Sepedi 2000 (NSO00)
6

Gideone

61Setšhaba sa Israele sa boela sa dira sebe pele ga Morena, ka gona a ba gafela diatleng tša Bamidiane mengwaga ye e šupago. 2Bamidiane ba be ba na le maatla go feta Baisraele, ka gona setšhaba sa Israele sa ba utamela ka mefomeng le ka meleteng le ka dibong kua dithabeng. 3Nako ye nngwe le ye nngwe ge Baisraele ba bjetše dibjalo, Bamidiane ba be ba etla le Baamaleke le ditšhaba tša kua lešokeng gomme ba ba hlasele. 4Ba be ba hloma mešaša ya bona moo nageng ya Baisraele, ba senye dibjalo go ya borwa go ba go yo fihla Gasa. Ba be ba tšea dinku, dikgomo le dipokolo ka moka, mme ba sa šadišetše Baisraele selo se ba ka phelago ka sona. 5Ba be ba etla le diruiwa tša bona le ditente, mme e be leru le nkego ke tšie. Bona le dikamela tša bona e be e le ba bantšintši ba sa balege. Ba be ba etla ba senye naga, 6gomme Baisraele ba sa kgone go ba thibela. Ke mo Baisraele ba lletšego Morena gore a ba thuše.

7Ge setšhaba sa Israele se llela Morena se nyaka thušo ka lebaka la Bamidiane, 8Morena o ile a ba romela moprofeta yo a ilego a re go bona: “Morena, Modimo wa Israele, o re: ‘Nna ke le ntšhitše bokgobeng kua Egepeta. 9Ke le phološitše go Baegepeta le go bagateledi ba lena mo nageng ye. Ke ba lelekile ge le goroga, mme ka le fa naga ya bona. 10Ke le boditše gore ke nna Morena Modimo wa lena, le gore le se ke la khunamela medimo ya Baamore bao le dulago nageng ya bona. Eupša ga se la ntheetša.’ ”

11Ke moo morongwa wa Morena a tlilego a dula ka fase ga moeike kua Ofra, wo e bego e le wa Joase, monna wa kgorwana ya Abiesere. Morwa wa gagwe, Gideone, o be a fola mabele ka bopitlelong bja diterebe, gore Bamidiane ba se ke ba mmona. 12Morongwa yoo wa Morena a iponagatša go yena fao, a re: “Morena o na le wena, wena monna yo bogale, yo maatla!”

13Gideone a re go yena: “Morena, nke ke botšiše: Ke ka lebaka lang dilo tše ka moka di re hlagetše ge eba Morena o na le rena? A e kae mehlolo yela ka moka ye botatagorena ba re boditšego gore o be a e dira ge a be a ba ntšha Egepeta? Morena o re hlanogetše mme o re gafetše diatleng tša Bamidiane.”

14Ke moo Morena a retologetšego go yena a re: “Sepela ka maatla a a gago o yo phološa Baisraele go Bamidiane. O rongwa ke nna.”

15Gideone a mo fetola a re: “Aowi, Mong wa ka, nka phološa Baisraele bjang? Kgorwana ya gešo ke yona ye nnyane kudu mo kgorong ya Manase, mme le nna ke mofokotšana ka lapeng lešo.”

16Morena a mo fetola a re: “O tla kgona, ka gobane ke tla go thuša. O tla fenya Bamidiane gabonolo mo nkego ka moka ga bona ke motho o tee.”

17Gideone a mo fetola a re: “Ge ke go kgahla, ntaetše gore ka nnete o Morena. 18Hle, o se ke wa tloga mo go fihlela ke go tlišetša kabelo ya dijo.”

Morena a re: “Ke tla dula mo go fihlela o boa.”

19Ka gona Gideone a tsena ka ngwakong wa gagwe, a apea putšane, a dira le dinkgwa tše di se nago komelo ka bupi bja dikilokramo tše lesome. A solela nama yeo ntlatleng, mme moro a o tšela ka moruswing, gomme a di tliša go morongwa wa Morena ka fase ga mohlare wa moeike, a mo fa tšona. 20Morongwa a re go yena: “Bea nama le dinkgwa mo letlapeng le, gomme o tšhele moro wo godimo ga tšona.” Gideone a dira bjalo. 21Morongwa wa Morena a obeletša lepara le a bego a le swere a kgwatha nama yela le dinkgwa tšela ka ntlha ya lona. Mollo wa tšwa moo letlapeng wa tšhuma nama le dinkgwa. Morongwa a napa a timelela.

