Sepedi 2000 (NSO00)
4

Debora le Barake

41Ka morago ga ge Ehude a hwile, setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe gape pele ga Morena. 2Ka gona Morena a ba gafela diatleng tša Jabine, kgoši ya Mokanana, yo a bego a buša a le motseng wa Hatsore. Molaodi wa madira a gagwe e be e le Sisera, yo a bego a dula kua Haroshete-ya-Baditšhaba. 3Jabine o be a na le makoloi a ntwa a tshipi a makgolo a senyane, gomme a gateletše setšhaba sa Israele ka sehlogo mengwaga ye lesome. Ke mo Baisraele ba lletšego Morena gore a ba thuše.

4Bjale Debora, mosadi wa Lapidote, e be e le moprofeta wa mosadi, gomme a ahlola Baisraele mehleng yeo. 5O be a fela a dula ka fase ga mohlare wa mopalema wo o bego o bitšwa mopalema wa Debora, gare ga Rama le Bethele, nageng ya dithaba ya Efraime, mme setšhaba sa Israele se etla moo go yena gore a se ahlole. 6Ka letšatši le lengwe a roma motho go yo bitša Barake, morwa wa Abinoamo, wa motse wa Kedeshe kua Naftali, mme a re go yena: “Morena Modimo wa Israele o a go laela o re: ‘Tšea banna ba dikete tše lesome kgorong ya Naftali le go ya Sebulone mme o ba ete pele go ya thabeng ya Taboro. 7Ke tla tliša Sisera, molaodi wa madira a Jabine, go tlo lwa nago kua nokaneng ya Kishone. O tla be a na le makoloi a gagwe a ntwa le madira a gagwe, fela ke tla mo gafela diatleng tša gago.’ ”

8Ke moo Barake a mo fetotšego a re: “Ke tla ya ge o eya le nna, eupša ge o sa ye le nna, gona nka se ye.”

9Debora a mo fetola a re: “Go lokile, ke tla ya nago, fela go ka se tumišwe wena ka lebaka la go fenya moo, ka gobane Morena o tla gafela Sisera diatleng tša mosadi.” Ka gona Debora a tloga a ya Kedeshe a na le Barake. 10Barake a laela kgoro ya Sebulone le ya Naftali gore di ye Kedeshe, gomme a latelwa ke banna ba dikete tše lesome. Debora o be a na le yena.

11Ka yona nako yeo Hebere, Mokene, o be a hlomile mošaša wa gagwe go batamela moo Kedeshe, kgauswi le mohlare wa moeike kua Tsaananime. O be a tlogile go Bakene ba bangwe, ditlogolo tša Hobabe, molamo wa Moshe.

12Ge Sisera a ekwa gore Barake o rotogetše thabeng ya Taboro, 13a laela gore makoloi a gagwe a ntwa a makgolo a senyane le bahlabani ba gagwe ka moka ba tloge Haroshete-ya-Baditšhaba ba ye nokaneng ya Kishone.

14Ke moo Debora a itšego go Barake: “Sepela! Morena o go etile pele! Lehono o gafetše Sisera diatleng tša gago.” Ka gona Barake a fologa thaba ya Taboro le bahlabani ba gagwe ba dikete tše lesome. 15Ge Barake a hlasela ka madira a gagwe, Morena a gakantšha Sisera le makoloi a gagwe ohle a ntwa le bahlabani ba gagwe ka moka. Sisera a fologa koloi ya gagwe ya ntwa gomme a tšhaba ka maoto. 16Barake a rakediša makoloi ao a ntwa le madira go ba go yo fihla Haroshete-ya-Baditšhaba, gomme madira ka moka a Sisera a bolawa. Gwa se ke gwa šala motho.

