Sepedi 2000 (NSO00)
3

Ditšhaba tše di ilego tša šala moo nageng

31Ka gona, Morena a šadiša ditšhaba tše dingwe moo nageng go leka Baisraele ba ba bego ba sa tsebe dintwa tšela tša Kanana. 2O ile a dira seo e le fela go ruta moloko wo mongwe le wo mongwe wa Baisraele ntwa, gagologolo bao ba bego ba se ba ka ba ya ntweng. 3Ba ba ilego ba leswa moo nageng e be e le ba metse ye mehlano ya Bafilista, Bakanana ka moka, Basidone, le Bahibe ba ba bego ba dula thabeng ya Lebanone, go tloga thabeng ya Baale-Hermone go ba go yo fihla sefateng sa Hamate. 4E be e tla ba go leka Baisraele gore Morena a bone ge eba ba tla phetha ditaelo tše a di filego borakgolokhukhu ba bona ka Moshe, goba ba ka se di phethe. 5Ka fao setšhaba sa Israele sa dula gare ga Bakanana, Bahete, Baamore, Baperise, Bahibe le Bajebuse. 6Ba nyalelana le bona, mme ba khunamela medimo ya bona.

Otniele

7Setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe pele ga Morena Modimo wa sona, sa mo lebala sa khunamela boBaale le dikota tša borapedi. 8Ka gona Morena a befelelwa Baisraele mme a lesa Kgoši Kushane-Rishataime wa Mesopotamia a ba thopa, mme a ba buša mengwaga ye seswai. 9Ke mo Baisraele ba lletšego Morena, mme yena a ba romela motho yo a ilego a ba lokolla. Yena e be e le Otniele, morwa wa Kenase, ngwanaboKalebe. 10Moya wa Morena wa mo aparela, gomme ya ba moetapele wa Baisraele. Otniele a ya ntweng, gomme Morena a gafela kgoši ya Mesopotamia diatleng tša gagwe. 11Go ile gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a mane. Ka morago Otniele a hwa.

Ehude

12Setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe gape pele ga Morena. Ka lebaka la taba yeo Morena a dira gore Kgoši Eglone wa Moaba a be le maatla go feta Baisraele. 13Eglone a bokanya Baamone le Baamaleke; bona ba fenya Baisraele gomme ba thopa Jeriko, motse wa mehlare ya mepalema. 14Baisraele ba hlankela Eglone mengwaga ye lesome le ye seswai.

15Ka morago ba llela Morena, gomme yena a ba romela monna wa go tla go ba lokolla. Yoo e be e le Ehude, monna wa nngejane, morwa wa Gera, wa kgoro ya Benjamene. Setšhaba sa Israele sa romela diloba go Kgoši Eglone wa Moaba ka yena. 16Ehude o be a itiretše tšhoša ya magale a mabedi, mme botelele bja yona e ka ba disentimetara tše masome a mane le tše di selelago. O be a e tlemelela ka lehlakoreng la gagwe la go ja, ka gare ga diaparo tša gagwe. 17A iša diloba tšeo go Eglone yo e bego e le monna wa go nona kudu. 18Ge Ehude a seno mo fa diloba tšeo o ile a tloga le banna bale ba bego ba di rwele ge ba boela gae. 19Fela yena a ba gomela mo go bego go le medimo ya go betlwa ka maswika, kgauswi le Gilgale, mme a boela go Eglone a re: “Kgoši, ke go swaretše molaetša wa ka thopeng.”

Ka gona kgoši a laela bahlanka ba gagwe a re: “Re tlogeleng re nnoši!” Mme ka moka ga bona ba tšwa.

20Bjale, ge kgoši a sa dutše a nnoši ka phapošing ya gagwe ye e fodilego ya kua tlhakeng ya ntlo, Ehude a mmatamela a re: “Ke go swaretše molaetša wo o tšwago go Modimo.” Kgoši a ema ka maoto. 21Ka letsogo la nngele Ehude a ntšha tšhoša yela moo lehlakoreng la gagwe la go ja mme a e tsotsometša dimpeng tša kgoši. 22Tšhoša ka moka ya sobelela le maswaro, mme mabipi a e pipetša ka gobane Ehude o ile a se ke a e ntšha dimpeng tša kgoši. Tšhoša yeo ya tšwelela ka morago.3:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Tšhoša yeo ... morago” Seheberu ga se kwagale gabotse. 23Ke moo Ehude a tšwetšego mathuding, a tswalela mejako, a e kgonya, 24mme a tloga. Bahlanka bale ba tla ba hwetša mejako e kgontšwe, fela ba no gopola gore kgoši o ka gare, o sa ithoma. 25Ba ile ba leta moo go fihlela ba thoma go belaela, mme ge ba bona a sa bule mejako, ba tšea sekgonyo ba e kgonyolla. Ba makala ba bona mong wa bona fao, a rapaletše fase a hwile.

