehlwa?

Melapo ya gona ye e tonyago ye e tšwago kgole yona e ke e pšhe?

15Eupša setšhaba sa ka sona se ntebetše;

se tšhumela medimo ya lefeela diorelo.

Medimo yeo e ba šitišitše go nkhunamela ka botlalo

go etša ge ba be ba nkhunamela pele;

ba phamogile tseleng ya mmakgonthe.

16Ba dirile gore naga ye e šiiše,

e kwerwe go ya go ile.

Bohle ba ba iphetelago ba tla tšhošwa ke se ba se bonago;

ba tla šikinya dihlogo ba tlabegile.

17Ke tla tšitlanya setšhaba ka manaba,

sa ba bjalo ka lerole le le tšewago ke phefo ya bohlabela.

Ke tla ba furalela;

nka se ba thuše ge masetlapelo a ba wela.”

Jeremia o a lakanwa

18Ke moo setšhaba se rilego: “A re lakaneng Jeremia! Go tla no fela go na le baprista ba go re ruta, le banna ba bohlale ba go re eletša, le baprofeta ba go bega molaetša wa Modimo. A re mo tanyeng ka tše a di boletšego, gomme re lese go mo theeletša.”

19Ka gona nna ka rapela ka re: “Morena, nke o ele se ke se bolelago hloko, o kwe tše manaba a ka a di bolelago. 20Na e ka ba go loka go lefiwa ka bobe? Gape bona ba nkepetše molete gore ke wele ka go wona. Gopola ka moo ke ilego ka tla go wena ka ba rerelela gore o se sa ba galefela. 21Eupša bjale, Morena, bolaya bana ba bona ka tlala; ba bolawe ge ntwa e tsogile. A basadi ba bona ba hwelwe ke bana, le gona e be bahlologadi. A banna ba hwe ka bolwetši bja leuba, masogana a bolawe ntweng. 22A setšhaba se tle se goe se lle ge bahlakodi ba hula malapa a sona se sa itebetše. Ba nkepetše molete gore ke wele ka go wona, ba theile le melaba gore e ntanye. 23Eupša wena Morena o tseba maano ohle a bona a go mpolaya. O se ke wa ba swarela molato wa bona, goba wa ba lebalela sebe sa bona. A ba ušwe fase pele ga gago, gomme o ba otle o galefile.”

19

Pitša ye e pšhatlegilego

191-2

19:2
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:30-32
32:34-35
Morena a re go nna: “Eya go reka pitša. O tšwele ka ntle ga motse o ye moeding wa Hinomo wo o lego kgauswi le Lesoro la Mangetana o felesetšwa ke ba bangwe ba bagolo ba setšhaba le baprista ba bangwe ba bagolo. Moo o fihle o bege molaetša wo ke tlago go fa wona. 3O re: Lena magoši a Juda le lena badudi ba Jerusalema, ekwang se Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a se bolelago. O tlilo tlišetša lefelo le masetlapelo a magolo moo e lego gore mang le mang yo a kwago tša ona o tla gakgamala. 4Taba yeo o tla e dira ka gobane batho ba mo tlogetše mme ba dirile felo mo lefelo la go khunamela medimo e šele. Ba tšhumetše medimo ye mengwe dihlabelo gona – medimo ye bona le borakgolokhukhu ba bona le magoši a Juda ba bego ba sa e tsebe. Ba tladitše lefelo le madi a bahlokamolato, 5
19:5
Lef. 18:21
gomme ba bopetše Baale dintotoma gore ba tle ba tšhumele bana ba bona gona e be dihlabelo. Ba dirile se a sego a ba laela sona, goba a se bolela, goba a se nagana. 6Ka gona, go tla tla nako yeo lefelo le le ka se sa bitšwago Tofete goba moedi wa Hinomo, le tla bitšwa Moedi wa Polao. 7Gona fa ke mo a tlago fetoša maano a batho ba Juda le ba Jerusalema difefe. O tla lesa manaba a bona, e lego batho ba ba nyakago go ba bolaya, ba ba gagara ntweng. Ditopo tša bona o tla di gafela manong le dibata gore di di je. 8Motse wo o tla o thuba wa tšhoša batho, mme mofeti yo mongwe le yo mongwe o tla gakgamala, a kgotsa ka molodi tshenyo yeo ye kgolo. 9Manaba a tla dikanetša motse a leka go bolaya batho ba wona. Go dikanetšwa moo go tla šiiša mo e lego gore o tla dira gore batho ba gona ba je bana ba bona; ba tla jana seng.