22Ke mo Gideone a lemogilego gore ke morongwa wa Morena yo a mmonego, mme ka letšhogo a re: “Morena, Mong wa ka, ke bone morongwa wa gago ke lebantše sefahlego le yena!”

23Fela Morena a re go yena: “Bea pelo. O se boife. O ka se hwe.” 24Gideone a agela Morena aletare fao, mme a e rea leina la “Morena Mompeapelo”. Le bjale e sa le gona kua motseng wa Ofra, wo o lego wa kgorwana ya Abiesere.

25Bošego bjoo Morena a re go Gideone: “Tšea poo ya tatago le poo ye nngwe ye e nago le mengwaga ye e šupago,6:25 “le poo ... ye e šupago” goba “ya mengwaga ye e šupago” o phušole aletare ye tatago a e agetšego Baale mme o reme kota ya borapedi ye e ipatilego le aletare. 26O agele Morena Modimo wa gago aletare ye botse godimo ga ntotoma yeo. Gomme o tšee poo yela ya bobedi6:26 “poo yela ya bobedi” goba “poo yela” o ntirele sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka yona, mollo wa ntshe o o gotše ka kota yela ya borapedi ye o e remilego.” 27Ka gona Gideone a tšea ba lesome ba bahlanka ba gagwe mme a dira se Morena a mmoditšego sona. Ka ge a be a boifa batho ba lapa labo le batho ba motse woo ga se a dira taba yeo mosegare, o ile a e dira bošego.

28Ge batho ba motse ba tsoga e sa le bošego ka letšatši le le latelago, ba hwetša aletare yela ya Baale e kgerešitšwe le kota yela ya borapedi e remilwe, mme poo yela ya bobedi e tšhumilwe godimo ga aletare ye e agilwego moo. 29Ba botšišana ba re: “Ke mang a dirilego taba ye?” Ba nyakišiša gomme ba hwetša gore ke Gideone, morwa wa Joase. 30Ke moo ba itšego go Joase: “Ntšhetša morwa wa gago mo ntle, gore re tle re mmolaye! O phušotše aletare ya Baale gomme a rema kota ya borapedi ye e bego e ipatile le yona.”

31Eupša Joase a re go bohle ba ba bego ba mo tomoletše mahlo: “Kgane lena le ema le Baale? A le tloga le mo emelela? Yo mongwe le yo mongwe yo a mo emelelago o tla bolawa pele ga ge letšatši le hlaba. Ge Baale e le modimo, a a itšhireletše. Ke aletare ya gagwe ye e phušotšwego.” 32Go tloga tšatši leo Gideone a tsebja ka la Jerubaale,6:32 “Jerubaale” Leina le ka Seheberu le ra go re “A Baale a itšhireletše”. ka gobane Joase o ile a re: “A Baale a itšhireletše; ke aletare ya gagwe ye e kgerešitšwego.”

33Ke moka Bamidiane bohle le Baamaleke le batho ba ditšhaba tša lešokeng ba kgobokana, ba tshela noka ya Jordane, mme ba hloma mešaša molaleng wa Jesriele. 34Maatla a Morena a aparela Gideone. A letša phalafala gore banna ba Abiesere ba mo latele. 35A roma batseta nageng ka moka ya kgoro ya Manase go ba bitša gore le bona ba mo latele. A roma le batseta kgorong ya Asere le ya Sebulone le ya Naftali, mme le bona ba tla go mo tlatša.

36Ke moo Gideone a itšego go Modimo: “O re o nyaka go phološa Baisraele ka nna. 37Go lokile, ke bea boya bja nku mo seboeng. Ge ka moswane e ka ba boya fela bjo bo wetšwego ke phoka, e sego le mobu, gona ke tla tseba gore o tloga o nyaka gore ke phološe Baisraele, bjalo ka ge o boletše.” 38Seo se ile sa direga. Ge Gideone a tsoga e sa le bošego ka letšatši le le latelago, a pitla boya bjola, gomme a gamola phoka ye ntši meetse ao a tlala sebjana. 39Ke moo Gideone a itšego go Modimo: “O se mpefelelwe; a ke no bolela gatee fela gape. Hle, a ke leke gatee fela gape ka boya bjo. Bjale lekga le a boya bo ome, mme mobu ka moka o kolobe.” 40Bošego bjoo Modimo a dira sona seo. Mosong wo o latelago boya bjola bo be bo omile, eupša mobu o kolobišitšwe ke phoka.