26Ehude o ile a tloga mola ba sa letile, a sepela a ba a feta mola go bego go le medimo ya go betlwa ka maswika mme a tšhabela Seira. 27Ge a fihla moo a letša phalafala nageng ya dithaba ya Efraime go biletša banna ba Israele ntweng, mme a ba eta pele ba theoga dithaba. 28A re go bona: “Ntateleng! Morena o gafetše Bamoaba, manaba a lena, diatleng tša lena.” Ka gona ba latela Ehude ba theoga mme ba thopa madibogo a Jordane; ba se ke ba lesa le monna o tee a tshela. 29Tšatši leo ba bolaya bahlabani ba e ka bago ba dikete tše lesome ba Bamoaba ba go tia ba dinatla; gwa se be le o tee wa bona yo a phologago. 30Baisraele ba fenya Bamoaba tšatši leo, gomme gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a seswai.

Shamgare

31Moetapele yo a ilego a latela Ehude e bile Shamgare, morwa wa Anate. Le yena o ile a phološa Baisraele ka go bolaya Bafilista ba makgolo a a selelago ka phata ya go gapa dipholo.

4

Debora le Barake

41Ka morago ga ge Ehude a hwile, setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe gape pele ga Morena. 2Ka gona Morena a ba gafela diatleng tša Jabine, kgoši ya Mokanana, yo a bego a buša a le motseng wa Hatsore. Molaodi wa madira a gagwe e be e le Sisera, yo a bego a dula kua Haroshete-ya-Baditšhaba. 3Jabine o be a na le makoloi a ntwa a tshipi a makgolo a senyane, gomme a gateletše setšhaba sa Israele ka sehlogo mengwaga ye lesome. Ke mo Baisraele ba lletšego Morena gore a ba thuše.

4Bjale Debora, mosadi wa Lapidote, e be e le moprofeta wa mosadi, gomme a ahlola Baisraele mehleng yeo. 5O be a fela a dula ka fase ga mohlare wa mopalema wo o bego o bitšwa mopalema wa Debora, gare ga Rama le Bethele, nageng ya dithaba ya Efraime, mme setšhaba sa Israele se etla moo go yena gore a se ahlole. 6Ka letšatši le lengwe a roma motho go yo bitša Barake, morwa wa Abinoamo, wa motse wa Kedeshe kua Naftali, mme a re go yena: “Morena Modimo wa Israele o a go laela o re: ‘Tšea banna ba dikete tše lesome kgorong ya Naftali le go ya Sebulone mme o ba ete pele go ya thabeng ya Taboro. 7Ke tla tliša Sisera, molaodi wa madira a Jabine, go tlo lwa nago kua nokaneng ya Kishone. O tla be a na le makoloi a gagwe a ntwa le madira a gagwe, fela ke tla mo gafela diatleng tša gago.’ ”

8Ke moo Barake a mo fetotšego a re: “Ke tla ya ge o eya le nna, eupša ge o sa ye le nna, gona nka se ye.”

9Debora a mo fetola a re: “Go lokile, ke tla ya nago, fela go ka se tumišwe wena ka lebaka la go fenya moo, ka gobane Morena o tla gafela Sisera diatleng tša mosadi.” Ka gona Debora a tloga a ya Kedeshe a na le Barake. 10Barake a laela kgoro ya Sebulone le ya Naftali gore di ye Kedeshe, gomme a latelwa ke banna ba dikete tše lesome. Debora o be a na le yena.

11Ka yona nako yeo Hebere, Mokene, o be a hlomile mošaša wa gagwe go batamela moo Kedeshe, kgauswi le mohlare wa moeike kua Tsaananime. O be a tlogile go Bakene ba bangwe, ditlogolo tša Hobabe, molamo wa Moshe.

12Ge Sisera a ekwa gore Barake o rotogetše thabeng ya Taboro, 13a laela gore makoloi a gagwe a ntwa a makgolo a senyane le bahlabani ba gagwe ka moka ba tloge Haroshete-ya-Baditšhaba ba ye nokaneng ya Kishone.