17Sisera o ile a tšhabela mošašeng wa Jaele, mosadi wa Hebere, Mokene, ka gobane Kgoši Jabine wa Hatsore o be a sa lwe le lapa la Hebere. 18Jaele o ile a tšwa go yo gahlanetša Sisera gomme a re go yena: “Tsena, mong wa ka; tsena ka mošašeng wa ka. O se ke wa boifa.” Ka gona a tsena, mme a mo uta ka morago ga seširo.4:18 “a mo uta ... seširo.” goba “a mo pipa ka kobo.” 19Sisera a re go yena: “Hle, mphe meetse a go nwa; ke swerwe ke lenyora.” Jaele a khuromolla lekuka la maswi, a mo noša, mme a mo uta gape. 20Ke moo Sisera a mmoditšego a re: “Ema kua mojakong wa mošaša, gomme ge motho a ka tla mo mme a go botšiša ge eba ga go motho mo, o re: ‘Aowa.’ ”

21Sisera o be a lapile moo e lego gore o ile a napa a ya ka boroko. Ke mo Jaele a tšerego notwana le sebapola sa tente, a nanyetša go Sisera, mme a mmolaya ka go kokotela sebapola sela gare ga leihlo le tsebe go fihlela se phuleletša hlogo e bile se tsenelela fase. 22Ge Barake a re o hlomere Sisera, Jaele a tšwela ntle go yo mo gahlanetša gomme a re go yena: “Tlaa mo! Ke tla go laetša monna yo o mo nyakago.” Ka gona Barake a tsena ka moo mošašeng le Jaele, mme a hwetša Sisera a rapaletše fase a hwile, sebapola sela sa tente se sa tseneletše hlogong ya gagwe.

23Letšatšing leo Modimo a goboša Jabine, kgoši ya Mokanana, pele ga Baisraele. 24Ba ile ba fela ba mo hlasela go fihlela yena le madira a gagwe ba fedišwa.

5

Kopelo ya Debora le Barake

51Ka letšatši leo Debora le Barake, morwa wa Abinoamo, ba opela kopelo ye:

2Retang Morena!

Baetapele ba etile Baisraele pele;

setšhaba se ithaopile sa lwa.

3Theetšang, lena magoši!

Nkweng, lena babuši!

Nna ke tla opelela Morena, ka leletša Morena,

Modimo wa Israele, diletšo.

4Morena, ge o tloga dithabeng tša Seire,

ge o gwataka o etšwa seleteng sa Edomo,

lefase le ile la šikinyega,

legodimo la neša pula.

Ee, meetse a tšhologela fase a etšwa marung.

5

5:5
Eks. 19:18
Dithaba tša šikinyega pele ga Morena wa Sinai,

pele ga Morena Modimo wa Israele.

6Mehleng ya Shamgare, morwa wa Anate,

mehleng ya Jaele,

ditsela tše kgolo di be di se sa šomišwa,

mme basepedi ba tšea ka tsejana tša ka thoko.

7Metse ya Israele e be e le marope;

e be e se ne motho go fihlela ge nna, Debora, ke etla,

ke etla5:7 “nna ... ke etla” goba “wena, Debora, o etla, o etla” bjalo ka mmagoBaisraele.

8Go bile ntwa nageng ge Baisraele ba ikgethela medimo ye mefsa.

A go na le yo a kilego a rwala kotse goba lerumo

banneng ba dikete tše nne ba Israele?

9Ka mehla ke fela ke gopotše balaodi ba madira ba Israele,

ke gopotše batho ba ba ithaopilego.

Retang Morena!

10Di naganeng,

lena ba le namelago dipokolo tše tšhweu,

le dutše mašeleng a disala,

le lena ba le tlemegilego go sepela ka maoto gohle mo le yago.

11Theetšang!

Bageledi ba meetse didibeng ba anega tša go fenya ga Morena,

go fenya ga setšhaba sa Israele!

Ke moo setšhaba sa Morena se ilego dikgorong tša metse ya sona.

12Hlabelela, Debora, hlabelela!

Hlabelela! Opela kopelo! Hlabelela!

Emelela, Barake, morwa wa Abinoamo,

eta mathopša a gago pele a sepele!

13Ke gona mašaledi a theogetšego go baetapele ba ona;

setšhaba sa Morena sa tla go yena5:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “yena” Seheberu se re “nna”. se itokišeditše ntwa.

14Ba tlile5:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba tlile” Seheberu se re “Modu wa bona”. ba etšwa go Efraime,

ba tla ka moeding5:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka moeding” Seheberu se re “Amaleke”.

ka morago ga kgoro ya Benjamene le batho ba yona.