7

Gideone o fenya Bamidiane

71Ka letšatši le lengwe Gideone le banna ba gagwe ka moka ba tsoga e sa le bošego ba hloma mešaša go ipata le mothopo wa Harode. Mešaša ya Bamidiane e be e le molaleng go ya leboa, go ipata le mmoto wa More.

2Morena a re go Gideone: “O nnyaketše banna ba bantši kudu go fenya Bamidiane. Ba ka tla ba gopola gore ba fentše ka bobona, mme ba se ke ba nkgodiša ka go fenya moo. 3

7:3
Doit. 20:8
Begela banna o re: ‘Yo a tšhogilego le yo a nago le boi, a a gomele gae, gomme rena re tla šala mo thabeng ya Gileade!’ ” Ka gona banna ba dikete tše masome a mabedi le tše pedi ba boela gae, mme gwa šala ba dikete tše lesome.

4Ke moo Morena a itšego go Gideone: “E sa le ba bantši kudu. Ba iše meetseng, gomme ke tla go hlaolela bona moo. Ge ke go boditše gore monna wa goregore a ye nago, a ka ya, ge ke go boditše gore wa goregore a se ke a ya nago, a se ke a ya.” 5Gideone a iša banna meetseng, gomme Morena a re go yena: “Hlaola yo mongwe le yo mongwe yo a kgaphetšago meetse ka leleme bjalo ka mpša go bao ba nwago meetse ba khunamile ka matolo.” 6E ile ya ba banna ba makgolo a mararo bao ba ilego ba ga meetse ka diatla mme ba a nwa ka lekgapšakgapša. Ba bangwe ka moka ba khunama ka matolo ba nwa. 7Morena a re go Gideone: “Ke tla le phološa ka gafela Bamidiane diatleng tša gago ka banna ba makgolo a mararo bao ba nwelego meetse ka lekgapšakgapša. Ba bangwe ka moka a ba boele malapeng a bona.” 8Ka gona Gideone a boetša Baisraele bale ka moka gae, ntle le bale ba makgolo a mararo, ba ba ilego ba tšea mefago ka moka le diphalafala. Mešaša ya Bamidiane e be e le molaleng, ka fase ga ya bona.

9Bošegong bjoo Morena a laela Gideone a re: “Tsoga o hlasele mešaša; ke e gafela diatleng tša gago. 10Eupša ge o boifa go hlasela, theogela kua mešašeng le mohlanka wa gago, Pura. 11O tla kwa se ba se bolelago, mme wa ba le sebete sa go ba hlasela.” Ka gona Gideone le mohlanka wa gagwe, Pura, ba theogela lešing la mešaša ya manaba a bona. 12Bamidiane le Baamaleke le ditšhaba tša lešokeng ba be ba ikadile molaleng bjalo ka tšie, mme ba na le dikamela tše ntši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle.

13Ya re ge Gideone a fihla fao a kwa monna yo mongwe a botša mogwera wa gagwe toro ya gagwe. O be a re: “Ke lorile senkgwa sa garase se kgokologela ka mešašeng ya rena mme se thula wo mongwe wa mešaša ya rena. Sa o phethola mme wa phuthagana fase.”

14Mogwera yoo wa gagwe a mo fetola a re: “Toro yeo ga go se sengwe seo e se šupago ge e se tšhoša ya Gideone, Moisraele, morwa wa Joase! Modimo o gafetše Bamidiane le mešaša ya bona ka moka diatleng tša gagwe!”

15Ge Gideone a ekwa tša toro ya monna yoo le gore e šupa eng, a obamela Morena. Ke moka a boela mešašeng ya Baisraele a re: “Tsogang! Morena o gafetše mešaša ya Bamidiane diatleng tša lena!” 16O ile a arola banna ba gagwe ba makgolo a mararo dihlopha tše tharo, gomme a neela monna yo mongwe le yo mongwe phalafala le moruswi wo o nago le serumola ka gare ga wona. 17A re go bona: “Ge ke fihla lešing la mešaša yela, le ntebeleleng, gomme le direng seo ke se dirago. 18Ge nna le sehlopha sa ka re letša diphalafala, le lena le letše tša lena le rarela mešaša ka moka, gomme le goe le re: ‘Ya Morena le ya Gideone!’ ”

19Gideone le banna ba gagwe ba lekgolo ba fihla lešing la mešaša pejana ga bošegogare, ge baleti ba seno tlošana. Ke moo ba leditšego diphalafala mme ba pšhatla meruswi ye ba bego ba e swere, 20mme le dihlopha tšela tše dingwe tše pedi tša dira bjalo. Ka moka ba swara dirumola ka diatla tša nngele, diphalafala ba di swara ka tša la go ja, ba goa ba re: “Tšhoša ya Morena le ya Gideone!” 21Monna yo mongwe le yo mongwe a ema felo ga gagwe ba dikaneditše mešaša, gomme madira ka moka a manaba a tšhaba a tladitše lešata. 22Ge banna ba Gideone ba letša diphalafala tša bona, Morena a dira gore manaba a hlaselane ka ditšhoša tša ona. A tšhabela thoko ya Tsereda go ba go yo fihla Bethe-Shita, go yo fihla le motseng wa Abele-Mehola, kgauswi le Tabate.

