Sepedi 2000 (NSO00)
10

Modimo wa nnete le medimo ya diswantšho

101Lena setšhaba sa Israele, ekwang se Morena a le botšago sona: 2Yena o re:

“Le se itlwaetše mekgwa ya ditšhaba tše dingwe;

le se tšhoge ge le bona dika kua leratadimeng,

ke ra le ge ditšhaba tše dingwe di ka tšhoga.

3Ditlwaedi tša sedumedi tša ditšhaba tšeo

ga di na mohola.

Mohlare o rengwa ka sethokgweng,

kota ya betlwa ke mmetli ka petlwane,

4ya kgabišwa ka silibera le gauta.

E kokotelwa fase ka dibapola le noto gore e se we.

5Medimo ya diswantšho ye mebjalo e swana le setšhoša ka tšhemong ya magapu;

ga e kgone go bolela;

e a kukwa ka ge e sa kgone go sepela.

Le se ke la e boifa,

gobane ga e kgone go gobatša motho,

goba go mo direla se sebotse.”

6Morena, ga go moswananago;

o yo mogolo, o senatla, o Ramaatla.

7Ke mang yo a ka se go hlomphego,

wena Kgoši ya ditšhaba tšohle?

O lebanwe ke go hlomphiwa.

Ga go moswananago gare ga borabohlale bohle ba merafe,

le gare ga batho ba mebušo yohle ya bona.

8Bohle ke ditlatla, ga se ba hlalefe.

Tše batho ba di rutilwego ke medimo ya diswantšho,

ga di na mohola,

ke kota fela.

9Medimo ya bona ya diswantšho e ritetšwe ka silibera ye e batilwego ya go tšwa Tarshishe,

le ka gauta ya go tšwa Ufase;

yeo ke mediro ya bomorulatshipi le bomorulagauta;

e apešitšwe diaparo tša bohwibidu bja go retela,

le tša bohwibidu bja madi.

Tšohle di logilwe ke dithakga.

10Morena yena ke Modimo wa nnete;

ke Modimo yo a phelago,

ke kgoši ya go ya go ile.

Ge a befetšwe lefase le a thothomela;

ditšhaba di ka se kgotlelele pefelo ya gagwe.

11Le botše batho gore medimo ye e sego ya dira magodimo le lefase e tlilo fedišwa lefaseng ka fase ga magodimo.

Sefela sa go reta Modimo

12Morena o hlodile lefase ka maatla a gagwe,

ka bohlale bja gagwe a le thekga,

ka tlhaologanyo ya gagwe a phurolla magodimo.

13Ge a popoduma,

meetse a ka godimo ga lefaufau a a bopa;

o rotoša mouwane mafelong a kgolekgole a lefase.

O gadimiša legadima puleng,

a bulela phefo mo a e bolokago gona.

14Batho ge ba di bona ba tlaela ba sa di kwešiše;

morulagauta yo mongwe le yo mongwe

o inyatša ka medimo ya gagwe ya diswantšho,

ka ge diswantšhobopša tšeo tša gagwe e le tša bofora,

di sa phele.

15Ga di na mohola,

ke diswantšhobopša tša go segiša.

Mohla Morena a etla go di otla di tla fedišwa.

16Morena, yena e lego kabelo ya Jakobo,

ga a swane le medimo yeo ya diswantšho,

gobane ke yena Mmopatšohle,

gomme Baisraele ke sona setšhaba sa gagwe.

Leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

Go thopša go batametše

17Lena batho ba Jerusalema, le dikaneditšwe! Šikarang merwalo ya lena, 18gobane Morena o re: “Ga bjale, lena badudi ba naga ye, ke tlilo le lahlela kgole; ke tla le tlišetša masetlapelo gore le sokologele go nna.”

19Batho ba Juda ba a lla ba re:

“Joo, na re gobetše bjang!

Dintho tša rena ga di fole.

Gabotse re be re gopola gore ge eba ye ke yona kotlo ya rena,

re be re ka e kgotlelela.

20Ditente tša rena di hlahlamolotšwe;

dithapo ka moka tša go di hloma di kgaotšwe.

Bana ba rena ba re tlogetše,

ga ba sa phela,

ga go sa ne yo a ka re hlomelago ditente,

ga go wa go kgokelela digareteine tša tšona.”

21Ka fetola ka re:

“Baetapele ba rena ba tlaetše;

ga ba kgopele Morena gore a ba eletše.

Ke ka lebaka leo ba paletšwego,

le batho ba gabobona ba šwalalantšwego.

22Theeletšang! Go kwagala lešata!

Ke lešata le le tšwago nageng ya ka leboa,

lešata la bao ba tlilogo fetoša metse ya Juda mašope

le digola tša diphukubje.”