Balaodi ba madira ba tlile ba etšwa Makire,

baetapele ba madira ba etšwa go Sebulone.

15Mantona a Isakara a tlile le Debora;

ee, Baisakara ba ile ba tla,

Barake le yena.

Ba mo latetše ba kgeregela moeding.

Eupša kgoro ya Rubene ya no ba fela le maikemišetšo a magolo.

16Ke ka lebaka lang ba ile ba šala merakeng

ba theeditše badiši ge ba letša dinakana?

Ee, kgoro ya Rubene ya no ba fela

le maikemišetšo a magolo.

17Kgoro ya Gade e ile ya iketla ka bohlabela bja Jordane,

kgoro ya Dane yona ya fela e le kua maselawatleng.

Kgoro ya Asere e ile ya fela e dutše kua lebopong la lewatle,

ba itulela kua go emago maselawatle.

18Eupša batho ba Sebulone le ba Naftali ba ile ba ipea kotsing ya go bolawa.

19Kua Taanake, go ipata le moela wa Megido,

dikgoši di ile tša tla tša lwa;

magoši a Kanana a lwa,

fela ba se ke ba tloga le silibera.

20Dinaledi di lwele di le legodimong;

di be di swere ditsela tša tšona

di elwa le Sisera.

21Nokana ya Kishone e ile ya ba gogola,

nokana ya kgale, Kishone.

Ke tla gwatakela pele ke sa šie!

22Ke moo dipere di tlilego di kgatha,

di kgatha di kiba fase ka ditlhako.

23Morongwa wa Morena a re:

“Rogakang Merose, rogakang,

rogakang ba ba dulago moo!

Ga se ba tla go thuša Morena,

ba tla e le bahlabani go tlo mo lwela.”

24Mošegofatšwa gare ga basadi ke Jaele, mosadi wa Hebere, Mokene;

ke mošegofaditšwa gare ga basadi ba ba dulago ka mešašeng.

25Sisera o kgopetše meetse,

yena a mo fa maswi;

o mo file lebebe ka sebjana se sebotse.

26Ka seatla se sengwe a tšea sebapolatente,

ka sa la go ja a swara notwana ya mošomi;

a kokotela Sisera gomme a mo pšhatla hlogo;

a mo phuleletša gare ga leihlo le tsebe.

27Sisera a phuhlama ka matolo,

a wa fase mme a totompala maotong a Jaele.

A phuhlama fase ka matolo maotong a gagwe, mme a wa;

a wela fase, a hwa.

28MmagoSisera a lebelela ntle ka lefasetere,

a balabala a lebeletše ka nthoba a re:

“Koloi ya gagwe ya ntwa e reng e diegile?

Ke ka lebaka lang dipere tša gagwe di sa boe ka pela?”

29Makgarebe a bohlalehlale a mo fetola,

gomme yena a ipotša leboelela a re:

30“Ba sa nyaka fela tše ba ka di thopago ba di abagana,

mosetsana o tee goba ba babedi mohlabaning yo mongwe le yo mongwe,

lešela la mebalabala la Sisera,

mašela a melogelelo a molala wa mohumagadi.”5:30 Mohlomongwe go swanetše go balwa “mohumagadi” Seheberu se re “tše di thopilwego”.

31A manaba a gago a hwe ka wona mokgwa woo, Morena,

ba ba go ratago bona

ba tage bjalo ka letšatši ge le hlaba ka letago!

Go ile gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a mane.

6

Gideone

61Setšhaba sa Israele sa boela sa dira sebe pele ga Morena, ka gona a ba gafela diatleng tša Bamidiane mengwaga ye e šupago. 2Bamidiane ba be ba na le maatla go feta Baisraele, ka gona setšhaba sa Israele sa ba utamela ka mefomeng le ka meleteng le ka dibong kua dithabeng. 3Nako ye nngwe le ye nngwe ge Baisraele ba bjetše dibjalo, Bamidiane ba be ba etla le Baamaleke le ditšhaba tša kua lešokeng gomme ba ba hlasele. 4Ba be ba hloma mešaša ya bona moo nageng ya Baisraele, ba senye dibjalo go ya borwa go ba go yo fihla Gasa. Ba be ba tšea dinku, dikgomo le dipokolo ka moka, mme ba sa šadišetše Baisraele selo se ba ka phelago ka sona. 5Ba be ba etla le diruiwa tša bona le ditente, mme e be leru le nkego ke tšie. Bona le dikamela tša bona e be e le ba bantšintši ba sa balege. Ba be ba etla ba senye naga, 6gomme Baisraele ba sa kgone go ba thibela. Ke mo Baisraele ba lletšego Morena gore a ba thuše.