10“Ke moka o pšhatle pitša yela pele ga banna bao ba go feleseditšego, 11gomme o ba botše gore nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: ‘Ke tla pšhatlaganya batho ba le motse wo bjalo ka motho ge a pšhatlaganya pitša mo e ka se sa kgonago go momaganywa gape. Batho ba tla ipolokela bahu ba bona gona moo Tofete, ka gobane go tla be go se sa na bobolokelo bjo bongwe. 12Nna Morena ke re ke tla dira motse wo le badudi ba wona tša Tofete. 13Dintlo tša Jerusalema le dintlo tša magoši a Juda, gabotsebotse dintlo tšohle tšeo godimo ga ditlhaka tša tšona letšatši le ngwedi le dinaledi di bego di tšhumelwa diorelo, gape tšeo godimo ga tšona medimo ye mengwe e bego e tšhollelwa seno e le kabelo – tšohle di tla be di tšhilafetše go etša Tofete.’ ”

14Jeremia a napa a tloga Tofete moo Morena a bego a mo romile gore a ye go bega molaetša wa gagwe. A fihla a ema ka kgorong ya Tempele a botša batho bohle 15gore Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o rile: “Motse wo le metsana yohle ya kgauswi le wona ke tla e tlišetša masetlapelo ohle a ke a boletšego, ka gobane batho ba gona ba ngangabetše, ba ganne go kwa tše ke bego ke ba botša tšona.”

20

Jeremia o golegwa ke moprista Pashure

201Moprista Pashure, morwa wa Imere, e be e le mohlankedimogolo wa ka Tempeleng. Ge a ekwa Jeremia a bega ditaba tše, 2a laela gore a bethwe, a be a tlengwe maoto dikoteng lesorong la Benjamene la ka godimo Tempeleng. 3Mosong wa letšatši le le latelago, ge Pashure a seno lokolla Jeremia, Jeremia a re go yena: “Morena ga a sa go bitša ka la Pashure, o go bitša ka la ‘Poifokagohle’, 4ka gobane yena o rile: ‘Ke tla go dira moipoifi wa go boifša le ke bagwera ba gago ka moka, gomme ba tla bolawa ke manaba ka tšhoša o lebeletše. Ke yo gafela batho ka moka ba Juda diatleng tša kgoši ya Babilonia, yena a ba thopela Babilone, goba a ba bolaya. 5Le gona ke tla lesa manaba a bona a thopa lehumo lohle la motse wo, gomme a thopa le dithoto tšohle tša wona, le dilo tšohle tše bohlokwa, ešita le mahumo ohle a magoši a Juda, a thotha tšohle a di iša Babilonia. 6Ge e le wena, Pashure, le bohle ba lapa la gago le tla thopša la išwa Babilonia. O tla hwela gona, wa bolokwa gona, wena le bagwera ba gago ka moka bao o ba boditšego maaka o re o boditšwe ke nna.’ ”

Jeremia o llela Morena

7Morena, o mphoraforeditše,

gomme ka foraforetšega.

O tiile go mpheta,

gomme o mphentše.

Bohle ba a ntshega,

ba nkwera letšatši lohle.

8Nako le nako ge ke bolela ke hlaba mokgoši ke re:

“Ke a hlaselwa, ba a mpolaya!”

Morena, ka mehla ke a kwerwa,

ke a nyatšwa,

ka gobane ke bega tše o mpoditšego tšona.

9Eupša ge ke re:

“Ke tla itebatša Morena

gomme ka se sa bolela ka leina la gagwe,”

gona molaetša wa gago o ba bjalo ka mollo wo o tukago ka tengteng ga ka.

Ke lapišitšwe ke go meletša,

le ge ke re ke a leka ke a palelwa.

10Ke kwa ba bantši ba botšana ka sehebehebe ba re:

“Mo gohle ke letšhogo!

A re mmegeng go baokamedi!”

Ešita le bagwera ba ka ka moka ba letetše gore ke palelwe ke boprofeta.

Ba re:

“Mohlomongwe a ka šaetša dipolelong.

Ke moo re ka mo swarago ra itefeletša.”

11Eupša wena, Morena, o ema le nna,

o tiile mme o senatla,

gomme bantlhomari ba tla kgopša,

ba ka se atlege.

Ba tla lewa ke dihlong kudu,

ka gore ba ka se tšwelele.

Kgobogo ya bona e ka se tsoge e lebetšwe.

12Fela wena, Morena Ramaatlaohle,

o leka batho ka toka;

o tseba tša ka dipelong le megopolong ya bona.

Ka gona a ke go bone o itefeletša manabeng a ka,

gobane diatleng tša gago ke gafetše taba ya ka.

13Opelelang Morena! Retang Morena!

O hlakodišitše bagatelelwa diatleng tša ba babe.

14

20:14-18
Jobo 3:1-19
A go rogakwe letšatši le ke tswetšwego ka lona!

A letšatši leo mma a ntswetšego ka lona le hloke tšhegofatšo!

15A go rogakwe monna yo a thabišitšego tate kudu ka go mmegela a re:

“O belegetšwe ngwana wa mošemane!”

16Monna yoo a a swane le metse yela Morena a ilego a e fediša a se ne lešoko.

Ka masa a a kwe dillo tša bakwešwabohloko,

gomme mosegare wo mogolo a kwe phalafala ya ntwa,

17ka ge a se a mpolaya pele ke belegwa,

popelo ya mma ya ba lebitla la ka,

mma ya ba moimana go ya go ile.

18Ke tswaletšwe eng ge e se matshwenyego le dipelaelo

gore ke goboge bophelong bja ka?