23Morena,

ke a tseba gore ga go motho yo a laolago tše di tlago mo hlagela,

ga go motho yo a laolago bophelo bja gagwe.

24Morena, o re kgaleme,

fela e sego go feta tekanyo,

e sego o befetšwe,

ka gore e ka ba gona go re ripitlela.

25Galefela ditšhaba tše di sa go tsebego,

le ditšhaba tše di sa go khunamelego,

gobane ba re bolaile, rena ditlogolo tša Jakobo;

ba re bolaile, ba re fetša molokwanarite;

naga ya gaborena ba e fetoša leganata.

11

Tša go lahla kgwerano

111Morena a re go nna, Jeremia: 2“Ekwa tše kgwerano e di bolelago, o di botše batho ba Juda le badudi ba Jerusalema. 3O ba botše gore nna, Morena, Modimo wa Israele, ke re: ‘Morogakwa ke yo a sa phethego tše di laelwago ke kgwerano ye. 4Ke kgwerano ye ke e dirilego le borakgolokhukhu ba lena mola ke ba ntšhitše Egepeta, e lego wona moubelo wa go fiša wa go tološa tshipi. Ka ba botša gore ba ntheeletše le gore ba dire tšohle tše ke bego ke ba laetše tšona; ke mo e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 5Ke gona ke tlago phetha se ke se enetšego borakgolokhukhu ba bona gore ke tla ba fa naga ya mokhora le monono, yeo le lehono e sa lego ya bona.’ ”

Nna ka fetola ka re: “Amene, Morena.”

6Ya ba Morena o re go nna: “O bege molaetša wo metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema, o re: Ekwang tše kgwerano ye e di bolelago mme le di phethe. 7Mola ke ntšha borakgolokhukhu ba lena Egepeta ke ile ka ba laya tsebegokwa gore ba ntheeletše, gomme ka phegelela go laya setšhaba go fihlela le lehono. 8Eupša bona ba ile ba se ke ba ntlhwaela tsebe, ba se ke ba ntheeletša. Ba ile ba no ngangabala, ba latela ditumompe tša bona. Ka gona ka ba tlišetša dikotlo tše di ngwadilwego mo kgweranong. Ke be ke ba laetše gore ba botegele kgwerano, eupša bona ba se e botegele.”

9Ke moka Morena a re go nna: “Batho ba Juda le ba Jerusalema ba ntakane. 10Ba boetše dibeng tša borakgolokhukhu ba bona, bale ba gannego go dira tše ke bego ke ba laetše tšona; le bona ba latela medimo ye mengwe ba e loba. Batho ba Israele le ba Juda ba lahlile kgwerano yela ke ilego ka e dira le borakgolokhukhu ba bona. 11Bjale ge, nna, Morena, ke re ke tlilo ba tlišetša masetlapelo ao ba ka se a phonyokgego. Le ge ba llela thušo go nna nka se ba theeletše. 12Ke mo badudi ba metse ya Juda le ba Jerusalema ba tla yago go medimo yeo ba e direlago dihlabelo, gomme ba llela thušo go yona. Eupša ruri medimo yeo e ka se ba hlakodiše ge ba welwa ke masetlapelo ao. 13Batho ba Juda ba na le medimo ya go lekana le metse ya bona ka bontši, gomme Baale, modimo wa go leša dihlong, yena ba mo agetše dialetare tša sehlabelo tša go lekana le mekgotha ya Jerusalema ka bontši. 14Bjale ge, wena setšhaba se o se ke wa se rapelela. O se ke wa ba llela goba wa ba kgopelela selo, gobane ge ba le bothateng mme ba nkgopela gore ke ba thuše, nka se ba theeletše.”

15Morena o re: “Lena setšhaba sa ka se ke se ratago, ka Tempeleng ya ka gona le yelang, etšwe le ntherile? Kgane le ka thibela masetlapelo ka go ikana le ka go dira dihlabelo? Na yeo ke taba ye e ka le thabišago? 16Ke be ke le reile leina la ‘Mohlwaremotala wo mobotse wa dikenywa tše bose’, eupša ke tla o tšhuma matlakala ka mollo modumong wo o rathathago, wa swa le makala.

17“Ke nna, Morena Ramaatlaohle, ke filego lena batho ba Israele le ba Juda naga; eupša bjale ke le hlolela madimabe ka lebaka la tše mpe tše le di dirilego, la nthumola ka go direla Baale dihlabelo.”

Banna ba Anathote ba lakana go bolaya Jeremia

18Morena o ile a ntemoša gore manaba a ka a ntakane, a ba a ntsebiša melaka ya bona. 19Nna ke be ke swana le kwanyana ye e se nago maseme ye e išwago go hlabja, gomme ke sa tsebe gore go lakanwe nna. Ba be ba re: “A re remeng mohlare o sa entšwe; a re mmolayeng gore a se sa gopolwa ke motho.”