7Ge setšhaba sa Israele se llela Morena se nyaka thušo ka lebaka la Bamidiane, 8Morena o ile a ba romela moprofeta yo a ilego a re go bona: “Morena, Modimo wa Israele, o re: ‘Nna ke le ntšhitše bokgobeng kua Egepeta. 9Ke le phološitše go Baegepeta le go bagateledi ba lena mo nageng ye. Ke ba lelekile ge le goroga, mme ka le fa naga ya bona. 10Ke le boditše gore ke nna Morena Modimo wa lena, le gore le se ke la khunamela medimo ya Baamore bao le dulago nageng ya bona. Eupša ga se la ntheetša.’ ”

11Ke moo morongwa wa Morena a tlilego a dula ka fase ga moeike kua Ofra, wo e bego e le wa Joase, monna wa kgorwana ya Abiesere. Morwa wa gagwe, Gideone, o be a fola mabele ka bopitlelong bja diterebe, gore Bamidiane ba se ke ba mmona. 12Morongwa yoo wa Morena a iponagatša go yena fao, a re: “Morena o na le wena, wena monna yo bogale, yo maatla!”

13Gideone a re go yena: “Morena, nke ke botšiše: Ke ka lebaka lang dilo tše ka moka di re hlagetše ge eba Morena o na le rena? A e kae mehlolo yela ka moka ye botatagorena ba re boditšego gore o be a e dira ge a be a ba ntšha Egepeta? Morena o re hlanogetše mme o re gafetše diatleng tša Bamidiane.”

14Ke moo Morena a retologetšego go yena a re: “Sepela ka maatla a a gago o yo phološa Baisraele go Bamidiane. O rongwa ke nna.”

15Gideone a mo fetola a re: “Aowi, Mong wa ka, nka phološa Baisraele bjang? Kgorwana ya gešo ke yona ye nnyane kudu mo kgorong ya Manase, mme le nna ke mofokotšana ka lapeng lešo.”

16Morena a mo fetola a re: “O tla kgona, ka gobane ke tla go thuša. O tla fenya Bamidiane gabonolo mo nkego ka moka ga bona ke motho o tee.”

17Gideone a mo fetola a re: “Ge ke go kgahla, ntaetše gore ka nnete o Morena. 18Hle, o se ke wa tloga mo go fihlela ke go tlišetša kabelo ya dijo.”

Morena a re: “Ke tla dula mo go fihlela o boa.”

19Ka gona Gideone a tsena ka ngwakong wa gagwe, a apea putšane, a dira le dinkgwa tše di se nago komelo ka bupi bja dikilokramo tše lesome. A solela nama yeo ntlatleng, mme moro a o tšela ka moruswing, gomme a di tliša go morongwa wa Morena ka fase ga mohlare wa moeike, a mo fa tšona. 20Morongwa a re go yena: “Bea nama le dinkgwa mo letlapeng le, gomme o tšhele moro wo godimo ga tšona.” Gideone a dira bjalo. 21Morongwa wa Morena a obeletša lepara le a bego a le swere a kgwatha nama yela le dinkgwa tšela ka ntlha ya lona. Mollo wa tšwa moo letlapeng wa tšhuma nama le dinkgwa. Morongwa a napa a timelela.

22Ke mo Gideone a lemogilego gore ke morongwa wa Morena yo a mmonego, mme ka letšhogo a re: “Morena, Mong wa ka, ke bone morongwa wa gago ke lebantše sefahlego le yena!”