14Ke moo Debora a itšego go Barake: “Sepela! Morena o go etile pele! Lehono o gafetše Sisera diatleng tša gago.” Ka gona Barake a fologa thaba ya Taboro le bahlabani ba gagwe ba dikete tše lesome. 15Ge Barake a hlasela ka madira a gagwe, Morena a gakantšha Sisera le makoloi a gagwe ohle a ntwa le bahlabani ba gagwe ka moka. Sisera a fologa koloi ya gagwe ya ntwa gomme a tšhaba ka maoto. 16Barake a rakediša makoloi ao a ntwa le madira go ba go yo fihla Haroshete-ya-Baditšhaba, gomme madira ka moka a Sisera a bolawa. Gwa se ke gwa šala motho.

17Sisera o ile a tšhabela mošašeng wa Jaele, mosadi wa Hebere, Mokene, ka gobane Kgoši Jabine wa Hatsore o be a sa lwe le lapa la Hebere. 18Jaele o ile a tšwa go yo gahlanetša Sisera gomme a re go yena: “Tsena, mong wa ka; tsena ka mošašeng wa ka. O se ke wa boifa.” Ka gona a tsena, mme a mo uta ka morago ga seširo.4:18 “a mo uta ... seširo.” goba “a mo pipa ka kobo.” 19Sisera a re go yena: “Hle, mphe meetse a go nwa; ke swerwe ke lenyora.” Jaele a khuromolla lekuka la maswi, a mo noša, mme a mo uta gape. 20Ke moo Sisera a mmoditšego a re: “Ema kua mojakong wa mošaša, gomme ge motho a ka tla mo mme a go botšiša ge eba ga go motho mo, o re: ‘Aowa.’ ”

21Sisera o be a lapile moo e lego gore o ile a napa a ya ka boroko. Ke mo Jaele a tšerego notwana le sebapola sa tente, a nanyetša go Sisera, mme a mmolaya ka go kokotela sebapola sela gare ga leihlo le tsebe go fihlela se phuleletša hlogo e bile se tsenelela fase. 22Ge Barake a re o hlomere Sisera, Jaele a tšwela ntle go yo mo gahlanetša gomme a re go yena: “Tlaa mo! Ke tla go laetša monna yo o mo nyakago.” Ka gona Barake a tsena ka moo mošašeng le Jaele, mme a hwetša Sisera a rapaletše fase a hwile, sebapola sela sa tente se sa tseneletše hlogong ya gagwe.

23Letšatšing leo Modimo a goboša Jabine, kgoši ya Mokanana, pele ga Baisraele. 24Ba ile ba fela ba mo hlasela go fihlela yena le madira a gagwe ba fedišwa.

5

Kopelo ya Debora le Barake

51Ka letšatši leo Debora le Barake, morwa wa Abinoamo, ba opela kopelo ye:

2Retang Morena!

Baetapele ba etile Baisraele pele;

setšhaba se ithaopile sa lwa.

3Theetšang, lena magoši!

Nkweng, lena babuši!

Nna ke tla opelela Morena, ka leletša Morena,

Modimo wa Israele, diletšo.

4Morena, ge o tloga dithabeng tša Seire,

ge o gwataka o etšwa seleteng sa Edomo,

lefase le ile la šikinyega,

legodimo la neša pula.

Ee, meetse a tšhologela fase a etšwa marung.

5

5:5
Eks. 19:18
Dithaba tša šikinyega pele ga Morena wa Sinai,

pele ga Morena Modimo wa Israele.

6Mehleng ya Shamgare, morwa wa Anate,

mehleng ya Jaele,

ditsela tše kgolo di be di se sa šomišwa,

mme basepedi ba tšea ka tsejana tša ka thoko.

7Metse ya Israele e be e le marope;

e be e se ne motho go fihlela ge nna, Debora, ke etla,

ke etla5:7 “nna ... ke etla” goba “wena, Debora, o etla, o etla” bjalo ka mmagoBaisraele.

8Go bile ntwa nageng ge Baisraele ba ikgethela medimo ye mefsa.

A go na le yo a kilego a rwala kotse goba lerumo

banneng ba dikete tše nne ba Israele?

9Ka mehla ke fela ke gopotše balaodi ba madira ba Israele,

ke gopotše batho ba ba ithaopilego.

Retang Morena!