20Ke mo ke ilego ka rapela ka re: “Morena Ramaatlaohle, wena Moahlodi wa toka, o lekolago menagano le dipelo tša batho, taba ya ka ke e file wena; ka gona, nke ke bone ge o ntefeletša go batho ba.”

21-22Banna ba Anathote ba be ba nyaka go mpolaya; ba ile ba ba ba mpotša gore ge nka no fela ke bega molaetša wa Morena ba tla mpolaya. Ka gona, Morena Ramaatlaohle a bolela ka bona a re: “Ke tla ba otla! Masogana a bona a tla bolawa ka tšhoša; barwa le barwedi ba bona ba tla hwa ka tlala. 23Ga go yo a tlago šala, gobane mohla ke otla banna ba Anathote e tla ba masetlapelo.”

12

Jeremia o botšiša Morena

121Morena, ge nka phegišana nago kgorong ya tsheko,

wa nnete e tla ba wena.

Fela ke swanetše go no botšiša mabapi le ditaba tša toka.

Ke ka lebaka la eng bakgopo ba atlega,

le baradia bohle ba phela ba iketlile?

2O ba dudiša mo ba iketlilego,

ba atlega.

Ka mehla ba bolela ka wena,

etšwe ba se ne taba le wena.

3Nna o a ntseba, Morena, o a mpona;

o lekola ka moo ke go ratago ka gona.

Goga bakgopo ba boka dinku tše di yago go hlabja;

o ba kgetholle o ba beele letšatši la go hlabja ga bona.

4Naga e tla omelela go fihlela neng,

le bjang bja naga yohle bo tla pona go fihlela neng?

Diphoofolo le dinonyana di a hwa ka lebaka la bokgopo bja badudi ba naga,

bao ba rego:

“Modimo ga a bone tše re di dirago.”

5Morena a re:

“Ge o lapišwa ke go šiana le batho,

dipere tšona o ka šiana natšo bjang?

Ge o ikwa o lotegile fela mo go nago le batho,

ka sethokgweng sa Jordane o tla ikwa bjang?

6Ešita le banabeno, maloko a lapa

leno, ba go hlanametše;

le bona ba goa ba re o bolawe.

O se ke wa ba tshepha,

le ge ba bolela le wena gabotse.”

Morena o nyamišwa ke tše di hlagetšego setšhaba sa gagwe

7Morena a re:

“Ke hlanametše setšhaba sa ka;

ke lahlile setšhaba se ke ikgethetšego sona.

Ba ke ba ratago ke ba gafetše diatleng tša manaba a bona.

8Setšhaba se ke ikgethetšego sona se mphetogetše tau ya ka sethokgweng;

ba a nthorela,

ka gona ke ba hloile.

9Setšhaba se ke ikgethetšego sona ke se bona e le phiri,

se dikaneditšwe ke manong a go ja nama.

Eyang le bitše dibata tšohle di tle di je!

10Babuši ba bantši ba sentše serapa sa ka sa morara;

ba gataketše tšhemo ya ka;

ba fetotše naga ya ka ye botse lešoka.

11Ba e fetotše lešoka;

go e bona e le ka mokgwa wo go nkweša bohloko.

Naga yohle e fetotšwe lešoka,

fela ga go tshwenye motho.

12Mebotong yohle ya lešoka go tlile bathopi.

Ke hlotše ntwa gore e tle e senye naga yohle;

ga go motho yo a phelago boiketlong.

13Setšhaba sa ka se bjetše mabele,

eupša sa buna dikoro;

ba itapišeditše lefeela.

Tše ba di bunnego di ba leša dihlong,

ka ge Morena a ba otlile a ba galefetše.”

Se Morena a se holofeditšego baagišani ba Baisraele

14Morena ge a bolela ka ditšhaba tšohle tše di agelanego le Baisraele, tše di sentšego naga ye a ba filego yona, o re: “Ke tla tloša ditšhaba tšeo dinageng tša tšona, ka tloša le batho ba Juda go tšona. 15Eupša ge ke seno ba tloša ke tla ba šokela; ke tla bušetša yo mongwe le yo mongwe nageng ya gabo le lefaseng la gabo. 16Ge ba ka amogela setšo sa setšhaba sa ka ka dipelo tša bona ka moka gomme ba ena ba re: ‘Ka Morena yo a phelago’ – go swana le mola ba kile ba ruta setšhaba sa ka go ena ka Baale – gona ba tla fela ba dutše gare ga setšhaba sa ka. 17Fela ge setšhaba se sengwe se ka se ntheeletše, gona ke tla se tlošetša sa ruri ka se fediša. Ke realo, nna, Morena.”