23Fela Morena a re go yena: “Bea pelo. O se boife. O ka se hwe.” 24Gideone a agela Morena aletare fao, mme a e rea leina la “Morena Mompeapelo”. Le bjale e sa le gona kua motseng wa Ofra, wo o lego wa kgorwana ya Abiesere.

25Bošego bjoo Morena a re go Gideone: “Tšea poo ya tatago le poo ye nngwe ye e nago le mengwaga ye e šupago,6:25 “le poo ... ye e šupago” goba “ya mengwaga ye e šupago” o phušole aletare ye tatago a e agetšego Baale mme o reme kota ya borapedi ye e ipatilego le aletare. 26O agele Morena Modimo wa gago aletare ye botse godimo ga ntotoma yeo. Gomme o tšee poo yela ya bobedi6:26 “poo yela ya bobedi” goba “poo yela” o ntirele sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka yona, mollo wa ntshe o o gotše ka kota yela ya borapedi ye o e remilego.” 27Ka gona Gideone a tšea ba lesome ba bahlanka ba gagwe mme a dira se Morena a mmoditšego sona. Ka ge a be a boifa batho ba lapa labo le batho ba motse woo ga se a dira taba yeo mosegare, o ile a e dira bošego.

28Ge batho ba motse ba tsoga e sa le bošego ka letšatši le le latelago, ba hwetša aletare yela ya Baale e kgerešitšwe le kota yela ya borapedi e remilwe, mme poo yela ya bobedi e tšhumilwe godimo ga aletare ye e agilwego moo. 29Ba botšišana ba re: “Ke mang a dirilego taba ye?” Ba nyakišiša gomme ba hwetša gore ke Gideone, morwa wa Joase. 30Ke moo ba itšego go Joase: “Ntšhetša morwa wa gago mo ntle, gore re tle re mmolaye! O phušotše aletare ya Baale gomme a rema kota ya borapedi ye e bego e ipatile le yona.”

31Eupša Joase a re go bohle ba ba bego ba mo tomoletše mahlo: “Kgane lena le ema le Baale? A le tloga le mo emelela? Yo mongwe le yo mongwe yo a mo emelelago o tla bolawa pele ga ge letšatši le hlaba. Ge Baale e le modimo, a a itšhireletše. Ke aletare ya gagwe ye e phušotšwego.” 32Go tloga tšatši leo Gideone a tsebja ka la Jerubaale,6:32 “Jerubaale” Leina le ka Seheberu le ra go re “A Baale a itšhireletše”. ka gobane Joase o ile a re: “A Baale a itšhireletše; ke aletare ya gagwe ye e kgerešitšwego.”

33Ke moka Bamidiane bohle le Baamaleke le batho ba ditšhaba tša lešokeng ba kgobokana, ba tshela noka ya Jordane, mme ba hloma mešaša molaleng wa Jesriele. 34Maatla a Morena a aparela Gideone. A letša phalafala gore banna ba Abiesere ba mo latele. 35A roma batseta nageng ka moka ya kgoro ya Manase go ba bitša gore le bona ba mo latele. A roma le batseta kgorong ya Asere le ya Sebulone le ya Naftali, mme le bona ba tla go mo tlatša.

36Ke moo Gideone a itšego go Modimo: “O re o nyaka go phološa Baisraele ka nna. 37Go lokile, ke bea boya bja nku mo seboeng. Ge ka moswane e ka ba boya fela bjo bo wetšwego ke phoka, e sego le mobu, gona ke tla tseba gore o tloga o nyaka gore ke phološe Baisraele, bjalo ka ge o boletše.” 38Seo se ile sa direga. Ge Gideone a tsoga e sa le bošego ka letšatši le le latelago, a pitla boya bjola, gomme a gamola phoka ye ntši meetse ao a tlala sebjana. 39Ke moo Gideone a itšego go Modimo: “O se mpefelelwe; a ke no bolela gatee fela gape. Hle, a ke leke gatee fela gape ka boya bjo. Bjale lekga le a boya bo ome, mme mobu ka moka o kolobe.” 40Bošego bjoo Modimo a dira sona seo. Mosong wo o latelago boya bjola bo be bo omile, eupša mobu o kolobišitšwe ke phoka.