23Banna ba kgoro ya Naftali le ba ya Asere le ba diripa ka dipedi tša kgoro ya Manase ba bitšwa, gomme ba rakediša Bamidiane. 24Gideone a roma batseta nageng ka moka ya dithaba ya Efraime gore ba re: “Theogang le tle le lwe le Bamidiane. Le leteng noka ya Jordane le meedi ya yona go ba go yo fihla Bethe-Bara, go thibela Bamidiane gore ba se ke ba di tshela.” Banna ba Efraime ba ile ba kgobokanywa, gomme ba leta noka ya Jordane le meedi ya yona go ba go yo fihla Bethe-Bara. 25Ba thopa dikgoši ka dipedi tša Bamidiane, Orebe le Seebe; ba bolaya Orebe kua letlapeng la Orebe, mme Seebe ba mmolaya kua bopitlelong bja diterebe bja Seebe. Ba ile ba tšwela pele le go rakediša Bamidiane, gomme ba tliša hlogo ya Orebe le ya Seebe go Gideone, yoo bjale a bego a le ka bohlabela bja Jordane.

8

Bamidiane ba fenyetšwa sa ruri

81Ke moka banna ba Efraime ba re go Gideone: “Ke ka lebaka lang o se wa re bitša ge o eya go lwa le Bamidiane? O reng o re swere ka mokgwa wo?” Ba mo sola kudu.

2Eupša yena a ba fetola a re: “Se ke se dirilego ga se selo ge se bapetšwa le seo se dirilwego ke lena. Le bonnyane bjo lena batho ba Efraime le bo dirilego bo feta se kgorwana ya gešo ka moka e se dirilego. 3

8:3-5
Pes. 83:11
Modimo o dirile gore le kgone go bolaya magoši a Bamidiane, Orebe le Seebe. A nna ke kgonne go dira eng se se ka bapetšwago le seo?” Ge a realo pefelo ya bona ya okobala.

4Ka nako yeo Gideone le banna ba gagwe ba makgolo a mararo ba be ba fihlile nokeng ya Jordane gomme ba šetše ba e tshetše. Ba be ba lapile, eupša ba sa rakediša manaba. 5Ge ba fihla kua Sukote, Gideone a re go banna ba motse woo: “Hle, faang banna ba ka dinkgwanyana. Ba lapile, mme ke rakediša Sebage le Tsalmuna, magoši a Bamidiane.”

6Eupša baetapele ba motse wa Sukote ba re: “Ke ka lebaka lang re swanetše go fa madira a gago dijo? Ga šešo wa thopa Sebage le Tsalmuna.”

7Ka gona Gideone a re: “Go lokile. Ge Morena a gafetše Sebage le Tsalmuna diatleng tša ka, ke tlilo le ngwapa ka meetlwa le mengana ya lešoka!” 8Ke moo Gideone a fetetšego Penuele mme a kgopela batho ba moo se a se kgopetšego batho ba Sukote, eupša banna ba moo Penuele le bona ba fetola go no swana le bale ba kua Sukote. 9Ka gona a re go bona: “Ge ke boa ke fentše, ke tlile go phušola sebo sa lena!”

10Sebage le Tsalmuna ba be ba le kua Karkoro le madira a bona. Madireng ka moka a banna ba ditšhaba tša lešokeng go ile gwa šala fela ba e ka bago ba dikete tše lesome le tše tlhano; go be go bolailwe bahlabani ba dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi. 11Gideone o ile a tšea ka tsela ya ba ba dulago mešašeng, ka bohlabela bja Nobage le Jogoboha, gomme a hlasela madira ao a sa itebetše. 12Magoši ka mabedi a Bamidiane, Sebage le Tsalmuna, ba ile ba tšhaba, eupša yena a ba rakediša, a ba thopa, gomme a tlaletša madira a bona ka moka.

