Sepedi 2000 (NSO00)
15

Batho ba Juda ke ba madimabe

151

15:1
Eks. 32:11-14
Num. 14:13-19
1 Sam. 7:5-9
Ke moka Morena a re go nna: “Le ge nkabe e le Moshe le Samuele ba ba emego fa ba nthapela, ke be nka se šokele setšhaba se. Ba tloše mo pele ga ka; a ba sepele! 2
15:2
Kut. 13:10
Ge ba go botšiša gore ba ye kae, o ba botše gore nna ke re:

“Ba ba lebanwego ke leuba la bolwetši, leubeng!

Ba ba lebanwego ke go bolawa ka tšhoša, tšhošeng!

Ba ba lebanwego ke go hwa ka tlala, tlaleng!

Ba ba lebanwego ke go thopša, bothopšeng!

3“Nna, Morena, ke tla laela dilo tše nne gore di ba otle: tšhoša, gore e ba bolaye; dimpša, gore di gogagoge ditopo tša bona; manong le dibata, gore di je ditopo tša bona lai. 4

15:4
2 Dikg. 21:1-16
2 Dikr. 33:1-9
Ke tla dira gore batho ba mebušo yohle ya lefase ba ba tšhoge ka lebaka la tše Manase, morwa wa Hiskia, a kilego a di dira kua Jerusalema mola e le kgoši ya Juda.”

5Morena o re:

“Le tla šokelwa ke mang,

lena batho ba Jerusalema?

Ke mang yo a tlago le llela?

Ke mang yo a tlago phamogela go lena a le botšiša maphelo?

6Lena le nkganne, le mphuraletše.

Ke ka lebaka leo ke otlolotšego letsogo la ka ka le fediša;

ke be ke lapišitšwe ke go le šokela.

7Ke le feferile ka leselo mo metseng ya lena ka le bolaela bana,

ka le gagara,

lena setšhaba sa ka,

ka ge le sa tlogele mekgwa ya lena.

8Bahlologadi ba gabolena ba oketšegile,

ba feta dithorwana tša lešabašaba la lewatle.

Ke bolaile masogana a gabolena mosegare wa sekgalela,

gomme ka kweša bommabo bohloko.

Ke tla dira gore ba welwe ke tlalelo le letšhogo ka bjako.

9Mmagobana yo a hwetšwego ke bana ba ba šupago o akgegile,

o a fegelwa.

Mosegare o mo fetogetše leswiswi;

o šuletšwe, o a inyatša.

Ke tla dira gore manaba a lena a bolaye mašaletšana a lena.

Ke realo, nna, Morena.”

Jeremia o balabalela Morena

10Nna ke madimabe bjang, mma, ge o ile wa mpelega ka ba motho wa lešutu le tshele nageng ka moka! Ga se nke ke adime goba ke adingwe tšhelete, le ge go le bjalo mang le mang o a nthoga. 11Morena, ge eba ruri ga se ka go hlankela15:11 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Morena ... hlankela”. Seheberu ga se kwagale gabotse. gabotse, ge eba ga se nke ke phophothele manaba a ka mola a le mathateng le tlalelong, gona dithogako tša bona a di tšwelele. 12Na o gona motho yo a ka robago tshipi, kudu tshipi ya go tšwa leboa, goba a roba mphiri?

13Morena a re: “Ke tla lesa manaba a thopa mahumo le matlotlo a lena, gore ke le otlele dibe tše le di dirilego nageng ka moka ya lena. 14Ke tla dira gore le hlankele manaba a lena lefaseng le le sa le tsebego, ka gobane kgalefo ya ka e tuka bjalo ka mollo, gomme e tla tuka go ya go ile.”