10Di naganeng,

lena ba le namelago dipokolo tše tšhweu,

le dutše mašeleng a disala,

le lena ba le tlemegilego go sepela ka maoto gohle mo le yago.

11Theetšang!

Bageledi ba meetse didibeng ba anega tša go fenya ga Morena,

go fenya ga setšhaba sa Israele!

Ke moo setšhaba sa Morena se ilego dikgorong tša metse ya sona.

12Hlabelela, Debora, hlabelela!

Hlabelela! Opela kopelo! Hlabelela!

Emelela, Barake, morwa wa Abinoamo,

eta mathopša a gago pele a sepele!

13Ke gona mašaledi a theogetšego go baetapele ba ona;

setšhaba sa Morena sa tla go yena5:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “yena” Seheberu se re “nna”. se itokišeditše ntwa.

14Ba tlile5:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba tlile” Seheberu se re “Modu wa bona”. ba etšwa go Efraime,

ba tla ka moeding5:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka moeding” Seheberu se re “Amaleke”.

ka morago ga kgoro ya Benjamene le batho ba yona.

Balaodi ba madira ba tlile ba etšwa Makire,

baetapele ba madira ba etšwa go Sebulone.

15Mantona a Isakara a tlile le Debora;

ee, Baisakara ba ile ba tla,

Barake le yena.

Ba mo latetše ba kgeregela moeding.

Eupša kgoro ya Rubene ya no ba fela le maikemišetšo a magolo.

16Ke ka lebaka lang ba ile ba šala merakeng

ba theeditše badiši ge ba letša dinakana?

Ee, kgoro ya Rubene ya no ba fela

le maikemišetšo a magolo.

17Kgoro ya Gade e ile ya iketla ka bohlabela bja Jordane,

kgoro ya Dane yona ya fela e le kua maselawatleng.

Kgoro ya Asere e ile ya fela e dutše kua lebopong la lewatle,

ba itulela kua go emago maselawatle.

18Eupša batho ba Sebulone le ba Naftali ba ile ba ipea kotsing ya go bolawa.

19Kua Taanake, go ipata le moela wa Megido,

dikgoši di ile tša tla tša lwa;

magoši a Kanana a lwa,

fela ba se ke ba tloga le silibera.

20Dinaledi di lwele di le legodimong;

di be di swere ditsela tša tšona

di elwa le Sisera.

21Nokana ya Kishone e ile ya ba gogola,

nokana ya kgale, Kishone.

Ke tla gwatakela pele ke sa šie!

22Ke moo dipere di tlilego di kgatha,

di kgatha di kiba fase ka ditlhako.

23Morongwa wa Morena a re:

“Rogakang Merose, rogakang,

rogakang ba ba dulago moo!

Ga se ba tla go thuša Morena,

ba tla e le bahlabani go tlo mo lwela.”

24Mošegofatšwa gare ga basadi ke Jaele, mosadi wa Hebere, Mokene;

ke mošegofaditšwa gare ga basadi ba ba dulago ka mešašeng.

25Sisera o kgopetše meetse,

yena a mo fa maswi;

o mo file lebebe ka sebjana se sebotse.

26Ka seatla se sengwe a tšea sebapolatente,

ka sa la go ja a swara notwana ya mošomi;

a kokotela Sisera gomme a mo pšhatla hlogo;

a mo phuleletša gare ga leihlo le tsebe.

27Sisera a phuhlama ka matolo,

a wa fase mme a totompala maotong a Jaele.

A phuhlama fase ka matolo maotong a gagwe, mme a wa;

a wela fase, a hwa.

28MmagoSisera a lebelela ntle ka lefasetere,

a balabala a lebeletše ka nthoba a re:

“Koloi ya gagwe ya ntwa e reng e diegile?

Ke ka lebaka lang dipere tša gagwe di sa boe ka pela?”

29Makgarebe a bohlalehlale a mo fetola,

gomme yena a ipotša leboelela a re:

30“Ba sa nyaka fela tše ba ka di thopago ba di abagana,

mosetsana o tee goba ba babedi mohlabaning yo mongwe le yo mongwe,

lešela la mebalabala la Sisera,

mašela a melogelelo a molala wa mohumagadi.”5:30 Mohlomongwe go swanetše go balwa “mohumagadi” Seheberu se re “tše di thopilwego”.

31A manaba a gago a hwe ka wona mokgwa woo, Morena,

ba ba go ratago bona

ba tage bjalo ka letšatši ge le hlaba ka letago!

Go ile gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a mane.