13Ge Gideone a boa ntweng ka tsela ya sefata sa Herese, 14a thopa lesogana la Sukote mme a le botšišiša. Lesogana leo la ngwalela Gideone maina a baetapele le bagolo ba masome a a šupago le ba ba šupago ba Sukote. 15Ke moka Gideone a ya go banna ba Sukote gomme a re: “Sebage le Tsalmuna šeba, bona bale le bego le nkodutla ka bona le re ke ka lebaka lang re swanetše go fa bahlabani ba gago ba ba lapilego dijo ba šešo ba thopa Sebage le Tsalmuna.” 16Ke moka a tšea meetlwa le mengana ya lešoka a ngwapa baetapele ba Sukote. 17A phušola le sebo sa kua Penuele gomme a bolaya banna ba motse woo.

18Ke gona Gideone a botšišitšego Sebage le Tsalmuna a re: “Banna ba le ba bolailego kua Taboro, le reng ka bona?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ba be ba swana nago – yo mongwe le yo mongwe wa bona o be a swana le morwa wa kgoši.”

19Gideone a re: “E be e le bomorwarre, bana ba mme. Ka Morena yo a phelago, ke be nka se le bolaye ge nkabe le lena le ba lesitše ba phela.” 20Ke moka a re go Jetere, morwa wa gagwe yo mogolo: “Ba bolaye!” Eupša mošemane yoo a se ke a khwamola tšhoša ya gagwe. O ile a dikadika, ka gobane e be e sa le mošemane.

21Ke moo Sebage le Tsalmuna ba itšego go Gideone: “Tlaa, re bolaye ka bowena. Monna o bolawa ke monna.” Ka gona Gideone a ba bolaya gomme a tšea dikgabišo tše di bego di le melaleng ya dikamela tša bona.

22Baisraele ba re go Gideone: “Baa mmuši wa rena, wena le ditlogolo tša gago. O re phološitše go Bamidiane.”

23Gideone a ba fetola a re: “Nna nka se be mmuši wa lena, le morwa wa ka e ka se be mmuši wa lena. Mmuši wa lena e tla ba Morena.” 24A tšwela pele a re: “A ke le kgopeleng selo se tee. Yo mongwe le yo mongwe wa lena a a mphe mangina a a a thopilego.”

Bamidiane, bjalo ka batho bohle ba ba phelago lešokeng, ba be ba rwala mangina a gauta.

25Batho ba mo fetola ba re: “Re thabela go go neela ona.” Ba ala kobo, gomme yo mongwe le yo mongwe a bea go yona mangina a a a thopilego. 26Mangina ao a gauta ao Gideone a a amogetšego e be e le a boima bjo e ka bago bja dikilokramo tše masome a mabedi, ntle le dikgabišo melaleng ya dikamela, le mekgabo ya batho ya ditsebe, le diaparo tša bohubedu bja moretele tšeo magoši a Bamidiane a bego a di apara, goba dipheta tšeo di bego di le melaleng ya dikamela tša bona. 27Gideone a dira sekhunamelwa sa go swana le seaparo sa moprista ka gauta yeo, gomme a se bea motseng wa gabo wa Ofra. Baisraele ka moka ba kgeloga go Modimo mme ba ya fao go khunamela sekhunamelwa seo. Sona ya ba molaba go Gideone le ba lapa la gagwe.

28Ke ka mo Bamidiane ba ilego ba fenywa ke Baisraele mme ya se sa ba setšhaba se se boifegago. Go ile gwa ba khutšo nageng mengwaga ye masome a mane, go fihlela Gideone a ehwa.

Lehu la Gideone

29Gideone o ile a boela motseng wa gabo a yo dula gona. 30A ba le barwa ba masome a a šupago, ka gobane o be a na le basadi ba bantši. 31O be a bile a na le motlabo kua Shekeme; yena a mmelegela morwa, gomme Gideone a mo rea leina la Abimeleke. 32Gideone, morwa wa Joase, o ile a hwa a godile kudu, gomme a bolokwa lebitleng la Joase, tatagwe, kua Ofra, e lego motse wa kgorwana ya Abiesere.

33Ge Gideone a seno hwa, setšhaba sa Israele se ile sa boela sa kgeloga go Modimo mme sa khunamela boBaale. Ba ile ba dira Baale-wa-Kgwerano modimo wa bona 34mme ba se ke ba gopola Morena Modimo wa bona, yo a bego a ba phološitše manabeng a bona ka moka a a bego a bapile le bona. 35Le ge Gideone a be a diretše Baisraele tše botse ka moka, bona ga ba ka ba swara lapa la gagwe gabotse.