15Ke moo ke ilego ka re: “Go tseba wena, Morena. O nkgopole mme o nthuše. O ntefeletše go ba ba ntlhomerego. O se mphelele pelo wa mpolaya. O se lebale gore ke rogakwa ka lebaka la gago. 16Mola o bolela le nna ke be ke go hlwaela tsebe. Ke nna wa gago, wena Morena, Modimo Ramaatlaohle, gomme ke ka lebaka leo mantšu a gago a nthabišago, ka hlalala. 17Ga se nke ka hlwela go dula le bakodutli ka ipshina nabo. Ke hlohleleditšwe ke wena ka itulela ke nnoši, ya ba taba ya go ntlatša pelo. 18Bjale ke ka lebaka la eng ke dula ke tlaišegile? Ntho ya ka e reng e sa alafege ya fola? Kgane o nyaka go ntshwabiša wa etša nokana ye e pšhago selemo?”

19Morena a mphetola a re: “Ge o ka boa ke tla go amogela, gomme o tla ba mohlanka wa ka gape. Ge o ka bega molaetša wo o kwagalago, e sego wo o se nago mohola, gona o tla ba molomo wa ka. Setšhaba se tla boela go wena, ya se be wena o boelago go sona. 20Ke tla go dira gore o be bjalo ka morako wo o tiilego wa mphiri go bona. Ba tla lwa le wena, eupša ba ka se go fenye, ka gobane ke na le wena gore ke go phološe, ke go hlakodiše. Ke realo, nna, Morena. 21Ke tla go hlakodiša diatleng tša batho ba babe, ka go phološa dinaleng tša ba sehlogo.”

16

Morena o laya Jeremia

161Morena a bolela le nna a re: 2“O se ke wa tšea mosadi goba wa ba le bana nageng ye. 3E re ke go botše se se tlago hlagela bana ba ba tswalelwago fa, se tlago hlagela le bommabo le botatabo. 4Ba tla hwa ba bolawa ke malwetši a mašoro, gomme ba ka se llelwe goba ba bolokwa ke motho – e tla ba nke ke dišu nageng. Ba tla bolawa ka tšhoša, goba ba hwa lehu la tlala, gomme ditopo tša bona di tla lewa ke manong le dibata.”

5Morena a tšwela pele a re: “O se ke wa tsena ka lapeng leo go lona go hlobošwago, goba wa ya go hloboga mohu, goba wa ya matshedišong. Nka se sa atla setšhaba se ka boiketlo, goba ka se rata, goba ka se šokela. 6Ba bagolo le ba banyenyane ba tla hwela mo nageng ye, eupša ba se bolokwe, ba se ilelwe. Ga go yo a tlago ikgaya goba a ipoola hlogo e le go ba ilela. 7Ga go yo a tlago solela molli dijo e le go mo homotša ka ge a hlokafaletšwe; ga go yo a tlago mo fa sa go nwa e le go mo homotša, ešita le ge a hlokafaletšwe ke tatagwe goba mmagwe.

8“O se ke wa tsena ka lapeng leo go lona go ketekwago. O se ke wa dula fase wa ja goba wa nwa le bona, 9

16:9
Jer. 7:34
25:10
Kut. 18:23
gobane nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re ke tla fediša mekgolokwane ya lethabo le tlhalalo, le ya mekete ya lenyalo. Taba tše di tla direga lena ba le dulago mo le sa phela, mme le tla di bona.

10“Ge o ba botša tšeo ka moka ba tla go botšiša gore ke ka lebaka la eng ke rile ke tla ba tlišetša masetlapelo a makaaka. Ba tla botšiša gore ba sentšeng, sebe se ba fošeditšego Morena Modimo wa bona ka sona ke sefe. 11Ke mo wena o swanetšego go ba botša gore Morena o rile: ‘Ke ge borakgolokhukhu ba lena ba ile ba mphuralela ba ya go hlankela medimo ye mengwe, ba e khunamela. Ba ile ba ntlhanamela ba se phethe melao ya ka. 12Eupša lena le dirile tše mpe go feta le borakgolokhukhu ba lena. Bohle le ngangabaletše go dira tše mpe tše le di ratago, le gana go ntheeletša. 13Ka lebaka leo, ke tla le leleka nageng ye ka le iša nageng ye lena le borakgolokhukhu ba lena le sa e tsebego. Ke gona moo le tlago khunamela medimo ye mengwe bošego le mosegare, gobane nka se le gaugele.’ ”

Go boa ga mathopša

14Morena o re: “Nako e etla mohla batho ba ka se sa ikanago ka nna ba re: ‘Ka Morena yo a phelago, yo a ilego a ntšha setšhaba sa Israele nageng ya Egepeta.’ 15Ba tla ikana ka nna ba re: ‘Ka Modimo yo a phelago, yo a ilego a ntšha setšhaba sa Israele nageng ya ka leboa le dinageng tšohle tše dingwe tše ke bego ke ba leleketše go tšona.’ Ke tla ba bušetša nageng ya bona, nageng ye ke ilego ka e fa borakgolokhukhu ba bona.”

Kotlo ye e tlago

16Morena o re: “Ke ya go bitša baswari ba dihlapi ba bantši gore ba tle ba sware setšhaba se. Ka morago ke tla ya go bitša batsomi ba bantši gore ba tle ba ba tsome dithabeng tšohle le mebotong yohle le gona ka magageng, 17gobane se sengwe le se sengwe se ba se dirago ke a se bona. Ga go se se nkhutetšego; dibe tša bona ke di bona ka a ka mahlo. 18Ke tla ba otlela bokgopo bja bona le dibe tša bona gabedi, ka ge ba tšhilafaditše naga ya ka ka medimo ya diswantšho ya go šišimiša ya go etša ditopo, le gona ba beile medingwana ya makgapha mo gohle nageng ye ke e filego setšhaba sa ka.”

Thapelo ya Jeremia

19Morena, wena maatla a ka le sebo sa ka, wena botšhabelo bja ka ge ke le tlalelong, ditšhaba di tla tla go wena di etšwa mafelelong a lefase, tša re: “Borakgolokhukhu ba rena ba be ba na le medimo ya bofora fela, medimo ya diswantšho ya lefeela ye e se nago mohola. 20Kgane motho a ka itirela medimo? Gape e ka se be medimodimo.”

21Morena o re: “Bjale ge, ke tla bontšha ditšhaba maatla a ka le bonatla la mafelelo; ke mo ba tla tsebago gore leina la ka ke Morena.”

17

Dibe tša batho ba naga ya Juda le kotlo ya bona

171“Sebe sa batho ba naga ya Juda se ngwadilwe ka tshipi; se tlokilwe ka ntlha ya taamane dipelong tša bona le manakaneng a dialetare tša bona. 2Le bana ba bona ba sa gopola dialetare tša bona le dikota tša borapedi tše di lego kgauswi le mehlare ye metala mebotong ya go phagama 3le dithabeng kua nageng. Ke tlilo dira gore le thopelwe mahumo le matlotlo ohle ka lebaka la dibe tše le di dirilego17:3 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ka lebaka la dibe tše le di dirilego” Seheberu se re “dintotomeng tšeo go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho tšeo le dirago dibe go tšona”. nageng ka moka ya lena. 4Le tla swanela go tlogela naga ye ke le filego yona, molato e le wa lena, gomme ke tla dira gore le hlankele manaba a lena nageng ye le sa e tsebego, gobane le kgohleditše pefelo ya ka ya tuka bjalo ka mollo, gomme e tla tukela sa ruri.”

Ditaba tše di fapafapanego

5Morena o re:

“Morogakwa ke yo a botilego batho,

yo a botilego maatla a motho wa nama,

ke yo a mphuralelago, nna, Morena.

6O swana le mohlašana leganateng,

wo o melago lesehleng la lešoka,

tswaing, mo go sa dulego motho;

ga a na le mahlatse.

7“Go lehlogonolo yo a botilego nna, Morena,

yo a ithekgilego ka nna.

8

17:8
Pes. 1:3
O bjalo ka mohlare wo o bjetšwego kgauswi le moela,

wo medu ya wona e nabelago meetseng.

Ga o tšhoge phišo,

gomme matlakala a wona a dula e le a matala;

le ka ngwaga wa komelelo ga o tshwenyege,

ga o lese go enywa.

9“Menagano ya motho e radia go feta tšohle,

ke ye kgopo; e ka kwešišwa ke mang?

10

17:10
Pes. 62:12
Kut. 2:23
Ke nna, Morena,

ke lekolago menagano,

ke hlahlobago dipelo tša batho,

gore ke putse motho yo mongwe le yo mongwe

ka se se mo lebanego,

go ya ka tšeo a di dirago.”

11Motho yo a ikhweletšago mahumo ka boradia

o swana le kgwale ye e thwathwašago mae ao a sego a bewa ke yona.

O tla loba mahumo a gagwe e sa le yo mofsa,

gomme a feletša e le lešilo.

12Setsha sa Tempele ya rena se swana le setulo sa kgoši se se phadimago,

seo e sa lego se bewa bophagamong go tloga mathomong.

13Morena, wena Mmotwa wa Baisraele,

bohle ba ba go tlogelago o a ba swabiša.

Ba ba go furalelago ba tla hwelela bjalo ka maina a a ngwadilwego mobung,

ka ge ba tlogetše wena, Morena,

mothopo wa meetse a a phedišago.

Jeremia o kgopela thušo go Morena

14Morena, mphodiše, gomme ke tla fola;

mphološe, gomme ke tla phologa.

Ke wena ke go retago!

15Batho ba re go nna: “A kae matšhošetši ale a Morena? A a a tliše!”

16Eupša ga se nke ke go hlohleletše gore o ba tlišetše masetlapelo. Ga se ka ba lakaletša nako ye ya go itlhoboga. Morena, seo se tsebja ke wena; o tseba se ke se boletšego. 17O se ke wa ntšhoša; ge masetlapelo a etla ke wena botšhabelo bja ka. 18O swabiše bantlhomari, e sego nna. A go tšhoge bona, e sego nna. O ba tlišetše masetlapelo, o ba otle o be o ba boeletše.

Go hlompha Sabatha

19Morena a re go nna: “Eya o eme Lesorong la Setšhaba, leo magoši a Juda a tsenago gape a tšwago ka lona; go tloga moo o ye masorong a mangwe a Jerusalema. 20O botše magoši le batho bohle ba Juda le badudi bohle ba Jerusalema ba ba tsenago ka masoro a gore ba theeletše se ke se bolelago. 21

17:21
Neh. 13:15-22
O ba botše gore ge eba ba rata go phela ba se ke ba rwala morwalo ka letšatši la Sabatha, goba ba tsena nawo ka masoro a Jerusalema, 22
17:22
Eks. 20:8-10
Doit. 5:12-14
goba ba tšwa ka dintlong tša bona ba rwele selo ka letšatši la Sabatha. Ba se ke ba šoma ka letšatši la Sabatha; ba le hlomphe e le letšatši le lekgethwa, bjalo ka ge ke ile ka laela borakgolokhukhu ba bona. 23Borakgolokhukhu ba bona ba ile ba se ntheeletše, ba se ntshekegele tsebe. Bona ba ile ba ngangabala, ba se ntlhomphe, ba gana go kgalwa ke nna.

24“Ge setšhaba se se ka tloga se ntlhompha, ba se tsene ka masoro a motse ba rwele morwalo ka letšatši la Sabatha, ba hlompha Sabatha e le letšatši le lekgethwa, gomme ba se dire mošomo ofe le ofe, 25ke gona magoši le bakgomana ba ba bušago e le ditlogolo tša Dafida ba tlago tsena ka masoro a motse wo. Ba tla namela dikoloi tša ntwa gotee le batho ba Juda le badudi ba Jerusalema, ba namela le dipere, gomme motseng wo wa Jerusalema go tla dula go na le batho. 26Batho ba tla tla ba etšwa metseng ya Juda le tikologong ya Jerusalema; ba tla tšwa nageng ya Benjamene, le nagengtlase, le seleteng sa dithaba, le seleteng sa ka borwa se se omilego. Ba tla tliša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe, le dikabelo tša bupi le diorelo, le tšona dikabelo tša tebogo kua Tempeleng ya ka. 27Eupša ge ba ka se ntheeletše, ba se hlomphe Sabatha e le letšatši le lekgethwa, ba tsena ka masoro a Jerusalema ba rwele morwalo ka letšatši leo, ke tla gotša mollo wa hloka motimi masorong a Jerusalema, wa fiša dintlo tša mošate mo motseng.”